Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Kaunas 2008-12-10

15min Kaunas 2008-12-10

Ratings: (0)|Views: 48 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-10
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-10

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

PO BENDRABU\u010cIO LANGAIS -
\u0160OKIRUOJANTYS VAIZDAI
V.Kr\u0117v\u0117s prospekte esan\u010diame Kau-
no maisto pramon\u0117s mokyklos ben-

drabutyje gyvenan\u010dios merginos pastar\u0105sias por\u0105 savai\u010di\u0173 su neri- mu \u017evilg\u010dioja pro langus.

Atok\u0173 kiem\u0105, kuris kaip ant
delno atsiveria pa\u017evelgus pro
bendrabu\u010dio kambari\u0173 langus,
pam\u0117go nenustatytos tapaty-
b\u0117s i\u0161kryp\u0117lis. Automobilyje
\u201eAudi A8\u201c s\u0117dintis vyras grei-
\u010diausiai yra ekshibicionistas.
Pasak j\u012f ma\u010diusi\u0173 mergin\u0173, vy-
ras ma\u0161inoje s\u0117di pusnuogis ir
demonstruoja savo lytin\u012f orga-
n\u0105. Abejoti tuo neleid\u017eia nuot-
raukos - jas pro vieno kamba-
rio lang\u0105 padar\u0117\u010dia gyvenanti
Kauno maisto pramon\u0117s mo-
kyklos moksleiv\u0117 Evelina.
Devyniolikamet\u0117 kreip\u0117si\u012f
\u201e15min\u201c ir papasakojo, kad i\u0161-
kryp\u0117lis po bendrabu\u010dio lan-
gais lank\u0117si du kartus: lapkri-
\u010dio pabaigoje ir pirm\u0105j\u0105g r uo-
d\u017eio savait\u0119. Jis es\u0105 buvo paste-
b\u0117tas ir \u0160ilainiuose.
\u201ePirm\u0105kart \u0161\u012f vyr\u0105 automo-
bilyje pamat\u0117me lapkri\u010dio pa-
baigoje. T\u0105 ketvirtadien\u012f mo-
kykloje buvo praktikos diena,
tod\u0117l anks\u010diau gr\u012f\u017eome\u012f bend-
rabut\u012f. Buvo gal 13 val., kai pa-
\u017e\u012fstamos merginos, gyvenan-
\u010dios tre\u010diajame auk\u0161te, mus pa-
kviet\u0117\u012f savo kambar\u012f. Kai nu\u0117-
jome, liep\u0117 pa\u017ei\u016br\u0117ti pro lang\u0105\u012f
kiem\u0105: o ten stov\u0117jo \u201eAudi A8\u201c,
kuriame s\u0117dintis vyras mastur-
bavosi. \u0160is vaizdas mane \u0161oki-
ravo, kai fotografavau net ran-
kos dreb\u0117jo, - pasakojo 19-met\u0117
bendrabu\u010dio gyventoja. - Nuo-
traukas sugalvojome padaryti
d\u0117l to, kad norime, jog tas \u017emo-
gus b\u016bt\u0173 nubaustas. Jis g\u0105sdina
ne tik mus. Netoli gyvena \u0161ei-
m\u0173, kuriose auga mokyklinio
am\u017eiaus vaik\u0173. Kaip jie jausis,
kai eidami pro \u0161al\u012f pamatys to-
kius vaizdus?\u201c
Evelina pasakojo, kad su
ekshibicionistu susiduria ne
pirm\u0105 kart\u0105. Prie\u0161 kelet\u0105 me-
t\u0173 jai teko sutikti pana\u0161i\u0173 po-
linki\u0173 turint\u012f asmen\u012f netoli
nuo bendrabu\u010dio esan\u010diame
stadione.
Nukelta \u012f 3 psl.

KONKURSAS
\u201eJAUNIMO
LINIJA\u201c

11 psl.
ISSN 1822\ue0005322.
Numeris 230 (636). Tira\u017eas 90 000.2008 M. G RU O D \u017d I O 10 D., T R E \u010c I A D I E N I S
KAUNAS

STUDENT\u0172
AKCIJA
PASIEK\u0116 IR KTU

2 psl.
KAN\u0172 LI\u016aTAI

VYRIAUSYB\u0116
PRISIEK\u0116 IR
KIMBA \u012e DARBUS

7 psl.
AKTUALIJOS
ORAI
+1 \u00b0C
-1 \u00b0C
KAUNAS
TIC TAPS

\u0160VEN\u010cI\u0172
INFORMACIJOS
CENTRU

2 psl.
KAUNAS
PASAULIS
GRAIKIJOJE
PAD\u0116TIS
NEVALDOMA
8 psl.
Nemuno saloje aren\u0105 statantiems dar-
bininkams teko laikinai nutraukti darbus
\u2013 statybininkus i\u0161g\u0105sdino b\u016bsim\u0173j\u0173 spor-
to r\u016bm\u0173 vietoje u\u017evakar ryte rastas\u012ftarti-
nas daiktas.
Apie 10 val. bendrov\u0117s \u201eV\u0117tr\u016bna\u201c dar-
buotojai, ruo\u0161damiesi lyginti grunt\u0105, rado
\u012fs pr o g men\u012fpa n a \u0161\u0173da i k t\u0105. Apie pavojing\u0105
radin\u012f statybininkai prane\u0161\u0117 policijai, kuri
\u012f sporto ir pramog\u0173r\u016bm\u0173 statybos aik\u0161tel\u0119
i\u0161kviet\u0117 Juozo Vitkaus in\u017einerijos bataliono
i\u0161minuotojus.
ARENOS STATYBAS SUTRIKD\u0116 SPROGMUO
2 psl.
WWW.15MIN.LT SKAITYKITE
\u017dvagulis ir Pa\u0161kevi\u010dius
Naujuosius sutiks susipyk\u0119?
Automobili\u0173 turg\u0173 prekeiviams
nuosmukis nebaisus
Seimo nar\u0117s
f lmuojasi priva\u010dios
televizijos vakar\u0117lyje
\u2022\u2022\u2022
KAUNAS
A\u0160TRI
PREMJERA
4 psl.

\u0160VENTIN\u0116S TELEVIZIJ\u0172 DOVANOS

14 psl.
PRAMOGOS
\u0160tai tokius vaizdus ne kart\u0105 teko i\u0161vysti
Kauno maisto pramon\u0117s mokyklos bendra-
bu\u010dio gyventojoms. Skaitytojos nuotr.
10
TRE\u010cIADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2/KAUNAS
www.15min.lt/kaunas
2008 GRUOD\u017dIO 10 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
0 \u00b0C
-1 \u00b0C
+2 \u00b0C
-2 \u00b0C
+2 \u00b0C
Kaunas
+1 \u00b0C
-1 \u00b0C
+2 \u00b0C
-2 \u00b0C
+2 \u00b0C
Klaip\u0117da
+3 \u00b0C
+1 \u00b0C
+2 \u00b0C
+1 \u00b0C
+3 \u00b0C

Saul\u0117 teka 08:31
Saul\u0117 leid\u017eiasi 15:53
Dienos ilgumas 07:22
M\u0117nulio faz\u0117 - Prie\u0161pilnis.

vardadieniai
Angelina, Eidimtas, Ilma,
Loreta, Rimas.
Europoje
At\u0117nai
+12 \u00b0C
Berlynas
+3 \u00b0C
Londonas
+3 \u00b0C
Madridas
+5 \u00b0C
Maskva
-1 \u00b0C
Pary\u017eius
+1 \u00b0C
Praha
+3 \u00b0C
Ryga
0 \u00b0C
Roma
+11 \u00b0C
Talinas
+1 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
GRUOD\u017dIO
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien apniuk\u0119, paj\u016bryje lie-
tus, sostin\u0117je debesuota su pra-
giedruliais, temperat\u016bra 1-4 \u00b0C
\u0161ilumos. Ateinan\u010di\u0105 nakt\u012f dau-
gelyje rajon\u0173 snigs, paj\u016bryje
\u0161lapdriba, bus nuo 2 \u00b0C \u0161al\u010dio
iki 1 \u00b0C \u0161ilumos. Rytoj dien\u0105 ap-
siniauk\u0119, oras su\u0161ils iki 2-3 \u00b0C.

Kauno regiono turizmo informa-
cijos centras (TIC) \u0161ventiniu laiko-
tarpiu taps Kal\u0117d\u0173 turizmo infor-
macijos centru.
Nuo \u0161iandien iki pat sau-
sio 6-osios TIC apsilank\u0119 kau-
nie\u010diai bei miesto sve\u010diai gaus
vis\u0105 juos dominan\u010di\u0105 infor-
macij\u0105 apie kal\u0117dines, nau-
jametines keliones\u012f u\u017esien\u012f,
ekskursijas po laikin\u0105j\u0105 sosti-
n\u0119 bei Lietuv\u0105 ir gausyb\u0119 vyk-
sian\u010di\u0173 rengini\u0173.
\u201eNorime, kad \u017emon\u0117s per
gra\u017eiausias met\u0173 \u0161ventes ne-
s\u0117d\u0117t\u0173 prie gausiai nukrauto
stalo, o kuo daugiau jud\u0117t\u0173 ir
t\u0105 period\u0105 praleist\u0173 kuo turi-
ningiau.\u010cia, vietoje, vyks ne-
ma\u017eai d\u0117mesio vert\u0173 rengini\u0173,
tad tikrai neb\u016btina vykti kur
nors labai toli ir ie\u0161koti tos ti-
krosios kal\u0117din\u0117s dvasios\u201c, -
tvirtino TIC direktorius Sigi-
tas Sidaravi\u010dius.
TIC iki Nauj\u0173j\u0173 met\u0173 orga-
nizuos net keturias specialias
ekskursijas. Gruod\u017eio 11-\u0105 bus
rengiama ekskursija \u201ePramog\u0173
al\u0117ja\u201c, gruod\u017eio 18 dien\u0105 - \u201eAlaus
kelias Kaune\u201c, gruod\u017eio 20-\u0105j\u0105
visi kvie\u010diami pajusti \u201eKal\u0117din\u0119
Kauno po\u017eemi\u0173 dvasi\u0105\u201c, o gruo-
d\u017eio 28 dien\u0105 TIC surengs eks-
kursij\u0105 \u201eKal\u0117din\u0117s ir Naujame-
tin\u0117s iliuminacijos\u201c.
\u201eA\u0161 rekomenduo\u010diau infor-
macin\u0119 - edukacin\u0119 ekskursij\u0105
\u201ePramog\u0173 al\u0117ja\u201c. Jos metu \u017emo-
nes ved\u017eiosime garsiausia pa-
puo\u0161ta Kauno gatve ir papasa-
kosime apie daugel\u012f pikanti\u0161-
k\u0173 fakt\u0173 i\u0161 tarpukariu vykusio
kult\u016brinio gyvenimo. Ekskur-
sijos dalyviai i\u0161girs \u017eymiau-
si\u0173 to met\u0173 veik\u0117j\u0173 biografi-
jas ir j\u0173 nuotykius garsiausio-
se to meto kavin\u0117se\u201c, - intriga-
vo S.Sidaravi\u010dius.
Tre\u010dius metus i\u0161 eil\u0117s vykstan-
ti akcija \u201ePab\u016bk ne\u012fgalus\u201c \u0161iais
metais pakeit\u0117 savo pavadinim\u0105
\u012f \u201eEi, studente, visi mes lyg\u016bs!\u201c ir
i\u0161pl\u0117t\u0117 savo ribas.
\u0160iemet ne\u012fgali\u0173j\u0173 dali\u0105
trumpam gal\u0117jo pajusti ne tik
Vytauto Did\u017eiojo (VDU) bet ir
Kauno technologijos univer-
siteto (KTU) studentai.
Vakar vienoje i\u0161 VDU r\u016bm\u0173
foj\u0117 bei KTU Elektronikos r\u016b-
muose vienu metu vyko rung-
tys bei u\u017eduotys, kurios leido
pajusti, k\u0105 rei\u0161kia b\u016bti ne\u012fga-
liu \u017emogumi. Studentai no-

riai s\u0117do\u012f ne\u012fgali\u0173j\u0173 ve\u017eim\u0117- lius ir tokioje pad\u0117tyje band\u0117 ant kabyklos pakabinti palt\u0105,

\u012fva\u017eiuoti \u012fl i f t\u0105, o ten dar ir la-
viruoti tarp \u017emoni\u0173. Jaunimas
u\u017eri\u0161tomis akimis steng\u0117si at-
skirti, kuriame buteliuke yra
grynas vanduo, o kuriame -
s\u016bdytas, atpa\u017einti.
\u201eDaug susidom\u0117jimo su-
lauk\u0117 gest\u0173 kalbos pamokos -
\u0161ios kalbos mokytojai visus be-
sidomin\u010dius pamok\u0117 pasakyti
kelis \u017eod\u017eius neverbaline kal-
ba. Labai d\u017eiaugiuosi, kad kas-
met \u0161i akcija skatina vis dides-
n\u012f susidom\u0117jim\u0105 ne\u012fgali\u0173 \u017emo-
ni\u0173 problemomis. \u0160iais metais
prisijung\u0117 ir KTU. Manau, kad
kitais metais, jei tik bus norin-
\u010di\u0173j\u0173, akcij\u0105 vykdysime ir ki-
tuose Kauno universitetuose,
o v\u0117liau ir visoje Lietuvoje\u201c, -
vyl\u0117si jos sumanytoja ir orga-
nizator\u0117 VDU IV kurse socio-
logijos mokslus kremtanti R\u016b-
ta Kup\u010dinskait\u0117.
Mergina tikino, kad akci-
ja duoda rezultat\u0173. \u201eKuo to-
liau, tuo geranori\u0161kiau prie
akcijos prisijungia ne tik stu-
dentai, bet ir d\u0117stytojai. Pir-
maisiais studij\u0173 metais net
teko imti akademines atos-
togas, nes man, s\u0117din\u010diai ne-
\u012fgaliojo ve\u017eim\u0117lyje, buvo ne-
\u012fmanoma patekti \u012f kai kurias
auditorijas. Dabar toki\u0173 pro-
blem\u0173 nebekyla\u201c, - d\u017eiaug\u0117si
R.Kup\u010dinskait\u0117.
Vakare akcijos pabaiga bu-
vo pamin\u0117ta spektakliu \u201eMa-
\u017easis princas\u201c, kuriame vaidi-

no Vilniaus ne\u012fgali\u0173j\u0173 teatro trup\u0117 \u201eLa\u0161as\u201c, koncertavo at- lik\u0117jas Milanno.

Nemuno saloje aren\u0105 statantiems
darbininkams teko laikinai nu-
traukti darbus - statybininkus
i\u0161g\u0105sdino b\u016bsim\u0173j\u0173 sporto r\u016bm\u0173
vietoje u\u017evakar ryte rastas \u012ftarti-
nas daiktas.
Apie 10 val. bendrov\u0117s
\u201eV\u0117tr\u016bna\u201c darbuotojai, ruo\u0161-
damiesi lyginti grunt\u0105, ra-
do\u012f sprogmen\u012f pana\u0161\u0173 daik-
t\u0105. Apie pavojing\u0105 radin\u012f sta-
tybininkai prane\u0161\u0117 policijai,
kuri\u012f sporto ir pramog\u0173 r\u016b-

m\u0173 statybos aik\u0161tel\u0119 i\u0161kviet\u0117 Juozo Vitkaus in\u017einerijos ba- taliono i\u0161minuotojus.

Pastarieji nustat\u0117, jog tai nuo
karo laik\u0173 likusi 82 milimetr\u0173
minosvaid\u017eio mina, kuri specia-
liu automobiliu buvo i\u0161gaben-
ta ir sunaikinta Rok\u0173 poligone.
Po incidento i\u0161minuotojai pa-
tikrino statybviet\u0119, ta\u010diau dau-
giau pavojing\u0173 sprogmen\u0173 ne-
rado. Tyr\u0117jai bandys nustatyti,
ar sprogmuo\u012f Nemuno sal\u0105 bu-
vo atve\u017etas su skalda, ar buvo
i\u0161kastas statyb\u0173 aik\u0161tel\u0117je.
Vis did\u0117jant bruzdesiui prie\u0161 di-
d\u017ei\u0105sias met\u0173 \u0161ventes - Kal\u0117das
ir Naujuosius metus - kaunie-

\u010diai raginami nepamir\u0161ti j\u0173 sim- bolio - eglut\u0117s - ir jas tradici\u0161kai puo\u0161ti ne tik savo namuose, bet ir kiemuose.

Kauno miesto savivaldy-
b\u0117s Visuomen\u0117s sveikatos biu-
ras (KVSB) si\u016blo id\u0117j\u0105 - puo\u0161-
ti ne nukirstas, bet augan\u010dias
\u017ealiaskares. \u201eJei prie savo na-
m\u0173 ar darboviet\u0117s eglu\u010di\u0173 ne-
turite - galima pasodinti. Mi\u0161-
kininkai tvirtina, kad tam dar
nev\u0117lu\u201c, - sak\u0117 KVSB direkto-
r\u0117 dr. Asta Garmien\u0117.
\u0160iandien, 10 val., KVSB kvie-
\u010dia \u012fe g l\u0117s sodinimo ir puo\u0161i-
mo \u0161vent\u0119 Au\u0161ros g., prie 42-
ojo namo. Pritardamas id\u0117jai
sodinti, o ne kirsti med\u017eius,
Kauno mi\u0161k\u0173 ur\u0117dijos ur\u0117das
Juozas Jermalavi\u010dius nedvejo-
damas \u0161iai akcijai padovanojo
egl\u0117s sodinuk\u0105. KVSB su pa-
galbininkais, miesto mokykl\u0173
moksleiviais, papuo\u0161 egl\u0119 j\u0173
pa\u010di\u0173 gamintais \u017eaisliukais -
stilizuotais vaisiais ir dar\u017eov\u0117-
mis, kurie simbolizuoja svei-
katos stiprinim\u0105.
Kauno regiono aplinkos ap-
saugos departamento Kauno
miesto agent\u016bros ved\u0117jas Eu-
genijus Vainalavi\u010dius skatino
visus gausinti miesto \u017eali\u0105j\u012f r\u016b-
b\u0105 ir \u017ead\u0117jo patarti, kaip puo-
sel\u0117ti pasodint\u0105 egl\u0119.
Ragina puo\u0161ti \u017ealiaskares
Arenos statybas
sutrikd\u0117 sprogmuo
Student\u0173 akcija
pasiek\u0117 ir KTU
aktualu
Teiks informacij\u0105 apie \u0161ventinius renginius
TOMAS GRIGALEVI\u010cIUS
t.grigalevicius@15min.lt
GINTAR\u0116
DAILYDYT\u0116
g.dailydyte
@15min.lt

Manau, kad kitais metais, jei
tik bus norin\u010di\u0173j\u0173, akcij\u0105 vykdy-
sime ir kituose Kauno universite-
tuose, o v\u0117liau ir visoje Lietuvoje.

Vyl\u0117si R.Kup\u010dinskait\u0117.

Akcija \u201eEi, studente, visi mes lyg\u016bs!\u201d norima atkreipti d\u0117mes\u012f \u012f ne\u012fgali\u0173 stu- dent\u0173 problemas. E.Ov\u010darenko nuotr.

TIC rengiam\u0173 ekskursij\u0173 dalyviai pamatys
gra\u017eiausiai ir \u0161venti\u0161kiausiai papuo\u0161tas laiki-
nosios sostin\u0117s vietas. E.Ov\u010darenko nuotr.

KVSB kvie\u010dia \u017ealiaskares puo\u0161ti ne tik namuose, bet
ir nam\u0173 ar \u012fstaig\u0173 kiemuose. E.Ov\u010darenko nuotr.
TOMAS
GRIGALEVI\u010cIUS
t.grigalevicius
@15min.lt

Nemuno saloje
plu\u0161antiems sta-
tybininkams d\u0117l
rasto sprogmens
teko trumpam nu-
traukti darbus.
E.Ov\u010darenko nuotr.

Po bendrabu\u010dio langais -
\u0161okiruojantys vaizdai
3
2008 GRUOD\u017dIO 10 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
Atkelta i\u0161 1 psl.
Tiek Evelina, tiek jos drau-
g\u0117s prisipa\u017eino kol kas apie
pasteb\u0117t\u0105 vyr\u0105 niekam, i\u0161-
skyrus \u201e15min\u201c, neprane\u0161u-
sios. Tai patvirtino ir mokyk-
los direktorius Alvydas Pra-
nas Grevas.
\u201eApie tokias b\u0117das nie-
ko negird\u0117jau, nors papras-
tai mergait\u0117s man visk\u0105 pa-
sako. Prie\u0161 kokius 5 metus
ekshibicionistas buvo pa-
m\u0117g\u0119s netoli esant\u012f apleist\u0105
stadion\u0105. Ta\u010diau mes grei-
tai sureagavome, kreip\u0117m\u0117s
\u012fp o l i c i j\u0105, pareig\u016bnai, atro-
do, sulaik\u0117 \u012ftariam\u0105j\u012f. Mer-
gait\u0117ms patar\u0117me neiti per
\u0161i\u0105 viet\u0105 ir daugiau pana\u0161i\u0173
problem\u0173 nebuvo\u201c, - tikino
A.P.Grevas.
Gresia baud\u017eiamoji
atsakomyb\u0117
Dainavos policijos ko-
misariato vir\u0161ininkas Egi-
dijus Kriau\u010dionis tvirtino,
kad duomenys apie paste-
b\u0117tus ekshibicionistus po-
licij\u0105 pasiekia retai.
\u201eOficiali\u0173 prane\u0161im\u0173, pa-
rei\u0161kim\u0173 nesame gav\u0119. Bet
tai nerei\u0161kia, kad toki\u0173 atve-
j\u0173 n\u0117ra. Tikriausiai \u017emon\u0117s
nesikreipia\u012f mus, nes nenori
tur\u0117ti reikal\u0173 su policija. Tie-
siog vengia viet\u0173, kuriose su-
tiko ekshibicionistus\u201c, - ma-
no pareig\u016bnas. Pasak jo, vie-
\u0161as lytini\u0173 organ\u0173 demons-
travimas traktuojamas kaip
vie\u0161osios tvarkos pa\u017eeidi-
mas, tod\u0117l kreiptis\u012f polici-
j\u0105 visgi vert\u0117t\u0173. \u201eU\u017e vie\u0161o-
je vietoje netinkam\u0105 elges\u012f
gresia vie\u0161ieji darbai arba
bauda, arba laisv\u0117s apribo-
jimas, arba are\u0161tas\u201c, - teig\u0117
pareig\u016bnas.
Visi\u0161kai pasveikti
ne\u012f manoma
Gydytojas psichoterapeu-
tas-seksopatologas Viktoras
\u0160apurovas pabr\u0117\u017e\u0117, kad eks-
hibicionizmas - liga. Nors \u0161is
sutrikimas b\u016bdingas tiek vy-
rams, tiek moterims, ta\u010diau
pastarosioms liguistos for-
mos nepasirei\u0161kia.
\u201ePagal tarptautin\u0119 lig\u0173
klasifikacij\u0105, ekshibicioniz-
mas - seksualinio pasirinki-
mo sutrikimas. Demonstruo-
dami lytinius organus eks-
hibicionistai siekia seksua-
linio pasitenkinimo. Jiems
tai vienintelis b\u016bdas pasiek-
ti pasitenkinim\u0105. Ekshibi-
cionistai da\u017eniausiai b\u016bna
vyrai. Moterims \u0161is sutriki-
mas pasirei\u0161kia \u201enekaltai\u201c:
j\u012f turin\u010dios dailiosios lyties
atstov\u0117s m\u0117gsta d\u0117v\u0117ti itin
atvirus r\u016bbus\u201c, - pasakojo
V.\u0160apurovas.
Pasak psichoterapeuto-
seksologo, \u0161is sutrikimas vi-
si\u0161kai nei\u0161gydomas.
\u201eNeteko gird\u0117ti, kad eks-
hibicionistai pasveikt\u0173. \u0160\u012f su-
trikim\u0105 turint\u012f \u017emog\u0173 gali-
ma paveikti tik per baim\u0119.
Pavyzd\u017eiui, padaryti, kad
jis bijot\u0173 vie\u0161ai demonst-
ruoti lyties organus. I\u0161 ties\u0173
ekshibicionizmas - \u017emogaus
nelaim\u0117, kurios prad\u017eia pa-
prastai gl\u016bdi paauglyst\u0117je\u201c, -
sak\u0117 V.\u0160apurovas.
99 proc. ekshibicionis-
t\u0173 yra nepavojingi, jie sie-
kia tik sukelti moters i\u0161g\u0105s-
t\u012f - tada jie pasitenkina. To-
d\u0117l geriausia, k\u0105 moterys
tokiu atveju gali padaryti -
reaguoti abejingai.
\u201eMoters i\u0161g\u0105stis, nuosta-
ba, akivaizdus pasi\u0161lyk\u0161t\u0117ji-
mas ar sutrikimas demons-
truotojui teikia seksualin\u012f
pasitenkinim\u0105. Gali b\u016bti, jog
ekshibicionistams nesulau-
kiant reakcijos, kurios tikisi,
j\u0173 i\u0161puoli\u0173 suma\u017e\u0117s\u201c, - paste-
b\u0117jo specialistas.
KAUNAS/
www.15min.lt/kaunas
RAIMONDA
MIKAL\u010cI\u016aT\u0116
r.mikalciute
@15min.lt

Specialistai pataria: pama-
\u010dius nuogybes demonstruo-
jant\u012f asmen\u012f moterims reikia
reaguoti kiek \u012fmanoma ra-

miau. T.Grigalevi\u010diaus nuotr.
Sunkiai besiver\u010dian\u010di\u0173 \u0161eim\u0173 vai-
kai prie\u0161 \u0161ventes sulauks netik\u0117-
tos dovanos - \u0161ilt\u0173 pir\u0161tinai\u010di\u0173 ir
kojini\u0173.
Numegzti ir padovanoti jas
tiems, kurie patys negali\u012fsigyti,
kvie\u010dia prekybos ir laisvalaikio
centras \u201eMega\u201c. \u201eMega Kal\u0117d\u0173
mieste\u201c stovinti akcijos d\u0117\u017e\u0117 jau
piln\u0117ja, ta\u010diau kojinai\u010di\u0173 ir pir\u0161-
tinai\u010di\u0173 gal\u0117t\u0173 b\u016bti ir daugiau.
Pasibaigus akcijai visas d\u0117\u017e\u0117je
esantis turtas bus perduotas vi-
suomeninei organizacijai \u201eGel-
b\u0117kit vaikus\u201c. \u0160i organizacija vi-
soje Lietuvoje vienija 29 vaik\u0173
dienos centrus, kuriuos lanko
daugiau nei 500 vaik\u0173 i\u0161 socia-
liai remtin\u0173 \u0161eim\u0173.
\u201eTokios socialin\u0117s akcijos
Kal\u0117d\u0173 laikotarpiu labai svar-
bios. Jomis parodome, kaip ga-
lima pad\u0117ti tiems, kuriems \u0161ios
pagalbos labiausiai reikia. Pa-
d\u0117ti galima neb\u016btinai pinigais.
Kojin\u0117s ir pir\u0161tin\u0117s - prakti\u0161kas
ir reikalingas dalykas, tod\u0117l jos
tikrai prad\u017eiugins \u0161eimas\u201c, - tei-
g\u0117 organizacijos \u201eGelb\u0117kit vai-
kus\u201c generalin\u0117 sekretor\u0117 Rasa
Di\u010dpetrien\u0117.
Dovan\u0173 - kojin\u0117s ir pir\u0161tin\u0117s

Socialinei akcijai paruo\u0161ta d\u0117\u017e\u0117
stovi \u201eMega Kal\u0117d\u0173 mieste\u201c. Ak-
cijos organizatori\u0173 nuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->