Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Samuel Nowak STUDIA GEJOWSKO-LESBIJSKIE: REAKTYWACJA

Samuel Nowak STUDIA GEJOWSKO-LESBIJSKIE: REAKTYWACJA

Ratings: (0)|Views: 139|Likes:
Published by samuel_nowak
źródło: Nowak, Samuel. 2012. Studia gejowsko-lesbijskie: reaktywacja. W: „Przegląd kulturoznawczy”, vol. 3 (13) 2012, s. 273–286 [dostęp elektroniczny: http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Przeglad%20Kulturoznawczy%202012%203/Strony%20od%205-Przeglad_nr3_online.pdf].
źródło: Nowak, Samuel. 2012. Studia gejowsko-lesbijskie: reaktywacja. W: „Przegląd kulturoznawczy”, vol. 3 (13) 2012, s. 273–286 [dostęp elektroniczny: http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Przeglad%20Kulturoznawczy%202012%203/Strony%20od%205-Przeglad_nr3_online.pdf].

More info:

Categories:Types, Research
Published by: samuel_nowak on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

 
!
!,-./0 12345!64782!9/3!6/2: ;206,<50=30
>
s
!
owa klucze:
 studia gejowsko—lesbijskie, brytyjskie studia kulturowe, kultura popularna, to
!
samo
"#
, seksualno
"#
, queer
"#$%&' )*+#, "-./01 23456"75893":04"703; <317-=61>41
?@A&B'CD ,%'E%@*AF#+GAHI J*'K L M!LN OP!O !
1
 Uniwersytet Jagiello
!
ski, samuel.nowak@uj.edu.pl. Powstanie artyku
 " 
u by
 " 
o mo
#
liwe dzi
$
ki wsparciu ze strony projektu „Spo
 " 
ecze
!
stwo — Technologia —
%
rodowisko” realizowanego w Uniwersytecie Jagiello
!
skim i wspó
 " 
finansowanego ze
&
rodków Unii Europejskiej. Ponadto artyku
 " 
 jest cz
$&
ci
'
 wi
$
kszego projektu wspartego grantem Tokyo Foundation.
2
 
(
ród
 " 
o: Nowak, Samuel. 2012.
 Studia gejowsko-lesbijskie: reaktywacja 
. W: „Przegl
'
d kulturoznawczy”, vol. 3 (13) 2012, s. 273–286 [dost
$
p elektroniczny: http://www.wuj.pl/UserFiles/File/ Przeglad%20Kulturoznawczy%202012%203/Strony%20od%205-Przeglad_nr3_online.pdf
 
].
5 ?@?@%ABCD# "EFD+$&% GE)G)?$AH G)?)*?% B@HI?@HJ@% K) BF$K@L* 819,M +FLEDJN *"I" A%BF $#?@%ABC"?" * G)&B+@# )O@%I$ "+"K%#@J+@#P Q)G$&"E?" ?"EE"JA" GEC%J@*BF"*@" $BF"&%?@" BF$K@L* 819, *BGLRJC%B?%A F%)E@@ S$%%EM C"EC$J"ATJ FD# G@%E*BCD# FE"?BN@BF)EDJC?)UVM %B%?JA"&@C# @ "?"JNE)?@JC?)UVP 5 B*)@# F%+UJ@% BF"E"# B@H K)*@%UVM W% A%BF F) ORHK?" G%EBG%+FD*" @ GE)G)?$AH JCF%ED "EI$#%?FD ?" EC%JC +EDFDJC?%I) G)*E)F$ K) BF$K@L* I%A)*B+)X&%BO@AB+@JNP ,% JCF%ED "EI$#%?FD F): +)&@I"JA% C% BF$K@"#@ +$&F$E)*D#@M C"@?F%E%B)*"?@%# C*@TC+"#@ %+)?)#@@ @ B%+B$"&?)UJ@M K)J%?@%?@% +$&F$ED G)G$&"E?%A )E"C F*LEJCD *D#@"E ?"G@HJ@" G)#@HKCD BF$K@"#@ 819, @ F%)E@T S$%%EP
 
 
 W niniejszym artykule chcia
$
 bym zaproponowa
#
 ponowne si
%
gni
%
cie do studiów gejowsko—lesbijskich, okre
"
lanych tak 
!
e studiami LGBT, jako wa
!
nego oraz wci
&!
 inspiruj
&
cego punktu odniesienia we wspó
$
czesnej humanistyce. B
%
d
%
 stara
$
 si
%
 udowodni
#
,
!
e wbrew wielu krytycznym g
$
osom, nie jest to projekt zamkni
%
ty czy te
!
, jak chcieliby z
$
o
"
liwcy, rozgromiony przez teori
%
 poststrukturalistyczn
&
. Przy okazji postaram si
%
 tak 
!
e dowie
"#
,
!
e popularna narracja przeciwstawiaj
&
ca studia LGBT ustaleniom teorii queer jest b
$%
dna, a
!
nice pomi
%
dzy tymi dwiema perspektywami nale
!
 y rozpatrywa
#
 raczej w perspektywie synchronicznej, a nie diachronicznej. Aby mo
!
liwie precyzyjnie przedstawi
#
 swoje stanowisko artyku
$
 ten zaprojektowa
$
em wokó
$
 czterech argumentów, które uzupe
$
niam bardziej szczegó
$
owymi rozumowaniami. Mam przy tej okazji nadziej
%
,
!
e argumenty te mog
&
 sta
#
 si
%
 or
%!
em w intelektualnej potyczce z g
$
ówn
&
 rywalk 
&
 studiów LGBT
 teori
&
 queer. Na gruncie nauki ró
!
nice powinny bowiem inspirowa
#
 do konfrontacji, a nie zamienia
#
 si
%
 we wsobny polilog. Przekonanie to leg
$
o u podstaw tak 
!
e i tego artyku
$
u. Pojawia si
%
 tutaj jeszcze jedna kwestia, która wymaga wyja
"
nienia. Czytelniczka/czytelnik mojego tekstu mog
&
 by 
#
 zaskoczeni stylem, które w wielu momentach odbiega od standardów tego, co w rodzimym obiegu akademickim uchodzi za styl naukowy. Spiesz
%
 wi
%
c wyja
"
ni
#
,
!
e studia kulturowe i studia LGBT,  w której to tradycji osadzam swój wywód, skutecznie dowiod
$
 y,
!
e teksty naukowe mog
&
 by 
#
 napisane bez niepotrzebnego zad
%
cia, gdzie autor/ka chowa swoje „ja” za korpusem teorii i abstrakcyjnego j
%
zyka. Chcia
$
 bym wi
%
c, aby mój tekst spe
$
nia
$
 kryteria akademickie, ale i da
$
 
$
atwo si
%
 czyta
#
, bo to w 
$
a
"
nie z my 
"
l
&
 o czytelnikach i czytelniczkach powsta
$
. Przejd
'
my wi
%
c do rzeczy. Studia gejowsko—lesbijskie, nie ciesz
&
 si
%
 zbytni
&
 estym
&
 w rodzimym obiegu akademickim. Nie doczeka
$
 y si
%
 one swojego miejsca ani na gruncie polskich
 gender studies
, ani w kulturowych badaniach nad seksualno
"
ci
&
. Co wi
%
cej, studia LGBT cz
%
sto staj
&
 si
%
 przedmiotem drwin lub ataku autorów czerpi
&
cych z teorii queer. Kiepska reputacja nie jest jednak przes
$
ank 
&
, aby nie zawrze
#
 intelektualnej znajomo
"
ci i nie powinna stanowi
#
 powodu odrzucenia danego nurtu badawczego. Teorie podlegaj
&
 bowiem takim samym modom jak inne obszary rzeczywisto
"
ci. Mody intelektualne s
&
 wi
%
c kwesti
&
 smaku, a niekoniecznie logicznej argumentacji,
"#$%&' )*+#, "-./01 23456"75893":04"703; <317-=61>41
?@A&B'CD ,%'E%@*AF#+GAHI J*'K L M!LN OP!O O
 
 warto wi
%
c, moim zdaniem, warto zastanowi
#
 si
%
 nad niedocenieniem pewnych perspektyw teoretycznych. Mój artyku
$
 stanowi prób
%
 podj
%
cia takiej strategii. Wypada
$
oby zatem, abym w tym miejscu odniós
$
 si
%
 krótko do polskiej  wariacji teorii queer. W moim przekonaniu sposób, w jaki autorzy tacy jak zw 
$
aszcza Jacek Kochanowski, Joanna Mizieli
(
ska, Tomasz Sikora, a z m
$
odszych  badaczy Rafa
$
 Majka i autorzy z kr
%
gu czasopisma „InterAlia” czy Agata Stasi
(
ska dokonali (lub dokonuj
&
) translacji
queer theory
, jest przypadkiem teorii straconej szansy 
3
. Bogactwo nurtu teoretycznego, który we wspó
$
czesnych badaniach funkcjonuje pod szyldem
queer studies
, zosta
$
o w rodzimym obiegu akademickim mocno uszczuplone i w du
!
ej mierze zredukowane do performatywnej teorii p
$
ci Butler oraz radykalnego uto
!
samienia si
%
 z rozmaitymi marginesami. Po
"
 wietnym otwarciu, jakim by 
$
 y ksi
&!
kowe debiuty Jacka Kochanowskiego
4
 i Joanny Mizieli
(
skiej
5
, funduj
&
ce metodologi
%
 queer w Polsce, wi
%
kszo
"#
 powsta
$
 ych
'
niej opracowa
(
 potwierdza zarzuty, które w kontek 
"
cie anglosaskiej teorii queer wysun
%$
a ju
!
 ponad 15 lat temu Martha Nussbaum. Dla porz
&
dku przypomn
%
 tytu
$
 eseju Nussbaum:
 Profesor parodii 
6
. Maj
&
c na uwadze zasygnalizowane do tej pory w 
&
tpliwo
"
ci, chcia
$
 bym podj
&#
 si
%
 swoistej obrony studiów gejowsko—lesbijskich. Podkre
"
lam raz jeszcze: nie jest moim celem w niniejszej rozprawie dyskredytowanie
queer theory
 jako przedsi
%
 wzi
%
cia naukowego, gdy 
!
 oznacza
$
oby to zwyczajn
&
 intelektualn
&
 ignorancj
%
. Moja niezgoda wynika raczej ze sposo bu, w jaki uprawia si
%
 teori
%
 queer w Polsce
7
. Co wi
%
cej, w moim przekonaniu specyficzny kontekst spo
$
eczno—ekonomiczny wymusza odpowiednie przepracowanie teorii, je
"
li chcemy mie
#
 z niej twórczy  u
!
 ytek. Uczciwie musz
%
 tak 
!
e przyzna
#
,
!
e nawet teoretyczka queer Joanna Mizieli
(
ska zwróci
$
a niedawno uwag
%
 na ten problem w antologii
 De—Centring Western Sexualities
, pisz
&
c o konieczno
"
ci nadania lokalnego wymiaru
"#$%&' )*+#, "-./01 23456"75893":04"703; <317-=61>41
?@A&B'CD ,%'E%@*AF#+GAHI J*'K L M!LN OP!O L
3
 tym bar dziej warto w tym miejscu zwróci
!
 uwag
"
 na autorów i autorki, którzy bardziej krytycznie i uwa
#
nie korzystaj
$
 z ustale
%
 teorii queer. Mam tutaj na my
&
li zw
'
aszcza prace Tomasza Basiuka (2012), Moniki Baer (2004) oraz Pauliny Szkudlarek (2012).
4
 J. Kochanowski,
Fantazmat zró 
NICowanysocjologiczne studium przemian to 
samo 
ci gejów 
, Universitas, Kraków 2004.
5
 J. Mizieli
!
ska,
(De)Konstrukcje kobieco 
ci : podmiot feminizmu a problem wykluczenia 
, S
 " 
owo/Obraz, Gda
!
sk 2004.
6
 M. Nussbaum,
The Professor of Parody 
, „The New Republic”, 02.12.1999. Chcia
 " 
bym tutaj zauwa
#
y
$
,
#
e paradoksalnie komentarz Nussbaum znacznie lepiej pasuje do polskiego kontekstu, ni
#
 tekstów Judith Butler.
7
 por. W.
(
mieja,
Przeciw konstrukcjonistom. Teoria queer 
 
i jej krytycy 
, „Przestrzenie teorii” 2010 nr 13, s.223–242.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->