Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nicolas Baygert: V unii scházejí europopulisté

Nicolas Baygert: V unii scházejí europopulisté

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:
Published by Nicolas Baygert
Nicolas Baygert je jednou z vycházejících hvězd politické analýzy a komunikace. Přednáší na Katolické univerzitě v Lovani, dokončuje doktorát na téma populismu a politického kon- zumerismu (Paris IV-Sorbonne). Do hlav Belgičanů a Francouzů proniká jako blogger, televizní komentátor a autor sloupků v Le Nouvel Observateur a Le Vif / L’Express. Pracoval jako ghost writer pro evropské komisaře. Speciali- zuje se na kyberakti- vismus a spin doktoring. Vyžívá se v kritice křesťanské morálky, modernity, genderismu a systémů vůbec. Žije a tweetuje v Bruselu.
Nicolas Baygert je jednou z vycházejících hvězd politické analýzy a komunikace. Přednáší na Katolické univerzitě v Lovani, dokončuje doktorát na téma populismu a politického kon- zumerismu (Paris IV-Sorbonne). Do hlav Belgičanů a Francouzů proniká jako blogger, televizní komentátor a autor sloupků v Le Nouvel Observateur a Le Vif / L’Express. Pracoval jako ghost writer pro evropské komisaře. Speciali- zuje se na kyberakti- vismus a spin doktoring. Vyžívá se v kritice křesťanské morálky, modernity, genderismu a systémů vůbec. Žije a tweetuje v Bruselu.

More info:

Published by: Nicolas Baygert on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2014

pdf

text

original

 
nezávislý čtvrtletník o střední Evropě
 
l
Nicolas Baygert je jednouz vycházejících hvězd politické analýzya komunikace. Přednáší na Katolickéuniverzitě v Lovani, dokončuje doktorátna téma populismu a politického kon-zumerismu (Paris IV-Sorbonne).Do hlav Belgičanů a Francouzů proniká jako blogger, televizní komentátora autor sloupků v Le Nouvel Observateura Le Vif / L’Express. Pracoval jako ghostwriter pro evropské komisaře. Speciali-zuje se na kyberakti-vismus a spin doktoring.Vyžívá se v kritice křesťanské morálky,modernity, genderismu a systémů vůbec.Žije a tweetuje v Bruselu.
Českou republiku před časem zachvátila vlna populismu spoje s volbou prezidenta. Dva kandidá-ti, kteří se museli vymezit: jeden jakolidový normální, ačkoli intelektuál-ní, vůdce, druhý jako světově reno-movaný aristokrat, blízký občano-vi, avšak s vysokými nároky. Zdá se, že se u nás společnost nedělila podle  sociálního statusu, ale podle preeren-ce knedlovepřozelo. Kde vidíte dělící linii v současné Evropě Vy? 
Co je po volbách v České repub
-
lice i v celé Evropě obzvlášť viditel
-
né je relativní ochabnutí euroskep
-
se. V Bruselu jsme zaznamenali hlav
-
ně to, že Miloš Zeman vztyčí nadPražským hradem evropskou vlaj
-
ku. Boj eurofederalisty a euroknížeteKarla Schwarzenberga, jehož stra
-
na je již od roku 2011 hrdým členemEvropské strany lidové. Oba kritizujíeurofobní přístup Václava Klause. To je pro Brusel mírové poselství.Propast mezi eurooptimisty a euros
-
keptiky je dnes jen jednou z mnohadělicích linií. Z jiného pohledu je čes
-
ké „nále“ výhrou populisty nad tech
-
nokratem a dalšími politickými odbor 
-
níky. Česká republika se rozhodla prokontinuitu v politickém stylu. Levicový populista střípravicového.Lidový populista Zeman měl vedruhém kole navrch nad elitním dema
-
gogem Schwarzenbergem. Za tím běží
-
cí ideologický software je spíše druho
-
řadý. Více rozhodující než intelektuál
-
ní kapacita a politický rozum je charis
-
matická převaha, a to nejen v Evropě.
Starý konzervativec, který si vy- půjčil image punkera a s podpo-rou mediálního tábora zabodoval u mladých. Nebylo jasné, kudy se  jde, ale hlavně, že se půjde pospo-lu. Stačí dnes PR k řízení politiky?  Dá se vůbec mluvit o politice, když  se nezprostředkovávají obsahy? 
PR v politice funguje na zákla
-
dě dobývání možných podílů na trhu.Jedná se o tzv. výklenkový marke
-
ting, každá cílová skupina se ošet
-
řuje zvlášť. Bilancí je nedostatek  politické shody, žádná jasná linie,chybí velký obraz. V konečné fázi bylo zákonité, že politická „znač
-
ka Schwarzenberg“, nesrozumitelně bezobsažná, v prostředí s konkurujícíPR musí selhat. Bavící image punkeraměl za účel zlomit dosavadní imagezaprášeného knížete v cool kultovní postavu. Uvolněné vystupování před
-
stavovalo úspěšnou ofenzivu šarmua mladý volič se chytil, tak to fungujednes po celé Evropě.Ale především si uvědomme, žetato konceptuální a ironická póza, dik 
-
tovaná „LOL“ kulturou na Internetu(„laughing out loud“), která je stálevíce přitažlivá pro mladou vzdělanouvyšší třídu závislou na smartphonech,zapomíná na fakt, že na jednu stranumnozí voliči volí intuitivně, na dru
-
hou stranu, že „rebranding“ může mítza následek ztrátu důvěry s tradičnímvoličem. Z toho důvodu by se mělokomunikovat v kampani inkluzivněa zabránit tak generačnímu štěpení.Je vidět, že evropské demokra
-
cie, včetně té české, procházejí civili
-
začním vývojem. Konzumní společ
-
nost přetvořila postupně původní poli
-
tický rituál v politickou show, obsah je „out“, jedná se jen o válku značek,triumfuje politika eg. Tento trend jeu vás nyní obzvlášť patrný s přechodemk přímé volbě. Co hraje roli, je pouze,kdo má politický faktor X. Přesně vesmyslu Česko hledá superstar.
Výhra šla na mazaného hrubiána,který se vyžívá v image prostého člově-ka. Je v dnešní evropské politice ještě důležité ukazovat testosteron? 
Čistě vědecky je nutné se tím
-
to aspektem skutečně vážně zabývat.U opic testosteron koreluje se sociál
-
ním statusem a vůdčím chováním, takéu mužů s vysokou hladinou má zadůsledek dominantní jednání a ten
-
denci k vyhrocenému a hrubiánské
-
mu řešení sporů. České volby v tom
-
to ohledu byly spíše charakteristické primárními vzruchy, antagonistickéa zároveň strach nahánějící – přede
-
vším v pohraničí, co se protiněmec
-
kých tónů týče.Prezident Zeman triumfoval patri
-
otistickou kampaní a jeho frontálníútoky byly cokoli jiného než gentle
-
manské chování. Tato strategie se sicev českém prostředí ukázala jako úspěš
-
ná, ale podle mého názoru je známkou„odcivilizovávání“, odkrývá dekadent
-
ní stav demokracie. Mně nesrozumitel
-
ná je stylizace do hrdého nositele bač
-
kor a anelových košilí, která – zdá se – vaši společnost nepálí.Shrnuto, podtrženo, politická insce
-
nace určitého stavu hormonů a půso
-
 bení na některé pudy se rovná spole
-
čenské regresi. Agresivita je přípustná pouze v některých politických systé
-
mech. V čistých konsensuálních de-mokraciích jsou podpásovky tabu. Víse, že jednou bude beztak třeba spo
-
lu jednat a hledat politickou většinu.Přímá volba nabádá k duelu na života na smrt, „the winner takes it all“.
TÉMA - Extrémisti, populisti a šašci ve středoevropské politice
15
n

Nicolas Baygert se vyzná nejen
v české politice. foto: Jan Prášil
Nicolas Baygert: V unii scházejí europopulisté
pokračovánínastraně16
DS.2/2013.indd 156/3/13 6:19:04 PM

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->