Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Kaunas 2008-12-04

15min Kaunas 2008-12-04

Ratings: (0)|Views: 189 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-04
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-04

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

KARM\u0116LAVI\u0160KIUS
BAUGINA TAMSA
Tarptautiniu oro uostu ir XXL dyd\u017eio
cepelinais gars\u0117janti Karm\u0117lava joje
gyvenantiems \u017emon\u0117ms dabar aso-
cijuojasi tik su tamsa.
Pasak \u201e15min\u201c skaitytojos
Oksanos Ivanovos, pastar\u0105j\u012f
pusmet\u012f ap\u0161viesta tik pagrindi-
n\u0117 miestelio gatv\u0117, o visa likusi
dalis da\u017eniausiai skendi tam-
soje. \u201eNesuprantu, k\u0105 daro se-
ni\u016bnija: b\u016bna dien\u0173, kai \u0161alu-
tin\u0117s gatv\u0117s dar ap\u0161vie\u010diamos.
Bet pra\u0117jus kelioms savait\u0117ms
\u0161viesa v\u0117l dingsta: lempos ne-
\u012fjungiamos nei ryte, nei vaka-
re. Tuomet tiek mes, tiek vai-
kai\u012f mokykl\u0105 ir\u012f darbus keliau-
jame ir gr\u012f\u017etame i\u0161 j\u0173 tamsoje.
Pabandykite\u012fsivaizduoti, kaip
tai pavojinga, nes eismas Kar-
m\u0117lavoje intensyvus, o neap-
\u0161viest\u0105 gatv\u0119 kertan\u010dius vaikus
vairuotojai pamato paskutin\u0119
minut\u0119\u201c, - pasakojo Karm\u0117la-
vos gyventoja.
D\u0117l \u0161ios problemos kelios
Karm\u0117lavos gyventojos kreip\u0117si\u012f
seni\u016bn\u0105. \u201eI\u0161klaus\u0119s mano skun-

d\u0105, jis nutar\u0117, kad \u0161viesos laiki- nai gal\u0117jo neb\u016bti d\u0117l to, jog tuo metu sirgo elektrikas. Po mano

apsilankymo pas seni\u016bn\u0105, \u0161vie-
sa kuriam laikui buvo atsiradu-
si. Ta\u010diau neilgam \u2013 po keli\u0173 sa-
vai\u010di\u0173 vakarais lempos v\u0117l nede-
g\u0117\u201c, - sak\u0117 Karm\u0117lavoje gyvenan-
ti And\u017eelika Gecevi\u010dien\u0117.
Parduotuv\u0117je dirbanti mo-
teris piktinosi, kad kasdien gr\u012f\u017e-
dama i\u0161 darbo priversta grum-
tis su baime.
\u201eNamo gr\u012f\u017etu apie 23 val.
Kelias nuo autobus\u0173 stotel\u0117s iki
namo kiemo pilnas med\u017ei\u0173, to-
d\u0117l, kai neb\u016bna ap\u0161viesta gatv\u0117,
einu ir pati save dr\u0105sinu. Jei kas
nors u\u017epult\u0173, net nematy\u010diau
to \u017emogaus veido: b\u016bna tam-
su \u2013 nors durk pir\u0161tu\u012f ak\u012f. Gy-
vename lyg g\u016bd\u017eiausiame kai-
me, nors u\u017e gatvi\u0173 ap\u0161vietim\u0105
mokame pinigus\u201c, - piktinosi
A.Gecevi\u010dien\u0117.
Nukelta \u012f 5 psl.

Karm\u0117lavos gyventojai piktinasi, kad gana da\u017enai miestelyje ap\u0161viesta tik pagrindin\u0117 gatv\u0117, o \u0161alutin\u0117s skendi

tamsoje. E.Ov\u010darenko nuotr.
ISSN 1822\ue0005330. Numeris 226 (632).
Tira\u017eas 90 000.2008 M. GRUOD\u017dIO 4 D., KETVIRTADIENIS
KAUNAS
R\u016aK\u0118
SPORTININKAI
SUK\u0116L\u0116 GAISR\u0104
2 psl.
V.\u0160VEDAS -
LIETUVOS MET\u0172
LENKTYNININKAS
13 psl.
SPORTAS
ORAI
+4 \u00b0C
+2 \u00b0C
KAUNAS
PAD\u0116S
GRI\u016aVAN\u010cIO
NAMO
GYVENTOJAMS
2 psl.
KAUNAS
EKONOMIKA
WWW.15MIN.LT
SKAITYKITE

Stebuklas:
R.\u017dilinskas tapo
energetikos
specialistu...

Nafta pinga,
benzinas brangs
Skaiva \u017eada
permainas!
\u2022\u2022\u2022
PRAMOGOS
KAUNAS

KINOMAN\u0172
LAUKIA FILM\u0172
NAKTIS

3 psl.
LIETUVIAI
PAREMS
AFGANISTANO
VERSL\u0104
6 psl.

\u201eRAUDONOSIOSE
KURPAIT\u0116SE\u201c -
GYVENIMO PAGUNDA

14 psl.

KONKURSAS
\u201eJAUNIMO
LINIJA\u201c

11 psl.
KAN\u0172 LI\u016aTAI
4
KETVIRTADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
2008 GRUOD\u017dIO 4 D.,K E T V I R TA D I E N I S
Avarin\u0117s b\u016bkl\u0117s name gyvenantys
kaunie\u010diai vis tik sulauks fnansi-
n\u0117s paramos i\u0161 Kauno miesto sa-
vivaldyb\u0117s.
\u017demuosiuose Kani\u016bkuo-
se, Pakaln\u0117s gatv\u0117je, stovin-
\u010diam daugiabu\u010diui eksper-
tai yra skyr\u0119 grie\u017et\u0105 verdik-
t\u0105 - namas, kuriame gyvena
apie pus\u0161imtis \u017emoni\u0173, yra
avarin\u0117s b\u016bkl\u0117s. Prie\u0161 14 me-
t\u0173 statyto namo sienose \u017eioj\u0117-
ja nema\u017eos skyl\u0117s, o pamatai
smenga\u012f \u017eem\u0119. Daugiabuty-
je gyvenantys kaunie\u010diai dar
prie\u0161 pus\u0119 met\u0173 prad\u0117jo minti
miesto valdinink\u0173 slenks\u010dius.
Po ilg\u0173 klajoni\u0173 biurokratijos
koridoriais, \u0161is klausimas pra-
\u0117jus\u012ft re\u010diadien\u012fpaga l iau at si-
d\u016br\u0117 Kauno tarybos kolegijos
darbotvark\u0117je. Ta\u010diau t\u0105kart
politikai pabijojo, jog pri\u0117mus
teigiam\u0105 sprendim\u0105, savival-
dyb\u0119 u\u017epl\u016bs daugyb\u0117s apgriu-
vusiuose daugiabu\u010diuose gy-
venan\u010di\u0173 kaunie\u010di\u0173 pagalbos
pra\u0161ymai.
\u201eA\u0161 kalbu apie dar de\u0161imtis
nam\u0173, kuri\u0173 bendrijos kreip-
sis\u012f savivaldyb\u0119 ir pra\u0161ys dar
po 100 t\u016bkst. Lt i\u0161 direktoriaus
rezervo. K\u0105 tada reik\u0117s dary-
ti?\u201c - tuomet baiminosi meras
Andrius Kup\u010dinskas, pasi\u016bl\u0119s
klausimo svarstym\u0105 atid\u0117ti iki
kito kolegijos pos\u0117d\u017eio.
Vakar \u0161\u012f klausim\u0105 kolegi-
joje pristat\u0119s savivaldyb\u0117s Ci-
vilin\u0117s saugos tarnybos ved\u0117-
jas Jonas Gri\u0161kevi\u010dius politi-
kams pateik\u0117 papildom\u0173 do-
kument\u0173 bei gri\u016bvan\u010dio namo
nuotrauk\u0173.
Pana\u0161u, jog tai pad\u0117jo su-
mink\u0161tinti kolegijos nari\u0173 \u0161ir-
dis ir \u0161ie be didesni\u0173 diskusij\u0173
nutar\u0117 i\u0161 savivaldyb\u0117s admi-
nistracijos direktoriaus rezer-
vo fondo min\u0117to namo pama-
t\u0173 stiprinimo darbams skirti
iki 95 t\u016bkst. Lt.
\u201eIr praeit\u0105 savait\u0119 mes ne-
buvome kategori\u0161kai prie\u0161. Vi-
si juk suvok\u0117me, kad jeigu ne-
pad\u0117sime, o ka\u017ekas atsitiks,
tapsime atpirkimo o\u017eiais\u201c, -
vakar teig\u0117 miesto vicemeras
Rimantas Mikaitis.
\u201eJeigu vakar politikai b\u016b-
t\u0173 atsisak\u0119 pad\u0117ti, per metus
dvejus rytinis namo \u0161onas
tikrai gal\u0117jo sugri\u016bti, - tvir-
tino J.Gri\u0161kevi\u010dius. - O pa-
galbos pra\u0161ytoj\u0173 antpl\u016bd\u017eio
netur\u0117t\u0173 b\u016bti, nes i\u0161 rezervo
fondo param\u0105 galima skirti
tik tokiems avarin\u0117s b\u016bkl\u0117s
namams, kuri\u0173 plotas vir\u0161i-
ja 600 kv. m. Toki\u0173 Kaune yra
labai ma\u017eai\u201c.
Kauno miesto savivaldyb\u0117s ko-
legija vakar nusprend\u0117, kaip bus
u\u017edengta sovietin\u0117 simbolika, li-
kusi ant Vytauto Did\u017eiojo - Alek-
soto tilto.

Sovietines \u017evaig\u017edes, k\u016bj\u012f ir pjautuv\u0105, esan\u010dius ant tilto pilon\u0173, buvo si\u016bloma pasl\u0117p-

ti po paprastomis plok\u0161t\u0117mis
arba gra\u017eesn\u0117mis, ant kuri\u0173
sumontuoti laikrod\u017eiai. Ko-
legijos nariai pasirinko pa-
prastesn\u012f variant\u0105, kadangi
jis buvo pigesnis. Skai\u010diuoja-
ma, kad darbai kainuot\u0173 iki
200 t\u016bkst. lit\u0173.
Savivaldyb\u0117s Komunalinio
\u016bkio skyriui pavesta organizuoti
darb\u0173 rangovo konkurs\u0105. Lai-
m\u0117jusi bendrov\u0117 tur\u0117s u\u017edeng-
ti sen\u0105j\u0105 sovietin\u0119 simbolik\u0105,
priderinus tinkam\u0105 stilistik\u0105
prie esam\u0173 tilto pilon\u0173.
\u201ePirmiausia bandysime
demontuoti likusius simbo-
lius. Jei to padaryti nepavyk-
t\u0173, tada ant j\u0173 vir\u0161aus d\u0117sime
organinio stiklo plok\u0161tes, ku-
rios, kaip ir tilto pilonai, vaka-
rais \u0161viest\u0173\u201c, - pasakojo Kauno
miesto savivaldyb\u0117s administ-
racijos direktorius Vygantas
Gud\u0117nas. Pasak jo, savivaldy-
b\u0117 nor\u0117t\u0173, kad \u0161ie darbai atsiei-
t\u0173 ne daugiau nei 170-175 t\u016bkst.
Lt. \u201ePo poros savai\u010di\u0173 gal\u0117siu
pasakyti, ar \u0161ios sumos pakaks
suplanuotiems darbams atlik-
ti, ar reik\u0117s didinti numatytas
l\u0117\u0161as\u201c, - tvirtino savivaldyb\u0117s
administracijos vadovas.
Diskusijos d\u0117l sovietin\u0117s
simbolikos ant Vytauto Did\u017eio-
jo tilto t\u0119siasi nuo 2005 met\u0173.
Tuomet buvo nuspr\u0119sta pen-
kiakampes \u017evaig\u017edes nuim-
ti nuo tilto tur\u0117kl\u0173. Ta\u010diau tai
papiktino paveldosauginin-
kus, kurie liep\u0117 sovietin\u0119 sim-
bolik\u0105 gr\u0105\u017einti\u012f viet\u0105. Sukilus
visuomenei, Kult\u016bros pavel-
do departamento specialistai
tur\u0117jo atsisakyti savo ketini-
m\u0173. 2006 met\u0173 pabaigoje so-
vietin\u0117 simbolika buvo nuim-
ta nuo tilto tur\u0117kl\u0173 ir perduo-
ta \u201eGr\u016bto\u201c parkui.
Neapdairiai \u012f \u0161iuk\u0161liad\u0117\u017e\u0119, piln\u0105 tua-
letinio popieriaus, numesta nuo-
r\u016bka vos nepavert\u0117 pelenais Kau-
no Aleksandro Stulginskio viduri-
n\u0117s mokyklos.
Apie gaisr\u0105 Partizan\u0173 gat-
v\u0117je esan\u010dioje mokykloje u\u017e-
vakar vakare apie 21 val. Kau-
no ugniagesiams prane\u0161\u0117 mo-
kyklos sargas. Atva\u017eiav\u0119\u012f viet\u0105
ugniagesiai rado d\u016bm\u0173 piln\u0105 vi-
s\u0105 mokyklos 3-i\u0105j\u012f auk\u0161t\u0105. \u0160iame
auk\u0161te esan\u010diame moter\u0173 tua-
lete deg\u0117 3 kv. m medin\u0117 valyto-
jos spintel\u0117, visi\u0161kai suple\u0161k\u0117jusi
kartu su joje buvusiais daiktais.
Gaisro metu taip pat apr\u016bko 12
kv. m tualeto patalpos bei 40 kv.
m koridoriaus lub\u0173.
Pasak Kauno apskrities prie\u0161-
gaisrin\u0117s gelb\u0117jimo valdybos
atstovo Aurelijaus Lukausko,\u012f
gaisr\u0105 mokykloje buvo i\u0161si\u0173stos
4 autocisternos bei \u0161tabo auto-
mobilis. \u201eGaisras u\u017egesintas per
pusvaland\u012f, tam sunaudota apie
200 litr\u0173 vandens. V\u0117liau ugnia-
gesiai dar i\u0161v\u0117dino patalpas\u201c, -
sak\u0117 ugniagesi\u0173 atstovas.
\u012edomu tai, kad A.Stulginskio
vidurin\u0117s mokyklos direktorius
Vytautas Dubauskas band\u0117\u012fti-
kinti, kad jo vadovaujamoje\u012fstai-
goje jokio gaisro nebuvo. \u201eKoks
ten buvo gaisras? Nesimato n\u0117
vienos apdegusios vietos. \u0160ian-
dien\u012fvykio tirti atvyk\u0119 tyr\u0117jai
juok\u0117si ir klaus\u0117, kas sumok\u0117s
baud\u0105 u\u017e melaging\u0105 i\u0161kvieti-
m\u0105. Matyt, reiks dar kart\u0105 sar-
gui \u201epravesti instrukta\u017e\u0105\u201c. Jis
man pasakojo, kad gaisro \u017eidi-
nio net neband\u0117 gesinti - bijojo
u\u017etrok\u0161ti, tod\u0117l nepasi\u017ei\u016br\u0117j\u0119s,
kas ir kur dega, kviet\u0117 ugniage-
sius. O tereik\u0117jo gesintuvu pa-
purk\u0161ti\u201c, - piktinosi mokyklos
vadovas.
V.Dubauskas sp\u0117jo, kad
grei\u010diausiai incident\u0105 mokyk-
los tualete suk\u0117l\u0117 vakarais\u010dia
sportuojantys miesto sporto
mokykl\u0173 aukl\u0117tiniai. \u201eAntra-
dieniais mokykloje treniruo-
jasi futbolo mokyklos \u201eTauras\u201c
ir krep\u0161inio klubo \u201eKauno Ais-
\u010diai\u201c nariai. Gal kuris nors i\u0161 j\u0173
tualete r\u016bk\u0117 ir neu\u017egesint\u0105 nuo-
r\u016bk\u0105 numet\u0117 \u012f \u0161iuk\u0161liad\u0117\u017e\u0119. Ji
ten smilko por\u0105 valand\u0173 ir u\u017e-
d\u016bmino vis\u0105 3 auk\u0161t\u0105\u201c, - svars-
t\u0117 direktorius. T\u0105 pa\u010di\u0105 versij\u0105
pagrindine laiko ir\u012fvyk\u012f tirian-
tys pareig\u016bnai.
Nuo \u0161iol kaunie\u010diai, paskambin\u0119
nemokamu numeriu 8 800 20000,
gal\u0117s gauti in\ue000ormacijos \u012fvairiais,
su miesto savivaldyb\u0117s veikla susi-
jusiais, klausimais.
\u201eMa\u010diau, kaip \u017emon\u0117s vargsta
skambindami skirtingais nume-
riais, tod\u0117l dar pavasar\u012f administ-
racijos darbuotojus\u012fpareigojau
\u012fvesti vien\u0105bend r\u0105nemok a m\u0105
numer\u012f. Tai pavyko padaryti tik
dabar. \u017dmon\u0117s, skambindami
nemokamu numeriu, taupys sa-
vo pinigus\u201c, - teig\u0117 miesto me-
ras Andrius Kup\u010dinskas.
\u017dmon\u0117s, paskambin\u0119 min\u0117tu
telefono numeriu, bus nukreipti
\u012fautomat i n\u012fsk a mbu\u010di\u0173apt a r-
navimo centr\u0105. Tuomet, i\u0161sirin-
k\u0119 jiems r\u016bpim\u0105 srit\u012f, skambin-
tojai bus sujungti su atitinkamo
savivaldyb\u0117s skyriaus specialis-
tais, kurie suteiks vis\u0105 reikaling\u0105
informacij\u0105 apie b\u016bsto, miesto
tvarkymo ir\u016bkio, statybos, ar-
chitekt\u016bros ir \u017eem\u0117s nuomos,
licenzij\u0173 ir paslaug\u0173, civilin\u0117s
metrikacijos, transporto ar ki-
tus klausimus.
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+3 \u00b0C
+3 \u00b0C
+7 \u00b0C
+3 \u00b0C
+4 \u00b0C
Kaunas
+4 \u00b0C
+2 \u00b0C
+6 \u00b0C
+2 \u00b0C
+3 \u00b0C
Klaip\u0117da
+4 \u00b0C
+2 \u00b0C
+6 \u00b0C
+3 \u00b0C
+5 \u00b0C

Saul\u0117 teka 08:23
Saul\u0117 leid\u017eiasi 15:55
Dienos ilgumas 07:32
M\u0117nulio faz\u0117 - Jaunatis.

vardadieniai
Barbora, Lingail\u0117, Osmundas,
Vainotas.
Europoje
At\u0117nai
+18 \u00b0C
Berlynas
+2 \u00b0C
Londonas
+6 \u00b0C
Madridas
+5 \u00b0C
Maskva
+7 \u00b0C
Pary\u017eius
+6 \u00b0C
Praha
+6 \u00b0C
Ryga
+4 \u00b0C
Roma
+8 \u00b0C
Talinas
+3 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
GRUOD\u017dIO
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien debesuota su pra-
giedruliais, paj\u016bryje trumpa-
laikis lietus, \u0161alyje tempera-
t\u016bra 4-5 \u00b0C \u0161ilumos. Ateinan-

\u010di\u0105nakt\u012fdaugelyje rajon\u0173lie-

tus, oras su\u0161ils iki 1-2 \u00b0C. Ry-
toj dien\u0105 lyti nenustos, ta\u010diau
bus \u0161il\u010diau - 7-8 \u00b0C \u0161ilumos.

/KAUNAS
www.15min.lt/kaunas
Apie savivaldyb\u0119 -
nemokamu numeriu
R\u016bk\u0119 sportininkai
suk\u0117l\u0117 gaisr\u0105
RAIMONDA
MIKAL\u010cI\u016aT\u0116
r.mikalciute
@15min.lt
Pad\u0117s gri\u016bvan\u010dio
namo gyventojams

Sp\u0117jama, kad mokyklos tua-
lete gaisr\u0105 suk\u0117l\u0117 r\u016bk\u0119 sporti-
ninkai. E.Ov\u010darenko nuotr.

Ant Vytauto Did\u017eiojo tilto likusius
sovietinius simbolius bus bando-
ma demontuoti, o jei nepavyks -
\u201epasl\u0117pti\u201c po organinio stiklo
plok\u0161t\u0117mis. E.Ov\u010darenko nuotr.

TOMAS
GRIGALEVI\u010cIUS
t.grigalevicius
@15min.lt
Visi juk su-
vok\u0117me, kad jei-
gu nepad\u0117sime,

o ka\u017ekas atsitiks,
tapsime atpirki-
mo o\u017eiais.

Sak\u0117 R.Mikaitis.

D\u0117l gilyn smingan\u010di\u0173 namo pamat\u0173 sutr\u016bkin\u0117-
jo pastato sienos, deformavosi daugiabutyje i\u0161ve-
d\u017eiotas duj\u0173 vamzdynas. E.Ov\u010darenko nuotr.

aktualu
Sovietinius simbolius demontuos arba \u201esl\u0117ps\u201c
3
www.15min.lt/kaunas
KAUNAS/
2008 GRUOD\u017dIO 4 D.,K E T V I R TA D I E N I S
\u017dvilgsnis \u012f
(e)migracij\u0105
Kauno ma\u017eajame teatre - pirmie-
ji art\u0117jan\u010di\u0173 \u0161ven\u010di\u0173 \u017eenklai. Pa-
galvoti apie tai, kuriame pasau-
lio kra\u0161te, su kuo ir kaip sutiksi-
te Naujuosius metus, \u0161iandien ir
rytoj pakvies teatro premjera -
spektaklis \u201eSu Naujaisiais me-
tais, Ana!\u201d.
Re\u017eisieriaus Dariaus Raba-
\u0161ausko pastatyta naujiena re-
miasi serb\u0173 dramaturg\u0117s Bil-
janos Srbljanovi\u010d pjese \u201eBel-
grado trilogija\u201c. Nors k\u016br\u0117ja
Lietuvoje dar ma\u017eai gird\u0117ta,
Europoje jos vardas jau \u017eino-
mas. Pagal jos sukurtas pjeses
spektakliai statomi\u012fvairiose \u0161a-
lyse, o jaunosios serb\u0117s k\u016bry-
ba\u012fvertinta keletu apdovano-
jim\u0173, tarp j\u0173 ir Naujosios teat-
ro realyb\u0117s prizu.
Lietuvius sudominusi pje-
s\u0117, virtusi spektakliu \u201eSu Nau-
jaisiais metais, Ana\u201c, glaud\u017eiai
susijusi su visai Europai pas-
tar\u0105j\u012f de\u0161imtmet\u012f itin aktua-
lia emigracijos tema. Spektak-
lio herojai susitinka trijose
skirtingose valstyb\u0117se Nauj\u0173-
j\u0173 met\u0173 vakar\u0105. Pasakojamos
trys emigracijoje gyvenan\u010di\u0173
\u017emoni\u0173 istorijos, atverian\u010dios
socialines emigracijos prie\u017eas-
tis, prie\u0161taringas gyvenimo ne
t\u0117vyn\u0117je realijas. Ta\u010diau spek-
taklio k\u016br\u0117jai steng\u0117si s\u0105mo-
ningai istorij\u0173 nedramatizuo-

ti, bet\u012f visas realijas pa\u017evelg- ti per humoro ir lengvos iro- nijos prizm\u0119.

Scenoje gimstan\u010dios si-
tuacijos - gyvenimi\u0161kos, to-
d\u0117l da\u017enas jose atras save ar
artim\u0105 draug\u0105. Nagrin\u0117jant
i\u0161gyvenimo \u201emigruojan\u010dia-
me pasaulyje\u201c tem\u0105, i\u0161kelia-
ma \u017emoni\u0173 tarpusavio sait\u0173
nutr\u016bkimo, savasties sunai-
kinimo, \u017emogaus tapatyb\u0117s
praradimo problema.
Svarbiausia spektaklyje -
asmenin\u0117 \u017emogaus drama. I\u0161-
orinio pasaulio i\u0161provokuota
savasties atsisakymo, \u017emogaus
vienatv\u0117s akistatoje su pa\u010diu
savimi tema.
Spektaklyje \u017ei\u016brovai i\u0161vys
pam\u0117gtus aktorius Remigij\u0173
Endriukait\u012f, Lin\u0105 Kaladyt\u0119,
Birut\u0119 Prekevi\u010di\u016bt\u0119, Eirid\u0105 \u0160a-
tait\u0119, Ar\u016bn\u0105 \u017demaitait\u012f.
Nesp\u0117jusieji\u012f premjer\u0105
gruod\u017eio 4 ar 5 dienomis, j\u0105
gal\u0117s i\u0161vysti gruod\u017eio pabai-
goje - gruod\u017eio 20, 22 ir 28
dienomis.
D\u017eiugi \u017einia pranc\u016bz\u0173 kino myl\u0117-
tojams - rytoj \u012f Kaun\u0105 atkeliauja
XI \ue000ranko\ue000oni\u0161k\u0173 trumpametra-
\u017ei\u0173 flm\u0173 naktis.
Gruod\u017eio 5-\u0105 nuo 23.30 val.
kino centre \u201eForum Cinemas\u201c
kaunie\u010diai gal\u0117s pamatyti 25
belg\u0173 ir pranc\u016bz\u0173 trumpamet-

ra\u017eius\ufb01 lmus. Jie bus rodomi originalo kalba, ta\u010diau su lie- tuvi\u0161kais subtitrais.

Kaune \u0161is renginys organi-
zuojamas antrus metus.
Pasak vienos i\u0161 jo koordina-
tori\u0173, Pranc\u016bz\u0173 kult\u016bros centro
atstov\u0117s Ramun\u0117s Vrubliaus-
kien\u0117s, pernai pasiry\u017eusi\u0173 vi-
s\u0105 nakt\u012f nemiegoti, bet \u017ei\u016br\u0117ti
\ufb01lmus, kaunie\u010di\u0173 nebuvo tiek
daug, kiek paprastai b\u016bna \u017ei\u016bro-
v\u0173 pana\u0161iuose renginiuose Vil-
niuje. \u201eTa\u010diau tikim\u0117s, kad pa-
ma\u017eu prisipratinsime \u017emones ir
Kaune. Kaip ir kituose miestuo-
se,\u010dia daugiausia b\u016bna jauni-
mo - student\u0173, jaun\u0173 dirban\u010di\u0173
\u017emoni\u0173. Matyt, jiems ma\u017eiau-
siai baisus naktinis renginys\u201c, -
juok\u0117si organizator\u0117.
Anot R.Vrubliauskien\u0117s,
5-20 minu\u010di\u0173 trukm\u0117s trum-
pametra\u017eiai\ufb01 lmai bus rodo-
mi apie 6 valandas. Vidury-
je seanso bus skelbiama per-
trauka, tad tie, kuriems no-
r\u0117sis pamank\u0161tinti kojas ar i\u0161
automobilio parsine\u0161ti pagal-
v\u0117l\u0119, tur\u0117s galimyb\u0119 tai pada-
ryti. Na, o i\u0161tvermingiausi\u0173,
tai yra t\u0173, kurie sulauks\ufb01 lm\u0173
nakties pabaigos kino centre,
lauks tradiciniai pranc\u016bzi\u0161ki
pusry\u010diai.
TEATRAI
Kauno ma\u017easis teatras
19 val. premjera \u2013 spektaklis \u201eSu
Naujaisiais metais, Ana!\u201d (re\u017e.
D.Raba\u0161auskas).
Kauno kamerinis teatras

18 val. Sve\u010diuose tarptautin\u0117s
operos studijos dalyviai, pristatan-
tys vienos dalies oper\u0105 \u2013 pasti\u0161\u0105

\u201eFaustina\u201c (re\u017e. A.Jankevi\u010dius).
Kauno valstybinis dramos
teatras
19 val. spektaklis \u201ePiet\u016bs su
Liudviku\u201c.
Kauno valstybinis muzikinis
teatra
18 val. operet\u0117 \u201eLinksmoji na\u0161l\u0117\u201c.
KITI RENGINIAI
Kauno apskrities vie\u0161oji biblio-
teka (Radast\u0173 g. 2, sal\u0117)
15.30 val. kino klubo \u201ePenkios
\u017evaig\u017edut\u0117s" filmas \u201eMano
vaikyst\u0117s ruduo\u201c (1977 m., re\u017e.
G.Luk\u0161as).
17 val. poeto ir vert\u0117jo Antano
A.Jonyno k\u016brybos vakaras.
Kauno miesto muziejus
(M.Valan\u010diaus g. 6)

17 val. istoriko Jono Palio pas- kaita - virtualui paroda \u201eKauno miesto funikulieriai\u201c.

Kauno valstybin\u0117 \ue000ilharmonija
(L.Sapiegos g. 5)
18 val. koncertas \u201eDedikacija mei-
lei\u201c su Kauno miesto simfoniniu
orkestru ir solistais Lina Jak\u0161tyte-

Motieka (sopranas, Austrija),
Rita Novikaite (mecosopranas,
Austrija), Giedriumi Prunskumi
(baritonas, Lietuva).

Kauno \ue000otogra\ue000ijos galerija
\u201eFuji\ue000ilm\u201c (Rotu\u0161\u0117s a. 1)
16 val. Toshiki Ozawa fotografij\u0173
parodos \u201eKelion\u0117s \u012f pastelines
spalvas\u201c atidarymas.
Restoranas \u201eSadut\u0117\u201c
(Rotu\u0161\u0117s a. 4)
19 val. Teatro klubo spektaklis
\u201eMeil\u0117 Pary\u017eiuje\u201c.
\u0161iandien

Jeigu \u0161ioje nuotraukoje J\u016aS \u2013 u\u017esukite \u012f \u201eCopy1\u201c biur\u0105 (Kaune, Daukanto g. 8) at- siimti prizo - pagalv\u0117l\u0117s su savo pasirink- ta nuotrauka. Priz\u0105 turite atsiimti per dvi darbo dienas. Atsiimdami tur\u0117kite su sa- vimi laikra\u0161t\u012f. D\u0117l papildomos informaci- jos skambinti tel. (8 655) 10543.

www.copy1.lt
atpa\u017eink save
\u0160iandien Kauno miesto muzieju-
je ( Valan\u010diaus g. 6) pristatoma is-
toriko Jono Palio paskaita-paroda
\u201eKauno miesto \ue000unikulieriai\u201c.
Tai tre\u010diasis toks renginys,
skirtas miesto istorijai. Pirmo-
joje parodoje J.Palys pristat\u0117
tarpukario nuotrauk\u0173 cikl\u0105,
v\u0117liau - tarybini\u0173. O \u0161iandien
visi besidomintys bus supa-
\u017eindinti su funikulieri\u0173 istori-
ja. Sukaup\u0119s daugiau nei 1000
senovini\u0173 nuotrauk\u0173 kolek-
cij\u0105 J.Palys tikino, kad dom\u0117-
jimasis funikulieriais - ypa-
tingas jo pom\u0117gis. \u201eFuniku-
lieriai - mano aistra. Jais do-
miuosi ne pirmus metus tod\u0117l,
kad tai susij\u0119 su Kaunu, funi-
kulieriai - technikos pamin-
klas. Dar neteko sutikti \u017emo-
gaus, kuris \u0161ia tema \u017einot\u0173
daugiau u\u017e mane\u201c, - nesikuk-
lino tikras kaunietis.
Paskaitoje-parodoje istori-
kas pasidalins savo \u017einiomis,
pasakos\u012fvairias\u012fdomybes, ku-
ri\u0173 ne\u012fmanoma rasti jokiose
istorin\u0117se knygose. Pasakoji-
mus papildys iliustracijos, se-
noviniai funikulieri\u0173 bilietai.
Vyks diskusija, kurios metu vi-
si gal\u0117s i\u0161sakyti savo nuomo-
n\u0119, u\u017eduoti klausimus.
Supa\u017eindins su
\ue000unikulieri\u0173 istorija
GINTAR\u0116
DAILYDYT\u0116
g.dailydyte
@15min.lt
Pirmasis Kaune \u017daliakalnio \ue000unikulierius, pastaty-
tas 1931 m. Nuotr. i\u0161 asmeninio J.Palio archyvo
Kinomanus pakvies
antroji f lm\u0173 naktis

Renginio tikslas - ne tik at-
skleisti frankofoni\u0161k\u0173 trumpamet-
ra\u017ei\u0173\ufb01 lm\u0173 pasaul\u012f, bet ir suteikti
unikali\u0105 prog\u0105 pab\u016bti ne\u012fprastoje
nakties aplinkoje.

Sak\u0117 organizatoriai.
R\u016aTA MYKOLAITYT\u0116
r.mykolaityte@15min.lt
Kino naktyje netr\u016bks
trump\u0173 f lm\u0173-perliuk\u0173.
Spektaklio k\u016br\u0117jai nevengia \u201epatraukti per dant\u012f\u201c su
emigracijos tema susijusi\u0173 mit\u0173. E.Ov\u010darenko nuotr.
RAIMONDA
MIKAL\u010cI\u016aT\u0116
r.mikalciute
@15min.lt

Nufotografuokite
savo \u017ealiaskar\u0119
ir atsi\u0173skite j\u0105
mums adresu

eglute@15min.lt
Visos Kal\u0117d\u0173 eglut\u0117s -
www.15min.lt

Kas savait\u0119
rinksime
nugal\u0117toj\u0105 ir
dovanosime
jam puik\u0173
kit\u0173 met\u0173
kalendori\u0173!

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->