Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Полицијски досије – Policijski dosije 4/4

Полицијски досије – Policijski dosije 4/4

Ratings: (0)|Views: 252 |Likes:
„Полицијски досије“ у четири тома садржи документацију Службе државне безбедности која је интензивно пратила др Војислава Шешеља од 1982. до 2003. године. Пратећи Шешељево свакодневно кретање, оперативци Службе су у извештајима бележили његове сусрете са тадашњим дисидентима – Љубом Тадићем и његовим сином Борисом, Вуком Драшковићем, Драгољубом Мићуновићем, Костом Чавошким, Гојком Ђогом, Рајком Ногом и другима. У извештајима су цитирали Шешељеве објављене и необјављене текстове, разговоре, говоре са трибина и скупова...
„Полицијски досије“ у четири тома садржи документацију Службе државне безбедности која је интензивно пратила др Војислава Шешеља од 1982. до 2003. године. Пратећи Шешељево свакодневно кретање, оперативци Службе су у извештајима бележили његове сусрете са тадашњим дисидентима – Љубом Тадићем и његовим сином Борисом, Вуком Драшковићем, Драгољубом Мићуновићем, Костом Чавошким, Гојком Ђогом, Рајком Ногом и другима. У извештајима су цитирали Шешељеве објављене и необјављене текстове, разговоре, говоре са трибина и скупова...

More info:

Published by: Др Војислав Шешељ on Jun 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
POLICIJSKI DOSIJE
^ETVRTI DEO
Dr Vojislav [e{eq
Srpska radikalna strankaBeograd 2010.
 
Sabrana dela dr Vojislava [e{eqa,kwiga broj 116
POLICIJSKI DOSIJE
^ETVRTI DEO
Recenzenti
Ogwen Mihajlovi}Boris Aleksi}
Direktor izdava~kog sektora
Ogwen Mihajlovi}
Redakcija
Ivana Borac, Vesna Mari}, Vesna Zobenica, Qubinka Bo`ovi},Lazar Macura, Qiqana Mihajlovi}, Biqana Olui}, Severin Popovi},Marina Risti}, Zlatija Sevi}, Brankica Terzi},Dragica Tomi}, Milica [e{eq
Izdava~
Srpska radikalna strankaTrg pobede 3, Zemun
Za izdava~a
Dr Vojislav [e{eq
[tampa
[tamparija DOO
Dragi}
, Zrewanin
Za {tampariju
Mom~ilo Dragi}
Tira`
1000 primeraka
CIP
- Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd32:929 [e{eq V.341.645.5POLICIJSKI dosije, Deo 4 / (priredio)Vojislav [e{eq. - Zemun : Srpska radikalnastranka, 2010 (Zrewanin : Dragi}). - 972str. ; 25
cm
Na nasl. str. naziv mesta izdavawa:Beograd. - Tira` 1.000.
ISBN
978-86-7886-073-71. [e{eq, Vojislav, 1954- (urednik)a) Me|unarodni krivi~ni tribunal za biv{uJugoslaviju (Hag) - Optu`nice b) [e{eq,Vojislav (1954-) - Su|ewe
COBISS.SRID
174750476
 
3
Policijski dosije
(dokumenti Slu`be dr`avne bezbednostiod juna 1993. do januara 2003. godine,uz dodatak tri dokumenta iz 2007. i 2008. godine)
MCDXXX
Centar resora dr`avne bezbednosti – Beograd
IV
odeqewe – Savski Venac 71-03802. 6. 1993. godine
Slu`bena bele{ka – u vezi delatnosti Dragoslava Bokana
U razgovoru sa pouzdanim izvorom informisani smo da su rad- nici Sekretari jata za unutra{we poslove Beograd, dana 1. 6. 1993. godine, izvr{ili pretres prostori ja Srpskog otaybinskog saveza, ko jom prilikom su na{li jednu automatsku pu{ku M-70-A, jedan ru- ski “{pagin” doma}e proizvodwe i oko 200 komada munici je razli- ~itog kalibra. Pomenutom pretresu prisustvovala su ~etiri radnika obezbe|e- wa Otaybinskog saveza ko ji su u razgovoru sa inspektorima rekli da oru` je i munici ja ko ji su na|eni pripada ju Bokanu. Nakon izvr{enog pretresa, oru` je i munici ja su oduzeti a rad- nici obezbe|ewa su odvedeni u SUP radi uzimawa iz java. U daqem razgovoru izvor nas je informisao da su radnici Se- kretari jata za unutra{we poslove Beograd istog dana, 1. 6. teku}e godine, poku{ali da prona|u Bokana na adresama u ulici Ogwena Price gde `ivi kao podstanar, kod roditeqa u ulici Proleterskih brigada broj 37 i kod svastike Oli} Gordane, u ulici Kraqevi}a