Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Vilnius 2008-11-04

15min Vilnius 2008-11-04

Ratings: (0)|Views: 156 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2008-11-04
15min - nemokamas dienraštis, 2008-11-04

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

DOVAN\u0172 GAUTI \u017dIRGAI
PREZIDENTAMS NER\u016aPI
V.ADAMKUS
U\u017dTARIA
GRUZIJ\u0104
7 psl.
ISSN 1822\ue0002749.
Numeris 204 (713). Tira\u017eas 94 000.2008 M. LAPKRI\u010cIO 4 D., ANTRADIENIS
I\u0161 pa\u017ei\u016bros gra\u017ei tradicija Lietuvos
prezidentams dovanoti \u017eirgus t\u0117ra
tik vienos dienos \u0161vent\u0117. Apdova-
notieji savo \u017eirgais nesir\u016bpina, o u\u017e
j\u0173 i\u0161laikym\u0105 moka \u017eirgynai.
Tradicija dovanoti \u017eirgus
Lietuvoje gyvavo dar valdant
kunigaik\u0161\u010diams. Ji i\u0161liko iki
\u0161i\u0173 dien\u0173. Visi trys atkurto-
je nepriklausomoje Lietuvo-
je i\u0161rinkti prezidentai \u2013 Algir-
das Brazauskas, Valdas Adam-
kus ir Rolandas Paksas \u2013 buvo
apdovanoti \u017eirgais. Nors, kaip
sakoma, dovanotam arkliui\u012f
dantis ne\u017ei\u016brima, visi trys savo
\u017eirgus yra palik\u0119 pri\u017ei\u016br\u0117ti \u017eir-
gynams, kurie dovan\u0105\u012fteik\u0117, -
es\u0105 taip buvo sutarta. \u201e15min\u201c
paklausti, ar ketina aplankyti
augintinius, prezidentai entu-
ziazmu netry\u0161ko.
Prezidentas Valdas Adam-
kus \u017eirg\u0105 dovan\u0173 gavo prie\u0161 \u0161e-
\u0161erius metus, lankydamasis \u017da-
gar\u0117s \u017eirgyne. T\u0105syk \u017eirgyno sa-
vininkas Detlefas Soulas pasi\u016bl\u0117
prezidentui i\u0161sirinkti jam pa-
tikus\u012f kumeliuk\u0105. V.Adamkus
i\u0161sirinko hanoverio veisl\u0117s \u017eir-
g\u0105 Corado-Star.
\u201e\u017dirg\u0105 padovanojome be
progos, kai V.Adamkus lank\u0117-
si m\u016bs\u0173 \u017eirgyne. Buvo tartasi,
kad kumeliukas pas mus augs
trejus metus. Pra\u0117jo jau \u0161e\u0161eri,
o i\u0161 prezidento - joki\u0173 \u017eini\u0173\u201c, -
\u201e15min\u201c sak\u0117 \u017dagar\u0117s \u017eirgyno
savinink\u0117 Alma Soul.
V.Adamkaus atstov\u0117 spau-
dai Rita Grumadait\u0117 teig\u0117, kad
prezidentas pirmos kadencijos
pabaigoje dovan\u0173 gaut\u0105 kume-
liuk\u0105 patik\u0117jo \u017dagar\u0117s \u017eirgyno
prie\u017ei\u016brai.
\u201e\u017dirgynas jau suaugus\u012f \u017eirg\u0105
gali naudoti savo reikm\u0117ms\u201c,
- teig\u0117 R.Grumadait\u0117.
Nukelta \u012f 7 psl.
VILNIUS
AKTUALIJOS

KONKURSAS
\u201eJAUNIMO
LINIJA\u201c

8 psl.
KAN\u0172 LI\u016aTAI

\u0160AUD\u0118S
\u012eTARIAMASIS
NESULAIKYTAS

5 psl.
MIESTAI
ORAI
NAUJASIS
\u201eFORMUL\u0116S-1\u201c
KARALIUS
13 psl.
SPORTAS
+7 \u00b0C
+3 \u00b0C
MIESTAI
CEPELIN\u0172
VALGYTOJAI
BRAUK\u0116
PRAKAIT\u0104
4 psl.
VILNIUS
\u0160ALTAS
VANDUO U\u017d
KAR\u0160TO KAIN\u0104
3 psl.
PRAMOGOS
KELION\u0116:
\u017dINGSNIS \u012e
EG\u0116JO J\u016aR\u0104
14 psl.
Civinsk\u0173 \u017eirgyne gyvenanti A.Brazausko Arka savo \u0161eiminink\u0105
mat\u0117 vos kelis kartus. J.Kalinsko, \u0160.Ma\u017eeikos nuotr.

Nekilnojamojo turto objekt\u0173 kadastriniai
matavimai, konsultacijos nekilnojamojo
turto objekt\u0173 formavimo klausimais
visoje Lietuvoje.

Tel./Faks. +370 5 260 0759, +370656 99517
El. pa\u0161tas:info@kmcentras.lt
UAB \u201eKM CENTRAS\u201c:
WWW.15MIN.LT SKAITYKITE
\u201eThe Guardian\u201c:
kriz\u0117 Baltijos \u0161alims
smogs stipriai
K\u0105 Lietuvai duot\u0173
B.Obamos pergal\u0117?
\u2022\u2022
Ilg\u0105j\u012f savaitgal\u012f uostamiestyje pa-
\u017eym\u0117jo ne tik rimtis \u0161alia artim\u0173j\u0173 ka-
p\u0173. V\u0117lini\u0173 vakar\u0105 uostamiestyje pa-
\u017eenklino skaudi nelaim\u0117 \u2013 ugnis sunai-
kino ba\u017eny\u010di\u0105. Liepsnojantis medinis
pastatas Smiltel\u0117s gatv\u0117je pasteb\u0117tas
v\u0117lyv\u0105 sekmadienio vakar\u0105.
Nors \u0161is \u0160v. Juozapo Darbininko ba\u017e-
ny\u010dios pa\u0161on\u0117je stov\u0117j\u0119s pastatas pasta-
ruoju metu buvo naudojamas kaip san-
d\u0117lis, ta\u010diau ne vienas klaip\u0117dietis j\u012f pri-
simena kaip ba\u017eny\u010di\u0105.
BA\u017dNY\u010cIA SUDEG\u0116 IKI PAMAT\u0172
5 psl.
KAROLIS
VAITKEVI\u010cIUS
k.vaitkevicius
@15min.lt
Kur dingo
pinigai pasaky-
ti tikrai negaliu,
ne\u017einau.
Sak\u0117 neprisistat\u0119s
\u201eVerki\u0173 \u016bkio\u201c atstovas.
Nuo \u0161iandien kei\u010diami keli\u0173 mies-
to autobus\u0173 tvarkara\u0161\u010diai, kai ku-
rie mar\u0161rutai naikinami. \u0160iais po-
ky\u010diais siekiama sustiprinti dides-
ni\u0173 \u017emoni\u0173 sraut\u0173 sulaukian\u010dius
autobus\u0173 mar\u0161rutus.
Bendrov\u0117s \u201eSusisiekimo pa-
slaugos\u201c direktorius Vaidotas
Antanavi\u010dius \u201e15min\u201c sak\u0117, kad
mar\u0161rutai pakeisti atsi\u017evelgiant
\u012fg y ventoj\u0173pra \u0161 y mu s.
\u201eNuo lapkri\u010dio keisdami lai-
k\u0105 autobus\u0173 tvarkara\u0161\u010diuose,
steng\u0117m\u0117s pritaikyti juos prie
didesni\u0173 objekt\u0173, pavyzd\u017eiui,
mokykl\u0173 ar gamykl\u0173 darbo lai-
ko. \u017dmon\u0117s skund\u017eiasi, kad pa-
mokos mokykloje arba darbas
baigiasi tuo pa\u010diu metu kai nu-
va\u017eiuoja autobusas, tuomet il-
gai tenka laukti kito. D\u0117l to kai
kuri\u0173 mar\u0161rut\u0173 laik\u0105 perk\u0117l\u0117me
kelet\u0105 minu\u010di\u0173\u012f priek\u012f ir pana-
\u0161iai\u201c, - sak\u0117 V.Antanavi\u010dius.
Atsi\u017evelgiant\u012f gyventoj\u0173
pra\u0161ymus, nuo \u0161iandien taip
pat kei\u010diasi 75 autobuso mar\u0161-
rutas \u201ePilait\u0117 -Santari\u0161k\u0117s\u201c, ku-
ris prat\u0119siamas iki Santari\u0161-
ki\u0173 \u017eiedo.
63-iuoju mar\u0161rutu \u201e\u017dv\u0117ry-

nas - Pilait\u0117s pr. -Karveli\u0161k\u0117s\u201c autobusai iki pavasario i\u0161 viso nebeva\u017eiuos.

\u201e63 mar\u0161rutas niekada \u017eie-
momis ir neva\u017eiuodavo. \u0160iuo me-
t\u0173 laiku \u017emoni\u0173 srautas\u012f Karve-
li\u0161kes tikrai nedidelis, tod\u0117l \u0161is
autobus\u0173 mar\u0161rutas n\u0117ra b\u016bti-
nas\u201c, - sak\u0117 V.Antanavi\u010dius.
Pasak bendrov\u0117s \u201eSusisie-
kimo paslaugos\u201c vadovo, au-
tobus\u0173 ir troleibus\u0173 mar\u0161rut\u0173
tvarkara\u0161\u010diai per\u017ei\u016brimi kiek-
vien\u0105 m\u0117nes\u012f.
Mieste kei\u010diasi autobus\u0173 tvarkara\u0161\u010diai
AIST\u0116
ALMANAIT\u0116
a.almanaite
@15min.lt
Kei\u010diasi \u0161i\u0173 mar\u0161rut\u0173 laikas

1-ojo \u201eStotis - Oro uostas\u201c, 22-ojo \u201eLazdynai - Oslo g. - Cen- tras\u201c, 24-ojo \u201eFabijoni\u0161k\u0117s - Ukmerg\u0117s g. - \u017demieji Paneriai\u201c, 37-ojo \u201eKalvarij\u0173 g. - Tuskul\u0117n\u0173 g. - Oland\u0173 g. - Rokanti\u0161k\u0117s\u201d, 44-ojo \u201eParko g. - Oland\u0173 g. - \u017dygimant\u0173 g.\u201c ir 45-ojo \u201ePa\u0161ilai-

\u010diai - \u017dirm\u016bnai - Antakalnis - Saul\u0117tekis\u201c.

\u201eShindler-lift\u0173\u201c atstovai sako
neteikiantys paslaug\u0173 \u012fsiskolinusioms
bendrov\u0117ms. J.Kalinsko nuotr.

Autobus\u0173 tvarkara\u0161\u010di\u0173 laikas kei\u010diamas atsi\u017evel-
giant \u012f \u017emoni\u0173 srautus. E.Jankausko nuotr.
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+7 \u00b0C
+3 \u00b0C
+7 \u00b0C
-2 \u00b0C
+4 \u00b0C
Kaunas
+7 \u00b0C
+3 \u00b0C
+8 \u00b0C
-1 \u00b0C
+5 \u00b0C
Klaip\u0117da
+7 \u00b0C
+5 \u00b0C
+8 \u00b0C
+2 \u00b0C
+5 \u00b0C

Saul\u0117 teka 07:28
Saul\u0117 leid\u017eiasi 16:36
Dienos ilgumas 09:08
M\u0117nulio faz\u0117 - Jaunatis.

vardadieniai
Eibartas, Karolis, Karolina, Mo-
desta, Vaidmina, Vitalis, Vitalija.
Europoje
At\u0117nai
+21 \u00b0C
Berlynas
+12 \u00b0C
Londonas
+12 \u00b0C
Madridas
+10 \u00b0C
Maskva
+5 \u00b0C
Pary\u017eius
+15 \u00b0C
Praha
+13 \u00b0C
Ryga
+8 \u00b0C
Roma
+20 \u00b0C
Talinas
+8 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
LAPKRI\u010cIO
Sugedusi\u0173 lift\u0173 nelaisv\u0117je
2
2008 LAPKRI\u010cIO 4 D.,A N T R A D I E N I S
Siekiant u\u017etikrinti tinkam\u0105
asmens ir turto saugos vykdy-
m\u0105 bei suaktyvinti teritorini\u0173
policijos\u012fstaig\u0173 veikl\u0105 asmens
ir turto saugos kontrol\u0117s srity-
je, policija iki lapkri\u010dio 30 d. tik-
rins saugos tarnyb\u0173 ir saugos
padalini\u0173 greitojo reagavimo
ekipa\u017eus. D\u0117mesys bus krei-
piamas\u012f eismo taisykli\u0173 lai-
kym\u0105si, \u0161vytur\u0117li\u0173 naudojim\u0105.
Pareig\u016bnai dom\u0117sis, ar saugos
tarnybos vykdo licencijose nu-

rodytas veikas, kiek kart\u0173 bu- vo naudoti \u0161aunamieji ginklai ir\ufb01 zin\u0117 prievarta.

Verki\u0173 seni\u016bnijoje gyventojai

jau kelint\u0105 savait\u0119 nesulaukda- mi, kada daugiaauk\u0161\u010diuose pra- d\u0117s veikti suged\u0119 liftai, \u012f namus priversti lipti laiptais. Liftai ne-

tvarkomi namus administruojan-
\u010diai bendrovei neatsiskaitant su
liftininkais.
Liftai jau sustojo dau-
giau nei 5 daugiabu\u010diuose
Verkiuose ir Jeruzal\u0117je. D\u0117l
namus rajone administruo-
jan\u010dios \u201eVerki\u0173 \u016bkio\u201c skolos
liftininkai j\u0173 remontuoti ne-
ketina.\u012emon\u0117 su lift\u0173 pri\u017ei\u016b-
r\u0117tojais neatsiskaito jau dau-
giau kaip m\u0117nes\u012f.
\u201eSkambinome\u012f lift\u0173 tar-
nyb\u0105, jie paai\u0161kino, kad \u201eVer-
ki\u0173 \u016bkis\u201c neperveda pinig\u0173.
Mes, gyventojai, sumok\u0117jo-
me \u201eVerki\u0173 \u016bkiui\u201c, o kur pi-
nigai? Ir k\u0105 mums dabar da-
ryti? Juk gyvena mamos su
ma\u017eais vaikais, pagyven\u0119
\u017emon\u0117s\u201c, - \u201e15min\u201c guod\u0117si
Bitinink\u0173 gatv\u0117s vieno na-
mo, kuriame liftas neveikia
jau antr\u0105 savait\u0119, gyventoja
Stanislava Rynkevi\u010dien\u0117.
Pana\u0161i\u0173 skund\u0173 kone kas-
dien sulaukia ir \u201eVerki\u0173 seni\u016b-
nija\u201c, ta\u010diau pad\u0117ti gyvento-
jams seni\u016bnija negali.
\u201eVerki\u0173 \u016bkis\u201c prie\u0161 por\u0105
met\u0173 buvo privatizuotas ir
nei mes, nei savivaldyb\u0117 ka\u017e-
kaip jo paspausti negali. Vie-
nintelis b\u016bdas - gyventojams
surinkti daugumos but\u0173 sa-
vinink\u0173 para\u0161us ir atsisakyti
administruojan\u010dios bendro-
v\u0117s\u201c, - patar\u0117 Verki\u0173 seni\u016bnas
Vaclavas Gulbinovi\u010dius.
Anot seni\u016bno, taip pasi-
elg\u0117 vieno daugiabu\u010dio Je-
ruzal\u0117je gyventojai.
Pro\u0161vais\u010di\u0173 gyventoj\u0173 ir
bendrov\u0117s nesutarime ne-
mato ir liftus aptarnaujan-
\u010dios \u012fmon\u0117s vadovyb\u0117. \u201eJo-
ki\u0173 pasikeitim\u0173 n\u0117ra, mes jau
ma\u017edaug m\u0117nes\u012f neteikiame
paslaug\u0173 \u201eVerki\u0173 \u016bkio\u201c val-
domuose daugiabu\u010diuose.
\u012esiskolinimas jau i\u0161augo iki
\u0161imt\u0173 t\u016bkstan\u010di\u0173 lit\u0173\u201c, - sa-
k\u0117 \u201eShindler-liftai\u201c gene-
ralinis direktorius Ma-
rius Pilkauskas.
Jie es\u0105 si\u016bl\u0117 \u012fvairius
atsiskaitymo varian-
tus, ta\u010diau jokio atsa-
ko i\u0161 \u201eVerki\u0173 \u016bkio\u201c ne-
sulauk\u0117.
Susisiekti su \u201eVer-
ki\u0173 \u012fmon\u0117s\u201c direktoriu-
mi Aleksu Pabrinkiu nepa-
vyko. \u201e15min\u201c \u0161altini\u0173 \u201eVer-
ki\u0173\u016bkyje\u201c teigimu,\u012fmon\u0117 yra
numa\u010diusi i\u0161simok\u0117jimo pla-
n\u0105, ta\u010diau dalis pini-
g\u0173 dar nesumo-
k\u0117ta.
\u201eKur
dingo pi-
nigai pasa-
kyti tikrai
negaliu, ne-
\u017einau\u201c, - patiki-
no auk\u0161tas pareigas einan-
tis ir prisistatyti nepanor\u0119s
\u012fmon\u0117s atstovas.
/VILNIUS
www.15min.lt/vilnius
J\u016bra, pensinink\u0117
Automobilio nevairuo-
ju, bet manau, kad padangas
pasikeisti b\u016btina.
Karolis, vilnietis

\u017diemines padangas jau
esu\u012fsigij\u0119s, pats jas ir pasi-
keisiu, bet padarysiu tai lap-
kri\u010dio 10-\u0105j\u0105 - dabar dar ge-
ras oras, kol kas neverta.

Adomas, vilnietis

Nepasikei\u010diau - va\u017ein\u0117ju
su universaliomis padango-
mis. \u017dinau, kad \u017eiemin\u0117s pa-
dangos - geriau, bet kol kas

pataupysiu.
Kalbino E.Gerulaityt\u0117,
J.Kalinsko nuotr.
balsas
Ar jau pasikeit\u0117te
padangas?
ANTRADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
4
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien debesuota su
pragiedruliais, Vilniuje r\u016bkas,
\u0161alyje temperat\u016bra 7-8 \u00b0C
\u0161ilumos. Ateinan\u010di\u0105 nakt\u012f
oras su\u0161ils iki 2-4 \u00b0C, paj\u016bry-
je r\u016bkas.

Rytoj dien\u0105 debesuota su pra-
giedruliais, bus 8-9 \u00b0C \u0161ilumos.
Tikrins saugos
tarnybas
aktualu
3
2008 LAPKRI\u010cIO 4 D.,A N T R A D I E N I S
VILNIUS/
www.15min.lt/vilnius
Atnaujinus Vilkp\u0117d\u0117s daugiabu-
\u010di\u0173 technik\u0105, gyventojai neteko
kar\u0161to vandens - i\u0161 \u010diaup\u0173 b\u0117ga
gerokai \u0161altesnis vanduo. Namus
administruojanti bendrov\u0117 sa-
ko net ne\u017einanti apie \u0161iuos ne-
sklandumus.
\u0160altesnis vanduo\u012f bu-
tus Vilkp\u0117d\u0117je prad\u0117tas tiek-
ti dar vasar\u0105, atnaujinus van-
dens paskirstymo ir \u0161ildymo
sistemas.
\u201eSeni\u016bnij\u0105 aptarnaujan-
tys darbininkai band\u0117 ai\u0161kin-
ti, jog kol kas nesureguliuota
sistema. Primygtinai parei-
kalavus patikrinti tekan\u010dio
vandens sistemoje tempera-
t\u016br\u0105, paai\u0161k\u0117jo, jog jis net 10
laipsni\u0173 \u0161altesnis nei tur\u0117t\u0173
b\u016bti\u201c, - pasakojo vieno Vilk-
p\u0117d\u0117s namo gyventoja Jolita
Petrauskien\u0117.
Gyventojai kreip\u0117si\u012f se-
ni\u016bnij\u0105, ta\u010diau jos darbuoto-
jai patar\u0117 \u201epakent\u0117ti ir kreiptis
ra\u0161tu\u201c. \u201eKreip\u0117m\u0117s, ken\u010diame,
ta\u010diau iki \u0161iol \u201edrungno\u201c van-
dens skaitikliai sukasi skai\u010diuo-
dami kar\u0161to vandens kain\u0105\u201c, -
piktinosi gyventojai.
Situacija es\u0105 dar labiau pa-
blog\u0117jo at\u0161alus orams ir savait-
galiais, kai gyventojai suvar-
toja daugiau vandens ir siste-
ma ima \u201estreikuoti\u201c.
Toki\u0173 nam\u0173 Vilkp\u0117d\u0117je yra
ne vienas, ta\u010diau valdininkai
menkai kuo gali pad\u0117ti.
\u201eTai tvarko namus
administruojan-
ti bendrov\u0117, ten
ir reik\u0117t\u0173 kreip-
tis\u201c, - pasi\u016bl\u0117 Vilk-
p\u0117d\u0117s seni\u016bnas
Mindaugas Kun-
caitis.
\u0160iuos namus
administruojan-
ti bendrov\u0117 \u201eVilko
p\u0117da\u201c vasar\u0105 sumon-
tavo nauj\u0105 automatin\u0119 sis-
tem\u0105, skirstan\u010di\u0105 kar\u0161t\u0105 van-
den\u012f bei reguliuojan\u010di\u0105 \u0161ildy-
m\u0105. U\u017e lango esant auk\u0161tesnei
nei 10 laipsni\u0173 temperat\u016brai,
sistema automati\u0161kai i\u0161jungia
\u0161ildym\u0105, ta\u010diau su kar\u0161tu van-
deniu tai es\u0105 nesusij\u0119.
\u201eD\u0117l \u0161ildymo sistemos vi-
sada turime skund\u0173
pirmas por\u0105 sa-
vai\u010di\u0173, ta-
\u010diau d\u0117l kar\u0161to
vandens\u012f mus
niekas nesikrei-
p\u0117\u201c, - ai\u0161kino dau-
giabu\u010dius adminis-
truojan\u010dios \u201eVilko p\u0117-
dos\u201c direktorius Pranas Do-
brovolskis.
Pasak vadovo, jei tik gyven-
tojai kreipt\u0173si, nesklandumai
b\u016bt\u0173 sprend\u017eiami.
\u0160iandien sostin\u0117je atidaromas
Vytauto Did\u017eiojo karo muziejaus
Karo technikos ir transporto Vil-
niaus skyrius, kuriame eksponuo-
jama apie 40 Lietuvos kariuomen\u0117s
technikos pavyzd\u017ei\u0173 nuo 1990 me-
t\u0173 iki \u0161i\u0173 dien\u0173.
Kariuomen\u0117s vadovyb\u0117s
\u012fsakymu nura\u0161ant pasenusi\u0105
technik\u0105 ar j\u0105 kei\u010diant nauja,
muziejui paliekama po 2 kie-

kvieno tipo technikos egzem- pliorius. Muziejaus lankytojai pamatys pab\u016bkl\u0105, kater\u012f, mo- tociklus,\u012fvairi\u0105 ratin\u0119 ir vik\u0161-

rin\u0119 technik\u0105: \u0161arvuo\u010dius, \u201edo-
d\u017eus\u201c, ma\u017euosius visureigius,
benzinve\u017eius, prane\u0161\u0117 Kra\u0161to
apsaugos ministerija.
Taip pat eksponuojami tan-
kai T-55 ir T-72, kuriuos u\u017eper-
nai muziejui padovanojo Len-
kijos gynybos ministerija. T-72
tankai buvo panaudoti 1991-\u0173j\u0173
saus\u012f, \u0161turmuojant Vilniaus te-
levizijos bok\u0161t\u0105.
\u0160alia gr\u0117smingos karin\u0117s
technikos yra ir \u0161arvuotas \u201eMe-
sedez-Benz\u201c mark\u0117s automo-
bilis, kuriuo va\u017ein\u0117jo pirmasis
atkurtos valstyb\u0117s ginkluotoj\u0173
paj\u0117g\u0173 vadas.
Greta yra Vyriausyb\u0117s, ku-
riai vadovavo Gediminas Vagno-
rius, i\u0161 Lietuvos rezervo pirktas
automobilis \u201eZaporo\u017eec\u201c.
Ekspozicija bus nuolat pa-
pildoma. Planuojama atgaben-
ti radar\u0173, artilerijos technikos
pavyzd\u017ei\u0173, kitos sunkiosios
technikos.
\u201eKariuomen\u0117 - kaip gyvas
organizmas, jis nuolatos kei-
\u010diasi. Prad\u0117j\u0119 nuo nulio ir kai
kurios dovanotos technikos,
pastaraisiais metais palaips-
niui j\u0105 kei\u010diame ir pereiname
prie nauj\u0173, moderni\u0173 ginkl\u0173 ir
technikos\u201c, - sak\u0117 kra\u0161to ap-
saugos ministras Juozas Ole-
kas, prie\u0161 atidarym\u0105 lanky-
damasis kuriamo muziejaus
teritorijoje.

Jeigu \u0161ioje nuotraukoje J\u016aS \u2013 u\u017esukite \u012f \u201eCopy1\u201c biur\u0105 (Vilniuje, Gedimino pr. 44-5) atsiimti prizo - me\u0161ku\u010dio su \u201e15min\u201c logo- tipu. Priz\u0105 turite atsiimti per dvi darbo die- nas. Atsiimdami tur\u0117kite su savimi laikra\u0161- t\u012f. D\u0117l papildomos informacijos skambin- ti tel. (8 655) 39334.

www.copy1.lt
Velnio ne\u0161tas Vilnius

Ir kas gal\u0117jo pagalvoti, kad vos prie\u0161 kelias dienas pra\u016b\u017e\u0119s
ir kai kuriuos vyresn\u0117s kartos pilie\u010dius ne pirmus metus
\u0161iurpinantis Helovinas gal\u0117t\u0173 tapti Vilniaus miesto \u0161vente?
Sakysite, kokia velniava dabar a\u0161\u010dia svaidaus? Tiesiog pri-
siminiau turb\u016bt garsiausio pasaulio baltistikos tyrin\u0117tojo
akademiko Vladimiro Toporovo beveik prie\u0161 30 met\u0173 pa-
skelbt\u0105 teorij\u0105, kad \u017eodis \u201eVilnius\u201c, i\u0161krit\u0119s i\u0161 to paties ka-
tilo kaip ir \u201ev\u0117l\u0117\u201c, \u201evelionis\u201c, \u201evelnias\u201c...
Tik neprad\u0117kite dabar \u017eegnotis ir\u012f stal\u0105 kum\u0161\u010diu balado-
ti. Teorija paprasta - tada, kai Vilnius sav\u0105 vard\u0105 gavo (tie-
sa, vieni velniai turb\u016bt dabar ir te\u017eino, kada tai\u012fvyko), vel-
ni\u016bk\u0161tis nebuvo jau toks didelis blogio ne\u0161\u0117jas, kokiu jis
\u0161iandien laikomas. Velnias buvo siejamas su mirusi\u0173j\u0173 pa-
sauliu. Jo teritorija buvo Neries ir Vilnios santakoje plyt\u0117-
j\u0119s \u0160ventaragio sl\u0117nis, kuriame buvo i\u0161kilmingai sudegina-
mi mir\u0119 Lietuvos didieji kunigaik\u0161\u010diai, ten pat, kur dabar
stovi Vilniaus katedra.
Tad kit\u0105 kart\u0105 susiruo\u0161\u0119 pagr\u016bmoti Velniui, Liuciferiui,
Nevidonui, \u0160\u0117tonui, Pin\u010diukui, Nelabajam, Raguotajam ir
visai jo palydai d\u0117l sostin\u0119 rie\u010dian\u010di\u0173b\u0117d\u0173, gal geriau pa-
tyl\u0117kim. \u017dinoma, galima tik\u0117ti teorija, kad Vilnius ne\u0161ioja
Vilnel\u0117s, plukdan\u010dios nemari\u0105j\u0105 vilt\u012f, vard\u0105.
Kita vertus, painiojasi su vard\u0173 kilme ir kiti pasaulio mies-
tai. Viena versij\u0173, kad\u010cikaga ne\u0161ioja\u010desnako vard\u0105, Kro-
kuvai vard\u0105 padovanojo drakonas Krakou (Krakow). Viena
i\u0161 teorij\u0173 skelbia, kad Maskvos vardas kilo i\u0161 suomi\u0161ko \u017eo-
d\u017eio \u201ekarv\u0117\u201c, kita \u2013 kad i\u0161 lietuvi\u0161ko \u017eod\u017eio \u201emazgoti\u201c...

miestas ir a\u0161
DOVIL\u0116
LISAUSKAIT\u0116
d.lisauskaite
@15min.lt
Naujame muziejuje - karo technika

Naujame muziejuje eksponuojama
Lietuvos kariuomenei atitarnavusi
karin\u0117 technika. A.Vaitkevi\u010di\u016bt\u0117s nuotr.

\u0160altas vanduo
u\u017e kar\u0161to kain\u0105
KAROLIS
VAITKEVI\u010cIUS
k.vaitkevicius
@15min.lt
Drungnu vandeniu priversti tenkintis Vilkp\u0117d\u0117s
gyventojai moka kaip u\u017e kar\u0161t\u0105. E.Jankausko nuotr.
naujiena
atpa\u017eink save

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->