Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2013 iStypendium Pl Regulamin Konkursu Fotokast

2013 iStypendium Pl Regulamin Konkursu Fotokast

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Paweł Wyszomirski

More info:

Published by: Paweł Wyszomirski on Jun 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
Regulamin Aplikacji konkursowej „Pokaż nam swój świat”.
 
§1. Zasady ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży “Kana”. Konkursodbywa się poprzez aplikację „Pokaż nam swój świat”, która zainstalowana jest naFanpage’u Gemini Park Tarnów. Organizator dostosowuje Aplikację konkursową podwzględem graficznym oraz merytorycznym oraz ogłasza Konkurs do publicznejwiadomości, bądź do wiadomości swoich „fanów” w Serwisie Społecznościowym
Facebook.2. Dane organizatora konkursu: Katolicki
e Stowarzyszenie Edukacji Młodzieży “Kana”z siedzibą przy ul. Mościckiego 12, 33
-
100 Tarnów.
 3.
Nagrody są ufundowane w ramach projektu “iStypendium
-
szkoła młodych liderów”,współfinansowanego ze środków Progra
mu Operacyjnego Fundusz InicjatywObywatelskich.4. Konkurs dotyczy prac z dziedziny dziennikarstwa i fotografii, a informacja o nim
zostanie upubliczniona za pomocą środków masowego przekazu, w tym strony
internetowej www.konkurs.iStypendium.pl oraz www.geminipark.pl.  5. Celem konkursu jest:a )
prezentacja inicjatyw i osób wartościowych dla osób młodych, w tymzwłaszcza prezentacja dokonań osób, instytucji i firm zaangażowanychspołecznie,
 b) rozwijanie zainteresow
ania przedsiębiorczością społeczną wśród osóbmłodych i promowanie aktywności społecznej wśród osób młodych,
 c)
doskonalenie warsztatu dziennikarskiego osób młodych.
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani
współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Użytkownika AplikacjiKonkursowej mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzeniaKonkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych do celów marketingowych i wysyłki elektronicznej. Administratorem
danych osobowych jest
Gemini Jasna Park Sp. z o.o. z siedzibą w 31
-011
Kraków,plac Szczepański 8, IV piętro, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
R
ejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia wKrakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000245857, NIP: 677 22 62
080, reprezentowaną przez pełnomocnika: Krzysztof Gawła
oraz
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży “Kana”
. Uczestnictwo w konkursie
 jest jednoznaczne ze zgodą na ewentualną publikację imion i nazwisk laureatów
konkursowych.8.
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Przetwarzanie
będzie się odbywało zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danychosobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.).
 
Użytkownik Aplikacji Konkursowej może także wyrazić zgodę na przetwarzaniedanych osobowych do celów marketingowych Administratora, zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych
od Centrum Handlowego Gemini Park na podany adres mailowy, na podstawie
ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 z 2002 r.z późniejszymi zmianami).
 9.
 Administrator danych zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych.
 Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie odb
ioru uzyskać można kierując
swoje zapytanie na adres e-mail: konkurs@iStypendium.pl.10.
Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego
Regulaminu.11.
Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem
niniejszego Regul
aminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja
Konkursowa
(zwana dalej „Komisja”).
 12.
W skład Komisji wchodzi: 2 –óch przedstawicieli Organizatora.
 
§2. Słownik pojęć
 1.
 Aplikacja Konkursowa: narzędzie do zarządzania treścią, grafiką i komunikacją
z u
żytkownikami serwisu społecznościowego Facebook.
 2.
Użytkownik Aplikacji Konkursowej: osoba posiadająca konto w SerwisieSpołecznościowym Facebook, która zainstalowała Aplikację Konkursową i zgodziłasię na dostęp Aplikacji Konkursowej do swoich danych osobow
ych.3.
Znajomy: Użytkownik Serwisu Społecznościowego Facebook, oznaczony przezUżytkownika Aplikacji Konkursowej jako „Znajomy”.
 4.
Organizator: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży “Kana”
.
 5.
Konkurs: Organizator przeprowadza Konkurs w ramach Serwisu Społecznoś
ciowegoFacebookhttp://www.facebook.com 
(zwany dalej „Serwis SpołecznościowyFacebook”),
 
za pośrednictwem strony znajdującej się pod linkiem
http://facebook.com/istypendium oraz http://facebook.com/GeminiParkTarnow
(zwanej dalej „Fanpage”)
 
przy użyciu Aplikacji Konkursowej, znajdującej się pod
zwanej dalej „Aplikacja Konkursowa”
).
 6.
Użytkownik Serwisu Społecznościowego Facebook: osoba posiadająca kontow serwisie społecznościowym Facebook.
7.
Profil: osobiste konto Użytkownika Serwisu Społecznościowego Facebook
(zwanydalej
„Profil”)
, w którym Użytkownik podany jest z imienia i nazwiska, możedodawać znajomych, gromadzić wideo oraz zdjęcia. W ramach Profilu może równieżumieszczać statusy i wpisy zawierające tekst, linki, ankiety, zdjęcia oraz wideo.
 
§3. Zasady Konkursu
 1.
Konkurs jest otwarty dla uczniów i studentów w wieku od 16 do 25 lat mieszkającychlub uczęszczających do szkół i uczelni na terenie powiatu Tarnów Miasto,tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego.
 2.
Konkurs rozpoczyna się w dniu: 1 czerwca 2013 roku i trwa do 15 lipca 2013 roku.
 3.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4.
Konkurs polega na wyłonieniu dwunastu najlepszych prac, spełniających celekonkursu wśród Użytkowników Serwisu Społecznościowego Facebook.
5.
Do 23 czerwca trwa wstępne głosowanie w Serwisie Społecznościowym Facebook.
G
łosowanie
to
nie jest wiążące, a jedynie
ma na celu zasugerowanie Jurynajciekawszych prac.6.
Główne głosowanie
zostanie poprzedzony wyborem 30 najciekawszych prac przez
Jury konkursu, które zbierze się 24 czerwca 2013 r.
 7. W dniach od 28 czerwca do 14 lipca
2013 r. odbędzie się główne głosowanie na
najlepsze prace konkursowe. 15 lipca
2013 r. nastąpi ogłoszenie wyników
.8.
 Aby wziąć udział w Konkursie Użytkownik Serwisu Społecznościowego
Facebookmusi:a.
zalogować się do Serwisu Społecznościowego Facebook.
 b.
wejść do Aplikacji Konkursowej.
 c.
Polubić Fanpage iStypendium i Gemini
Park
Tarnów
.d.
Dodać zdjęcie lub 3
-
minutowy film dotyczący podejmowanych przez siebie lubinnych pomysłów oraz inicjatyw
 
lub też problemów młodzieży, które
automatycznie opublikowane zostanie w rankingu.9.
W Aplikacji Konkursowej może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 16 lati nie ukończyła 25 lat oraz posiada swój Profil w Serwisie Społecznościowym
Facebook
oraz polubiła Fanpage iStypendium oraz Gemini
Park
Tarnów, na który
ch
zainstalowano Aplikację Konkursową. Prawdziwe dane podane w Profilu są
warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.10.
Nagrodami w Konkursie są: tablet Samsung, dwanaście kuponów po 350 zł. d
o
sklepów zlokalizowanych w Gemini
Park
Tarnów
. Za zdobycie:1.
pierwszego miejsca: tablet Samsung i kupon o wartości 350 zł. do sklepów,
 2.
miejsca od drugiego do dwunastego: kupon o wartości 350 zł. do sklepów.
 11.
Zwycięzca Konkursu nie może żądać zamiany nagrody
 
na ekwiwalent pieniężny, aniżadną inną formę rekompensaty.
12.
Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.13.
Nagrody zwycięzca może odebrać do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników
Konkursu, tj. do dnia 22 lipca 2013 r. O wygranej, terminie i sposobie odbioru
nagrody zwycięzcy Konkursu powiadomieni zostaną poprzez wiadomość

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->