Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bat Phuong Trinh Co Chua Dau Gia Tri Tuyet Doi(Tiep)

Bat Phuong Trinh Co Chua Dau Gia Tri Tuyet Doi(Tiep)

Ratings: (0)|Views: 379 |Likes:
Published by huyden181

More info:

Published by: huyden181 on Apr 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
BT PHƯƠNG TRÌNHCÓ CHA DU GIÁ TR TUYT ĐI
Trn Văn Toàn,
Trưng THPT chuyên Lương Th Vinh,Biên Hoà, Đng Nai.Ngày 29 tháng 1 năm 2009
Tóm tt ni dung
Bt phương trình có cha du giá tr tuyt đi đưc hc trong chương trình Toán Trunghc ph thông. Tuy nhiên, trong chương trình hin hành, cũng ch đưa ra mt vài bài toánnh mà phương pháp gii ch yu là dùng đnh nghĩa v giá tr tuyt đi, tc là xét du cabiu thc bên trong du giá tr tuyt đi đ sao cho bt phương trình đang xét không còncha du giá tr tuyt đi na. Ly ý tưng chính t mt bài vit trong [1], tôi vit đ tàinày vi mc đích là đưa thêm mt cách gii na, ch yu là tránh vic xét du biu thcbên trong du giá tr tuyt đi, mà công vic xét du này đôi khi tht s không đơn gin.
1 c bt phương trình cơ bn
1.1 Vài kt qu lí thuyt 
Sách Giáo viên Đi s lp 10 (b hai) ca Nhà xut bn Giáo dc, xut bn năm 2006, trang107 có chng minh rng nu
a
là mt s thc bt kì thì ta có1.
|
(
x
)
|
a
⇔ −
a
(
x
)
a.
2.
|
(
x
)
|
a
(
x
)
a
(
x
)
a
1. Tht vy, xét bt phương trình
|
(
x
)
|
a
.
Nu
a
0
, ta có
|
(
x
)
|
a
a
(
x
)
a.
Nu
a <
0
, các bt phương trình
|
(
x
)
|
a
a
(
x
)
a
đu vô nghim.
Trưng hp bt phương trình
|
(
x
)
|
a
chng minh tương t.2. Bây gi, ta xét bt phương trình
|
(
x
)
|
g
(
x
)
và h bt phương trình
g
(
x
)
(
x
)
g
(
x
)
.Gi
là tp xác đnh ca bt phương trình
|
(
x
)
|
g
(
x
)
(Khi đó,
cũng là tp xác đnhca bt phương trình
g
(
x
)
(
x
)
g
(
x
)
).1
 
Gi s có s
x
0
tho bt phương trình
|
(
x
)
|
g
(
x
)
, tc là
|
(
x
0
)
|
g
(
x
0
)
.
(1.1.1)Ta ch xét trưng hp
g
(
x
0
)
0
.
Nu
(
x
0
)
0
, thì
|
(
x
0
)
|
=
(
x
0
)
và bt phương trình (1.1.1) tr thành
(
x
0
)
g
(
x
0
)
.
(1.1.2)Mt khác, vì
(
x
0
)
0
g
(
x
0
)
0
, nên
(
x
0
)
g
(
x
0
)
.
(1.1.3)T (1.1.2) và (1.1.3) suy ra
g
(
x
0
)
(
x
0
)
g
(
x
0
)
.
Hay
x
0
cũng tho
g
(
x
)
(
x
)
g
(
x
)
.
Trưng hp
(
x
0
)
<
0
.
Khi đó,
|
(
x
0
)
|
=
(
x
0
)
và (1.1.1) tr thành
(
x
0
)
g
(
x
0
)
.
Do vy, ta có (1.1.3).Mt khác, vì
(
x
0
)
<
0
g
(
x
0
)
0
, nên có (1.1.2). Do đó, ta cũng có
g
(
x
0
)
(
x
0
)
g
(
x
0
)
.
(Cũng có th nhn xét rng, nu
|
(
x
0
)
|
g
(
x
0
)
,
g
(
x
0
0
, thì
g
(
x
0
)
(
x
0
)
g
(
x
0
)
.
)
Trái li, nu có
x
0
tho
g
(
x
0
)
(
x
0
)
g
(
x
0
)
, ta cũng có
|
(
x
0
)
|
< g
(
x
0
)
.Vy ta có
|
(
x
)
|
g
(
x
)
⇔ −
g
(
x
)
(
x
)
g
(
x
)
.
3. Xét bt phương trình
|
(
x
)
|
> g
(
x
)
và tuyn bt phương trình
(
x
)
> g
(
x
)
,
(
x
)
<
g
(
x
)
.
Gi
là tp xác đnh ca bt phương trình
|
(
x
)
|
> g
(
x
)
. Gi s có s
x
0
tho
|
(
x
)
|
> g
(
x
)
, tc là
|
(
x
0
)
|
> g
(
x
0
)
.
Nu
(
x
0
)
0
, t
|
(
x
0
)
|
> g
(
x
0
)
suy ra
(
x
0
)
> g
(
x
0
)
.
Nu
(
x
0
)
<
0
, t
|
(
x
0
)
|
> g
(
x
0
)
suy ra
(
x
0
)
> g
(
x
0
)
hay
(
x
0
)
<
g
(
x
0
)
.Do đó, ta có
(
x
0
)
> g
(
x
0
)
hoc
(
x
0
)
<
g
(
x
0
)
. Tc
x
0
cũng tho mt trong hai btphương trình
(
x
)
> g
(
x
)
hoc
(
x
)
<
g
(
x
)
.
Trái li, gi s có s
x
0
tho
(
x
0
)
> g
(
x
0
)
hoc
(
x
0
)
<
g
(
x
0
)
.
Nu
g
(
x
0
)
<
0
, hin nhiên
|
(
x
0
)
|
> g
(
x
0
)
.2
 
Nu
g
(
x
0
) = 0
, ta có
(
x
0
)
>
0
hoc
(
x
0
)
<
0
. Hay
(
x
0
)
= 0
. Tc
x
0
cũng tho
|
(
x
0
)
|
>
0
.
Nu
g
(
x
0
)
>
0
. Do
(
x
0
)
> g
(
x
0
)
, nên
|
(
x
0
)
|
> g
(
x
0
)
.T ba trưng hp, ta thy, nu
x
0
tho
(
x
0
)
> g
(
x
0
)
hoc
(
x
0
)
<
g
(
x
0
)
, thì
x
0
cũngtho
|
(
x
0
)
|
> g
(
x
0
)
.Vy ta có
|
(
x
)
|
> g
(
x
)
(
x
)
> g
(
x
)
,
(
x
)
<
g
(
x
)
.
Chng minh tương t, ta có các kt qu như sau:
1.
|
(
x
)
|
< g
(
x
)
⇔ −
g
(
x
)
<
(
x
)
< g
(
x
)
.
2.
|
(
x
)
|
g
(
x
)
(
x
)
g
(
x
)
,
(
x
)
g
(
x
)
.
Cũng t các kt qu trên, ta có
(
x
)
|
g
(
x
)
|
h
(
x
)
(
x
)
g
(
x
)
h
(
x
)
,
(
x
)
g
(
x
)
h
(
x
)
.
Ta có th vit các bt phương trình dng trên dưi dng sau:
1.
|
|
< g
f < g,
f < g
;
2.
|
|
g
g,
g
;
3.
|
|
g
g,
g
;
4.
|
|
> g
f > g,
f > g.
Xin đưa ra mt s các kt qu sau:
1.
1
(
x
)
<
0
,
2
(
x
)
<
0
,.........
n
(
x
)
<
0
max
{
1
(
x
)
,
2
(
x
)
,...,f 
n
(
x
)
}
<
0
.
2.
1
(
x
)
0
,
2
(
x
)
0
,.........
n
(
x
)
0
max
{
1
(
x
)
,
2
(
x
)
,...,f 
n
(
x
)
}
0
.
3.
1
(
x
)
0
,
2
(
x
)
0
,.........
n
(
x
)
0
min
{
1
(
x
)
,
2
(
x
)
,...,f 
n
(
x
)
}
0
.
3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tedien252 liked this
d850502 liked this
hongdenhong liked this
duchai10 liked this
Huong Ho liked this
Hải Anh Bùi liked this
Quoc Cuong Pham liked this
manhhiep1993 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->