Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Kaunas 2008-12-02

15min Kaunas 2008-12-02

Ratings: (0)|Views: 207|Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-02
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-02

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

KONKURSAS
\u201eJAUNIMO
LINIJA\u201c

5, 7, 9 psl.
ISSN 1822\ue0005322. Numeris 224 (630).
Tira\u017eas 90 000.2008 M. GRUOD\u017dIO 2 D., ANTRADIENIS
KAL\u0116DINIUS SIUNTINIUS
SPAUD\u017dIA MOKES\u010cIAI
Iki did\u017ei\u0173j\u0173 met\u0173 \u0161ven\u010di\u0173 likus
ma\u017eiau nei m\u0117nesiui, Lietuvos
pa\u0161te jau kaista darbin\u0117 atmos-
fera - siuntini\u0173 ir sveikinim\u0173 skai-
\u010dius nuolat auga. Ta\u010diau i\u0161 u\u017esie-
nio pirm\u0173j\u0173 siuntini\u0173 su dovano-
mis sulauk\u0119 pilie\u010diai stebisi, kad
u\u017e jas reikia susimok\u0117ti.
I\u0161 JAV siuntin\u012f su dovano-
mis gavusi vilniet\u0117 Irena nu-
st\u0117ro - u\u017e atsi\u0173st\u0105 \u017eaidim\u0105 ir
nuotrauk\u0173 album\u0105 jai teko
susimok\u0117ti beveik pus\u0161imt\u012f
lit\u0173. \u201eT\u0105 siuntin\u012f vaikams at-
siunt\u0117. Jo vert\u0117 tikrai nesiekia
100 Lt, tik siunt\u0117ja\u012fvertino j\u012f
70 JAV doleri\u0173 (190 Lt), gal bi-
jojo, kad nuotraukos nenusi-
m\u0117tyt\u0173 pa\u0161te. U\u017e siuntim\u0105 ji
sumok\u0117jo, bet man papildo-
mai reik\u0117jo sumok\u0117ti 43 Lt
mokes\u010di\u0173. U\u017e dovan\u0105 susimo-
k\u0117ti - argi ne absurdas?\u201c - ste-
b\u0117josi moteris.
Siuntinys buvo apmokes-
tintas 18 proc. importo prid\u0117-
tin\u0117s vert\u0117s mokes\u010diu (PVM) ir
3,5 proc. muito mokes\u010diu.
Lietuvos muitin\u0117s atsto-
vai \u201e15min\u201c u\u017etikrino, kad
klaidos \u0161ioje situacijoje n\u0117-
ra - kadangi siuntinio vert\u0117
vir\u0161ija 160 Lt, jam taikomas
importo PVM, o muito mo-
kestis iki gruod\u017eio 1 dienos
buvo taikomas siuntiniams,
kuri\u0173 vert\u0117 vir\u0161ija 75 Lt.
Nuo gruod\u017eio 1-osios mui-
tais apmokestinami siunti-
niai, kuri\u0173 vert\u0117 vir\u0161ija 150
eur\u0173 (515 Lt). Muito norma
nuo 3,5 proc. suma\u017einta iki
2,5 proc.
Lietuvos pa\u0161to atstovai
teigia, kad kol kas tokie ne-
susipratimai - pavieniai. \u201eJau
jau\u010diame, kad \u0161vent\u0117s art\u0117ja.
Siuntini\u0173 ir sveikinim\u0173 skai-
\u010dius nuolat auga\u201c, - sak\u0117L ie -
tuvos pa\u0161to Komunikacijos
skyriaus vir\u0161inink\u0117 Jurgita
\u010cepulyt\u0117.
Nukelta \u012f 7 psl.
Lietuvos pa\u0161tui - \u012ftemp-
tas laikotarpis. Praside-
da kal\u0117dini\u0173 ir naujameti-
ni\u0173 sveikinim\u0173 antpl\u016bdis.
J.Kalinsko nuotr.
KAUNAS

VANDALAI IR
TOLIAU NIOKOJA
STOTELES

2 psl.
KAN\u0172 LI\u016aTAI
SKAMBU\u010cI\u0172
KAINOS - IT
KLAIDUS MI\u0160KAS
6 psl.
EKONOMIKA
ORAI
+6 \u00b0C
+3 \u00b0C
KAUNAS
TIES NAUJ\u0104
DVIRA\u010cI\u0172 TAK\u0104
3 psl.
KAUNAS
PRAMOGOS
KELIAUTOJ\u0172
\u0160VIESUOLIS -
A.JUCEVI\u010cIUS
14 psl.
WWW.15MIN.LT SKAITYKITE

Kod\u0117l V.Romanovas
\u0160kotijoje vos nepakliuvo
\u012f skandal\u0105

N.Zvonk\u0117 kurs savo
bulvarin\u0119 laid\u0105?
R.Vilkaitis kratosi
\u201ekag\u0117bisto\u201c vardo
\u2022\u2022\u2022
PRAMOGOS
KAUNAS

SKAITYMO
METUS I\u0160LYDI
\u201eADVENTINIAI
SKAITYMAI\u201c

4 psl.
P A S E N D IN T O S
PASENDINTOS
P A S A U L IO
PASAULIO
G A R S E N Y B \u0116 S
GARSENYB\u0116S
1 6 p s l.
16 psl.
GINTAR\u0116
DAILYDYT\u0116
g.dailydyte
@15min.lt

Atnaujinus Kauno rajono mies-
teli\u0173 ap\u0161vietim\u0105, gatv\u0117se sau-
giau jausis ir p\u0117stieji, ir vairuo-
tojai. E.Ov\u010darenko nuotr.

Blogai, kad miestie\u010diai abejin- gi. Mato, kad siaubia, o nieko nesa- ko, dar nusigr\u0119\u017eia, kad nematyt\u0173.

Sak\u0117 A.Zinkevi\u010dius.

Atokesn\u0117s vietos ypa\u010d masi-
na vandalus, ta\u010diau ne i\u0161im-
tis ir miesto centre esan\u010dios
vie\u0161ojo transporto stotel\u0117s.
E.Ov\u010darenko nuotr.

orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+6 \u00b0C
+2 \u00b0C
+3 \u00b0C
+1 \u00b0C
+4 \u00b0C
Kaunas
+6 \u00b0C
+3 \u00b0C
+2 \u00b0C
0 \u00b0C
+4 \u00b0C
Klaip\u0117da
+7 \u00b0C
+4 \u00b0C
+4 \u00b0C
+2 \u00b0C
+4 \u00b0C

Saul\u0117 teka 08:20
Saul\u0117 leid\u017eiasi 15:56
Dienos ilgumas 07:36
M\u0117nulio faz\u0117 - Jaunatis.

vardadieniai
Aurelija, Liucijus, Milmant\u0117,
Svirgailas, V\u0117j\u016bnas, Vibijona.
Europoje
At\u0117nai
+17 \u00b0C
Berlynas
+1 \u00b0C
Londonas
+5 \u00b0C
Madridas
+4 \u00b0C
Maskva
+2 \u00b0C
Pary\u017eius
+6 \u00b0C
Praha
+1 \u00b0C
Ryga
+6 \u00b0C
Roma
+11 \u00b0C
Talinas
+4 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
GRUOD\u017dIO
Vandalai toliau
niokoja stoteles
2
2008 GRUOD\u017dIO 2 D.,A N T R A D I E N I S
Stikl\u0173 du\u017eenos, aplamdyti r\u0117mai,
sulau\u017eyti ir sudeginti suoliukai -
toks vaizdas neretai pasitinka lai-
kinosios sostin\u0117s vie\u0161ojo transpor-
to stotel\u0117se.
Vakar\u012f \u201e15min\u201c kreip\u0117si
V.Kr\u0117v\u0117s pr. gyvenantis kaunie-
tis, kuris piktinosi, kad \u0161alia jo
namo esanti vie\u0161ojo transpor-
to stotel\u0117 buvo nuolat niokoja-
ma, o dabar taip ir stovi be stik-
l\u0173 ir be suoliuko. \u201eAnks\u010diau i\u0161-
dau\u017etus stiklus pakeisdavo nau-
jais, ta\u010diau dabar liko tik r\u0117mai ir
viskas. Gal\u0117t\u0173 nors lentomis ap-
kalti, kad v\u0117jas kiaurai neko\u0161t\u0173

laukiant autobuso. Lenteli\u0173 su gra\ufb01 kais ten jau seniai n\u0117ra\u201c, - skund\u0117si kaunietis.

Komunalinio\u016bkio skyriaus
Miesto tvarkos prie\u017ei\u016bros posky-
rio vyriausias specialistas Albi-
nas Zinkevi\u010dius teig\u0117, kad kau-
nie\u010diams bepigu \u017eerti skundus.
\u201eTegul jie sugaudo tuos vanda-
lus, tada ir nereik\u0117s sk\u0173stis. Sto-
teles stato ir i\u0161 savo l\u0117\u0161\u0173 pri\u017ei\u016b-
ri 2\ufb01 rmos: kaunie\u010di\u0173 UAB \u201eLa-
gunta\u201c ir\u012fmon\u0117 i\u0161 sostin\u0117s \u201eJC-
Decaux Lietuva\u201c. Galima sakyti,
jos daro miestui labdar\u0105. Vie-
no stotel\u0117s stiklo kaina - 2000
lit\u0173, o j\u0173 yra 5. Nusiaubdami
vien\u0105 stotel\u0119 vandalai padaro
10 t\u016bkst. lit\u0173 nuostol\u012f\u201c, - skai-
\u010diavo A.Zinkevi\u010dius ir prid\u016b-
r\u0117, kad per vandalus min\u0117tos
\u012fmon\u0117s patiria daugiau kaip
50 t\u016bkst. Lt nuostoli\u0173 per me-
tus. Pasak valdininko, stotel\u0117-
se paprastai \u201edarbuojasi\u201c jau-
nimas, o vyresni \u017emon\u0117s j\u0173 ne-
sudrausmina. \u201e\u017dmoni\u0173 s\u0105mo-
n\u0117 yra buka, o su bukapro\u010diais
sunku kovoti. Blogai, kad mies-
tie\u010diai abejingi. Mato, kad siau-
bia, o nieko nesako, dar nusi-
gr\u0119\u017eia, kad nematyt\u0173\u201c, - piktai
d\u0117st\u0117 A.Zinkevi\u010dius.
Kauno miesto savivaldy-

b\u0117s Transporto skyriaus ved\u0117- jo pavaduotojas Gintautas De- gutis teig\u0117, kad vandalai stote-

les palieka ir be vie\u0161ojo trans-
porto gra\ufb01 k\u0173.
\u201eGra\ufb01 kus nupl\u0117\u0161ia, nudras-
ko, o mes\u012f tai reaguojame, pagal
galimybes atstatome. \u0160iuo metu
montuojami naujos konstrukci-
jos cilindrai: jie i\u0161kart u\u017emauna-
mi ant stulpo, kad b\u016bt\u0173 sunkiau
nulupti. Naujieji\u012ftaisai ilgiau i\u0161-
silaiko, bet ir kainuoja brangiau.
J\u0173 tvirtinimas taip pat sud\u0117tin-
gesnis, prisideda papildom\u0173 s\u0105-
naud\u0173\u201c, - sak\u0117 G.Degutis pa\u017ey-
m\u0117j\u0119s, kad vandalai da\u017eniau-
siai siau\u010dia atokesn\u0117se stotel\u0117-
se, ten, kur tamsu.
Kit\u0173 met\u0173 prad\u017eioje \u0161alia prekybos
ir pramog\u0173 centro \u201eMega\u201c bus pra-
d\u0117tas statyti verslo centras.
Planuojama, kad naujajame
centre\u012fsikurs bendrov\u0117s \u201eSe-
nukai\u201c administracija, u\u017eim-
sianti apie 23000 kvadratini\u0173
metr\u0173, 17500 kvadratiniai met-
rai b\u016bt\u0173 skirti biur\u0173 nuomai,
o ma\u017edaug 2000 kvadratini\u0173
metr\u0173 u\u017eimt\u0173 sporto komplek-
sas. Pastate taip pat numatyta
\u012frengti dviej\u0173au k \u0161t\u0173automo -
bili\u0173 stov\u0117jimo aik\u0161tel\u0119.
Skai\u010diuojama, kad visos sta-
tybos atsieis apie 400 mln. lit\u0173,
kuriuos ketina investuot bend-
rov\u0117 \u201eBaltic Shopping Senters\u201c.
\u017dadama, kad verslo centras gre-
ta \u201eMegos\u201c bus pastatytas iki
2010 met\u0173 antros pus\u0117s.
Mokini\u0173 maisto porcijos per ma\u017eos,
jie mokosi prastai ap\u0161viestose kla-
s\u0117se, s\u0117di per ma\u017euose suoluose.
Tai paai\u0161k\u0117jo Kauno visuomen\u0117s
sveikatos centro (KVSC) specialis-
tams atlikus kasmetin\u012f miesto ug-
dymo \u012fstaig\u0173 patikrinim\u0105.
I\u0161 viso inspektoriai aplan-
k\u0117 79 Kauno miesto ir 44 rajo-
no mokyklas. Patikrinim\u0173 me-
tu nustatyta, kad 9-iose Kau-
no miesto mokyklose mokini\u0173
skai\u010dius klas\u0117se buvo didesnis
nei numato teis\u0117s aktai. 4-io-
se Kauno mokyklose moks-
leiviams skirti piet\u016bs neatiti-
ko valgiara\u0161\u010dio, vienoje - buvo
suma\u017eintos maisto patiekal\u0173
porcijos. Net 39-iose mokyklo-
se nustatyti mokymo patalp\u0173
dirbtinio ap\u0161vietimo pa\u017eeidi-
mai: klas\u0117se buvo naudojamos
netinkamos (kaitinimo) lem-
pos. Tikrintojai taip pat rado,
kad 24-i\u0173 mokykl\u0173 du\u0161uose n\u0117-
ra kar\u0161to vandens, tod\u0117l moks-
leiviai pasportav\u0119 negali nusi-
prausti. 80-yje ugdymo\u012fstaig\u0173
kar\u0161tas tekantis vanduo nebu-
vo tiekiamas\u012f tualetus, sveika-
tos, technologijos kabinetus,
techninio personalo patalpas,
prausyklas prie valgykl\u0173. 7-io-
se mokyklose du\u0161ai prie spor-
to sali\u0173 i\u0161vis neveikia. Specia-
listai nustat\u0117, kad beveik viso-

se tikrintose ugdymo\u012fstaigo- se - 99-iose - moksleiviai s\u0117di j\u0173\u016bg\u012f neatitinkan\u010diuose suo- luose. I\u0161 viso po du m\u0117nesius

u\u017etrukusio patikrinimo u\u017e pa-
\u017eeidimus sura\u0161yti 11 adminis-
tracin\u0117s teis\u0117s pa\u017eeidim\u0173 pro-
tokolai bei skirtos administra-
cin\u0117s nuobaudos.
/KAUNAS
www.15min.lt/kaunas
dienos nuotrauka
Automobilio salone kaip prie
baro. E. Ov\u010darenko nuotr.
Mokyklose - daug
\u012fvairi\u0173 pa\u017eeidim\u0173
\u201eMegos\u201c kaimynyst\u0117je
dygs verslo centras
statybos
Kit\u0173 met\u0173 pabaigoje daugelio Kau-
no rajono seni\u016bnij\u0173 gyventojai gat-
v\u0117se gal\u0117s jaustis saugesni.
Kauno rajono savivaldybei
pasira\u0161ius sutart\u012f su UAB \u201eEl-
gamos \u0161viesa\u201c, pastaroji\u012fmo-
n\u0117\u012fsipareigojo per 9 m\u0117nesius
pakeisti beveik 4 t\u016bkst. pakau-
n\u0117s miesteli\u0173 gatv\u0117se esan\u010di\u0173
\u0161viestuv\u0173.
\u201eAtlikus rajono gyventoj\u0173
sociologinius gyvenimo ko-
kyb\u0117s tyrimus, paai\u0161k\u0117jo, jog
\u017emon\u0117s bene labiausiai yra ne-
patenkinti prastu gatvi\u0173 ap-
\u0161vietimu. Tad \u0161ie darbai yra
strateginis savivaldyb\u0117s pro-
jektas, - kalb\u0117jo Kauno rajono
meras Valerijus Mak\u016bnas. - Vi-
s\u0173 pirma, tai susij\u0119 su \u017emoni\u0173
saugumu. Be to, naujos kartos
\u0161viestuvai mums pad\u0117s sutau-
pyti elektros energijos\u201c.
Pirmajame projekto etape,
truksian\u010diame iki kit\u0173 met\u0173
sausio pabaigos, bus pakeista
beveik 1 t\u016bkst. \u0161viestuv\u0173.
Viso projekto vert\u0117 siekia
daugiau nei 10,5 mln. lit\u0173. \u0160ios
l\u0117\u0161os bus numatytos Kauno
rajono savivaldyb\u0117s biud\u017ee-
te. Sutartyje yra numatyta,
jog paskutin\u0117s l\u0117\u0161os u\u017e gatvi\u0173
ap\u0161vietimo renovacijos ir mo-
dernizavimo darbus juos vyk-
dysian\u010dios bendrov\u0117s s\u0105skai-
t\u0105 pasieks 2011 metais. Ateity-
je planuojama\u012fdiegti centrin\u0119
valdymo sistem\u0105, kuri leist\u0173
reguliuoti ap\u0161vietimo inten-
syvum\u0105 pagal paros ir met\u0173
laiko poreikius.
Kauno rajone bus \u0161viesiau
ANTRADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien apsiniauk\u0119, dauge-
lyje rajon\u0173 lietus, tempera-
t\u016bra 7-8 \u00b0C \u0161ilumos. Ateinan-

\u010di\u0105nakt\u012fpaj\u016bryje lietus, \u0161alyje

oras su\u0161ils iki 1-3 \u00b0C \u0161ilumos.
Rytoj dien\u0105 apsiniauk\u0119, kai
kur smarkus lietus, bus
3-5 \u00b0C \u0161ilumos.

Ties dvira\u010di\u0173 tak\u0105
3
2008 GRUOD\u017dIO 2 D.,A N T R A D I E N I S
KAUNAS/
www.15min.lt/kaunas
Kaunie\u010diams dvira\u010di\u0173 m\u0117g\u0117jams
nuo baigiamo rekonstruoti Vili-
jampol\u0117s tilto numinti iki pat Lam-
p\u0117d\u017ei\u0173 poilsio zonos bus ypa\u010d pa-
togu - \u0161ias dvi vietas sujungs pa-
lei Nemun\u0105 nusidrieksiantis nau-
jas dvira\u010di\u0173 takas.
Nauj\u0105j\u012f tak\u0105 tiesianti ben-
drov\u0117 \u201eKamesta\u201c paruo\u0161iamuo-
sius darbus prad\u0117jo pra\u0117jusios
savait\u0117s pabaigoje. 4412 metr\u0173
ilgio trasa nuo Vilijampol\u0117s til-
to drieksis Brastos gatve, Rau-
dondvario plentu, VI Raudon-
dvario taku, Kulautuvos gatve
ir baigsis Lamp\u0117d\u017eiuose esan-
\u010dioje Vytauto ir Romuvos ga-
tvi\u0173 sankry\u017eoje.
\u201eTakas eis pylimu, supiltu
palei Nemun\u0105. Tik toje vieto-
je, kur yra laiv\u0173 remonto\u012fmo-
n\u0117, jis nutols nuo up\u0117s\u201c, - teig\u0117
Kauno savivaldyb\u0117s Aplinkos
apsaugos skyriaus ved\u0117ja Ma-
rija Stanik\u016bnien\u0117.
2,5 metr\u0173 plo\u010dio takas ke-
liose sankry\u017eose kirsis su va-
\u017eiuojam\u0105ja gatvi\u0173 dalimi.
\u201eTakui teks kirsti kelias gat-
ves, ta\u010diau did\u017ei\u0173j\u0173 gatvi\u0173, ku-
riose vyksta intensyvus auto-
mobili\u0173 eismas, naujasis takas
nelies\u201c, - pasakojo bendrov\u0117s
\u201eKamesta\u201c darb\u0173 vadov\u0117 Ni-
jole Vilimien\u0117.
I\u0161 Aplinkos apsaugos r\u0117-
mimo ir Visuomen\u0117s sveika-
tos r\u0117mimo speciali\u0173j\u0173 progra-
m\u0173 \u0161iais metais jau yra gauti
500 t\u016bkst. lit\u0173, skirt\u0173 pirma-
jam darb\u0173 etapui, kuris tu-
r\u0117t\u0173 b\u016bti baigtas iki \u0161i\u0173 me-
t\u0173 pabaigos.
Viso projekto vert\u0117 siekia
apie 1,3 mln. lit\u0173.
\u201eJei kitais metais i\u0161 spe-
ciali\u0173 j\u0173 program\u0173 pavyks
gauti dar 0,5 mln., o dar ki-
tais metais - ir likusias l\u0117\u0161as,
dvira\u010di\u0173 takas b\u016bt\u0173 pabaig-
tas antroje 2010 met\u0173 pus\u0117-
je. Tiesa, dalis tako eis per
Brastos gatv\u0117je suplanuot\u0105
statyti gyvenam\u0173 j\u0173 nam\u0173
kvartal\u0105. J\u012f statysiantys vers-
lininkai yra pa\u017ead\u0117j\u0119 finan-
si\u0161kai prisid\u0117ti prie tako sta-
tyb\u0173, tad jeigu min\u0117to kvar-
talo statybos prasid\u0117t\u0173 netru-
kus, dvira\u010di\u0173 tras\u0105 gal\u0117tume
pabaigti ir grei\u010diau\u201c, - ai\u0161ki-
no M.Stanik\u016bnien\u0117.
Kauno apskrityje nuo AIDS jau
yra mir\u0119 8 \u017emon\u0117s, 21 \u0161iuo me-
tu serga \u0161ia mirtina liga, dar 82
asmenims nustatytas AIDS su-
keliantis \u017emogaus imunodefi-
cito virusas (\u017dIV).
Tokius skai\u010dius vakar, pa-
sauliui minint kovos su AIDS
dien\u0105, i\u0161platino Kauno vi-
suomen\u0117s sveikatos centras
(K VSC).
Did\u017eioji dalis turin\u010di\u0173 tei-
giam\u0105 \u017dIV, virusu u\u017esikr\u0117-
t\u0117 vartodami intraveninius
narkotikus. Daugiausia ser-
gan\u010di\u0173 Kauno apskrityje -
30-34 met\u0173 am\u017eiaus asme-
nys. KVSC specialist\u0173 teigi-
mu, d\u017eiugina tai, kad nauj\u0173
\u017dIV atvej\u0173 apskrityje ma\u017e\u0117-
ja: 2006 metais diagnozuo-
ta 12 nauj\u0173 \u017dIV atvej\u0173, 2007
metais - 10.
Lietuvos AIDS centro duo-
menimis, Lietuva i\u0161lieka \u017eemo
\u017dIV paplitimo \u0161alimi - kaimy-
nin\u0117se valstyb\u0117se \u017dIV ne\u0161io-
toj\u0173 \u017eymiai daugiau. Ta\u010diau
Lietuvoje pernai buvo nusta-
tytas pirmasis perinatalinio
(i\u0161 motinos - vaikui) \u017dIV per-
davimo atvejis: 1,7 met\u0173 vai-
kui diagnozuota \u017dIV infekci-
ja, kuri\u0105 jam perdav\u0117 \u017dIV ne-
\u0161iojusi motina.
mano miestas
\u0160ios nuotraukos autorius laim\u0117jo DVD. Priz\u0105 atsiimti per savait\u0119 PPC \u201eAkropolis\u201c, Karaliaus Mindaugo pr.
49, Kaunas. Su savimi tur\u0117kite laikra\u0161t\u012f ir asmens dokument\u0105.
Turite puiki\u0105 savo miesto nuotrauk\u0105? Si\u0173skite j\u0105 el. pa\u0161to
adresukaunas@15min.lt
www.videoplanet.lt
\u017dai\u017earuojantys Kalnie\u010diai. Neringos Navickait\u0117s nuotr.
Dvira\u010diams skirt\u0173 tras\u0173
gausa negalin\u010diame pasi-
girti Kaune planuojama nu-
tiesti net 4,4 km ilgio tak\u0105.
E.Ov\u010darenko nuotr.
Kauno apskrityje \u017dIV ne\u0161iotoj\u0173 ma\u017e\u0117ja
statistika
TOMAS
GRIGALEVI\u010cIUS
t.grigalevicius
@15min.lt
D\u0117l patogesn\u0117s per\u0117jos K.Donelai\u010dio
gatv\u0117je \u012frengimo seniai kovojan-
ti Vytauto Did\u017eiojo universiteto
(VDU) bendruomen\u0117 miesto val-
d\u017eiai \u017eada \u012fteikti peticij\u0105.
J\u0105 inicijav\u0119 VDU Studen-
t\u0173 atstovyb\u0117s ir universiteto
profesin\u0117s s\u0105jungos nariai at-
kreipia miesto vald\u017eios d\u0117me-
s\u012f, kad per\u0117j\u0105 \u012frengti leid\u017eia
Lietuvoje galiojan\u010dios Keli\u0173
eismo taisykl\u0117s.
\u201eAtstumas tarp dviej\u0173
per\u0117j\u0173 \u0161ioje gatv\u0117s atkarpoje
yra 250 metr\u0173, tod\u0117l VDU stu-
dentai ir darbuotojai, eidami
i\u0161 vieno universiteto pastato\u012f
kit\u0105, priversti pa\u017eeidin\u0117ti Ke-
li\u0173 eismo taisykles, nes tenka
kirsti K.Donelai\u010dio gatv\u0119 tam
nepritaikytoje vietoje. Kitose
Kauno vietose, kur p\u0117s\u010di\u0173j\u0173 bei
transporto jud\u0117jimas toks pat
intensyvus, p\u0117stiesiems suda-
rytos saugios s\u0105lygos pereiti
gatv\u0119. Pavyzd\u017eiui, pakanka-
mai per\u0117j\u0173\u012frengta prie Kaune
esan\u010dios parduotuv\u0117s \u201eMolas\u201c
Bar\u0161ausko gatv\u0117je. \u0160ios gatv\u0117s
600 metr\u0173 atkarpoje yra net 6
per\u0117jos, atstumai tarp kuri\u0173 -
nuo 80 iki 150 metr\u0173\u201c, - ra\u0161o-
ma universiteto bendruome-
n\u0117s peticijoje. Pasak VDU pro-
fesin\u0117s s\u0105jungos pirmininko
pavaduotojo R\u016bs\u010dio Kamunta-
vi\u010diaus, kas keliasde\u0161imt me-
tr\u0173\u012frengtos per\u0117jos\u012fprastos ir
kitose \u0161alyse: \u201eRomoje, Pary-
\u017eiuje, Lvove, Kijeve, Var\u0161uvo-
je - visuose \u0161iuose miestuose
greta universitet\u0173, kur p\u0117s\u010di\u0173-
j\u0173 ir transporto jud\u0117jimas in-
tensyvus, per\u0117jos\u012frengtos kas
keliasde\u0161imt metr\u0173 - ir niekas
d\u0117l to nemato problemos\u201c.
VDU Student\u0173 atstovy-
b\u0117s Projekt\u0173 komiteto koor-
dinator\u0117 Agn\u0117 Kielait\u0117 tvir-
tino, kad prie\u0161 inicijuodami
peticij\u0105, studentai tar\u0117si su

policijos pareig\u016bnais: \u201eAnot j\u0173, Keli\u0173 eismo taisykl\u0117s ne- prie\u0161tarauja, kad \u0161ioje vieto- je b\u016bt\u0173 \u012frengta per\u0117ja. Tod\u0117l bandome dar kart\u0105 kreiptis\u012f

miesto tarybos narius, me-
r\u0105 ir Saugaus eismo komite-
to narius\u201c.
Miesto vald\u017eiai peticij\u0105
ketinama\u012fteikti kitos savai-
t\u0117s prad\u017eioje.
D\u0117l per\u0117jos - peticija
RAIMONDA
MIKAL\u010cI\u016aT\u0116
r.mikalciute
@15min.lt

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->