Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ratings: (0)|Views: 150 |Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/26/2013

 
Ζ ΛΞΖΙΛάΜΖ ΝΖΗΚΜΫΛέΓΛ
 
ΛΗΑΨΖ ΜέΘΑΫΙΖΨΖ ΓΨΣΙ ΢ΚΟΓΠΣΙ
)
Ζ ΝΚΗΖ ΠΛ ΚΫΐΛΙΛ ΜΛΓ Ζ ΟΑΓΠΚέΫΐΓΛ
 
ΙΚΗΚΞΑΨΓΛ ΜΛΓ ΢ΫΚΨΠΛΨΓΛ ΠΖΨ ΛΞΖΙΛάΜΖΨ ΝΖΗΚΜΫΛΠΓΛΨ
 
Λιλαϋχηαικπ' ΰυϋσ ψύλ ηεψλ ύκρ 5κρ η$Φ$ λιλ' ψύλ γμξ λ ψύλ εμηλ αιχπ ολκυ ςκρ ηχοπ αΪααηλιψύαΪ ψύκ ςϋκψγικ ύξπ ΟψύκϋΪλπ' ΰϋΧα κ Ϋϋκχςκπ< «έλ εμιξ λρύΧ' κ ΠοΧθκ λ κ Λιύαπ' ναιρθαϋιιύλ λςχ ειλι λ ηχικι Χινϋλ' λοοΧ λςχ ςλοΧ νλθκυι ρςχ ύκ λμαψύπ ύξπ νξηκϋλύΪλπ¿
.«$
$$αι νξηκϋλύΪλ α ςλολκυ θκύαυκρψ¿#$ ΐλ ειλι ςαςαψηεικ αςϋχψσςκ ύξπ θρζλιύιγπ ςκούγπμασϋΪλπ' χςσπ κ Ϋϋκχςκπ' κ χϋκπ «νξηκϋλύΪλ¿ εα λιληΪθκολ ειλ λϋιξύχ ψξηλψκοκΰχςαϋαχηαικ$ Πύκ εϋΰκ ύκρ ψύκϋκυ λρύκυ ύξπ αςκγπ ύκρ Οκρψύιλικυ'
 
ςκρ εζξψα λςχ κιύΧ ύξ ψύΧψξύσι νγησι' ςκρ ψρΰοχιψα ύξ θλψοαυκρψλ ύκι ΟλικρΧϋκ ύκρ 108 .«ΠύΧψπ ύκρ ΙΪλ¿# κ χϋκπ«νξηκϋλύΪλ¿ ϋξψηκςκαΪύλ ΰλ ιλ λιύνλψύαΪοα ύκ ςκούαλχ λμαψύπ ύξπ «θλϋθλϋγπ¿κισιΪλπ λςχ ααΪικ ύξπ λρύκϋλύκϋΪλπ< ψύξι κισιΪλ ααΪιξ «ϋλύκυι¿ κ «νγηκ¿' κ λύϋΪαπ λ κροεπ λ χ κ θλψοαυπ
)
λρύκϋΧύσϋ$
 
ΦΪολ ϋχιλ ηαύΧ ύπ ηαύλϋϋρμηΪψαπ ύκρ οαψμειξ λ ύξ ΰειιξψξ ύκρ ςκούαλκυ χϋκρ' κ χϋκπ«νξηκϋλύΪλ¿ μλ νλύξϋγψα' ψύξ ϋγψξ ύκρ λύύΪζκιύκπ ΰοσψψκυ ύκρ λςκΰχικρ Ϋϋκχςκρ' ύξιλϋγ ληψξηΪλ ύκρ$ ΐλ ύκι Ϋϋκχςκ' χςσπ λ ΰλ ύκρπ οκψχκρπ ύξπ ολψγπ ςαϋχνκρ' ύκνΪοξηηλ ςλϋληεια ύκ Ϊνκ< αΪιλ νΪλκ ιλ εα ξ ςκορςοξμεψύαϋξ κισιγ ύΧδξ ύκρ νγηκρ' κ υνξιχοκπ' ύκ νλΪσηλ ιλ λιλύϋεςα νλ
 
ύξπ ώξκκϋΪλπ ύπ λςκΧψαπ ύσι αοαύι ύκρ ςιαυηλύκπ γ ύσικκικηΧ ψρϋχύαϋσι ψρηςκούι? Οιξολύιύλπ ύπ λςλϋεπ ύκρ χϋκρ μλ νλςψύψα Χςκκπ χύ ξηκϋγ λρύγ νλρθεϋιξψξπ αΪιλ Χηαψλ ψριναναηειξ ηα ύξ ψρηθΪσψξ ςκοοι λύχησι ψα ειλι λψύχκψηχ' ψύξι ςχοξ$ «Νγηκπ¿ ψξηλΪια λϋΧ ύξι κκνκηξηειξ ςαϋκγ' ύξι ςχοξ$ Ξ ψξηλψκοκΰγναυϋριψξ σπ ςκούαλκυ χϋκρ αΪιλ ξ ναρύαϋαυκρψλ$
 
Σπ ηκϋγ νλρθεϋιξψξπ λςκύαοαΪ ξ νξηκϋλύΪλ ηλ ςϋλύγ ουψξ' ςκρ λιύλςκϋΪιαύλ ψύπ νλΪύαϋαπψριμγαπ ύκρ λύύκυ Χψύασπ ύξπ αςκγπ ύκρ οαψμειξ$ Νανκηεικ' ύκ κςκΪκ μλ ψξηλνεώα ύκι χϋκψξηλψκοκΰΧ ψα χοξ ύξ νλϋκιγ ςκϋαΪλ ύκρ< κ λιχιαπ ψρηθΪσψξπ ςκοοι λύχησι ψα ειλ λψύχειύϋκ λ' ρϋΪσπ' κ ληκθλΪαπ ςλϋλσϋγψαπ ςκρ ψριαςΧΰκιύλ λρύκΪ' ναι μλ θϋκρι ςΧιύκύαειμαϋηκρπ ρςκψύξϋύεπ$ ΐλ ύκι ειι' ΰλ ςλϋΧναΰηλ' κ λιχιαπ ψρηθΪσψξπ ψύκ Χψύρ' ξ νξηκϋλύγ
 
νλρθεϋιξψξ λςκύαοκυι ειλ λιχηαικ λϋιξύχ< «Ξ ΝξηκϋλύΪλ αΪιλ ύκ ϋΧύκπ ααΪικ ςκρλιλΰισϋΪζα ύξι ρςκύλΰγ ύξπ ηακώξΪλπ ψύξι ςοακώξΪλ' ύξι αςθκογ' νξολνγ' ψρψύξηλύγπ ϋγψξπθΪλπ λςχ ύξ ηλ κισιγ ύΧδξ απ θΧϋκπ ηλπ Χοοξπ' λςχ ειλ ηεϋκπ ύκρ ςοξμρψηκυ απ θΧϋκπ αιχπΧοοκρ¿ .ειι' «ϋΧύκπ λ αςλιΧψύλψξ¿' ;3;3' α$ =#$
 
λ νεδκνκ λςχ ύκ νΪοξηηλ ςϋκψεϋκρι Ϊψσπ κ ψεώαπ ςκρ νλύυςσψα ψα ειλι οχΰκ ύκρ' ψύπ;;*;;*;3=6' ειλπ Χιμϋσςκπ ύξπ ςκούγπ ςϋΧδξπ' κ ΐ$ έψχϋύψο< «λιαΪπ ναι ψρϋΪψμξα χύ ξΝξηκϋλύΪλ αΪιλ ύεοαλ γ ςΧιψκξ$ ΛιύΪμαύλ' χςσπ εα γνξ αςσμαΪ' ξ ΝξηκϋλύΪλ αΪιλ ξ αϋχύαϋξηκϋγ νλρθεϋιξψξπ
)
λι αδλϋαμκυι
 
θεθλλ χοαπ κ Χοοαπ ηκϋεπ ςκρ νκηΧψύξλι ψύκ ςλϋαομχι¿$
 
Πύξι Λμγιλ' ηαύΧ ύξι ύρϋλιιΪλ ύσι Ϋαψψύϋλύνι' αηλιΪζαύλ κ οαψμειξπ' κ Χιμϋσςκπ ςκρ μεψςψαύξι Χηαψξ νξηκϋλύΪλ' νΪνκιύλπ ψα χοκρπ ύκρπ ςκοΪύαπ Ϊψλ ςκούΧ νληλύλ< ψκςκούαΪλ' ψκικηΪλλ ψξΰκϋΪλ' αςανγ ύκ Ϊψκι ύκ μασϋκυψλι ύχύα ΝΪλκι λ ψσψύχι κηκικΪλπ$
 
έκ «ΝΪλκι¿ ςλϋΧΰαύλ λςχ ύκ «νΪλ¿
)
αύρηκοκΰαΪ κ Λϋψύκύεοξπ
)
λ ψξηλΪια ύκ ηψχ
)
ηψχ< ύκ ιλρςΧϋκρι Ϊψαπ ηαϋΪναπ ΰλ χοκρπ$
 
έ Χικρι οκςχι κ λϋλΪκ Εοοξιαπ? μεύκρι ύξι ενϋλ ύκρ νλψύγ' ύκ θγηλ ύξπ λΰχϋαρψξπ λ ύκ εςλμοκύκρ λΰιλ ψύκ ηεψκι αιχπ υοκρ Ϊψσι' χηκσι ςκούι$ έξι Ϊψξ λςχψύλψξ ύκρ λμαιχπ λςχ ύκ ηεψκι'ύξι λύΪιλ ύκρ υοκρ' ύξι κικηΧζκρι εύϋκι' ΰλ ιλ ηαύϋΧζκρι ηα λρύχ ύξ ηλύλκνκδΪλ' ύξι ρςαϋθκογ
'
ύξι υθϋ λμαιχπ λςχ ύκρπ χηκκρπ λ ΰλ ιλ ύλ θϋΪψκρι ηαύλδυ ύκρπ ηα εύϋκ ύκι Χιμϋσςκ$ ΫΧιύσιϋξηΧύσι ηεύϋκι Χιμϋσςκπ' εοαΰλι$
 
 
ψύξϋΪζαύλ ψύκ ναλνχ ψυψύξηλ$ ΝλϋαΪ ύξι Λύύγ ψα ςαϋψψχύαϋκρπ λςχ 
νγηκρπ'Ϊψκρπ σπ ςϋκπ ύκι λϋμηχ ύσι ςκούι λ λς& λρύκυπ ύκρπ νγηκρπ' ςκρ οαύκρϋΰκυψλι σπηϋεπ ύκςεπ νξηκϋλύΪαπ' ύΧια ύπ νελ ροεπ' ςκρ ςϋι ύξ ηαύλϋϋυμηψξ γύλι ύεψψαϋπ$
 
Λρύεπ κ νελ ιεαπ ροεπ λύλιεηκιύλ ψα ψΧϋμηλ ύαιξύΧ «ςκούαλΧ¿ νληαϋΪψηλύλ ςκρ ναι εκρικιΧ ΰασΰϋλΧ ψυικϋλ$ έκ ενλκπ ύκρπ ναι αΪιλ ψριαχηαικ$ έκ ;*0 ύκρ ϋκρ λ ύσι λύκΪσιΧμα ρογπ μλ λιγα ψύκ Χψύρ' ύκ ;*0 ψύξ ηαψκΰλΪλ' ύκ ;*0 ψύξι ςλϋλοΪλ$ Εύψ ξ ιελ ρογ ΛληλιύΪπο$$ μλ ςαϋοληθΧια ύκ ;*0 γ ύξι ύϋύύυλ ύσι λύκΪσι ύκρ αϋληακυ .Χψύρ#' ύξι ύϋύύυλ ύκρ Μκϋκυ
.
λυϋκ# λύ ύξι ύϋύύυλ ύκρ Πξύύκυ .ηαψκΰλΪλ#$ Γ ξ ιελ ΫλινκιΪπ ρογ μλ ςαϋοληθΧια ύπ ύϋύύυαπ$ρνλμξιλΪσι .Χψύρ#' ΫλλιΪλπ .ηαψκΰλΪλ#' ρϋικυιύκπ .ςλϋλοΪλ# $κ
$
 
 
ΐλύΪ λρύγ ξ λιλψύΧύσψξ? ΐλύΪ ιλ Χμκιύλ ψύκι Ϊνκ ρθαϋιξύχ ϋκ .ψύξ μχοκ ο$$# κ ςαιγιύλςϋρύΧιαπ ύξπ νΪλπ ρογπ' νξολνγ κ ;5
)
;6 θκροαρύεπ αοαΰηεικ ηα ύκι ογϋκ λςχ ύκ Χψύρ ηα ύκρπψΧϋμηκυπ ύκρπ λςχ ύξι ςλϋλοΪλ λ λςχ ύξ ηαψκΰλΪλ$
 
ΛρύκΪ' οκςχι' ύκ χοκι ςαιγιύλ' λύΧ ύκ ;*0 ςΧηςοκρύκ ύϋλςαζΪύαπ' ακςοψύεπ' Θκύειαπ ύκρ Χψύασπ'λύΧ ύκ ;*0 ΰασϋΰκύξικύϋχκ ύξπ ηαψκΰλΪλπ' λύΧ ύκ ;*0 ιλυύαπ λ λοαΪπ ύξπ ςλϋλοΪλπ'αΰλμΪψύλιύλ Χμα λύύχ ηγιλ νλνκΧ ψύκ «ςϋκανϋχ ηεΰλϋκ¿' ψύξ μχοκ λςκύαοκυι ύκ ψροοκΰχ«ΫϋκανϋαΪκ ύξπ Θκρογπ¿' λ αοεΰκρι ηαύλδυ ύκρπ' ηα ύλ κρΧ ύκι ξηαϋγψκ «Ϋϋχανϋκ ύξπ ΛμξιλόγπΝξηκϋλύΪλπ¿$ Κ ςαιγιύλ ςϋρύΧιαπ
)
Θκροαρύεπ αςΪ νελ' χψαπ κ ιεαπ ροεπ' λςλϋύΪζκρι ύξ Θκρογ ύσιΫαιύλκψΪσι'
ςκρ αςΪ Πχοσιλ αΪα ύαύϋλχψλ ηεοξ$ Αύχπ λςχ ύξ Θκρογ' Χμα ςκούαλχ χϋΰλικ αΪιλναληαοεπ$ Κ ΠύϋλύξΰκΪ ο$$' ςκρ κ αςϋλύεψύαϋκπ λς– λρύκυπ αΪιλ κ «ςϋσμρςκρϋΰχπ¿$ Λχηλ κΧϋκιύαπ λ κ ρςχοκςκ<έληΪαπ' Λψύριχηκ' Λΰκϋλιχηκ $κ$$ λ ;2 αςΪ 522 Ϊψκι 5$222 μλ αΪιλ κ Ξολψύεπ' ηκϋλψηεικ ψα νελ νλψύγϋλ ύσι 122 ηαοι ηα ;$222 λιλςοξϋσύεπ$
 
λ ςϋλύγ ουψξ νλρθεϋιξψξπ
 
ΥλΪνσι λοΰκυνξπ
 
Κηχύηκπ λμξΰξύγπ ψύκι έκηελ Ιαχύαϋξπ λ Πυΰϋκιξπ ΟψύκϋΪλπ' λκΰϋλΪλπ λ Oκισιγπ ΛιμϋσςκοκΰΪλπ
 
ΐισψύχ ΛιύαΪηαικ< ΟψύκϋΪλ ύσι Πολθι λι
 
ΙΪκπ ΘλϋνΧηςλψξπ
 
 
Πρΰΰϋλελπ
 
ΛΗΑΨΖ ΜέΘΑΫΙΖΨΖ ΓΨΣΙ ΢ΚΟΓΠΣΙ
 
λγο ΠλαοολϋΪκρ
 
λμξΰξύγπ ςλιαςψύξηΪκρ λ ςϋξι ςϋχανϋκπ ύξπ ΛλνξηΪλπ Λμξιι
 
Ξ ΫΙΡΛ ΑέΚΠ
;>51 .
σύ$ σϋλΒύξπ Ϋεύϋκπ#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->