Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
22 - 1petru

22 - 1petru

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by R.R

More info:

Published by: R.R on Apr 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2009

pdf

text

original

 
SCRISOAREA ÎNTÂI A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU
INTRODUCERE
 Autorul
. Informaþiile pe care le avem din scrisoare (1,1; 5,12-13)ºi din tradiþia veche a Bisericii ne aratã cã scrisoarea a fost redactatãde sfântul Petru cu ajutorul lui Silvan (numele latin al lui Sila din
 Fap
15,22.40; 18,5). Indicaþia autorului cã este ajutat în redactare de„fratele fidel” Silvan anuleazã orice forþã a tendinþelor de negare aapartenenþei scrisorii apostolului Petru, pe motiv cã pescarul galile-ean nu ar poseda o greacã atât de evoluatã.
 Forma ºi stilul.
Lucrarea se prezintã ca o catehezã baptismalã cumulte îndemnuri ºi fragmente liturgice care evocã Paºtele ºi exodulºi diferitele etape ale celebrãrii Botezului. Limba folositã este greaca,iar autorul dovedeºte o cunoaºtere profundã a Bibliei în limba greacã.
Scopul ºi destinatarii.
Datele conþinute în scrisoare ne permitidentificarea destinatarilor care sunt creºtinii din cele cinci provinciiromane din nord-vestul Asiei Mici: Pont, Galaþia, Capadocia, Asia ºiBitinia. Aceºti creºtini erau de origine pãgânã, care cunoºteau bineBiblia greacã. Erau de condiþie modestã: meºteºugari, servitori ºisclavi. Ei sunt ameninþaþi de persecuþii, cu posibile aluzii la perse-cuþia lui Nero.
Structura
.În introducere ne sunt indicaþi autorul ºi destinatarii(1,1-2), dupã care sunt expuse unele principii fundamentale ale vieþiicreºtine: chemarea, mântuirea, viaþa divinã, raportul dintre prezentºi viitorul escatologic (1,3-12). Toate acestea cer de la creºtin o viaþãtrãitã în sfinþenie (1,13-25). Uniþi cu Cristos, creºtinii constituie untemplu spiritual (2,1-10). De aici urmeazã raporturi de tip nou cu se-menii: cu autoritãþile civile, cu sclavii ºi cu stãpânii, cu soþia ºi cu so-þul (2,11–3,12). Chiar ºi suferinþa are valoare pentru creºtin (3,12-22),pentru cã este acceptatã în spirit de credinþã ºi trãitã astfel în oricecircumstanþã (4,1-19). Apoi autorul face unele recomandãri pentrutot poporul lui Dumnezeu (5,1-10). Urmeazã salutul final (5,12-14).
 Locul ºi data
. Locul redactãrii este indicat de autor care scrie din„Babilonia”, pseudonim pentru capitala imperiului roman. Data pro-babilã este anul 64, deºi cei care neagã apartenenþa scrisorii apos-tolului Petru considerã cã redactarea s-a fãcut dupã distrugereaIerusalimului sau spre sfârºitul sec. I.
 
Teologia
. Pentru autorul scrisorii, iniþiativa procesului de mân-tuire îºi are originea în iubirea gratuitã a lui Dumnezeu, care îºi gã-seºte împlinirea istoricã în Isus Cristos, „Slujitorul credincios”, princare mântuirea este inauguratã deja în credinþa de la Botez ºi îºi vagãsi împlinirea deplinã în viitor. Pentru a explica realitatea mântu-irii în care sunt introduºi credincioºii prin Botez, autorul face apella imaginile exodului ºi îi invitã pe destinatarii creºtini sã trãiascã înmodul pelerinilor ieºiþi din sclavia pãcatului, rãscumpãraþi ºi elibe-raþi prin moartea salvificã a lui Isus, noul miel pascal. În el creºtiniigãsesc motive pentru încredere ºi statornicie chiar în mijlocul încer-cãrilor. Urmându-l pe Cristos, creºtinii trebuie sã rãspundã cu o dra-goste activã chiar ºi în situaþia unei nedreptãþi violente. Mântuireadãruitã de Dumnezeu ºi realizatã în Cristos are drept scop final „moº-tenirea” sau „coroana gloriei”. Aceasta este deja prezentã în expe-rienþa Bisericii pe care autorul o vede realizându-se prin Botez, ca„baie purificatoare” ºi renaºtere, ca un edificiu spiritual care îºi aretemelia în Cristos, „piatra cea vie”. Împreunã cu el, cei care cred, ca„niºte pietre vii”, formeazã noul templu în care se celebreazã cultulspiritual. Aceastã experienþã eclezialã presupune relaþii fraternecaracterizate prin iubire în care se actualizeazã darurile spirituale ºimisiunile de slujire. Aceastã stare a creºtinilor, chemaþi sã fie tem-plu spiritual pentru a vesti lucrãrile mãreþe ale lui Dumnezeu prindarul Duhului Sfânt, îi determinã sã se adreseze ambientului încon- jurãtor printr-o mãrturie curajoasã ºi coerentã.544
 
SCRISOAREA ÎNTÂI A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU
Destinatarii scrisorii
1
1
Petru, apostol al lui Isus Cristos, cãtre cei care trãiesc ca strãiniîn diaspora:
a
în Pont, Galaþia, Capadocia, Asia ºi Bitinia, aleºi
2
dupã preºtiinþa lui Dumnezeu Tatãl, prin sfinþirea Duhului, pentrua asculta de Isus Cristos ºi a fi stropiþi cu sângele lui, har vouã ºipace din belºug.
Speranþa creºtinã
3
Binecuvântat [sã fie] Dumnezeu ºi Tatãl Domnului nostru IsusCristos care, în marea sa îndurare, ne-a renãscut la o speranþã vieprin învierea lui Isus Cristos din morþi,
4
pentru o moºtenire nepieri-toare, neîntinatã, neofilitã, pãstratã pentru voi în ceruri.
5
 Voi sun-teþi pãziþi de puterea lui Dumnezeu prin credinþã, pentru mântuireacare este gata sã fie manifestatã în timpul de pe urmã.
6
Pentru aceas-ta vã bucuraþi
b
, deºi acum, pentru puþin timp, trebuie sã vã întris-taþi de felurite încercãri
7
pentru ca valoarea credinþei voastre, maipreþioasã decât aurul pieritor, care se încearcã în foc, sã fie un motivde laudã, mãrire ºi cinste la arãtarea lui Isus Cristos.
8
Pe el, fãrã sã-l fi vãzut
c
, îl iubiþi; fãrã a-l vedea, dar crezând în el,tresãriþi de o bucurie negrãitã ºi preamãritã,
9
încredinþaþi cã veþiajunge la þelul credinþei voastre: mântuirea sufletelor.
10
 Aceastã mântuire au cãutat-o ºi au cercetat-o profeþii care auprofeþit despre harul pregãtit pentru voi.
11
Ei au cercetat când ºi înce vremuri avea în vedere Duhul lui Cristos, care era în ei, atuncicând dãdea mãrturie de mai înainte despre suferinþele lui Cristos ºimãrirea care avea sã urmeze dupã ele.
12
 Acestora le-a fost descoperit
 Rom
8,29
2Tes
2,13
 In
3,3-5
1In
3,9
 Mt 
6,19-20 par 
 In
17,114,12.13
 In
16,20
 Evr 
12,11
 Iac
1,2
 Ps
66,10
 Iac
1,3
 Zah
13,9
 Mal 
3,3
1Cor 
3,13
 In
20,29
2Cor 
5,7
 Mt 
13,17 par 
 Is
52,13 – 53,12
 Lc
18,31;24,26.27
a
Lit.:
împrãºtiere
. A devenit un ter-men tehnic pentru a-i indica pe evreiidin afara Palestinei, deportaþi sau exi-laþi de puterile ocupante. Aceºti evreinutreau speranþa sã se întoarcã în pa-trie. Cu timpul, se formeazã comuni-tãþi bine structurate care pãstrau legã-tura cu templul ºi naþiunea. Totuºi,aici Petru se adreseazã creºtinilor pro-veniþi dintre pãgâni, cãrora le amin-teºte cã locuinþa lor pe pãmânt estetrecãtoare.
b
Unele traduceri moderne (TOB,TEV) folosesc imperativul:
 Bucuraþi-vã!
c
Unele manuscrise au:
 fãrã sã-l fi cunoscut
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->