Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Một số vấn đề về không gian Sobolev

Một số vấn đề về không gian Sobolev

Ratings: (0)|Views: 139|Likes:
Published by tranthevut
author : pham tran nguyet thao
author : pham tran nguyet thao

More info:

Published by: tranthevut on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

 
- 1 -
L
ời cảm tạ
 

 
Th
ời gian thắm thoát thoi đưa, chớp mắt m
à
em đ
ã hoànthành b
ốn năm đại học. Nhớ ngày nào, đầu khóa học, ba c
òn
đưa đến trường gặp thầy cô mới, bạn b
è m
ới với bao bỡ 
ng
ỡ lo
l
ắng. Vậy m
à cu
ối c
ùng em c
ũng trải qua bốn năm học. Bốnnăm học tập với biết bao khó khăn, vất vả, có những lúc vấp
ngã em t
ưởng như m
ình không th
ể vượt qua. Nhưng mong
mu
ốn được l
àm lu
ận văn khi tốt nghiệp đ
ã thúc
đẩy em phấnđấu nhiều trong học tập. Cuối c
ùng v
ới kết quả đạt được trongcác năm đầu, em được bộ môn phân công l
àm lu
ận văn dưới sựhướng dẫn của thầy Phạm Gia Khánh. Được l
àm lu
ận vă
n m
ột niềm vui, niềm vinh dự
l
ớn đối với em. Nhưng bên cạnhđó cũng có không ít nỗi lo v
à g
ặp nhiều khó khăn, n
ào là khanhi
ếm t
ài li
ệu, thời gian hạn hẹp, m
à ki
ến thức th
ì m
ới và tươngđối khó… Nhưng với kiến thức mà em được thầy cô bộ môn
trang b
ị trong các năm qua c
ùng v
ới sự hướng dẫn nhiệt t
ìnhc
ủa thầy Phạm Gia Khánh cũng như sự động viên giúp đỡ củagia đ
ình, b
ạn b
è, cu
ối c
ùng cu
ốn luận văn cũng được ho
ànthành. Em xin g
ửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy hướng
d
ẫn, các thầy c
ô khác trong b
ộ môn, cùng gia đ
ình và b
ạn b
è.C
ần Thơ, tháng 5 năm 2009
 
 Người viết
 Sinh viên. Ph
ạm Trần Nguyệt Thảo
 
 
- 2 -
PH
ẦN MỞ ĐẦU
 
 
1. LÍ DO CH
ỌN ĐỀ T
ÀI
 Như đ
ã bi
ết, việc nghi
ên c
ứu quá tr 
ình
động trong tự nhi
ên c
ũng như trong
xã h
ội thường dẫn đến việc khảo sát một hay nhiều phương tr 
ình
đạo h
àm riêng b
ằng việc định lượng hóa các đặc trưng của đối tượng nghi
ên c
ứu bằng các đạilượng toán học. Nhưng ta cũng dễ nhận thấy rằng các quy luật tự nhiên thường
d
ẫn đến các hệ thức phi tuyến giữa các tham biến n
ên c
ần phải xét phương tr 
ìnhvi phân phi tuy
ến. Tuy nhiên, khi đó xuất
hi
ện những khó khăn toán học thực sự.
B
ởi vậy, khi xây dựng mô h
ình toán h
ọc chúng ta buộc phải bớt tính chính xác v
à b
ỏ qua những phần th
êm phi tuy
ến bé hoặc chuyển sang tuyến tính hóa trong một
lân c
ận của nghiệm đ
ã cho b
ằng cách đưa bài toán về b
ài toán tuy
ến tính. Vẫnchưa đủ, để giải b
ài toán này ta l
ại có những sự thay đổi nhất định đối với giả
thi
ết của bài toán tương ứng nghiệm của nó cũng có những thay đổi nhất định.Khi đó, việc t
ìm nghi
ệm cổ điển của b
ài toán m
ới vẫn c
òn
ất phức tạp, v
ì th
ế,đầu
 
tiên người ta xây dựng nghiệm suy rộng của nó, sau đó thiết lập độ trơn của
chúng và ch
ứng minh nó l
à nghi
ệm cổ điển của bài toán. Nói như vậy để thấy
ằng, không gian nghiệm của bài toán được giải đ
ã có nhi
ều thay đổi so với
không gian nghi
ệm của b
ài toán th
ực tế ban đầu. V
ì v
ậy, việc chọn các không
gian hàm cho nghi
ệm của các b
ài toán có m
ột vai tr 
ò quan tr 
ọng để đảm bảo tínhđặt đúng của b
ài toán. M
ột không gian phiếm h
àm tuy
ến tính được sử dụng rộng
rãi trong lý thuy
ết phương tr 
ình
đạo h
àm riêng là không gian Sobolev.Có ph
ần y
êu thích toán h
ọc ứng dụng và được sự hướng dẫn gợi ý của
th
ầy Phạm Gia Khánh để ho
àn thành lu
ận văn tốt nghiệp khóa học cũng như bước đầu l
àm quen v
ới “Phương tr 
ình
đạo h
àm riêng hi
ện đại” em đ
ã quy
ết định
ch
ọn đề t
ài
“M
ột số vấn đề về không gian Sobolev”
.2. M
ỤC ĐÍCH NGHI
ÊN C
ỨU
 
M
ục đích nghi
ên c
ứu nhằm nắm được các định nghĩa, định lí, tính chấtliên quan đến không gian Sobolev. Đặc biệt quan trọng v
à c
ũng l
à m
ục ti
êu chính
đó là xây dựng hệ thống ví dụ minh họa v
à gi
ải các b
ài t
ập có liên quan đến nó.
 
- 3 -
Qua đó, giúp củng cố các kiến thức đ
ã
được học trong suốt 4 năm đại học như:
gi
ải tích 1, 2, không gian tôpô, độ đo v
à tích phân Lebesgue, gi
ải tích h
àm…
3
. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 
Quá trình làm lu
ận văn đ
ã s
ử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên
c
ứu, nhưng chủ yếu là phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
 C
ụ thể, kết hợp phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích, nhận xét trong
quá trình nghiên c
ứu lí thuyết. Đầu ti
ên, sau khi tìm
được nguồn t
ài li
ệu tham
kh
ảo th
ì t
ổng hợp các kiến thức trong đó với các kiến thức sẵn có. Sau đó, tiến
hành so sánh, phân tích chúng, ch
ọn ra những kiến thức trọng tâm, đáng ghi nhớ,
t
ừ đó đưa ra những nhận xét ri
êng. Cu
ối c
ùng, t
ổng hợp, tr 
ình bày l
ại theo ý hiểu
m
ột cách r 
õ ràng.
Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá cũng được kết hợp sử
d
ụng trong giải v
à s
ắp xếp các b
ài t
ập. Sau khi tổng hợp các b
ài t
ập từ các nguồntư liệu khác nhau, sẽ tiến h
ành phân tích, so sánh, ch
ọn lọc các b
ài t
ập hay ph
ùh
ợp với nội dung lí thuyết sắp xếp chúng theo
m
ột tr 
ình t
ự hợp lí. Cuối c
ùng, ti
ếnhành phân tích, đánh giá để giải một cách chi tiết, tr 
ình bày m
ột cách r 
õ rang.
4. N
ỘI DUNG LUẬN VĂN
 
 N
ội dung của luận văn gồm 2 chương
.
Chương 1. Gồm 4
§
,
trong đó
§
1. Không gian
 p
 L
,
 
§
2. Bi
ến đổi
Fourier 
,
§
3. Hàm suy r 
ộng,
§
4. Không gian Sobolev.
Ở đây, chỉ tập trung giới thiệu một
s
ố định nghĩa, định lí, tính chất v
à các ví d
ụ có liên quan mà không quan tâm đến
vi
ệc chứng minh các định lí, tính chất đó.
 
Chương 2. Giải chi tiết v
à s
ắp xếp một cách tương đối hợp lí các b
ài t
ậpcó liên quan đến phần lí thuyết đ
ã gi
ới thiệu ở chương 1.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->