Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Meridian I3

Meridian I3

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by csillagviragcec

More info:

Published by: csillagviragcec on Jun 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

 
hrtalsm
drSzepesianas
Ahorszk6pmintmandala
ChristapherA.Weidner
Azlkarusz-effektus
Dr.PeterNlehenke
AKosokval6iSbanHalak?Anyofcadikhiz
BenczeFroncisko
AChirontranzitjai
JohonnesHerrneticus
Aperszon6r
Dr.ondkLojos
Mintfenn,691lenn
Dr. ForglcsKatolin
2.4.12.t5.24.26.31.32.36.
Azasztrol6giaitan6csad6s6s6rtelmez6,solyamataAktu6lishoroszk6pok
fnternettall6zoEsem6nynaptarAsztrotot6
MERIDI-ANA"'ttoldgiails EzotcrikusSzaklapKrDtA:SINDBADKIADO,I 112 Budapest,sanddy. 7-(06'309'143'177)SzERKtszro:dr. SzepcsiJ1nos,Ezol'ERIARovr: Kira LcszldCIM:I l8l Budapcst,Hossztihizu. 17.HTRDET€sFELyETEL:esztik vin(06-20-91 -66-23)NyoMDAlKIvlrELEzEs:&PPrint Kfi.FELELosEZEro: P6rffrCsaba06-309'39'614)
39.40.46.54.60.62.63.64.
CsiI agjegyek,f 6sielek
RcikosP6ter
H umanisztikus asztrol6gia
K<issoL6szl6
A m6gikusgondolkod6s
alapjai
Dr.MortinEthelwolf
Okoriasztrom6rgia
Dr. Szab6Szilard
Ki leszazelnokAmerik6ban?
TrocyMorks
KedvesOlvos6t
Harmadik szimunkkalktisziintcim Ontiket. Remdlem,hogy ezekenazoldalakonismdt taldlnakCrdekessige-ker, ujdonsdgokat.Sajnos csaknagyonkevdsolvas6fog1aaolldt,varyiil a szimft6gdpelC,dslrjaleavdleminydtlapunkr6l, alapban megjelentetentdmdkr6l.Avilemdnynyilv:inf-tdstmegkonnftend6,mostant6lemailbens megktild-hetik Cszreviteleiket,avaslataikatadr.szepesi@matavnet.huimre.Sz6bandstelefonon kaptunknCh{nydszrevdtelt.Volt akinehezmCnyezte,hogy ez.vW azaz kds mi6rtjelenhetettmeg;volt aki egyik-mdsikszerz5szem€lyitkifogCsolta.A csaksz6banelhangzottdszyev&eleludlza vileminyem,hogyhavalaki r\em merilelrnidlCsfog'lalds:ir,ha nem tudjamegfelel6drvekkelald'dmaszani,Csha nemvdllaljaa ktidCsselCr6felel6ssdget,kkor'azolyanmagdnvdlemdny,amivelnemszaba4€sqerniiCrdemesoglalkozni.Azpedig,hogy X.Ymiirtlrfuat alapba-vCgkdppnem drv!Bdrkinekaz irdsitmegjelen-'tetjiik,ha az dltalunkmegkiiveteltszlnvonalateldri.'Az frdsoktermdszetesenmindiga szera6k"vilemC-nyit, nczeteit*ikrtizik.Alapban akkorishelyt adunkegy felfog{snak,ha azza,lem drtiinkeryet!A cClunkaz, hogyvitrit provokCljunkvele.Eppen ez€rt azakdrCsi.ink,hogyha valamelyikt6mdval-pl. apszichol6giaiaszrol6giaellenikirohands-sal-nemCrt valaki eg7et,akkor{rja megaz {szrev(te-leit!Erveketvirunk dsnem szemClyeklleni tCmad:iso-kat.SzemClyesked6angnemfihCsokatajciv6bensemkozltink.Az asztrol6gia€saz ezoterikateri.iletCnendklviilsokfdleskola, irinyzarmiikitdik.Akiprofiszintenfog-lalkozikvalamelyikokkultrudomdnnyal,az atdia,hogymindegyikiskoldnak,minderyikmddszernekvannak el6nyeids hdr:inyai.Nincsmigegy olyante-ri.iletea gondolkoddsnak,mely annffeletanfuisthal-mozottvolnafelazCvezredekorin,mint azokkult ru'domdnyok.LCnyegian{tdsukazonbannemvdltozottminda mainapig. Azasztrol6gusoknak€saz ezo'terikusoknakug;ranisaz afeladatuk,hogy dnzetlense-gltsigetnyujtsanakembertdrsaiknak.A lapunkbanmegjelentetett{rdsokkalmi is eztaciltkove{iikInform{ci6kat€ssegltsdgetk{vdnunk a.dni azokkultizmusminCl magasabbszintiielsaj{tftCsdhoz,magunlcszerinylehet6sCgei zerintTisztelemel:
Meridifln
ry
on.SzwtuJANos
I
 
AhoYoszr,[(6pp
Ahoroszk6P
Azasztrol6gusokegfontosabbmunkaeszk<izehorosz-Llo.nh.t"lzk6pazigboltCrkcpegymeghatdrozottd6-;ili;";;"t,"ititau'"ttgy"dottponti:ir6lszemldlve'tnilg-"i"ii",hogyaktilotiuti'ohoroszk6pelemekzl-l"to?ij.gy.k, azZgitestek,hizak€sazegytb'ktilonboz6^Od.i.rl'kklkisz-:imltottontokhogyanhelyezkedneklazekliptiktn,aNapltsz6lagos!V!h*asikjrin'Etaoau"rtto,kitralakfnaktekintjiik'EzakcirjelkdpezialJer.l.^rge.,,azjrtjkkCmegfjul6Cletet'teljessdgets;;i;i;;.;Js.;,azdedlis."dtt'Ezak<irszimboliziliazegysdget,iegyens.ilyt,harm6nidtsakozmoszts'"'Ar'cgbol,icrk€pci,ahoroszk6pot,.aiirtinelemsoriinin."lof,iet.rcpp.r, lb,,i,oltdk'Ajilenleg smertegriS'eb-toir.rnclyoliororrkopi..brijaHadridnuszsdszdro-roszk6pjamdr,^rrair^u'^ak<irt'melyet4 negyedre
osztottak.
Kfodocq?4Hc.
661;rJo;oc<o
l.AsRA:LqDru-ANuszoROSZKOPJAK€s6bbmegjelentakiirnekanyolcfeldosztAsa'zaza^;;k;,;#feleztck,6sgvalakultki.aSyolchdzb6l6l-;"i";;ttkdP.fi.r,.kenilckJi6rzinapjainkbanis a8'hriz"."..rralr.r'*voltahoroszk6putols6haza,ezrneveztikahal:ilhizinak.;bil;rendszerbenmindenpozirw'fcrfiash{znakvoltesvnegadv,n6iespdrja:atCzismellett'l{.ezettazan';;t.:'t;;"dolkoddsiejl6d€sdvelsziiks€gesscdlt a szin-;;;.klmegjelentt'i""horoszk6pban'6s ennek
-.JJ.la.r,,Eiuu+hAzzalazdagodotthoroszk6p'n.-i,.a.rc.immdrhiromriszresztottdk'
"'"i;;;",;sabbszerepeazonbantovdbbraisa kiirnekvolt,hiizenakiiravigtelens€get'a teljessdgetstiikdletes-
ynordM
2illeridt$
O
rnlntlTrandala
sdgetelkdpezi.AhoroszklPktireazorokkdmeg(jul6dletszimb6luma.Kozdpponrjdbanllazemberililekatdr-id6dimenzi6ban.H""j.gy.Let'vagyaHizakarjekil6vonaia-katberajzolj,tk,*iriiaz€letkerekdtk6pzelhetjokma-gunkel€."Md,meekozelit6sbenhoroszk6pkozepibendllazember-.gyi,horoszk6pdbrdkban-isFoldgiimbhelyezke-dikelaz16r"ktirdppo.tileb"n-ahoroszk6pktils6kijreazdllatiivijegyekkel sabennrikhalad6dgitestekkelpediga-irrd.nre!.t,azuniverzumotjelkdpezi'Utalarra'hogy-ily..,pa"ra.ryiakagyunkakozmoszvigtelensdg6hezi-.ro.tyi*",dearrai.-itogyldtiinkkcilcsiinhatdsbananakozmosszal,,amintfenn,rigYenn''Ahoroszk6pkoralakd-abril1a'abenneelhelyezked6egydbkisebb,rirnb6l,.ntokosszessdgivelgyiimegykipetaltt.Val6j:ibanegynemlebecsiilend6'gencisszetett'rendki,rtilbo.,yolr,rii'zimb6lumr6lvansz6'melyetehetirtelmeznidselreirtelmeznr'Nemviletlen,hogyakirzdpkorbanminlhadtmenetilegmegfeledkezt.klrol.,^aktirszimbolikdjdr6l'jelen-t6rige.6l,€s ezekbenaz|vszinadokbann€gyszdgesitettdkk6r;ds ahoroszk6pndgyzetesibribanval6megjelenitiseterjedtel.Kepleristgyajzoltamegahfressiv:iltW'allen-steinhoroszk6Pj{t'Kepleresetdbenal{ndbrlzol:ism6d.Hiszen6m6g6rthet6is ezaszemldletagYigazolta,ogynemaFdldanaP-
Sotdtr4,*geQcllctucb-Iohnoe.REPlcnt,
t6o8.
vm.
\ru.
vt.
III.lv.Y.WallensteinsHoroskop,gezeidtnetachaltet Manier'2.AsRA:r,pls,nVeI-t-eNstetuzAv-A'R'orESzITETToRoSzKOPJAgcb,o6oytl
rt.*lr+ur,bri

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->