Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
48Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nguyên Lý Kế Toán

Nguyên Lý Kế Toán

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 7,158 |Likes:
Published by zings01
Ebook được đăng từ website http://kienthuckinhte.com
Ebook được đăng từ website http://kienthuckinhte.com

More info:

Published by: zings01 on Apr 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn
CH
ƯƠ
NG .I B
N CH
T C
A H
CH TOÁN K
TOÁN
 
I/ T
NG QUÁT V
H
CH TOÁN K
TOÁN
 
1.
Khái ni 
m h
ch toán k 
ế 
toán:
 
-
H
ch toán k
ế
toán là m
t môn khoa h
c ph
n ánh và giám
đố
c các m
t ho
t
độ
ng kinh t
ế
- tàichính
t
t c
các
đơ
n v
, các t
ch
c kinh t
ế
xã h
i.
 
2.
Tính t 
ấ 
t y 
ế 
u khách quan c 
a h
ch toán k 
ế 
toán:
 
 Để
 
đ
áp
ng cho n
n s
n xu
t xã h
i ngày càng phát tri
n, k
ế
toán c
ũ
ng ph
i thay
đổ
i
để
phù h
pv
i yêu c
u cung c
p thông tin cho các
đố
i t
ượ
ng s
d
ng thông tin k
ế
toán.
 
-
H
ch toán nghi
p v
: là s
quan sát, ph
n ánh và giám
đố
c tr 
c ti
ế
p t
ng nghi
p v
kinh t
ế
- k
 thu
t c
th
nh
m m
c
đ
ích ch
ỉ 
 
đạ
o k
p th
i và th
ườ
ng xuyên các nghi
p v
 
đ
ó.
 
-
H
ch toán th
ng kê: Là môn khoa h
c nghiên c
u m
t l
ượ
ng trong m
i quan h
v
i m
t ch
t c
acác hi
n t
ượ
ng kinh t
ế
- xã h
i s
l
n trong
đ
i
u ki
n th
i gian và
đị
a
đ
i
m c
th
nh
m rút rab
n ch
t và tính quy lu
t trong s
phát tri
n c
a các hi
n t
ượ
ng
đ
ó.
 
-
H
ch toán k
ế
toán: là môn khoa h
c thu nh
n, x
lý và cung c
p thông tin v
tài s
n và s
v
n
độ
ng c
a tài s
n trong
đơ
n v
nh
m theo dõi toàn b
các quá trình, ho
t
độ
ng kinh t
ế
- tài chính
 
đơ
n v
 
đ
ó.
 
3.
Đố
i t 
ượ 
ng s
ử 
ng thông tin k 
ế 
toán
 
-
Các nhà qu
n lý: là nh
ng ng
ườ
i tr 
c ti
ế
p tham gia qu
n tr 
kinh doanh, qu
n lý doanh nghi
p, racác quy
ế
t
đị
nh kinh doanh, ch
ỉ 
 
đạ
o tác nghi
p tr 
c ti
ế
p t
i
đơ
n v
, g
m có: Ch
doanh nghi
p,Ban giám
đố
c, H
i
đồ
ng qu
n tr 
.
 
-
Nh
ng ng
ườ
i có liên quan:
 
+ L
i ích tr 
c ti
ế
p: g
m có các nhà
đầ
u t
ư
, ch
n
… c
a
đơ
n v
.
 
+ L
i ích gián ti
ế
p:C
ơ
quan thu
ế
, c
ơ
quan th
ng kê, các c
ơ
quan qu
n lý Nhà N
ướ
c, c
ơ
quan tàichính, công nhân viên, các nhà phân tích tài chính…
 
Do s
khác bi
t v
m
c
đ
ích s
dung, cách th
c s
d
ng, trình
độ
k
ế
toán, quan h
l
i ích…nênm
i
đố
i t
ượ
ng trên có yêu c
u khác nhau
đố
i v
i thông tin k
ế
toán và ti
ế
p c
n h
th
ng kê toánd
ướ
i nh
ng góc
độ
khác nhau.
 
4.
Đặ
đ 
m thông tin c 
a h
ch toán k 
ế 
toán:
 
-
Thông tin k
ế
toán là thông tin
độ
ng v
tu
n hoàn c
a tài s
n, ph
n ánh m
t cách toàn di
n nh
ttình hình bi
ế
n
độ
ng c
a tài s
n c
a doanh nghi
p trong toàn b
quá trình ho
t
độ
ng s
n xu
tkinh doanh t
khâu cung c
p, s
n xu
t
đế
n tiêu th
.
 
-
Thông tin k
ế
toán luôn mang tính 2 m
t: tài s
n - ngu
n hình thành tài s
n, t
ă
ng - gi
m , chi phí -k
ế
t qu
….
 
-
Thông tin k
ế
toán là k
ế
t qu
c
a quá trình có tính 2 m
t: thông tin và ki
m tra.
 
 
http://www.ebook.edu.vn
5.
Ph
ươ
ng pháp nghiên c
u c
a h
ch toán k
ế
toán:
 
-
S
d
ng c
3 lo
i th
ướ
c
đ
o: th
ướ
c
đ
o hi
n v
t, th
ướ
c
đ
o lao
độ
ng và th
ướ
c
đ
o giá tr 
nh
ư
ng ch
 y
ế
u nh
t là th
ướ
c
đ
o giá tr 
.
 
-
Các ph
ươ
ng pháp kinh t
ế
nh
ư
: ph
ươ
ng pháp ch
ng t
, ph
ươ
ng pháp
đố
i
ng tài kho
n, ph
ươ
ngpháp tính giá, ph
ươ
ng pháp t
ng h
p và cân
đố
i k
ế
toán.
 
6.
Yêu c 
u và ch
ứ 
c n
ă
ng c 
a h
ch toán k 
ế 
toán:
 
a)
Ch
ứ 
c n
ă
ng:
 
-
Cung c
p thông tin: th
hi
n
ch
k
ế
toán thu nh
n và cung c
p thông tin v
toàn b
tài s
n vàs
v
n
độ
ng c
a tài s
n trong quá trình s
n xu
t kinh doanh c
a
đơ
n v
.
 
-
Ch
c n
ă
ng ki
m tra: th
hi
n
ch
thông qua vi
c ghi chép, tính toán, ph
n ánh k
ế
toán s
n
m
đượ
c m
t cách có h
th
ng toàn b
tình hình và k
ế
t qu
ho
t
độ
ng c
a
đơ
n v
.
 
b) Yêu c 
u:
 
-
Tài li
u k
ế
toán cung c
p ph
i
đả
m b
o tính th
ng nh
t v
n
i dung và ph
ươ
ng pháp tính toán.
 
-
Tài li
u k
ế
toán cung c
p ph
i ph
n ánh k
p th
i,
đầ
y
đủ
, chính xác, trung th
c và khách quantình hình th
c t
ế
ho
t
độ
ng , qu
n lý kinh t
ế
tài chính, các hi
n t
ượ
ng kinh t
ế
x
y ra trong
đơ
n v
.
 
-
Tài li
u k
ế
toán cung c
p ph
i rõ ràng, d
hi
u.
-
T
ch
c công tác k
ế
toán
 
đơ
n v
ph
i quán tri
t nguyên t
c ti
ế
t ki
m, nh
m
đả
m b
o công táck
ế
toán có hi
u su
t cao, góp ph
n nâng cao hi
u qu
ho
t
độ
ng c
a
đơ
n v
.
 
7.
Phân lo
i h
ch toán k
ế
toán:
 
7.1
ă
n c 
ứ 
vào
đố
i t 
ượ 
ng s
ử 
ụ 
ng thông tin c 
ủ 
a k 
ế
toán:
k
ế
toán
đượ
c chia thành k
ế
toán tài chínhvà k
ế
toán qu
n tr 
:
 
-
K
ế
toán qu
n tr 
: là lo
i k
ế
toán ph
c v
cho nh
ng ng
ườ
i qu
n lý doanh nghi
p. Nh
ng thông tink
ế
toán qu
n tr 
 
đ
òi h
i nhanh, linh ho
t, k
p th
i
để
giúp cho vi
c xây d
ng chi
ế
n l
ượ
c t
ng quát
đề
ra các quy
ế
t
đị
nh quan tr 
ng
đố
i v
i doanh nghi
p.
 
-
K
ế
toán tài chính: là lo
i k
ế
toán nh
m cung c
p thông tin cho nh
ng ng
ườ
i ra quy
ế
t
đị
nh bênngoài doanh nghi
p và
đượ
c tóm t
t d
ướ
i d
ng báo cáo g
i là báo cáo tài chính.
 Đ
ây là nh
ngthông tin k
ế
toán t
ng quát toàn doanh nghi
p
đượ
c l
p
đị
nh k
và ph
i
đả
m b
o nh
ng nguyênt
c chung nh
m
đả
m b
o cho s
tin c
y c
a nh
ng ng
ườ
i nh
n báo cáo.
 
7.1.2.
ă
n c 
ứ 
vào m
ứ 
độ
khái quát thông tin do k 
ế
toán cung c 
 p
: bao g
m:
 
- K
ế
toán t
ng h
p: là lo
i k
ế
toán mà thông tin
 
v
các ho
t
độ
ng kinh t
ế
tài chính
đượ
c k
ế
toánthu nh
n, x
d
ng t
ng quát và
đượ
c bi
u hi
n d
ướ
i hình thái ti
n t
.
 
- K
ế
toán chi ti
ế
t: là lo
i k
ế
toán mà thông tin v
các ho
t
độ
ng kinh t
ế
tài chính
đượ
c k
ế
toán thunh
n, x
d
ng chi ti
ế
t, c
th
, t
m
ỉ 
đượ
c bi
u hi
n không nh
ng d
ướ
i hình thái ti
n t
c
d
ướ
i hình thái hi
n v
t, hình thái lao
độ
ng.
 
 
http://www.ebook.edu.vn
7.1.3 C 
ă
n c 
ứ 
vào cách ghi chép và thu nh
n thông tin:
 
- K
ế
toán
đơ
n: là k
ế
toán ph
n ánh các nghi
p v
kinh t
ế
phát sinh làm
nh h
ưở
ng
đế
n các
đố
it
ượ
ng k
ế
toán m
t cách
độ
c l
p, riêng bi
t. S
ph
n ánh này không cho th
y m
i quan h
gi
acác
đố
i t
ượ
ng k
ế
toán v
i nhau. K
ế
toán này
đượ
c s
d
ng
để
ph
n ánh các
đố
i t
ượ
ng k
ế
toánlà tài s
n nh
ư
ng không thu
c quy
n s
h
u c
a
đơ
n v
ho
c dùng
để
ph
n ánh các ch
ỉ 
itêu nh
mgi
i thích t
m
ỉ 
, chi ti
ế
t cho các
đố
i t
ượ
ng k
ế
toán
đ
ã
đượ
c ph
n ánh
các tài kho
n khác.
 
- K
ế
toán kép: là k
ế
toán dùng
để
ph
n ánh các nghi
p v
kinh t
ế
phát sinh
đượ
c ti
ế
n hành trongm
i quan h
m
t thi
ế
t gi
a các
đố
i t
ượ
ng k
ế
toán v
i nhau. K
ế
toán kép
đượ
c s
d
ng ph
bi
ế
n
để
thu nh
n, cung c
p thông tin v
toàn b
ho
t
độ
ng kinh t
ế
tài chính x
y ra
 
đơ
n v
.
 
7.1.4 C 
ă
n c 
ứ 
vào
đặ
đ 
m h
at 
độ
ng c 
ủ 
a các 
đố
i t 
ượ 
ng ti 
ế
n hành h
ch toán k 
ế
toán:
 
- K
ế
toán công: là lo
i h
ch toán k
ế
toán
đượ
c ti
ế
n hành
nh
ng
đơ
n v
không mang tính ch
tkinh doanh.
 
- K
ế
toán doanh nghi
p: là lo
i h
ch toán k
ế
toán
đượ
c ti
ế
n hành
nh
ng
đơ
n v
ho
t
độ
ng v
im
c
đ
ích kinh doanh sinh l
i.
 
II/ M
T S
KHÁI NI
M VÀ NGUYÊN T
C K
TOÁN:
 
1.
t s
khái ni 
m
:
 
-
Th
c th
kinh doanh:
đơ
n v
k
ế
toán là
đơ
n v
kinh t
ế
n
m trong tay các ti
m n
ă
ng và ti
ế
n hànhcác ho
t
độ
ng kinh doanh.
-
Ho
t
độ
ng liên t
c: khái ni
m này gi
thi
ế
t
ng các
đơ
n v
v
n ti
ế
p t
c ho
t
độ
ng vô th
i h
nho
c ít nh
t không b
gi
i th
trong t
ươ
ng lai g
n.
 
-
Th
ướ
c
đ
o ti
n t
: là
đơ
n v
tính toán
đồ
ng nh
t, ghi nh
n các nghi
p v
kinh t
ế
phát sinh và k
ế
 toán ch
ỉ 
ph
n ánh nh
ng gì có th
bi
u hi
n b
ng ti
n.
 
-
K
k
ế
toán: là kho
ng th
i gian nh
t
đị
nh trong
đ
ó các báo cáo
đượ
c l
p nên. K
k
ế
toán n
ă
m
đượ
c g
i là niên
độ
k
ế
toán. Ngày b
t
đầ
u và k
ế
t thúc niên
độ
k
ế
toán do ch
ế
 
độ
k
ế
toán t
ngqu
c gia quy
đị
nh c
th
.
 
2.
t s
nguyên t 
ắ 
c:
 
-
Nguyên t
c giá phí: nguyên t
c này
đ
òi h
i vi
c
đ
ánh giá tài s
n, công n
, v
n, chi phí, ph
i
đặ
ttrên c
ơ
s
giá phí th
c t
ế
( giá v
n ).
 
-
Nguyên t
c ghi nh
n doanh thu: doanh thu là s
ti
n thu
đượ
c khi bán các s
n ph
m, hàng hóa,d
ch v
cho khách hàng. Thông th
ườ
ng th
i
đ
i
m
đượ
c xác
đị
nh là doanh thu trùng v
i th
i
đ
i
mhàng hóa, d
ch v
 
đ
ã
đượ
c chuy
n giao quy
n s
h
u hay
đ
ã
đượ
c th
c hi
n
đố
i v
i ng
ườ
i mua(
đ
ã thu
đượ
c ti
n ho
c ng
ườ
i mua ch
p nh
n thanh toán ).
 
-
Nguyên t
c phù h
p : nguyên t
c này
đ
òi h
i chi phí
để
tính lãi, l
, k
ế
t qu
ph
i phù h
p v
idoanh thu
k
c
a doanh thu
đượ
c ghi nh
n.
 
-
Nguyên t
c khách quan: tài li
u do k
ế
toán cung c
p ph
i mang tính khách quan có th
ki
m tra
đượ
c, ngh
 ĩ 
a là có b
ng ch
ng tin c
y.
 

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Haunguyen Miwako liked this
Cherry Smile liked this
Doan Nhung liked this
Lê Hồng Phúc liked this
2015shootingstar liked this
Anna Phạm liked this
tuantranghuyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->