Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Food Storage Guidelines For Consumers

Food Storage Guidelines For Consumers

Ratings: (0)|Views: 1,198|Likes:
Published by RJ Gentry
Food Storage Guidelines for Consumers.
Food Storage Guidelines for Consumers.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: RJ Gentry on Apr 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2012

pdf

text

original

 
Xyrmdc}i Nri}d Neej
Xre~oji }cni cfj fyzrozoey} neej ner ey cfj eyrncloa b xyrmdc}of` neej pozdof zdi neej lcfyncmzyr,irÙ} nri}dfi}} jczi}& Licz! no}d! xeyazr! jcor! cfj nri}dbckir xrejymz} cri jczij pozd c Ò}iaa b jcziÝ ze ofjo,mczi dep aef` zdi neej mcf bi jo}xacij ner }cai& Ca}e!zdi Ò}iaa b jcziÝ caaep} c ric}efcbai cleyfz en zolicnzir zdi xyrmdc}i of pdomd zdi xrejymz mcf bi y}ij&Mef}ylir} }deyaj capc} xyrmdc}i neej bineri zdiÒ}iaa b jcziÝ itxori}& Mirica}! }fcmk neej}! nrewif if,zrii}! cfj jr xcmkc`ij neej} lc bi lcrkij pozd cÒbi}z on y}ij b jczi&Ý Zdi xrejymz} cri fez cz zdior bi}zsycaoz cnzir zdo} jczi! byz mcf }zoaa bi y}ij }cnia ner c}derz xiroej en zoli zdiricnzir& Ezdir neej}! }ymd c} yf,bckij bricj}! cri lcrkij pozd cf ÒitxorczoefÝ er Òy}i bjczi!Ý pdomd licf} zdi xrejymz }deyaj fez bi mef}ylijcnzir zdcz jczi& Je fez xyrmdc}i cf neej fez y}ij bzdcz jczi& Zdi nri}dfi}} jczi o} aemczij ef zdi neejxcmkc`i cfj }ir~i} c} cf ofjomczer en xrejymz sycaoz&]eli neej}! }ymd c} mcffij neej}! dc~i c xrejymzmeji }zclxij ef zdi bezzel er zex en icmd mefzcofirxre~ojof` ofnerlczoef }ymd c} Òy}i b jcziÝ er Òbi}zsycaoz jczi!Ý zdi fcli en zdi xacfz pdiri zdi neej pc}lcfyncmzyrij! cfj zdi aez fylbir& Zdi meji fylbirlc fez bi mef}o}zifz nrel efi lcfyncmzyrir ze cfezd,ir& Ner of}zcfmi! neej lcfyncmzyrir} lc ofjomczi zdiÒy}i b jcziÝ c} lefzd cfj icr $CXR82/ }zclxij efzex en zdi mcf& CXR82 licf} zdi neej }deyaj bi mef,}ylij b Cxroa en 2882& Zdi nor}z aizzir cfj fylbir$merri}xefjof` ze lefzd cfj icr/ en zdi }zclxij mejica}e lc ofjomczi Òy}i b jczi}&Ý N2 peyaj ofjomczizdcz zdi xrejymz o} en do`di}z sycaoz on mef}ylij bGyfi en 2882& Mef}ylir} lc mefzcmz zdi neej lcfy,ncmzyrir jorimza ze jizirlofi Òy}i b jczi}&Ý Lcfneej lcfyncmzyrir} xre~oji c 3,488 fylbir ner mef,}ylir syi}zoef}& @ifircaa! mcffij `eej} dc~i c efi,icr itxorczoef jczi nrel zdi jczi en lcfyncmzyribineri sycaoz jolofo}di}&Pdif `remir }dexxof`! xomk,yx rinro`irczij cfjnrewif neej} gy}z xroer ze mdimkeyz& Rinro`irczij neej}}deyaj bi meaj! cfj nrewif neej} }deyaj bi }eaoj pozd fei~ojifmi en zdcpof`& Rinro`irczij cfj nrewif neej}deyaj bi bc``ij ze`izdir& Cnzir `remir }dexxof`!jro~i }zrco`dz deli cfj }zeri neej of zdi rinro`irczer ernriiwir& Oz o} olxerzcfz ze kiix rinro`irczij cfj nrewifneej} eyz en zdi
jcf`irwefi
en :8£N ze 3:8£N&
Xrexir ]zerc`i Itzifj}]dian,Aoni en Neej
Zdi }dian,aoni en neej poaa jixifj yxef zdi neej oz,}ian! xcmkc`of`! zilxirczyri! cfj dylojoz& On zdi neejo} fez }ziroaowij! oz poaa yazolczia }xeoa jyi ze zdi `repzden lomreer`cfo}l}& Neej}! }ymd c} jcor xrejymz}!
3
^OR@OFOCXEA_ZIMDFOM OF]ZOZYZICFJ ]ZCZI YFO^IR]OZ_^OR@OFOC]ZCZI YFO^IR]OZ_
XYBAOMCZOEF =:4,?>8RI^O]IJ 2883
Neej ]cniz
'C}}o}zcfz Xreni}}er cfj Itzif}oef ]ximocao}z! Neej ]cniz! Jixcrzlifz en Dylcf Fyzrozoef! Neej} cfj Itirmo}i; C}}emoczi Xreni}}er cfjItzif}oef ]ximocao}z! Ly}mai Neej}! Jixcrzlifz en Neej ]moifmi cfj Zimdfeae`! ri}ximzo~ia; ^or`ofoc Zimd
Neej ]zerc`i @yojiaofi} Ner Mef}ylir}
Zol Rebirz} cfj Xcya @rcdcl'
^or`ofoc Meexirczo~i Itzif}oef xre`rcl} cfj ilxaelifz cri exif ze caa! ri`crjai}} en rcmi! meaer! riao`oef! }it! c`i! ~izircf }zc,zy}! fczoefca ero`of! jo}cboaoz! er xeaozomca cnnoaoczoef& Cf isyca exxerzyfoz%cnnorlczo~i cmzoef ilxaeir& O}}yij of nyrzdircfmi en Meexirczo~i Itzif}oef perk! ^or`ofoc Xeazimdfom Of}zozyzi cfj ]zczi Yfo~ir}oz! ^or`ofoc ]zczi Yfo~ir}oz! cfj zdi Y&]&Jixcrzlifz en C`romyazyri meexirczof`& G& Jc~oj Bcrrizz! Jorimzer! ^or`ofoc Meexirczo~i Itzif}oef! ^or`ofoc Zimd! Bacmk}byr`;Aerifwc P& Aef}! Cjlofo}zrczer! 34?8 Itzif}oef Xre`rcl! ^or`ofoc ]zczi! Xizir}byr`&^Z%3==%3383%9L%223>=9%=:4?>8
 
licz}! xeyazr! i``}! cfj nri}d nryoz} cfj ~i`izcbai}! poaa}xeoa rcxoja on fez }zerij cz xrexir zilxirczyri}& Nerexzolca sycaoz cfj }cniz! jcor xrejymz} }deyaj bi}zerij cz rinro`irczij zilxirczyri} bizpiif =:£N cfj=4£N! licz} bizpiif ==£N cfj =>£N! cfj i``} ==£N ze=0£N& Nri}d ~i`izcbai} cfj roxi nri}d nryoz} }deyaj bi}zerij bizpiif =9£N cfj :8£N& Capc} }zeri rinro`ircz,ij neej} cz zilxirczyri} ai}} zdcf :8£N& Xacmi c zdir,lelizir of zdi rinro`irczer cfj lefozer zdi zilxirczyrienzif& Zdo} o} i}ximocaa olxerzcfz jyrof` zdi dez }yl,lir lefzd}&Nrewif neej} }deyaj bi }zerij biaep 8£N of leo},zyri,xreen! `c},olxirlicbai xac}zom er nriiwir prcx&Lcki }yri ze acbia cfj jczi nrewif neej}& Nrewif neej}lc bi }cni ze icz on }zerij biefj zdi rimellifjij}zerc`i zoli byz sycaoz lc jolofo}d& ]elizoli} mef,}ylir} poaa e~iraecj c nriiwir cfj baemk zdi mormyaczoefen meeacfz zdrey`deyz zdi nriiwir melxcrzlifz& Zdo}poaa aepir zdi innomoifm en zdi nriiwir of kiixof` zdineej biaep 8£N&Neej zdcz o} zilxirczyri cby}ij poaa }xeoa rcxoja c}i~ojifmij b enn,ejer}! enn,nac~er}! enn,meaer! cfj%er}enz zitzyri& Ner of}zcfmi! }xeoaij loak itdoboz} c nryozenn,ejer! cmoj zc}zi! cfj lc myrjai! pdiric} }xeoac`ien nri}d nryoz} cfj ~i`izcbai} lc itdoboz cf enn,meaercfj }enz zitzyri& ]aoli ef zdi }yrncmi en licz! xeyazr!cfj no}d ofjomczi} }xeoac`i& C} lomreer`cfo}l} `rep!zdi yzoaowi zdi neej c} c fyzroifz }eyrmi cfj lc xre,jymi cmoj}& Zdiri o} cf ofmric}ij ro}k en neejberfi oaa,fi}} nrel mef}ylxzoef en }xeoaij neej& Neej lc bi}xeoaij pozdeyz c jizimzcbai enn,ejer&
Jo}mcrj caaneej} zdcz lc dc~i biif cz reel zilxirczyri lerizdcf 2 deyr}& Zdirineri! pdif of jeybz zdrep oz eyz#
Ze if}yri neej }zerij of zdi rinro`irczer! nriiwir! erxcfzr o} mef}ylij pozdof zdi itxorczoef jczi}! xrcmzomi
NONE $Nor}z,Of,Nor}z,Eyz/
& Pdif }zemkof` neej }zer,c`i cric}! xacmi rimifza xyrmdc}ij ozil} bidofj zdi it,o}zof` neej ozil}& Zdo} poaa diax if}yri zdcz ey crimef}ylof` neej xroer ze itxorczoef jczi%}xeoac`i cfjpoaa }c~i ey lefi b rijymof` zdi cleyfz en neej zejo}mcrj& Xerzoef ainze~ir} of maicf! }cfozowij! }dcaaepmefzcofir}! cfj me~ir! acbia! cfj jczi& @ifircaa! ainze~ir}}deyaj bi jo}mcrjij cnzir :4 deyr} of zdi rinro`irczer&Jr neej }zcxai} }ymd c} naeyr! mrcmkir}! mcki loti}!}ic}efof`}! cfj mcffij `eej} }deyaj bi }zerij of zdiorero`ofca xcmkc`i} er zo`dza mae}ij corzo`dz mefzcofir}biaep 49£N $exzolyl 98£N ze 08£N/& Dylojoz ai~ia}`riczir zdcf >8) lc mcy}i jr neej} ze jrcp leo}zyri!ri}yazof` of mckij cfj }zcaij xrejymz}& Mcffij `eej}}zerij of do`d dylojoz cric} lc yazolczia ry}z! ri,}yazof` of aick mcf}& Jo}mcrj mcffij `eej} zdcz cri}peaaif! bcja jifzij! ry}zij! cfj%er aickof`&
Ner}cniz! capc} }zeri neej }ixcrczi nrel fef,neej ozil} }ymd c} xcxirxrejymz}! dey}ideaj maicf,ir}! cfj of}imzomoji}&
Mefzclofczoef en neej er iczof`yzif}oa} pozd c dey}ideaj maicfir er of}imzomoji meyajri}yaz of c mdilomca xeo}efof`&
Pdcz Ze Je Pdif ZdiXepir @ei} Eyz
Pdif zdi xepir `ei} eyz of zdi deli! lofolowiexifof` zdi rinro`irczer cfj nriiwir& Rinro`irczer} cfjnriiwir} cri of}yaczij! cojof` of kiixof` neej} meaj&Depi~ir! on zdi rinro`irczer er nriiwir jeer o} exifijenzif! zdi meeaof` poaa bi ae}z& Xiro}dcbai rinro`irczijneej} $o&i& neej} en cfolca ero`of/ }deyaj bi jo}mcrjijcnzir c >,deyr xiroej& Y}of` baemk omi lc ofmric}i}dian,aoni en rinro`irczij neej}& Neej }zerij of nyaaaecjij nriiwir} lc ac}z ner cxxretolczia zpe jc}!pdiric} neej }zerij of xcrzocaa aecjij nriiwir} lcac}z ner efa efi jc& Nriiwir neej} lc bi rinrewif on omi mr}zca} cri xri}ifz& Itmixzoef} ofmayji omi mricl!xowwc! cfj mc}}ireai}& On zdi nrewif neej dc} melxaizi,a zdcpij byz o} meaj! oz ly}z bi meekij pozdof c 2:,deyr xiroej; er neej} lc bi rinrewif pozdof 2: deyr}cnzir zdcpof`& Depi~ir! sycaoz lc bi jolofo}dij& On of jeybz cbeyz pdif zdi neej cmzycaa zdcpij of zdinriiwir! jo}mcrj zdi zdcpij neej& Jr omi lc bi y}ijze kiix nrewif neej} nrewif cfj meaj neej} meaj& Bimcrinya fez ze dcfjai jr omi pozd bcri dcfj} er briczdizdi ~cxer}&
2
 
Rimellifjij ]zerc`iNer ^croey} Neej}
Bricj}!Mirica}!Naeyr cfj Romi
 Bricj 
}deyaj bi }zerij of zdi ero`ofca xcmkc`i czreel zilxirczyri cfj y}ij pozdof 9 ze 0 jc}& Depi~,ir! bricj }zerij of zdi rinro`irczer poaa dc~i c aef`ir}dian,aoni jyi ze jiacij leaj `repzd cfj lc binorlir& Itximz c 2, ze =,lefzd }dian,aoni en bricj }zerijof zdi nriiwir& Rinro`irczi
mricl }zai bckir `eej}
mefzcofof` i``}! mricl mdii}i! pdoxxij mricl cfj%ermy}zcrj} fe aef`ir zdcf = jc}&
Mirica}
lc bi }zerij cz reel zilxirczyri of zo`dz,a mae}ij mefzcofir} ze kiix eyz leo}zyri cfj of}imz}&
Pdeai pdicz naeyr
lc bi }zerij of zdi rinro`irczer ernriiwir ze rizcrj rcfmojoz en zdi fczyrca eoa}&]zeri
rcp pdozi romi
of zo`dza mae}ij mefzcofir} czreel zilxirczyri cfj y}i pozdof efi icr&
 Brepf
cfj
poaj romi
}zerij cz reel zilxirczyri poaa dc~i c }derzir}dian,aoni $> lefzd}/ jyi ze zdi eoa bimelof` rcfmoj&]dian,aoni en rcp pdozi cfj brepf romi lc bi itzifjijb rinro`irczoef&
Meekij romi
lc bi }zerij of zdi ri,nro`irczer ner > ze 0 jc} er of zdi nriiwir ner > lefzd}&
Nri}d ^i`izcbai}
Rile~of` cor $et`if/ nrel zdi xcmkc`i! }zerof`zdi ~i`izcbai} cz :8£N rinro`irczij zilxirczyri}! cfjlcofzcofof` exzolyl dylojoz $?9 ze 388)/ lc it,zifj }dian,aoni en nri}d ~i`izcbai}& Le}z nri}d ~i`izc,bai} lc bi }zerij yx ze 9 jc} of zdi rinro`irczer&Capc} prcx er me~ir nri}d aicn ~i`izcbai} of leo},zyri,xreen bc`} ze rizcof xrejymz leo}zyri cfj xri~ifzpoazof`&
 Reez ~i`izcbai}
$xezczei}! }piiz xezczei}!efoef}! izm&/ cfj
}syc}di}! i``xacfz!
cfj
ryzcbc`c}
}deyaj bi }zerij of c meea! piaa,~ifzoaczij xacmibizpiif 98£N cfj >8£N&
Zelczei}
mefzofyi ze roxifcnzir dcr~i}zof` cfj }deyaj bi }zerij cz reel zilxirc,zyri& Rile~of` zdi zex} en 
mcrrez}! rcjo}di}!
cfj
biiz}
xroer ze rinro`irczer }zerc`i poaa rijymi ae}} en leo}zyricfj itzifj }dian,aoni& Xcaczcboaoz en 
merf
jolofo}di}jyrof` meaj }zerc`i jyi ze iai~czij }zcrmd mefzifz&
Merf
cfj
 xic}
}deyaj bi }zerij of c ~ifzoaczij mefzcof,ir&
 Aizzymi
}deyaj bi rof}ij yfjir meaj ryffof` pczir!jrcofij! xcmkc`ij of xac}zom bc`}! cfj rinro`irczij&Xrexir }zerc`i en nri}d ~i`izcbai} poaa lcofzcof sycaozcfj fyzrozo~i ~cayi&
Xremi}}ij ^i`izcbai}
Mcffij ~i`izcbai}
mcf bi }zerij of c meea! jr cricbiaep 49£N $exzolyl 98£N ze 08£N/ ner yx ze efi icr&Cnzir efi icr! mcffij ~i`izcbai} lc }zoaa bi mef,}ylij& Depi~ir! e~ircaa sycaoz cfj fyzrozoefca ~cayilc dc~i jolofo}dij& Jo}mcrj bcja jifzij! }peaaif!cfj%er ry}z mcf}&
Nrewif ~i`izcbai}
lc bi }zerij of zdi nriiwir ner 4lefzd} cz 8£N&
 Jidjrczij ~i`izcbai}
}deyaj bi }zerijof c meea! jr xacmi cfj y}ij pozdof > lefzd} }ofmi zdidc~i c zifjifm ze ae}i nac~er cfj meaer&
 Deli xrixcrij ~i`izcbai}
}deyaj bi bacfmdij xroer ze nriiwof`& Nerleri ofnerlczoef ef deli neej xri}ir~czoef }ii ^MIXybaomczoef =:4,90>! Nriiwof` Nryoz} . ^i`izcbai}$ppp&itz&~z&ijy%xyb}%neej}%=:4,9?>%=:4,9?>&dzla/&
Nri}d Nryoz
Of `ifirca! }zeri nri}d nryoz of zdi rinro`irczer er of cmeaj cric ze itzifj }dian,aoni& Rijymi ae}} en leo}zyrinrel nri}d nryoz b y}of`! me~irij mefzcofir}& Capc}}zeri nri}d nryoz of c }ixcrczi }zerc`i cric of zdi rinro`,irczer! }ofmi nri}d nryoz} lc mefzclofczi er cb}erbejer} nrel ezdir neej}&
Xroerze mef}ylxzoef! rof}inri}d nryoz} cfj ~i`izcbai} yfjirmeaj ryffof` pczirze rile~i xe}}obai xi}zomoji ri}ojyi}! }eoa! cfj%erbcmziroc&
Xiiaof`! neaaepij b pc}dof` en nri}d nryoz}cfj ~i`izcbai}! o} ca}e ~ir innomoifz of rile~of`ri}ojyi}&Roxi iczof`
cxxai}
}deyaj bi }zerij }ixcrczia nrelezdir neej} of zdi rinro`irczer cfj iczif pozdof efilefzd& Cxxai} }zerij cz reel zilxirczyri poaa }enzifrcxoja pozdof c nip jc}& Rililbir ze rile~i cxxai}zdcz cri bryo}ij er jimcij xroer ze }zerc`i of zdi ri,nro`irczer& Je fez pc}d cxxai} xroer ze }zerc`i&
@riif xicr}
cfj
cxromez}
}deyaj bi roxifij cz reelzilxirczyri cfj zdif }zerij of zdi rinro`irczer& Itximzc 9,jc rinro`irczij }dian,aoni ner zdi}i nryoz}&Yfroxi
 xicmdi}
lc bi roxifij cz reel zilxirczyricfj iczif cnzir 2 jc}& ]zeri roxi xicmdi} of zdi rinro`,irczer byz mef}yli cz reel zilxirczyri&
=

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->