Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
26 - iuda

26 - iuda

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by R.R

More info:

Published by: R.R on Apr 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
SCRISOAREA SFÂNTULUI APOSTOL IUDA
INTRODUCERE
 Autorul
. Se prezintã ca „Iuda, slujitor al lui Isus Cristos ºi frate allui Iacob” (1,1). Se pare cã nu este apostolul Iuda, dar este binecu-noscut în comunitate.
 Forma ºi stilul.
Este o scrisoare clasicã cu indicarea autorului, adestinatarilor, cu salut la început ºi doxologie finalã. Tonul estepolemic, argumentaþia de tip midraºic, vocabularul foarte variat cuexpresii clasice.
Scopul ºi destinatarii.
Foarte probabil, destinatarii sunt convertiþide la pãgânism, ameninþaþi de învãþãturi greºite ºi imorale.
Structura
. Dupã introducere (1-2), sunt indicate ocazia ºi scopulscrisorii (3-4). Urmeazã o polemicã împotriva învãþãtorilor falºi: esteanunþatã judecata ºi condamnarea celor fãrãdelege, autorul folosindcliºee veterotestamentare (5-16). Comunitatea este îndemnatã sãasculte de cuvântul transmis de apostoli prin care se condamna sen-zualitatea, sã rãmânã statornici în credinþã, rugându-se în DuhulSfânt, ºi sã se preocupe ºi de cei ºovãitori ºi derutaþi (17-23). Scrisoa-rea se încheie cu doxologia finalã.
 Locul ºi data
. E posibil ca redactarea sã se fi fãcut la Ierusalim în ul-timul deceniu din sec. I, înainte de
Scrisoarea a doua a sfântului Petru
,care reia în 2,1-17 polemica împotriva învãþãtorilor falºi din v. 5-16.
Teologia
. Deºi scrisoarea este scurtã, conþine o serie de învãþãturi:
 Dumnezeu Tatãl
îi va pedepsi pe cei fãrãdelege, dar îi iubeºte pedestinatarii scrisorii pe care îi cheamã la mântuire;
 Isus Cristos
este singurul Domn pentru cã a rãscumpãrat omeni-rea. Învãþãtura lui este transmisã prin apostoli;
 Duhul Sfânt
este garantul statorniciei în credinþã ºi fãrã de el seajunge la senzualitate care, dupã autor, este absenþa Duhului.În partea polemicã sunt mai puþine elemente teologice clare. Sedenunþã pretenþia învãþãtorilor falºi de a fi avut revelaþii, invocateca bazã a vieþii lor imorale.
 
a
Unele manuscrise au:
 sfinþiþi
.
b
Multe manuscrise importante au oaltã structurã a versetului:
 Deºi ºtiþi odatã pentru totdeauna aceste lucruri, cã Domnul a salvat poporul din Egipt,la urmã
...
c
Lit.:
 pentru judecata zilei celei mari
.
d
Lit.:
au umblat dupã trup strãin
.Imoralitatea ºi perversiunea acestororaºe iese în evidenþã prin homosexu-alitate ºi bestialitate.
e
Tonul grav al expresiei ºi al contex-tului aratã cã este vorba de pretinsele„revelaþii” ale învãþãtorilor falºi, princare aceºtia îºi justificã faptele imo-rale, îºi necinstesc trupul, îl insultã peDumnezeu ºi pe mesagerii lui – îngerii.
Dupã cartea apocrifã
 Înãlþarea lui Moise
, care descrie disputa dintreMihael ºi diavol, Moise ar fi acuzat decrimã (uciderea egipteanului), faptpentru care diavolul pretinde stãpâni-rea trupului sãu.
SCRISOAREA SFÂNTULUI APOSTOL IUDA
Destinatarii
1
Iuda, slujitor al lui Isus Cristos ºi frate al lui Iacob, cãtre cei che-maþi, iubiþi
a
de Dumnezeu Tatãl ºi pãstraþi pentru Isus Cristos:
2
în-durarea, pacea ºi iubirea sã fie din belºug cu voi.
Pericolul învãþãturii false
(
 2Pt
2,1-17)
3
Iubiþilor, aveam o mare dorinþã sã vã scriu despre mântuireanoastrã comunã, dar m-am vãzut nevoit sã vã scriu ca sã vã îndemnsã luptaþi pentru credinþa încredinþatã sfinþilor o datã pentru tot-deauna.
4
Pentru cã s-au strecurat printre voi unii oameni necredin-cioºi, care au fost proscriºi de mai înainte pentru aceastã condamnare.Ei schimbã harul Dumnezeului nostru în desfrânare ºi îl reneagã peunicul stãpân ºi domn al nostru, Isus Cristos.
5
 Vreau sã vã reamintesc, deºi
b
ºtiþi toate aceste lucruri, cã Dom-nul, dupã ce a salvat poporul din Egipt o datã pentru totdeauna, laurmã i-a fãcut sã piarã pe cei necredincioºi,
6
iar pe îngerii care n-aupãstrat propria lor demnitate, ci au pãrãsit însãºi locuinþa lor, i-aþinut în întuneric în lanþuri veºnice pentru ziua cea mare
c
a jude-þii.
7
Tot aºa Sodoma ºi Gomora ºi cetãþile din jurul lor, care la fel caele s-au dedat la desfrâu ºi au cãzut în vicii contra naturii
d
, au deve-nit exemplu pentru cã suferã pedeapsa focului veºnic.
8
Tot aºa ºi aceºtia, în vedeniile
e
lor, îºi întineazã trupul, resping autoritatea Domnului ºi insultã fiinþele mãreþe.
9
Dar arhanghelulMihael
, când se certa cu diavolul, disputându-ºi trupul lui Moise, nu aîndrãznit sã aducã o judecatã insultãtoare, ci a spus: „Sã te mustre
 Iac
1,1
2
2Pt 
1,2
1Pt 
2,11
2
2Pt 
2,21
Gal 
2,4
2
2Pt 
1,12
 Num
14,35
1Cor 
10,5
2
2Pt 
2,10
 Dan
10,13.21;12,1
 Ap
12,7
 Zah
3,2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->