Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ispovest jednog vanzemaljca 2 deo

Ispovest jednog vanzemaljca 2 deo

Ratings: (0)|Views: 638|Likes:
Published by Orgonster
Исповест једног ванземаљца 2 део
Исповест једног ванземаљца 2 део

More info:

Published by: Orgonster on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

 
1
2
ARYANA HAVANAH
Inuaki, reptilijan koji
ž
ivi u meniPotresne ispovesti o pro
š
losti, sada
š
njosti i budu
ć
nosti Zemlje
ORFEU 2000, BUKURE
Š
T 2009Preveo: Sele
š
i Laslo ma
š
.ing.
3
Skini masku, jer si sam sa sobom,zatvori o
č
i, nemoj gledati, zaboravi sve
š
to su te drugi u
č
ili,svuci svoj ego, uroni u more unutar sebe.em i gluv stoji
š
tamo, i
č
vrsto veruj u to
š
to ose
ć
a
š
,otvori svoju du
š
u, da bi se cvet Istine otvorio u tvom srcu.Samo tako mo
ž
e
š
postati Ljudsko Bi
ć
e.
4
 Nepotrebno je da ponovo govorim o Davidu, njegova
č
istota D
u
 š 
e
i ta
č
nostnjegovih poruka je u
č
inila da je postao poznat i da su ga zavoleli. Potvrda tome je bezbroj pristiglih pisama u uredni
š
tvo. Interesantno je, da svi koji su u vezi saknjigom, pozitivno su se izrazili o njoj. Nasuprot tome
š
to sam u po
č
etku verovala, da je knjiga protivre
č
na, da se bavinerazumnom temom, iznenadilo me je, da su sve povratne informacije pokazale da je potrebna nova informacija, koja je stavljena iznad sada postoje
ć
ih. Ova
č
injenica me je prinudila da postavim pitanje, da stanovnici na
š
e dr 
ž
ave nisu po
č
eli da se bude?Mo
ž
da je Nebesko nekim
č
udom podiglo debeli veo ose
ć
aja usamljenosti inekako na samo Njemu poznat na
č
in, probudio nas da na
đ
emo svest i du
š
evno kao ina
š
ljudski integritet.Razgovor koji se odvijao sa ovim svetlosnim bi
ć
em pri nekoliko susreta sa njim, podelila sam u tri dela, da bih informacije povezala u odre
đ
ena poglavlja.David poru
č
uje slede
ć
e i to vam predajem isto tako, kako sam od njega dobila:" Mi ljudi nau
č
eni smo, da istinu tra
ž
imo u ustima onih koji su oko nas, da Bogatra
ž
imo na Nebu, da smatramo sebe ljudima koji gre
š
e, pogre
š
no postupamo i zatimmolimo za opro
š
taj, da stavljamo maske da bi se drugima svideli. Ovim u
č
enjima esada kraj. Jer Istina je u nama, isto kao i Bog; ljudska smo bi
ć
a, ali stupili smo na putusavr 
š
avanja. Moramo postati dobri, da bi se dobro okrenulo ka nama, moramo postati sopstveni, da postanemo to
š
to smo bili. Nikoga vi
š
e ne treba slu
š
ati slepo, nimene, niti druge. Re
č
i moraju pro
ć
i kroz na
š
um i du
š
u, jer u srcu se nalazi SvetoMesto Istine. To mesto je umu nedostupno i nijedan um ne mo
ž
e tu da prodre. Zatovam ka
ž
em, da me slu
š
ate du
š
om, razmi
š
ljajte srcem i
ž
ivite u Bogu."
5
A: Pozdravljam te Davide.D: Znao sam da
ć
e
š
me potra
ž
iti. Usnuo sam to i upitao sam Aghtona da li je toistina, i on je rekao da, da imamo ne
š
to va
ž
no da se dogovorimo.A: Istina je to, da sam od izdava
č
a dobila obeve
š
tenje, da su mu se javili mnogi
č
italaoci i to je dovelo do ideje.
Č
ak 
š
ta vi
š
e, preko jednog svog prijatel a koji
 
2
raspola
ž
e posebnim sposobnostima, prekontrolisala sam potrebu ponovnog povezivanja sa tobom i to se potvrdilo. Tako da to nije moja zasluga. Ja sam seoprostila sa tobom mi
š
lju da
ć
emo se tek posle 2012-te sresti.D: Da, ali sve je u pokretu, u promeni, sve se
š
iri, sve mo
ž
e da se menja i prilago
đ
ava. Mislio sam da si razumela tu pojavu! Ako bi me sada upitala, tada bih tirekao da je ovo na
š
poslednji susret, ali ko to ta
č
no zna...A: Trebala sam mnogo
š
to
š
ta da razumem ali... ljudske stvari. Samo tolikomogu da ka
ž
em, da je prva knjiga bila uspe
š
na. U tom smislu, mnogi su je pro
č
itali.To ka
ž
em u pozitivnom smislu, ali sam se iznenadila da su razumeli i shvatili njen pravi smisao.D: Naravno. Jer su to istiniti i stvarni podaci, koji su u stanju da prodru krozlogiku i racionalno razmi
š
ljanje i da stignu do du
š
e. Ljudsku du
š
u ne mo
ž
e
š
prevaritire
č
ima i zamajavati je. Ona poznaje istinu. Ako bi uspeli da slu
š
amo samo du
š
u, tada bi sva na
š
a dela obavili u skladu sa Kodexom jedinstvenog Zakona i u saglasnosti saMatrixom. To bi zna
č
ilo, da bi se na Zemlji stvorio Raj.A: Misli
š
na bibilijski raj?D: Neka vrsta Biblijskog. Raj
ć
e biti tada kada ljudsko bi
ć
e postane Bog i postaje bo
ž
anski ljudsko bi
ć
e. Kada sve obavljamo prema Nebeskim Mislima, kada podatke, koje materijalizujemo, direktno uzimamo iz Matrixa. Kada svi postupamo jednoglasno, tada i Raj postaje dostupan Zemlji.A: I do
ć
i
ć
e to vreme?D: Mnogo ranije nego
š
to misli
š
. Uprkos tome
š
to neki deluju u tom cilju da seni
š
ta ne menja. Apropo vezano za Raj, u
š
koli e pop govorio o izgnanstvu Adama iEve iz Raja. Naravno, to je samo primer.A: Zna
č
i treba to razumeti u prenosnom smislu?D: Da. Za
š
to misli
š
da e na planeti od svih
ž
ivotinja odabrana jedna zmija,odnosno jedan gmizavac, za
š
to ne jedan lav, slon ili lisica.A: Nisam mislila o tome!D: Vidim, da skoro niko nije o tome razmi
š
ljao! Ba
š
jedan gmizavac da je prevario du
š
u? Preci su to opisali i predali su nam tako, kako su znali, da smoinformisani, ali mi nismo razumeli poruku.A: Koristio si re
č
Bog. Poziva
š
se na Boga, kao na upravitelja Univerzuma, a nena Boga Stvoritelja.D: Da, to sam hteo da ka
ž
em.
6
A: Mi treba da postanemo Bogovi, a ne Tvorci?D: Bilo bi dobro ako bi postali Tvorci, ali to nije mogu
ć
e. Tvorac je vrhovniBog. Poreklo, Beskraj. Mi ne mo
ž
emo da budemo jo
š
takvi kao On. Mi moramo prvoda postanemo Bogovi. To je prvi korak.A: Na kog Boga misli
š
?D: Na upravlja
č
a na
š
eg Univerzuma.A: A Inuaki imaju svoga Boga Tvorca?D: Oni se manifestuju kao Bogovi, ali ve
ć
ih ima mnogo koji su po
č
eli daraspola
ž
u sposobnostima Tvorca. Ali to je tema jednog drugog razgovora.A: Zna
č
i ne mo
ž
emo da preska
č
emo stepenice?D: Ne. Kako bi znala da komponuje
š
muziku, ako ne poznaje
š
instrumente.
 
3
A: Ba
š
neki dan sam o tome razgovarala sa prijateljem, da mo
ž
e
š
bilo
š
ta dau
č
ini
š
ako jedan entitet u
đ
e u tebe, koji raspola
ž
e odre
đ
enim sposobnostima.D: Gde je tu tvoj trud? Tvoja zasluga? Razmisli, entitet koji ti predaje ove poklone je nekada bio
č
ovek i na nekom polju je usavr 
š
io sebe, dakle radio je.Mo
ž
da je mnogo patio, ismevali su ga, mo
ž
da nije imao porodicu ko a bi mu pomogla da ovlada ovim sposobnostima. Mnogo je trebalo da uradi.A: Postoje entiteti, koji imaju takve sposobnosti, ali nisu bili ljudska bi
ć
a?D:Ne, dostupni su samo oni koji su bili povezani sa frekvencijama Zemlje,odnosno raspola
ž
u zemaljskim karakteristikama. Zato da bi to uneli u Matrix, prvosu morali usvojiti u
č
enjem.Ako i do
đ
e jedan vi
š
i entitet i "pozajmi" ti, samo privremeno mo
ž
e
š
da koristi
š
ine mo
ž
e
š
sa sobom da ponese
š
u Matrix, jer nije rezultat tvoga truda.A: Ali postoje takvi ljudi, koji su analfabete, a raspola
ž
u odre
đ
enimsposobnostima, ljudi koji le
č
e, govore strane jezike...D: Ovim sposobnostima raspola
ž
u ljudi, jer su u nekom od
ž
ivota usvojili ovoznanje i privremeno se aktivira u ili u interesu ostvarenja svoga poslanstva poma
ž
u ihodre
đ
ena vi
š
a bi
ć
a. U ovim slu
č
ajevima kada odlaze, ne mogu sa sobom poneti usegment Matrixa, jer to nije njihovo, ve
ć
im je darovano.A: Predpostavimo, da je neko bio hirurg u neposrednom prethodnom
ž
ivotu isada ponovo
ž
eli da bude hirurg.Zar ne mo
ž
e da osvesti svoja ranija iskustva?D: Ne. Mora da prodje kroz proces u
č
enja. Ako je jedan razvijeni entitet, tadamo
ž
e imati ovakve ili onakve sposobnosti. Ako nije, tada isto toliko mora da preradi,kao i svaki drugi, kao da se prvi put sre
ć
e sa tim. Postoji jedna mala razlika. Ako suve
ć
nekada bili hirurzi i ako su svoj posao savr 
š
eno obavljali u predhodnim
ž
ivotima,oni su mnogo privr 
ž
eniji svom poslu. To je kao da su u milosti. Instiktivno osete probleme svojih bolesnika i znaju kako da postupe. Me
đ
utim tvoj primer nije dobar, jer kada bi ljudi razumeli, da su bolesti samo upozorenja, tada ne bi imali potrebe zahirurzima.A: Ali ako imaju potrebe, da li dobijaju pomo
ć
?D: Da, ako za to zamoli
š
i veruje
š
u to da
ć
e
š
dobiti.
7
A: Dakle ako bi sutra
ž
elela nekoga da operi
š
emo i preuzmem energiju nekoghirurga, tada mogu to da uradim?D: Teoretski da. Ali sada dolazi ispravna procena. Ako si
ž
elela da bude
š
lekar,tada si to trebala da u
č
i
š
. Trebala si da stekne
š
iskustvo. Trebala si da se trudi
š
, da
ž
rtvuje
š
energiju u to. Ti nisi u
č
inila ni
š
ta od toga.
Č
ekala si i
č
itala psiholo
š
keknjige,
š
etala si, gledala TV, bila si na odmoru i iznenada ti je do
š
la ideja, da
ž
eli
š
da bude
š
hirurg. Za
š
to je ro
đ
ena ta
ž
elja? Treba to razmotriti. Ako je do
š
la iz zavisti,ljubomore, ili umi
š
ljenosti, lenjosti ili iz bilo koje negativne frekvencije, tada ti ni jedan entitet ne
ć
e pomo
ć
i.A: Predpostavimo, da smo na jednom pustom ostrvu i jednom
č
oveku bih
ž
elelada pomognem.D: Da, tada da. U tom slu
č
aju Matrix
ć
e pomisliti, da toj li
č
nosti treba pomo
ć
i idobi
ć
e
š
pomo
ć
.A:Ako bih
ž
elela da postanem hirurg samo zbog ljubavi prema ljudima i danemam vremena za to i tada bih dobila pomo
ć
?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->