Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
18 - tit

18 - tit

Ratings: (0)|Views: 491|Likes:
Published by R.R

More info:

Published by: R.R on Apr 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2009

pdf

text

original

 
SCRISOAREA SFÂNTULUI APOSTOL PAULCÃTRE TIT
INTRODUCERE
 Autorul
. Indicaþiile din scrisoare, asemãnãrile de stil, de vocabularºi de preocupãri asemãnãtoare cu cele din scrisorile adresate lui Timo-tei, duc la concluzia cã aceastã scrisoare este scrisã de sfântul Paul.
 Forma literarã ºi stilul.
Scrisoarea are un caracter personal, fãrãa atinge familiaritatea din
Scrisoarea a doua cãtre Timotei
. Limbaeste greaca elenisticã, apropiatã de cea din
 Evanghelia dupã sfântul Luca, Faptele Apostolilor
ºi scrisorile catolice. Tonul este lent ºi cumulte îndemnuri.
Scopul ºi destinatarii.
Tit nu este menþionat în
 Faptele Apos-tolilor
, dar avem informaþii despre el din scrisorile pauline. Estenãscut din pãrinþi pãgâni (
Gal
2,3) ºi a fost convertit de sfântul Paul,fãrã a fi circumcis ca Timotei. A luat parte la Conciliul din Ierusalimºi l-a însoþit pe sfântul Paul în a treia cãlãtorie misionarã. Are un roldeosebit în restabilirea înþelegerii în comunitatea din Corint ºi înorganizarea colectei din Macedonia. Dupã prima detenþie a Aposto-lului, a fost pus în fruntea comunitãþii creºtine din insula Creta, casã ducã la îndeplinire „ce a mai rãmas” ºi sã stabileascã prezbiteri înfiecare cetate (
Tit
1,7). Dupã primirea scrisorii, trebuia sã-i întâl-neascã pe Artema ºi Tihic ºi sã-l aºtepte pe Apostol la Nicopole, înEpir. Mai târziu se aflã la Roma, de unde pleacã în Dalmaþia, par-ticipând la încreºtinarea locuitorilor din zonã. Dupã tradiþie, ar fimurit la 93 de ani ca episcop de Creta. Sfântul Paul îi scrie pentru a-lîncuraja ºi a-l îndruma în împlinirea misiunii sale pastorale în Creta.
Structura.
Dupã salutul adresat lui Tit, în care intrã ºi o motivaþiea apostolatului (1,1-4), urmeazã o listã a calitãþilor recerute pentruprezbiteri ºi pentru episcop (1,5-9). Tit trebuie sã înfrunte propa-ganda seducãtoare a învãþãtorilor iudaizanþi (1,10-16). În continuare, Apostolul îi aratã lui Tit cã trebuie sã înveþe a se purta cu înþelepciu-ne faþã de diferitele categorii de credincioºi: faþã de bãtrâni ºi tineri,bãrbaþi ºi femei ºi faþã de sclavi (2,1-10). Harul lui Dumnezeu, izvorde mântuire pentru toþi, creeazã un popor nou care îi aparþine luiCristos ºi care se angajeazã în fapte bune (2,11-15). Credincioºii au da-toria de a respecta autoritãþile (3,1-2) pentru cã au fost mântuiþi „prinbaia renaºterii ºi reînnoirea Duhului” (3,3-8). Din nou Apostolul îi
 
atrage atenþia lui Tit sã-i evite pe ereticii perverºi (3,9-11). Spre final,sfântul Paul dã câteva recomandãri ºi informaþii personale (3,12-14).Scrisoarea se încheie cu binecuvântarea apostolicã (3,15).
 Locul ºi data
. Mulþi exegeþi considerã cã ultima scrisoare a Apos-tolului este
Scrisoarea a doua cãtre Timotei
ºi de aceea plaseazãscrisoarea cãtre Tit între cele douã scrisori cãtre Timotei. Probabilscrisoarea este expediatã din Macedonia, în perioada de libertate asfântului Paul dintre cele douã detenþii la Roma, pe la anul 65.
Teologia
. În contextul apãrãrii credinþei în faþa ereziilor, sfântulPaul preia elemente din cateheza tradiþionalã pentru a fundamentateologic rãspunsul în faþa falsitãþii. O expresie caracteristicã a aces-tei scrisori este afirmaþia cã s-a manifestat harul lui Dumnezeu,aducãtor de mântuire pentru toþi oamenii, care ne învaþã sã trãim înlumea prezentã cu înþelepciune, dreptate ºi evlavie, renunþând lanelegiuire ºi la dorinþele lumeºti, aºteptând fericita speranþã ºi arã-tarea gloriei „marelui nostru Dumnezeu” ºi a Mântuitorului (2,1-14).Prima venire a lui Cristos, în trup, nu este decât anticiparea veniriifinale. Creºtinul trãieºte cu recunoºtinþã ºi promptitudine „ziuapãmânteascã” în intervalul dintre aceste douã veniri.496
 
SCRISOAREA SFÂNTULUI APOSTOL PAULCÃTRE TIT
Destinatarul ºi salutul
1
1
Paul, slujitor al lui Dumnezeu ºi apostol al lui Isus Cristos, sprecredinþa celor aleºi de Dumnezeu ºi spre cunoaºterea adevãruluiconform evlaviei,
2
în speranþa vieþii veºnice, pe care Dumnezeu, celcare nu minte, a promis-o înainte de începutul veacurilor,
3
dar care,la timpul stabilit, a fãcut cunoscut cuvântul sãu prin predicarea cemi-a fost încredinþatã mie, dupã porunca lui Dumnezeu, mântuitorulnostru,
4
cãtre Tit, adevãrat fiu dupã credinþa comunã: har ºi pacede la Dumnezeu Tatãl ºi de la Cristos Isus, mântuitorul nostru.
Ierarhia Bisericii din Creta
5
Pentru aceasta te-am lãsat în Creta, ca sã duci la îndeplinire cea mai rãmas ºi sã stabileºti prezbiteri în fiecare cetate, dupã cumþi-am poruncit:
6
dacã cineva este fãrã cusur, bãrbatul unei singuresoþii
a
, dacã are copii credincioºi, care sã nu fie acuzaþi de purtareuºuraticã ºi sã nu fie rebeli.
7
Cãci episcopul, ca administrator al luiDumnezeu, trebuie sã fie fãrã cusur: sã nu fie arogant, nici mânios,nici beþiv, nici violent, nici doritor de câºtig necinstit,
8
ci ospitalier,iubitor de bine, înþelept, drept, evlavios, stãpân pe sine,
9
þinând lacuvântul adevãrat conform doctrinei pentru ca sã fie puternic ºi sãîndrume la învãþãturã sãnãtoasã ºi sã-i convingã pe potrivnici.
Combaterea învãþãtorilor falºi
10
De fapt, sunt mulþi rebeli, flecari, înºelãtori, în special dintre ceicircumciºi,
11
cãrora trebuie sã li se închidã gura. Aceºtia rãvãºesccase întregi învãþând ceea ce nu trebuie de dragul unui câºtig necin-stit.
12
Unul dintre ei, chiar un profet de-al lor, a spus:„Cretanii sunt întotdeauna mincinoºi,bestii rãutãcioase, burþi trândave”
b
.
 Rom
1,1
 Fil 
1,1
2Tim
2,13
 Fap
1,7
1Tim
1,1
2Cor 
2,13;8,23
Gal 
2,3
2Tim
4,10
1Tim
1,2
1Tim
3,2-7
2Tim
2,24-26
1Tim
1,10
2Tim
4,3
Tit 
2,1
2Tim
3,6
1Pt 
5,2
a
Cf. n.
1Tim
3,2.
b
Este un citat din Epimenide dinCnosos, un cretan care a devenit cu-noscut grecilor prin poemele sale ºi,mai ales, dupã ce a fost chemat la Atena de cãtre Solon în 596 î.C., prinridicarea de altare în cinstea zeilor. Deaceea grecii îl considerau un profet.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->