Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19 - filemon

19 - filemon

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by R.R

More info:

Published by: R.R on Apr 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2009

pdf

text

original

 
SCRISOAREA SFÂNTULUI APOSTOL PAULCÃTRE FILEMON
INTRODUCERE
 Autorul
. Deºi câþiva exegeþi moderni au pus la îndoialã autentici-tatea
Scrisorii cãtre Filemon
(cum fac, de altfel, ºi cu
Scrisoarea sfântului apostol Paul cãtre Coloseni
), tradiþia creºtinã a susþinutîntotdeauna cã aceastã scrisoare este redactatã de sfântul Paul. Înaceastã scrisoare scurtã regãsim limba, stilul ºi „inima” Apostoluluiºi este scrisã integral de mâna sfântului Paul (v. 19).
 Forma literarã ºi stilul.
Scrisoarea are un caracter personal, deºinu este o scrisoare privatã: sfântul Paul se adreseazã ºi comunitãþiicare se adunã în casa lui Filemon (v. 2). Este cea mai vioaie ºi maiplinã de vervã dintre scrisorile pauline. Niciodatã Apostolul nu aarãtat atâta grijã pentru a evita impresia cã ºi-ar impune autoritateaasupra discipolilor sãi. El roagã, sugereazã, dar nu impune.
Scopul ºi destinatarii.
Destinatarul principal este Filemon, unconvertit din Colose, creºtin influent în societate, cunoscut pentrubinele pe care îl face multora (v. 4-7) ºi cu o bunã situaþie materialã.Unul dintre sclavii sãi, Onesim, a fugit de frica pedepsei ºi îl întâl-neºte pe Apostol la Roma. Pentru a-l scuti de pedeapsa pe care omerita, sfântul Paul profitã de plecarea lui Tihic în Asia Micã ºi îltrimite pe Onesim la stãpânul sãu cu scrisoarea de faþã.
 Locul ºi data
. Apostolul se aflã în lanþuri, în aceleaºi circumstanþeca ºi atunci când le-a scris colosenilor. Este, deci, probabil ca sfântulPaul sã fi scris aceastã scrisoare din Roma, între anii 61-63.
Teologia
. Deºi scrisoarea nu are scop doctrinar, faptul cã sfântulPaul cautã o soluþie evanghelicã într-un caz particular, implicã abor-darea implicitã a unor idei teologice. În prim plan este pusã proble-ma sclavagismului. Apostolul distinge douã puncte de vedere: „dupãoameni” ºi „dupã Dumnezeu”. El nu se opune orânduirii sociale învigoare, dar aduce un element nou care depãºeºte situaþia socialã ºiordinea juridicã. Pentru creºtin singura valoare absolutã esteCristos. Acceptându-l pe Cristos, trebuie sã se instaureze relaþii noiîntre persoane bazate pe fraternitate. Din scrisoare reiese o imaginesugestivã a Bisericii, personalizatã în Filemon. Credinþa ºi caritateaconstituie o miºcare cãtre „Domnul Isus ºi cãtre toþi sfinþii” (v. 5).
 
SCRISOAREA SFÂNTULUI APOSTOL PAULCÃTRE FILEMON
Salut cãtre destinatari
1
Paul, prizonierul lui Cristos Isus ºi fratele Timotei cãtre Filemon,iubitul nostru colaborator
2
ºi cãtre sora noastrã Apfia, cãtre Arhip,[fratele] nostru de luptã
a
, ºi comunitatea care se aflã în casa ta:
3
harvouã ºi pace de la Dumnezeu Tatãl nostru ºi de la Domnul Isus Cristos.
Iubirea ºi credinþa lui Filemon
4
Îi mulþumesc întotdeauna lui Dumnezeu, aducându-mi amintede tine în rugãciunile mele,
5
cãci am auzit de iubirea ºi credinþa tape care o ai faþã de Domnul Isus ºi faþã de toþi sfinþii.
6
Participareata la credinþã sã devinã eficace prin fapte pentru cunoaºterea întregu-lui bine [pe] care [îl putem face]
b
în Cristos
c
.
7
Într-adevãr, am avuto mare bucurie ºi consolare datoritã iubirii tale, pentru cã prin tine,frate, au fost alinate inimile sfinþilor.
Intervenþia lui Paul pentru Onesim
8
De aceea, chiar dacã am, în Cristos, tot dreptul sã-þi poruncescceea ce se cuvine sã faci,
9
mai degrabã te îndemn, din iubire, aºacum sunt eu, Paul, acum bãtrân ºi prizonier al lui Cristos Isus,
10
terog pentru copilul meu, pentru Onesim
d
, pe care l-am nãscut înlanþuri.
11
Odinioarã el îþi era nefolositor, dar acum e de folos atâtpentru tine, cât ºi pentru mine.
12
Þi l-am trimis înapoi, pe el, careeste inima mea
e
.
13
 Aº fi voit sã-l þin pentru mine ca, în locul tãu, sã-mislujeascã mie, celui care sunt în lanþuri pentru evanghelie,
14
dar n-am
Col 
4,10
 Fil 
1,7
 Rom
16,5
1Cor 
16,29
Col 
4,15-17
 Rom
1,8
2
Col 
1,3.4.9
Gal 
5,612,20
1Cor 
4,15
Col 
4,9
a
Termenul grec
 systratiôtés
înseam-nã camarad, tovar㺠de armatã ºi este fo-losit aici în sens figurat, ca ºi în
 Fil
2,25.
b
Multe manuscrise au:
 pe care îl puteþi face
, altele omit.
c
Este folositã, în mod neobiºnuit, pre-poziþia de direcþie „spre” înainte de„Cristos”. Aceasta a creat o serie devariante de traducere.Astfel este posi-bilã ºi traducerea:
 care ne conduce laCristos
sau
 pentru Cristos
.
d
Numele
Onesimos
era frecvent lasclavii din Asia Micã, însemnând „util”.Era proverbialã lenea ºi nesupunereasclavilor din Frigia (Onesim era dinColose), dar, prin încreºtinare, sfântulPaul presupune cã Onesim îºi schim-bã viaþa, confirmându-ºi numele.
e
Câteva manuscrise adaugã:
 Pri-meºte-l
!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->