Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Kaunas 2008-12-05

15min Kaunas 2008-12-05

Ratings: (0)|Views: 106|Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-05
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-05

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

KAL\u0116D\u0172 SENELI\u0172
MAI\u0160AI PALENGV\u0116S
GANGSTERI\u0160KAS
FESTIVALIO
DEBIUTAS
4 psl.
ISSN 1822-5322. Numeris 227 (633). Tira\u017eas 90 000.2008 M. GRUOD\u017dIO 5 D., PENKTADIENIS
Nors prie\u0161 \u0161ventes daugelis \u012fprat\u0119
pla\u010diau atverti savo pinigines, \u0161ie
metai \u017eada b\u016bti kitokie. Taupymo

vajus nepaliko nuo\u0161alyje ir svar- biausio \u017eiemos \u0161ven\u010di\u0173 persona- \u017eo - Kal\u0117d\u0173 Senelio.

Tiesa, Kauno valstybinia-
me l\u0117li\u0173 teatre ne pirmus me-
tus Kal\u0117d\u0173 Senelio kostium\u0105
besirengiantis aktorius And-
rius \u017diurauskas prisipa\u017eino,
kad \u0161iais metais jis vos sp\u0117s
suktis. Ta\u010diau jo \u201ekolegos\u201c tuo
pasid\u017eiaugti negali.
\u201eKriz\u0117 jau\u010diama: ir \u017evel-
giant\u012f u\u017esakym\u0173 skai\u010di\u0173, ir\u012f
\u012fkainius. Prad\u017eioje band\u017eiau
nenuleisti kainos, nes mano
investicijos\u012f Kal\u0117d\u0173 Sene-
lio\u012fvaizd\u012f nema\u017eos. Ta\u010diau
skambu\u010di\u0173 visai nesulauk-
davau. Tada pagalvojau, kad
jei \u017emon\u0117s nori mok\u0117ti ma-
\u017eiau, reikia sutrumpinti prog-
ram\u0105. Dabar vietoj pusvalan-
d\u017eio pasirodymui skiriu 20 mi-
nu\u010di\u0173\u201c, - pasakojo jau 10-met\u012f
Kal\u0117d\u0173 Senelio kostium\u0105 per
\u0161ventes besivelkantis Ginta-
ras Vidmantas.
\u012e\u0161\u012fK a l\u0117d\u0173S ene l\u012fpi r m ieji
u\u017esakovai paprastai kreipdavosi
jau lapkrit\u012f. \u201eMan nepasitaik\u0117,
kad i\u0161ankstinis u\u017esakymas b\u016b-
t\u0173 at\u0161auktas, ta\u010diau kolegoms
jau pasitaik\u0117\u201c, - belsdamas\u012f
med\u012f \u0161yptel\u0117jo G.Vidmantas.
Sodriu balsu galintis pasigirti
vyras nesl\u0117p\u0117, kad jo paslau-
gos, priklausomai, pas k\u0105 ei-
na, svyruoja nuo 150 iki 500
Lt. \u201eKainos klasi\ufb01 kuojamos
pagal daugel\u012f dalyk\u0173: ar eini
pas \u017emones\u012f namus, ar\u012f\u012fmo-
n\u0117s rengin\u012f, pas vaikus ar su-
augusiuosius, vienas ar su pa-
lyda - Snieguole, par\u0161eliu ar
pasak\u0173 persona\u017eais\u201c, - pasa-
kojo rengini\u0173 organizatoriu-
mi dirbantis vyras.
Eidamas pas vaikus su savi-
mi jis pasiima\u012fvairiausi\u0173 atri-
but\u0173, pradedant stebuklingu
\u017ei\u016bronu, ger\u0173 ir blog\u0173 darb\u0173
knygomis, baigiant ypatin-
guoju \u017eiedu, kuris vaikui me-
luojant kei\u010dia spalv\u0105.
Nukelta \u012f 2 psl.
\u0160iais metais \u012f kai kuriuos
vakar\u0117lius Kal\u0117d\u0173 Senelis

ateis su lengvesniu mai\u0161u,
galb\u016bt vie\u0161\u0117s trumpiau, ta-
\u010diau be \u0161io persona\u017eo \u017eie-

mos \u0161vent\u0117s ne\u012fsivaizduo-
jamos. E.Jankausko nuotr.
KAUNAS
BILIETAI BRANGS
MA\u017dIAU NEI
PLANUOTA
2 psl.
NAUJ\u0172J\u0172
MINISTR\u0172
GALERIJA
7 psl.
AKTUALIJOS
ORAI
+4 \u00b0C
+2 \u00b0C
KAUNAS
ATSTATYS
PANEMUN\u0116S
\u0160ILO KURHAUZ\u0104
2 psl.
KAUNAS
KAUNAS
PRAMOGOS
\u017dMOGIENOS
PYRAG\u0116LI\u0172
KVAPAS
16 psl.
KAUNAS
P\u0116S\u010cI\u0172J\u0172
TYKOJO
NELAIM\u0116S
3 psl.
\u201e\u017dALGIRIS\u201c
PAGERINO
\u201eREKORD\u0104\u201c
13 psl.
SPORTAS
PENKTADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
2008 GRUOD\u017dIO 5 D.,P E N K TA D I E N I S
Atkelta i\u0161 1 psl.
Kad \u0161ie metai Kal\u0117d\u0173 Sene-
liams ne patys geriausi patvirti-
no ir Nacionalin\u0117s Kal\u0117d\u0173 Sene-
li\u0173 agent\u016bros rinkodaros vado-
vas Eimantas Juknevi\u010dius.
Suma\u017e\u0117jo\u012fmoni\u0173
u\u017esakym\u0173
\u201eKal\u0117d\u0173 Seneli\u0173 verslas, kaip
ir visa Lietuvos ekonomika, pa-
krypo truput\u012f\u012f neigiam\u0105 pus\u0119.
Agent\u016broje turime 10 darbuo-
toj\u0173, visi jie da\u017eniausiai dirba
Vilniuje ir Kaune, kartais Klai-
p\u0117doje. \u0160iemet akivaizdu, kad
\u017emon\u0117s atsirenka, ko nori. Anks-
\u010diau sakydavo \u201eduokite mums
Kal\u0117d\u0173 Senel\u012f\u201c ir tiek, o dabar
labai derasi d\u0117l kainos, ai\u0161ki-
nasi. \u017dmon\u0117s nebem\u0117to pini-
g\u0173 v\u0117jais. Jie nebenori, kad tik
b\u016bt\u0173 kuo \u201eu\u017eki\u0161ti\u201c program\u0105.
\u012emoni\u0173u \u017esa k y m\u0173laba i su ma-
\u017e\u0117jo\u201c, - pasakojo nuo \u0161ios savai-
t\u0117s\u012f vakar\u0117lius pagal u\u017esaky-
mus darbuotojus i\u0161leid\u017eiantis
E.Juknevi\u010dius.
Tiesa, agent\u016bros atsiun\u010dia-
mas baltabarzdis kainuoja kiek
brangiau - kaina prasideda nuo
300 Lt. \u201ePrie\u0161 2 metus Kal\u0117d\u0173 Se-
nel\u012f \u201ei\u0161sikviesti\u201c vienos valandos
programai kainavo apie 300 Lt.
Dabar\u012fkainiai pakil\u0119 ma\u017edaug
150 Lt, bet jau ir pra\u0117jusiais me-
tais jie buvo apie 450 Lt u\u017e va-
land\u0105. \u0160iemet niekas nesikei-
t\u0117, vienos valandos programa
su dovan\u0173 dalinimu kainuo-
ja iki 500 Lt\u201c, - kainas vardino
E.Juknevi\u010dius.
Daugiau spektakli\u0173
\u201eKadangi \u0161ventiniu laikotar-
piu L\u0117li\u0173 teatre Kal\u0117d\u0173 Seneliu
pab\u016bnu 7-9 kartus per dien\u0105,\ufb01-
zi\u0161kai nesp\u0117ju aplankyti priva-
\u010di\u0173a smen\u0173a r \u012fmoni\u0173. Nebent
i\u0161skirtiniais atvejais, kai vedu
didelius renginius, persiren-
giu ir Kal\u0117d\u0173 Seneliu\u201c, - sak\u0117
aktorius A.\u017diurauskas.
Anot pa\u0161nekovo, darbo
L\u0117li\u0173 teatre jam nepama\u017e\u0117jo,
prie\u0161ingai, \u0161iais metais pab\u016b-
ti \u0161alia Kal\u0117d\u0173 Senelio traukia
daugiau lankytoj\u0173 nei\u012fprastai.
\u201eKal\u0117d\u0173 Seneliui kriz\u0117s negali
b\u016bti. Koks jis beb\u016bt\u0173, gal su len-
gvesniu mai\u0161u, bet pas vaikus jis
b\u016btinai ateis. L\u0117li\u0173 teatras \u0161iais
metais turi apytiksliai 20 proc.
daugiau spektakli\u0173 nei pernai.
Tad kriz\u0117 mums tik\u012f naud\u0105 - ka-
l\u0117dosime net iki sausio 16-os\u201c, -
juokavo A.\u017diurauskas.
B\u016btinas \u0161vent\u0117s herojus
Sunkmetis nepakoregavo
ir Kauno restorano \u201eSvarstyk-
l\u0117s\u201c \u0161ventin\u0117s programos.
\u201eNet negalvojome, kad tau-
pumo sumetimais reik\u0117t\u0173 at-
sisakyti Kal\u0117d\u0173 Senelio. M\u016b-
s\u0173 restorane tai neatskiriamas

\u0161vent\u0117s atributas. Tradici\u0161kai restorano sve\u010diams jis dalina saldainius ir atminimo dova-

n\u0117les, organizuoja \u017eaidimus.
Sve\u010diams tai nieko nekainuoja,
tik staliukus reikia rezervuoti
i\u0161 anksto\u201c, - pasakojo restorano
\u201eSvarstykl\u0117s\u201c savinink\u0117 Dan-
guol\u0117 Luko\u0161evi\u010dien\u0117.
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+6 \u00b0C
+1 \u00b0C
+2 \u00b0C
0 \u00b0C
+1 \u00b0C
Kaunas
+4 \u00b0C
+2 \u00b0C
+3 \u00b0C
-1 \u00b0C
+2 \u00b0C
Klaip\u0117da
+4 \u00b0C
+3 \u00b0C
+5 \u00b0C
+2 \u00b0C
+4 \u00b0C

Saul\u0117 teka 08:24
Saul\u0117 leid\u017eiasi 15:54
Dienos ilgumas 07:30
M\u0117nulio faz\u0117 - Prie\u0161pilnis.

vardadieniai
Eimintas, Geisvin\u0117, Gratas,
Sabas.
Europoje
At\u0117nai
+17 \u00b0C
Berlynas
+4 \u00b0C
Londonas
+8 \u00b0C
Madridas
+11 \u00b0C
Maskva
+8 \u00b0C
Pary\u017eius
+7 \u00b0C
Praha
+5 \u00b0C
Ryga
+2 \u00b0C
Roma
+10 \u00b0C
Talinas
+1 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
GRUOD\u017dIO
5
Kal\u0117d\u0173 Seneli\u0173 mai\u0161ai palengv\u0117s
Turtinga istorija

Planuojamas atstatyti kurhauzas - vienas i\u0161 dviej\u0173 Panemun\u0117s \u0161ile buvusi\u0173 poilsio nam\u0173. Nutarus j\u012f statyti, Panemun\u0117s mi\u0161k\u0173 ur\u0117di- ja i\u0161nuomojo 1,5 ha \u017eem\u0117s sklyp\u0105, kuriame per kelet\u0105 m\u0117nesi\u0173 pa- gal in\u017einieriaus architekto Stasio Kudoko projekt\u0105 pastatytas me- dinis vieno auk\u0161to pastatas, \u017eiemos metu numatytas kaip sporto baz\u0117, pirmiausia skirta slidininkams. Statybos kainavo 52 110 lit\u0173. I\u0161kilmingas atidarymas\u012fvyko 1935-\u0173j\u0173 ruden\u012f. Istorinis pastatas sovietme\u010diu buvo apleistas ir nepri\u017ei\u016brimas sunyko.

RAIMONDA
MIKAL\u010cI\u016aT\u0116
r.mikalciute
@15min.lt
GINTAR\u0116
DAILYDYT\u0116
g.dailydyte
@15min.lt

Nors Kal\u0117d\u0173 Seneliai tikina
ekonomin\u012f sunkmet\u012f jau pa-
jut\u0119, Kauno l\u0117li\u0173 teatre prie-
\u0161ingai - jau\u010diamas pagyv\u0117ji-
mas. E.Ov\u010darenko nuotr.

Nors buvo planuota vienkartinius
Kauno vie\u0161ojo transporto bilietus
branginti iki 1,8 Lt, \u0161is kain\u0173 \u0161uolis
bus \u0161iek tiek ma\u017eesnis.
\u0160iandien vyksian\u010diame Kau-
no miesto tarybos pos\u0117dyje po-
litikai veikiausiai pritars spren-
dimui vienkartinius bilietus pa-
branginti iki 1,7 Lt. Tuo tarpu m\u0117-
nesiniai bilietai tur\u0117t\u0173 brangti
tiek, kiek ir buvo planuota. Po-
pieriniai, visomis savait\u0117s die-
nomis galiosiantys bilietai, da-
bar kainuojantys 48 Lt, veikiau-
siai brangs iki 72 Lt, o elektro-
niniai - nuo 46 iki 69 Lt.
U\u017e 2 Lt dabar kainuojan-
t\u012f mar\u0161rutinio taksi biliet\u0105 po
kain\u0173 \u0161uolio jau reik\u0117s paklo-
ti 2,5 Lt. Jeigu \u0161iandieniniame
pos\u0117dyje miesto taryba patvir-
tins naujas kainas, jos\u012fsigalios
nuo sausio 1-osios.
ma\u017eina \u0161ilumos kainas!
30%nuolaida
visiems
paltamsirst
riuk\u0117ms!:)
VILNIUS
A. VIENUOLIO G. 4
A. Vienuolio g. 4
PC "AKROPOLIS"
Ozo g. 25
PC "EUROPA"
Konstitucijos pr. 7a
PC "PANORAMA"
Saltoni\u0161ki\u0173 g. 9
KLAIP\u0116DA
PC "MEGA PLAZA"
H. Manto 21
PC "AKROPOLIS"
Taikos pr. 61
KAUNAS
PC "AKROPOLIS"
Karaliaus Mindaugo 49
LAISVES al. 45
Laisves al. 45
PC "MEGA"
Islandijos pl. 32
PANEVE\u017dYS
PC "BABILONAS"
Saviti\u0161kio g. 61
\u0160IAULIAI
PC "SAULES MIESTAS"
Til\u017ees g. 109
aktualu
Bilietai brangs ma\u017eiau nei \u017ead\u0117ta
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien apsiniauk\u0119, dau-
gelyje rajon\u0173 smarkus lietus,
temperat\u016bra 5-7 \u00b0C \u0161ilumos.
Ateinan\u010di\u0105 nakt\u012f kai kur pa-
lis, oras su\u0161ils iki 0-2 \u00b0C. Rytoj
dien\u0105 toliau lis, tik paj\u016bryje
debesuota su pragiedruliais,
bus 3-6 \u00b0C \u0161ilumos.

/KAUNAS
www.15min.lt/kaunas
Kaune norima atstatyti vien\u0105 i\u0161 dvie-
j\u0173 istorini\u0173 kurhauz\u0173. Planuojama,
kad jame gal\u0117t\u0173 veikti Vaik\u0173 ir sen-
jor\u0173 dienos centras.
Id\u0117j\u0105 atgaivinti sunykus\u012f
istorin\u012f objekt\u0105 brandinantis
Gintauto Labanausko labda-
ros ir paramos fondas kreip\u0117-
si\u012f Kauno miesto savivaldyb\u0117s
mer\u0105 su pra\u0161ymu leisti atstatyti
Panemun\u0117s \u0161ilo kurhauz\u0105, ku-
ris buvo pastatytas 1935 metais
kaip poilsio namai, o v\u0117liau, so-
vietme\u010diu, sunyko.
Savo klest\u0117jimo metais i\u0161-
vaizd\u017eiame vienaauk\u0161\u010diame
pastate buvo keturi \u017eiem\u0105 \u0161il-
domi kambariai, bufetas, 225 kv.
m sal\u0117 ir dar didesn\u0117 veranda.
Tuo metu kurhauzas buvo gau-
siai lankomas poilsiautoj\u0173, ku-
rie\u010dia pramogaudavo.
Atstatyti istorin\u012f objekt\u0105 u\u017e-
simoj\u0119 G.Labanausko labdaros
ir paramos fondo nariai planuo-
ja\u010dia\u012fkurti Vaik\u0173 ir senjor\u0173 die-
nos centr\u0105.
\u017dadama, kad jame 2-6 kla-
si\u0173 moksleiviai bendraut\u0173 su
senjorais, u\u017esiimt\u0173 \u012fvairia ug-
dymo veikla. Papildomo ploto
senjorams pra\u0161o Kauno Pane-
mun\u0117s seneli\u0173 nam\u0173 Pagyve-
nusi\u0173 \u017emoni\u0173 dienos socialin\u0117s
globos centro lankytojai ir dar-
buotojai. \u201eVienu \u0161\u016bviu nu\u0161autu-
me du zuikius: naujam gyveni-
mui prikeltume miesto istori-
jos dal\u012f ir i\u0161spr\u0119stume patalp\u0173
problem\u0105\u201c, - sak\u0117 fondo\u012fk\u016br\u0117jas

Gintautas Labanauskas. Pasak jo, neo\ufb01cial\u0173 Kauno mero pri- tarim\u0105 id\u0117jai jis jau gavo.

Preliminariais skai\u010diavimais,
kurhauzo atstatymas kainuos
apie 1,5 mln. Lt. L\u0117\u0161\u0173 tam tiki-
masi surinkti i\u0161 r\u0117m\u0117j\u0173.
Atstatys Panemun\u0117s \u0161ilo kurhauz\u0105
P\u0117s\u010di\u0173j\u0173 tykojo nelaim\u0117s
TOMAS
GRIGALEVI\u010cIUS
t.grigalevicius
@15min.lt
RAIMONDA MIKAL\u010cI\u016aT\u0116
r.mikalciute@15min.lt
3
2008 GRUOD\u017dIO 5 D.,P E N K TA D I E N I S
Per vien\u0105 dien\u0105 Kauno gatv\u0117se
neatsarg\u016bs vairuotojai partren-
k\u0117 net 9 p\u0117s\u010diuosius. Keturi nu-
kent\u0117jusieji po automobili\u0173 ra-
tais pateko eidami per p\u0117s\u010di\u0173-
j\u0173 per\u0117j\u0105.
Taikos prospektu va\u017eia-
v\u0119s 28 met\u0173 \u201eBMW 318\u201c vai-
ruotojas u\u017evakar 7.45 val. ties
47-uoju namu partrenk\u0117 ir
su\u017ealojo per p\u0117s\u010di\u0173 j\u0173 per\u0117j\u0105
\u0117jusi\u0105d v y l i k a me t\u0119me r g a it\u0119.
Nukent\u0117jusioji po\u012fvykio bu-
vo skubiai nuve\u017eta\u012f Kauno
medicinos universiteto kli-
nikas (KMUK).
Pra\u0117jus ma\u017edaug 20 mi-
nu\u010di\u0173 po automobilio ratais
pateko dar vienas ma\u017eame-
tis,\u0117j\u0119s per p\u0117s\u010di\u0173 j\u0173 per\u0117j\u0105 -
Savanori\u0173 prospektu va\u017eia-
vusi 62 met\u0173 moteris, vaira-
vusi \u201eVW Golf\u201c, nepasteb\u0117jo
ir partrenk\u0117 vienuolikamet\u012f
berniuk\u0105.
T\u0105 pa\u010d i\u0105 dien\u0105 \u012f Kauno
Raudonojo Kry\u017eiaus kliniki-
n\u0117s ligonin\u0117s pri\u0117mimo sky-
ri\u0173 atvyko 80 met\u0173 kaunie-
tis, kuris tvirtino, jog apie 12
val. ties Kovo 11-osios gatv\u0117s
22-u namu j\u012f partrenk\u0117 au-
tomobilis ir pasi\u0161alino i\u0161
\u012fvykio vietos. Vyrui medi-
kai konstatavo \u0161launikaulio
ir dubens kaul\u0173 l\u016b\u017eius. Dar
viena skaudi nelaim\u0117 nuti-
ko Vaidoto gatv\u0117je.
Ma\u017edaug 14.04 val. uni-
formuotas Lietuvos kariuo-
men\u0117s Materialini\u0173 resur-
s\u0173 departamento Materia-
lini\u0173 vertybi\u0173 nura\u0161ymo ir
i\u0161komplektavimo skyriaus
vir\u0161ininkas partrenk\u0117 ir su-
\u017ealojo per gatv\u0119\u0117jusi\u0105 63 me-
t\u0173 moter\u012f. Kapitono laipsn\u012f
turintis kari\u016bnas automobil\u012f
\u201eFiat Doblo\u201c vairavo tarny-
bos metu.
Beveik po valandos kitas
incidentas nutiko Kovo 11-
osios gatv\u0117je. 22 met\u0173 vyro
vairuojamas \u201eVW Golf\u201c kliu-
d\u0117 nereguliuojama p\u0117s\u010di\u0173j\u0173
per\u0117ja\u0117jusi\u0105 vienuolikame-
t\u0119. Mergait\u0117 d\u0117l patirt\u0173 su\u017ea-
lojim\u0173 buvo skubiai prista-
tyta\u012f KMUK.
Tuo tarpu apie 17.05 val.
Juodelyn\u0117s gatv\u0117je atbuline
eiga kelkra\u0161\u010diu va\u017eiav\u0119s au-
tomobilis \u201eAlfa Romeo\u201c, ku-
r\u012f vairavo 23 met\u0173 vyri\u0161kis,
kliud\u0117 kelio pakra\u0161tyje sto-
v\u0117jusi\u0105 28 met\u0173 moter\u012f. Po
nelaim\u0117s nukent\u0117jusioji bu-
vo nuve\u017eta\u012f KMUK.
Po pusantros valandos
R.Kalantos gatv\u0117je po au-
tomobilio ratais pateko net
du p\u0117stieji.

\u201eCitroen Jumper\u201c vaira- v\u0119s 22 met\u0173 vyras ties 48-u namu partrenk\u0117 ne p\u0117s\u010di\u0173- j\u0173 per\u0117joje\u012f gatv\u0119 staiga i\u0161-

\u0117jusius du 48 ir 69 met \u0173v y-
rus.\u012etariama, kad nukent\u0117-
jusieji\u012fvykio metu buvo ne-
blaiv\u016bs. Vienas j\u0173 pateko\u012f
KMUK reanimacij\u0105.
Dar viena nelaim\u0117 \u012fvyko
v\u0117lai vakare, apie 22.10 val.,
kai Taikos prospektu automo-
bil\u012f \u201eNissan Almera\u201c vaira-
v\u0119s 37 met\u0173 vyras kliud\u0117 ties
79-u namu nereguliuojama
p\u0117s\u010di\u0173j\u0173 per\u0117ja\u0117jusi\u0105 18-me-
t\u0119, kuri d\u0117l patirt\u0173 su\u017ealojim\u0173
buvo nuve\u017eta\u012f KMUK.
Kaunie\u010diai, kurie dar nesp\u0117jo nu-
pirkti vis\u0173 kal\u0117dini\u0173 dovan\u0173, kvie-
\u010diami u\u017esukti \u012f tradicin\u0119 Kal\u0117din\u0119
labdaros mug\u0119, kuri\u0105 penkt\u0105 kart\u0105
organizuoja Kauno kolegija.
Apsilankiusieji \u0161iandien ko-
legijoje (Pramon\u0117s prospektas
26) vyksian\u010diame renginyje ga-
l\u0117s\u012fsigyti nestandartini\u0173 ran-
k\u0173 darbo meno dirbini\u0173.
\u201eTradicin\u0117 Kal\u0117d\u0173 mug\u0117 at-
ne\u0161a naudos visiems:\u010dia savo
k\u016bryb\u0105 pristato Kauno kolegi-
jos Justino Vieno\u017einskio men\u0173
fakultete d\u0117stantys ir studijuo-
jantys menininkai, miel\u0173 ir ne-
standartini\u0173 pirkini\u0173 gali\u012fsigy-
ti visi mug\u0117s lankytojai. Ta\u010diau
svarbiausia, kad surinktomis
l\u0117\u0161omis galima prad\u017eiuginti
tuos, kuriems gyvenimas ne-
pa\u0161yk\u0161t\u0117jo sunkios na\u0161tos\u201c, -
sak\u0117 mug\u0119 organizuojanti Kau-
no kolegijos darbuotoj\u0173 profesi-
n\u0117s s\u0105jungos pirminink\u0117 Vita-
lija Sk\u0117ruvien\u0117. \u0160iemet mug\u0117je
surinktos l\u0117\u0161os bus skirtos pa-
remti sunkiai\ufb01 nansi\u0161kai be-
siver\u010dian\u010dius ar nelaimi\u0173 u\u017e-
kluptus kolegijos studentus ir
d\u0117stytojus.
Tradici\u0161kai, kolegijos kon-
ferencij\u0173 sal\u0117je vyks nuotaikin-
gas aukcionas, kuriame stores-
n\u0119 pinigin\u0119 turintiems pirk\u0117-
jams bus si\u016blomi didesni, soli-
d\u016bs darbai \u2014 tapybos ant \u0161ilko,
akvarel\u0117s paveikslai, porcelia-
nin\u0117s skulpt\u016bros ir meniniai
keramikos dirbiniai. O popiet
prasid\u0117sian\u010dioje mug\u0117je ko-
legijos bendruomen\u0117s nariai
pardavin\u0117s nebrangias, akiai
mielas smulkmenas:\u012fvairiomis
technikomis sukurtus vieneti-
nius papuo\u0161alus, dailiai nertas
skaras, vazeles, stiklo dirbinius
ir pana\u0161ius daiktus.
Labdaros mug\u0117s programa

Kauno kolegijos centrini\u0173 r\u016bm\u0173 foj\u0117
12 -16 val. mug\u0117
Kauno kolegijos administracinio pastato konferencij\u0173 sal\u0117
13-14 val. specialus k\u016brini\u0173 aukcionas.

atpa\u017eink save

Jeigu \u0161ioje nuotraukoje J\u016aS \u2013 u\u017esukite \u012f \u201eCopy1\u201c biur\u0105 (Kaune, Daukanto g. 8) at- siimti prizo - pagalv\u0117l\u0117s su savo pasirink- ta nuotrauka. Priz\u0105 turite atsiimti per dvi darbo dienas. Atsiimdami tur\u0117kite su sa- vimi laikra\u0161t\u012f. D\u0117l papildomos informaci- jos skambinti tel. (8 640) 12223.

www.copy1.lt
Ie\u0161koti dovan\u0173 -
\u012f labdaros mug\u0119

U\u017evakar Kauno gatv\u0117se po au-
tomobili\u0173 ratais pateko net 4
per p\u0117s\u010di\u0173j\u0173 per\u0117j\u0105 \u0117j\u0119 jaunuo-
liai. E.Ov\u010darenko nuotr.

KAUNAS/
www.15min.lt/kaunas

Restorane \u201e\u017dalias ratas\u201c jau seniai sustojo laikas... Dulk\u0117t\u0105 sumintos \u017eem\u0117s grindi- n\u012f u\u017edeng\u0117 asfaltas, saul\u0119 pasl\u0117pti k\u0117sina- si aplink kaip grybai po lietaus dygstantys pilki m\u016briniai pastatai ir mintis u\u017esupa ne malonus med\u017ei\u0173 o\u0161imas, o netoliese esan- \u010dia gatve lekian\u010di\u0173 automobili\u0173 garsas...

Tik restorano \u201e\u017dalias ratas\u201c laikas ne- paliet\u0117. I\u0161 med\u017eio r\u0119stas namas, medin\u0117 te- rasa tarsi pasveikina \u2013 sveiki atvyk\u0119 \u012f XIX am\u017eiaus pabaig\u0105. Ir jei ry\u017eot\u0117s gr\u012f\u017eti ger\u0105 \u0161imtmet\u012f atgal, \u017einokite, kad pic\u0173, keba- b\u0173 ar m\u0117saini\u0173 su kola \u010dia tikrai negau- site. S\u0117d\u0117dami prie stalties\u0117mis apdengt\u0173 stal\u0173 suvalgykite kvapn\u0173 ir sulting\u0105 \u010dia pat senovin\u0117je krosnyje i\u0161kept\u0105 kepsn\u012f, \ufb01rmi- n\u0119 \u0161efo antien\u0105, daugelio pam\u0117gt\u0105 jautie- nos didkepsn\u012f, ypa\u010d gard\u017eiai paruo\u0161t\u0105 la- \u0161i\u0161\u0105 ar sterk\u0105, restorane kepam\u0105 var\u0161k\u0117s s\u016br\u012f... O kur dar desertai... Visada \u0161vie- \u017eias, nes pa\u010di\u0173 kepamas, burnoje tirpstan- tis obuoli\u0173 pyragas, nam\u0173 gamybos ledai... Prie vis\u0173 \u0161i\u0173 patiekal\u0173 paragaukite ne tik kvapnios kavos, aromatingos arbatos, bet ir namin\u0117s giros. Ir jei nesate abejingi is- torijai (jus \u017eavi paprastas, bet jaukus inter-

jeras, papuo\u0161tas senais laikrod\u017eiais, \u0161vies- tuvais, senojo Kauno nuotraukomis), jei ramina krosnyje spragsin\u010dios ugnies \u0161o- kis, ateikite. Ateikite ne tik dviese pra- leisti ram\u0173 vakar\u0105, bet ir su draugais, kai norite pamin\u0117ti svarb\u0173 \u012fvyk\u012f, at\u0161v\u0119sti su- kakt\u012f, at\u0161okti vestuves. O jei svarbios pro- gos n\u0117ra, tiesiog ateikite skaniai pavalgy- ti. Pavalgius nereik\u0117s vir\u0161kinim\u0105 gerinan- \u010di\u0173 table\u010di\u0173, ne taip kaip kai kuriose mai- tinimo \u012fstaigose.

Ateikite, paragaukite,
\u012fvertinkite.
Laisv\u0117s al. 36B, Kaunas
Tel. (8 37) 200 071
www.zaliasratas.lt
Restoranas \u201e\u017dalias ratas\u201c
U\u017esk. UAB "Jagna", Nr. 147473

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->