Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
04_lim_12_100_F_V_03

04_lim_12_100_F_V_03

Ratings: (0)|Views: 2,663 |Likes:
Published by Energiemedia
04_lim_12_100_F_V_03
04_lim_12_100_F_V_03

More info:

Published by: Energiemedia on Jun 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

 
Boels
Z
3fif"j|pyc
Van
dit
verslag
is de
digitale versie
ter
publicatie
aan
rechtspraak.nlaangeboden.
De
inhoud daarvan
is
identiek
aan de
inhoud
van dit
fysiekeverslag.
FAILLISSEMENTSVERSLAG
VerslagNamenFaillissementsnummersUitsprakenCurator
Vervolgverslag
nr. 2
Solar Scheuten Nederland
BV,
Scheuten Solar Holding
BV,
Scheuten Solar Systems
BV,
Eugenidus Beheer
BV,
ScheutenOptisol
BV en
Scheuten
R&D BV ("de
Vennootschappen")
12/80,12/96,12/97,12/98,12/99,12/100
20 maart
2012
respectievelijk
30
maart 2012, respectievelijk
2
april
2012
Mr.
W.
Eikendal
Rechter-commissaris
Gegevensgefailleerde
Activiteiten onderneming
Mr.
M.M.
Vanhommerig
Wijzigingen
ten
opzichte
van het
vorige verslag wordenvetgedrukt weergegeven.
Ontwikkeling, productie
en
verkoop
van
zonnepanelen
in de
meest ruime
zin van het
woord.
OmzetgegevensPersoneel gemiddeld aantal
De Scheuten Solar Groep, waartoe
de
Vennootschappenbehoren, realiseerden
in 2010 een
(geconsolideerde) omzetvan
EUR
265.000.000,-
en in 2011 EUR
191.000.000,-.Bij
de
Scheuten Solar Groep werken
in
totaal circa
360
mensen:
in
Duitsland
230
medewerkers,
in
Nederland
95
medewerkers
en In de
buitenlandse verkoopkantoren
37
medewerkers.
Aan de
Duitse (productie )vennootschap
is
gelijktijdig
met de
verlening
van de
surseance
van
betalingaan
een
aantal Nederlandse vennootschappen
in
Duitslandsurseance
van
betaling ("vorlaufiges Insolvenzverfahren")
Scheuten Solar Faillissement/WE/KB/4120148/Vervolgverslag
nr. 2
 
Boels
Verslagperiode
verleend met aanstelling van twee (Duitse) bewindvoerders.
1 juli 2012 tot 31 december 2012
Bestede uren in verslagperiode
558,20 UUT
Bestede uren totaal
1945,30 uur
1.1
Inventarisatie
Directie en organisatie
1.21.3
Winst en verliesBalanstotaal
De Vennootschappen maken deel uit van een groep van intotaal 24 vennootschappen ("Scheuten Solar Groep"), waarvanScheuten Solar Holding als beheersvennootschap (indirect) alleaandelen houdt. Een organogram van de Scheuten SolarGroep is als bijlage 1 bij dit verslag gevoegd.Uit het organogram blijkt dat het 9 Nederlandsevennootschappen betreft en 15 buitenlandsevennootschappen, Daarnaast houdt Scheuten Solar Holding(indirect) een kleine deelneming in drie andere buitenlandsevennootschappen. De aandelen van Scheuten Solar Holdingworden gehouden door een Luxemburgse S.A.R.L. waarin de
heerJ.
Scheuten de zeggenschap heeft. Naast de aandelen inde Scheuten Solar Groep houdt deze Luxemburgsevennootschap ook de aandelen in de Scheuten Glas Groep.Ook dit is een conglomeraat van vennootschappen.De Scheuten Solar Groep bestaat op hoofdlijnen uit eenproductiebedrijf in Duitsland, een verkooporganisatie inNederland en 9 buitenlandse verkoopkantoren, eenprojectorganisatie In Nederland en een "research &development" tak in Nederland.In 2010 bedroeg het verlies EUR 1.400.000,-. In 2011 bedroeghet verlies EUR 13,500.000,-.Volgens een "forecast" van Ernst & Young over het jaar 2011EUR 78.709,000,-.
Pagina 2/20Scheuten Solar Faillissement/WE/WE/4120148/Vervolgverslag nr. 2
 
Boels
Z
anffpyx
1.4 Lopende procedure Diverse procedures welke zijn
of
worden beëindigd.
Bij het
volgende verslag zal een overzicht worden gevoegd.Een arbitrageprocedure
in
Singapore
is
beëindigd.
In
Spanjewordt nog een "procedure" gevoerd tegen de fiscus.
Deze procedure was ten tijde van het uitspreken van hetfaillissement al aanhangig en werd gevoerd door deSpaanse dochtervennootschap Scheuten Solar Iberica.De ingestelde vordering heeft betrekking op teruggavevan teveel afgedragen BTW. De Spaanse fiscus steldezich in die procedure op het standpunt dat de vorderingdiende te worden afgewezen en voor zover er al sprakezou zijn van een vordering, de teruggaaf toe zou komenaan Scheuten Solar Systems BV. De vordering vanScheuten Solar Iberica is dientengevolge afgewezen.Naar aanleiding van de stellingen van de Spaanse fiscusis Scheuten Solar Systems BV, voor datum van hetfaillissement, een procedure tegen de Spaanse fiscusgestart. De rechtbank heeft de vordering van ScheutenSolar Systems BV afgewezen. Daarbij heeft derechtbank overwogen dat een vordering tot teruggavevan BTW binnen 6 maanden na het einde van debelastingperiode waarop de teruggave ziet, moetworden ingesteld. Nu de teveel afgedragen BTW inkwestie wordt teruggevraagd over het jaar 2009, is devordering aldus de rechtbank niet op tijd ingesteld. DeSpaanse advocaat en ook Ernst&Young,belastingadviseur van de Scheuten Solarvennootschappen hebben geadviseerd hoger beroep inte stellen omdat naar hun mening een vordering totteruggave van BTW binnen 4 jaar moet wordeningesteld en niet binnen 6 maanden. Met toestemmingvan de rechter-commissaris d.d. 27 november 2012 isvervolgens het hoger beroep ingesteld.Scheuten Solar Systems BV heeft in een door haar tegenhet Spaanse bedrijf Permasteelisa Espana gevoerdeprocedure ter incassering van een bedrag van ongeveer
Pagina
3/20
Scheuten Solar Faillissement/WE/WE/4120148/Vervolgverslag nr.
2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->