Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Hoa Hoc Khoi a Dai Hoc Ma de 926 2012

De Thi Hoa Hoc Khoi a Dai Hoc Ma de 926 2012

Ratings:
(0)
|Views: 8|Likes:

More info:

Published by: Chưa Có Người Yêu on Jun 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

 
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O
ĐỀ
CHÍNH TH
Ứ 
C
 Đề 
thi có 06 trang)
ĐỀ
THI TUY
N SINH
ĐẠ
I H
C N
Ă
M 2012Môn: HOÁ H
C; Kh
i A
Th
ờ 
i gian làm bài: 90 phút, không k 
ể 
th
ờ 
i gian phát 
đề 
 
đề
thi 296
H
, tên thí sinh
:.......................................................................
...
 
S
báo danh
:............................................................................
Cho bi
ế
t nguyên t
kh
i c
a các nguyên t
:H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
I. PH
N CHUNG CHO T
T C
THÍ SINH (40 câu, t
ừ 
câu 1
đế
n câu 40)Câu 1:
Hi
đ
rat hóa 5,2 gam axetilen v
ớ 
i xúc tác HgSO
4
trong môi tr 
ườ 
ng axit,
đ
un nóng. Cho toàn b
 các ch
t h
u c
ơ 
sau ph
n
ng vào m
t l
ượ 
ng d
ư
dung d
ch AgNO
3
trong NH
3
thu
đượ 
c 44,16 gam k 
ế
tt
a. Hi
u su
t ph
n
ng hi
đ
rat hóa axetilen là
A.
60%.
B.
80%.
C.
92%.
D.
70%.
Câu 2:
Cho các phát bi
u sau:(a) Ch
t béo
đượ 
c g
i chung là triglixerit hay triaxylglixerol.(b) Ch
t béo nh
h
ơ 
n n
ướ 
c, không tan trong n
ướ 
c nh
ư
ng tan nhi
u trong dung môi h
u c
ơ 
.(c) Ph
n
ng th
y phân ch
t béo trong môi tr 
ườ 
ng axit là ph
n
ng thu
n ngh
ch.(d) Tristearin, triolein có công th
c l
n l
ượ 
t là: (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
, (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.S
phát bi
u
đ
úng là
A.
4.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 3:
Cho các ph
n
ng sau:(a) H
2
S + SO
2
(b) Na
2
S
2
O
3
+ dung d
ch H
2
SO
4
(loãng)
 (c) SiO
2
+ Mg (d) Al
 ⎯⎯⎯⎯⎯
o
ttØ lÖ mol 1 : 2
2
O
3
+ dung d
ch NaOH
 (e) Ag + O
3
 
(g) SiO
2
+ dung d
ch HF
 S
ph
n
ng t
o ra
đơ 
n ch
t là
A.
3.
B.
6.
C.
5.
D.
4.
Câu 4:
 
Đố
t cháy hoàn toàn 3 lít h
n h
ợ 
 p X g
m 2 anken k 
ế
ti
ế
 p nhau trong dãy
đồ
ng
đẳ
ng c
n v
a
đủ
10,5 lít O
2
(các th
tích khí
đ
o trong cùng
đ
i
u ki
n nhi
t
độ
, áp su
t). Hi
đ
rat hóa hoàn toàn Xtrong
đ
i
u ki
n thích h
ợ 
 p thu
đượ 
c h
n h
ợ 
 p ancol Y, trong
đ
ó kh
i l
ượ 
ng ancol b
c hai b
ng 6/13 l
nt
ng kh
i l
ượ 
ng các ancol b
c m
t. Ph
n tr 
ă
m kh
i l
ượ 
ng c
a ancol b
c m
t (có s
nguyên t
cacbonl
ớ 
n h
ơ 
n) trong Y là
A.
46,43%.
B.
10,88%.
C.
31,58%.
D.
7,89%.
Câu 5:
M
t lo
i phân kali có thành ph
n chính là KCl (còn l
i là các t
 p ch
t không ch
a kali)
đượ 
cs
n xu
t t
qu
ng xinvinit có
độ
dinh d
ưỡ 
ng 55%. Ph
n tr 
ă
m kh
i l
ượ 
ng c
a KCl trong lo
i phân kali
đ
ó là
A.
95,51%.
B.
65,75%.
C.
87,18%.
D.
88,52%.
Câu 6:
Qu
ng nào sau
đ
ây giàu s
t nh
t?
A.
Xi
đ
erit.
B.
Manhetit.
C.
Hematit
đỏ
.
D.
Pirit s
t.
Câu 7:
Cho dãy các ch
t: C
6
H
5
 NH
2
(1), C
2
H
5
 NH
2
(2), (C
6
H
5
)
2
 NH (3), (C
2
H
5
)
2
 NH (4), NH
3
(5)(C
6
H
5
- là g
c phenyl). Dãy các ch
t s
 p x
ế
 p theo th
t
l
c baz
ơ 
gi
m d
n là:
A.
(3), (1), (5), (2), (4).
B.
(4), (1), (5), (2), (3).
C.
(4), (2), (3), (1), (5).
D.
(4), (2), (5), (1), (3).
Câu 8:
Dãy các kim lo
i
đề
u có th
 
đượ 
c
đ
i
u ch
ế
b
ng ph
ươ 
ng pháp
đ
i
n phân dung d
ch mu
i (v
ớ 
i
đ
i
n c
c tr 
ơ 
) là:
A.
 Ni, Cu, Ag.
B.
Ca, Zn, Cu.
C.
Li, Ag, Sn.
D.
Al, Fe, Cr.
Trang 1/6 - Mã
đề
thi 296
 
Câu 9:
H
n h
ợ 
 p X g
m Fe
3
O
4
và Al có t
l
mol t
ươ 
ng
ng 1 : 3. Th
c hi
n ph
n
ng nhi
t nhôm X(không có không khí)
đế
n khi ph
n
ng x
y ra hoàn toàn thu
đượ 
c h
n h
ợ 
 p g
m
A.
Al, Fe, Fe
3
O
4
và Al
2
O
3
.
B.
Al
2
O
3
, Fe và Fe
3
O
4
.
C.
Al
2
O
3
và Fe.
D.
Al, Fe và Al
2
O
3
.
Câu 10:
H
n h
ợ 
 p X g
m 2 amino axit no (ch
có nhóm ch
c –COOH và –NH
2
trong phân t
), trong
đ
ó t
l
m
O
: m
 N
= 80 : 21.
Để
tác d
ng v
a
đủ
v
ớ 
i 3,83 gam h
n h
ợ 
 p X c
n 30 ml dung d
ch HCl 1M.M
t khác,
đố
t cháy hoàn toàn 3,83 gam h
n h
ợ 
 p X c
n 3,192 lít O
2
(
đ
ktc). D
n toàn b
s
n ph
mcháy (CO
2
, H
2
O và N
2
) vào n
ướ 
c vôi trong d
ư
thì kh
i l
ượ 
ng k 
ế
t t
a thu
đượ 
c là
A.
13 gam.
B.
20 gam.
C.
15 gam.
D.
10 gam.
Câu 11:
Nguyên t
R t
o
đượ 
c
 
cation R 
+
. C
u hình electron
ở 
phân l
ớ 
 p ngoài cùng c
a R 
+
(
ở 
tr 
ngthái c
ơ 
b
n) là 2p
6
. T
ng s
h
t mang
đ
i
n trong nguyên t
R là
A.
10.
B.
11.
C.
22.
D.
23.
Câu 12:
 
Đố
t cháy hoàn toàn 4,64 gam m
t hi
đ
rocacbon X (ch
t khí
ở 
 
đ
i
u ki
n th
ườ 
ng) r 
i
đ
em toàn b
s
n ph
m cháy h
 p th
h
ế
t vào bình
đự
ng dung d
ch Ba(OH)
2
. Sau các ph
n
ng thu
đượ 
c 39,4 gam
ế
t t
a và kh
i l
ượ 
ng ph
n dung d
ch gi
m b
ớ 
t 19,912 gam. Công th
c phân t
c
a X là
A.
CH
4
.
B.
C
3
H
4
.
C.
C
4
H
10
.
D.
C
2
H
4
.
Câu 13:
Cho 500 ml dung d
ch Ba(OH)
2
0,1M vào V ml dung d
ch Al
2
(SO
4
)
3
0,1M; sau khi các ph
n
ng k 
ế
t thúc thu
đượ 
c 12,045 gam k 
ế
t t
a. Giá tr 
c
a V là
A.
300.
B.
75.
C.
200.
D.
150.
Câu 14:
H
n h
ợ 
 p X g
m axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X ph
n
ngh
ế
t v
ớ 
i dung d
ch NaHCO
3
thu
đượ 
c 1,344 lít CO
2
(
đ
ktc).
Đố
t cháy hoàn toàn m gam X c
n 2,016 lítO
2
(
đ
ktc), thu
đượ 
c 4,84 gam CO
2
và a gam H
2
O. Giá tr 
c
a a là
A.
1,62.
B.
1,44.
C.
3,60.
D.
1,80.
Câu 15:
Cho 2,8 gam b
t s
t vào 200 ml dung d
ch g
m AgNO
3
0,1M và Cu(NO
3
)
2
0,5M; khi các ph
n
ng x
y ra hoàn toàn thu
đượ 
c m gam ch
t r 
n X. Giá tr 
c
a m là
A.
4,72.
B.
4,48.
C.
3,20.
D.
4,08.
Câu 16:
Cho dãy các ch
t: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C
6
H
5
OH). S
ch
t trong dãycó kh
n
ă
ng làm m
t màu n
ướ 
c brom là
A.
5.
B.
4.
C.
3.
D.
2.
Câu 17:
Cho các phát bi
u sau v
phenol (C
6
H
5
OH):(a) Phenol tan nhi
u trong n
ướ 
c l
nh.(b) Phenol có tính axit nh
ư
ng dung d
ch phenol trong n
ướ 
c không làm
đổ
i màu qu
tím.(c) Phenol
đượ 
c dùng
để
s
n xu
t ph
m nhu
m, ch
t di
t n
m m
c.(d) Nguyên t
H c
a vòng benzen trong phenol d
b
thay th
ế
h
ơ 
n nguyên t
H trong benzen.(e) Cho n
ướ 
c brom vào dung d
ch phenol th
y xu
t hi
n k 
ế
t t
a.S
phát bi
u
đ
úng là
A.
4.
B.
2.
C.
5.
D.
3.
Câu 18:
Ph
n tr 
ă
m kh
i l
ượ 
ng c
a nguyên t
R trong h
ợ 
 p ch
t khí v
ớ 
i hi
đ
ro (R có s
oxi hóa th
 pnh
t) và trong oxit cao nh
t t
ươ 
ng
ng là a% và b%, v
ớ 
i a : b = 11 : 4. Phát bi
u nào sau
đ
ây là
đ
úng?
A.
Phân t
oxit cao nh
t c
a R không có c
c.
B.
Oxit cao nh
t c
a R 
ở 
 
đ
i
u ki
n th
ườ 
ng là ch
t r 
n.
C.
Trong b
ng tu
n hoàn các nguyên t
hóa h
c, R thu
c chu kì 3.
D.
 Nguyên t
R (
ở 
tr 
ng thái c
ơ 
b
n) có 6 electron s.
Câu 19:
X và Y là hai nguyên t
thu
c cùng m
t chu k 
, hai nhóm A liên ti
ế
 p. S
proton c
a nguyênt
Y nhi
u h
ơ 
n s
proton c
a nguyên t
X. T
ng s
h
t proton trong nguyên t
X và Y là 33. Nh
nxét nào sau
đ
ây v
X, Y là
đ
úng?
A.
Đơ 
n ch
t X là ch
t khí
ở 
 
đ
i
u ki
n th
ườ 
ng.
B.
Độ
âm
đ
i
n c
a X l
ớ 
n h
ơ 
n
độ
âm
đ
i
n c
a Y.
C.
L
ớ 
 p ngoài cùng c
a nguyên t
Y (
ở 
tr 
ng thái c
ơ 
b
n) có 5 electron.
D.
Phân l
ớ 
 p ngoài cùng c
a nguyên t
X (
ở 
tr 
ng thái c
ơ 
b
n) có 4 electron.
Câu 20:
 
Đ
i
n phân 150 ml dung d
ch AgNO
3
1M v
ớ 
i
đ
i
n c
c tr 
ơ 
trong t gi
ờ 
, c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
nkhông
đổ
i 2,68A (hi
u su
t quá trình
đ
i
n phân là 100%), thu
đượ 
c ch
t r 
n X, dung d
ch Y và khí Z.
Trang 2/6 - Mã
đề
thi 296
 
Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các ph
n
ng k 
ế
t thúc thu
đượ 
c 14,5 gam h
n h
ợ 
 p kim lo
i và khí NO (s
n ph
m kh
duy nh
t c
a N
+5
). Giá tr 
c
a t là
A.
0,8.
B.
1,2.
C.
1,0.
D.
0,3.
Câu 21:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
đ
úng?
A.
T
t c
các peptit
đề
u có ph
n
ng màu biure.
B.
H
2
 N-CH
2
-CH
2
-CO-NH-CH
2
-COOH là m
t
đ
ipeptit.
C.
Mu
i phenylamoni clorua không tan trong n
ướ 
c.
D.
 
đ
i
u ki
n th
ườ 
ng, metylamin và
đ
imetylamin là nh
ng ch
t khí có mùi khai.
Câu 22:
Cho dãy các oxit: NO
2
, Cr 
2
O
3
, SO
2
, CrO
3
, CO
2
, P
2
O
5
, Cl
2
O
7
, SiO
2
, CuO. Có bao nhiêu oxittrong dãy tác d
ng
đượ 
c v
ớ 
i dung d
ch NaOH loãng?
A.
7.
B.
8.
C.
6.
D.
5.
Câu 23:
H
n h
ợ 
 p X có kh
i l
ượ 
ng 82,3 gam g
m KClO
3
, Ca(ClO
3
)
2
, CaCl
2
và KCl. Nhi
t phân hoàntoàn X thu
đượ 
c 13,44 lít O
2
(
đ
ktc), ch
t
n Y g
m CaCl
2
và KCl. Toàn b
Y tác d
ng v
a
đủ
v
ớ 
i0,3 lít dung d
ch
2
CO
3
1M thu
đượ 
c dung d
ch Z. L
ượ 
ng KCl trong Z nhi
u g
 p 5 l
n l
ượ 
ng KCltrong X. Ph
n tr 
ă
m kh
i l
ượ 
ng KCl trong X là
A.
12,67%.
B.
18,10%.
C.
25,62%.
D.
29,77%.
Câu 24:
Cho các phát bi
u sau:(a)
Đố
t cháy hoàn toàn este no,
đơ 
n ch
c, m
ch h
ở 
luôn thu
đượ 
c s
mol CO
2
b
ng s
mol H
2
O.(b) Trong h
ợ 
 p ch
t h
u c
ơ 
nh
t thi
ế
t ph
i có cacbon và hi
đ
ro.(c) Nh
ng h
ợ 
 p ch
t h
u c
ơ 
có thành ph
n nguyên t
gi
ng nhau, thành ph
n phân t
h
ơ 
n kémnhau m
t hay nhi
u nhóm CH
2
đồ
ng
đẳ
ng c
a nhau.(d) Dung d
ch glucoz
ơ 
b
kh
b
ở 
i AgNO
3
trong NH
3
t
o ra Ag.(e) Saccaroz
ơ 
ch
có c
u t
o m
ch vòng.S
phát bi
u
đ
úng là
A.
5.
B.
3.
C.
4.
D.
2.
Câu 25:
Lo
i t
ơ 
nào sau
đ
ây
đượ 
c
đ
i
u ch
ế
b
ng ph
n
ng trùng h
ợ 
 p?
A.
T
ơ 
nitron.
B.
T
ơ 
visco.
C.
T
ơ 
xenluloz
ơ 
axetat.
D.
T
ơ 
nilon-6,6.
Câu 26:
Xét ph
n
ng phân h
y N
2
O
5
trong dung môi CCl
4
 
ở 
45
o
C: N
2
O
5
 
 N
2
O
4
+
12
O
2
Ban
đầ
u n
ng
độ
c
a N
2
O
5
là 2,33M, sau 184 giây n
ng
độ
c
a N
2
O
5
là 2,08M. T
c
độ
trung bìnhc
a ph
n
ng tính theo N
2
O
5
A.
mol/(l.s).
B.
3
2,72.10
3
1,36.10
mol/(l.s).
C.
mol/(l.s).
D.
3
6,80.10
4
6,80.10
mol/(l.s).
Câu 27:
Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam h
n h
ợ 
 p g
m Mg và Zn vào m
t l
ượ 
ng v
a
đủ
dung d
ch H
2
SO
4
 loãng, sau ph
n
ng thu
đượ 
c 1,12 lít H
2
(
đ
ktc) và dung d
ch X. Kh
i l
ượ 
ng mu
i trong dung d
ch X là
A.
4,83 gam.
B.
5,83 gam.
C.
7,33 gam.
D.
7,23 gam.
Câu 28:
Hòa tan hoàn toàn m gam h
n h
ợ 
 p g
m Na
2
O và Al
2
O
3
vào n
ướ 
c thu
đượ 
c dung d
ch Xtrong su
t. Thêm t
t
dung d
ch HCl 1M vào X, khi h
ế
t 100 ml thì b
t
đầ
u xu
t hi
n k 
ế
t t
a; khi h
ế
t300 ml ho
c 700 ml thì
đề
u thu
đượ 
c a gam k 
ế
t t
a. Giá tr 
c
a a và m l
n l
ượ 
t là
A.
15,6 và 27,7.
B.
23,4 và 35,9.
C.
23,4 và 56,3.
D.
15,6 và 55,4.
Câu 29:
Th
c hi
n các thí nghi
m sau (
ở 
 
đ
i
u ki
n th
ườ 
ng):(a) Cho
đồ
ng kim lo
i vào dung d
ch s
t(III) clorua.(b) S
c khí hi
đ
ro sunfua vào dung d
ch
đồ
ng(II) sunfat.(c) Cho dung d
ch b
c nitrat vào dung d
ch s
t(III) clorua.(d) Cho b
t l
ư
u hu
nh vào th
y ngân.S
thí nghi
m x
y ra ph
n
ng là
A.
3.
B.
1.
C.
4.
D.
2.
Trang 3/6 - Mã
đề
thi 296

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->