Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Învățătura ortodoxă cu privire la Sfânta Euharistie observată ca temei al comuniunii eclesiale

Învățătura ortodoxă cu privire la Sfânta Euharistie observată ca temei al comuniunii eclesiale

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Ilie-Radu Milea

More info:

Published by: Ilie-Radu Milea on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2014

pdf

text

original

 
6Cap. III.
Învățătura ortodoxă cu privire la Sfânta Euharistie observată ca temei
al comuniunii eclesiale
Sfânta împărtăşanie, trebuie să o primim cu mare evlavie şi credinţă, ştiind că estefoc mistuitor care curăţă şi iartă pe cei vrednici, iar pe cei nevrednici îi arde şi
-
i osândeşte.Dacă Taina Botezului şi Taina Mirungerii ne fac fii ai Bisericii şi ai lui Dumnezeu după
har, Taina Spove
daniei şi Taina împărtăşaniei ne fac fii şi moştenitori ai împărăţieicerurilor „
 De nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi de nu veţi bea sângele Lui, nu veţiavea viaţă întru voi
” (Ioan 6, 53).
 
Biserica a statornicit ca creştinii să se împărtăşească de patru ori pe an, în cele patru posturi. Desigur, unii din cei evlavioşi s
-
au împărtăşit şi de mai multe ori, după cumşi astăzi sunt mulţi care se împărtăşesc mai adeseori într 
-
un an şi este cu atât mai bine,numai să aibă pregătirea cuvenită,
căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea
acest pahar 
1
 
(Trupul şi Sângele Domnului),
moartea Domnului vestiţi, până câ
nd va veni
(I Cor. 11, 26).
Sfânta împărtăşanie este cea mai înaltă hrană duhovnicească oferită în dar omului pe pământ, care desăvârşeşte iertarea păcatelor spovedite şi ne uneş
te cel mai mult cu
Dumnezeu. Ea se dă numai celor vrednici, cu dezlegarea duhovnicului, cel puţin de patruori pe an, în cele patru posturi. Bolnavii, cei pe patul de moarte şi cei care merg la operaţiese vor împărtăşi mai des.
 
Efectele harice ale Tainei Sfintei împărtăşanii sunt următoarele:
 
-
 
ne iartă păcatele deja mărturisite la
duhovnic;
-
 
ne înmulţeşte cel mai mult harul Duhului Sfânt primit la Botez, dacă ducemo viaţă cu totul curată şi plăcută lui Dumnezeu;
 
-
 
ne ajută la despătimire, iluminare, desăvârşire, mântuire şi sfârşit creştinesc
minunat
2
.
Astfel, să ne facem vrednici de
 
a folosi cât mai eficient şi la timpul rânduit de
duhovnic medicamen
tul duhovnicesc cel mai puternic, prin care poate fi biruită toatărăutatea, pentru a putea deveni biserici vii ale Duhului Sfânt. De asemenea este bine săamintim că, prin Sfânta împărtăşanie, se manifestă aceeaşi putere spirituală a Mântuitorului
1
Arhimandrit Cleopa Ilie,
Călăuză în credința ortodoxă,
 
Editura Mănăstirea Sihăstria, 2007, p. 280;
 
2
 
Pr. Mihăiță Popa,
op.cit.,
p. 122;
 
7
Hristos din timpul activităţii Sale pământeşti, cu care a vindecat sumedenie de boli şisuferinţe în popor.De aceea, prima grijă pentru cei bolnavi şi bătrâni este să
-
şi sfârşească viaţaîmpăcaţi cu toţi, spovediţi şi împărtăşiţi, condiţii fără de care nu ne putem mântui.
 
Ignorând Sfânta împărtăşanie, creştinii aleg mai mult dulceţile şi plăcerile lumii.Din pricina acestei nesocotinţe, lipseşte sfinţenia de la noi, ne împuţinăm în virtuţi ş
i
creştem în răutate. De aceea se mânie Dumnezeu pe noi şi ne pedepseşte cu feluritenenorociri precum: cutremure, boli, moarte năprasnică şi cu alte mii de rele, aşa cum a pedepsit pe evrei cu ciumă şi alte plăgi, pentru nesocotinţa ce o arătaseră faţă de mană.
 
Păcătuirea gravă îl face pe creştin să cadă din starea de har primită la Botez,confirmată şi întărită în fiecare Euharistie, despărţindu
-
1 de obştea Bisericii, nemaifiindvrednic să participe la Jertfa Euharistică şi să se împărtăşească cu Sfintel
e Taine.
Sfântul Ioan Gură de Aur zice că cel ce nu este vrednic să se împărtăşească acelanu este vrednic nici să participe la jertfa liturgică. El trebuie să părăsească biserica odată cu
cei chemaţi
3
.
În timpul Sfintei Liturghii se manifestă împărăţia
lui Dumnezeu. Nu noi ne
transformăm pe noi înşine prin efortul nostru ascetic, ci Hristos euharistic lucrează în noi şidă valoare şi sens la tot ceea ce facem pentru mântuirea noastră.
O spiritualitate care nu
 pune accentul pe Sfintele Taine, ci pe voinţa
 
şi efortul omului a fost combătută de Biserică.
 
Sfântul Simeon al Tesalonicului, unul din cei mai mari liturgişti ai BisericiiRăsăritene, în cartea sa
Tratat asupra tuturor dogmelor 
 
zice: „
...şi nimeni din cei ce se temde Domnul să nu treacă 40 de zile
 
neîmpărtăşiţi, şi dacă se vor păzi pe cât vor putea de păcate, să se apropie şi mai curând de cuminecătura lui Hristos şi dacă se va putea şi întoate duminicile, mai ales cei bătrâni şi cei bolnavi
4
.
Renaşterea liturgică se poate realiza:
 
-
 
 prin
înţelegerea Sfintei Liturghii de către credincioşi prin citirea de către preotcu voce tare a rugăciunilor din Anaforaua liturgică;
 
-
 
şi pe împărtăşirea deasă.
 
Îndemnul de a ne împărtăşi numai de patru ori pe an sau cel puţin o dată, nu are o
 justificare te
ologică, fiind contrar spiritului Liturghiei ca jertfă adusă de tot poporul lui
3
 
 Ibidem
;
4
Sfântul Simeon al Tesalonicului,
Tratatul asuprea tuturor dogmelor credinței noastre
, vol. II, Editura
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădauților, 2003, p. 66;
 
 
8
Dumnezeu şi cină comună. În cazul păcatelor de moarte (crimă, inclusiv avortul,desfrânare sau alte păcate trupeşti, ură, hoţie, drog, magie, erezie etc), trebuie să împlinim
c
anonul rânduit de duhovnic la spovedanie şi să nu ne împărtăşim o vreme.
 
Dacă nu suntem în păcate de moarte, să îndrăznim să ne împărtăşim cât mai des,cu inimă înfrântă, smerită şi cu lacrimi. „
 Nimeni nu se apropie fără lacrimi de Sfântaîmpărtăşanie
5
. Împărtăşirea deasă, primită cu pregătirea necesară ne transformă, devenind
mai buni, mai iubitori, mai asemenea cu Hristos.
Sfântul Maxim Mărturisitorul zice „
 Firea celui mai tare schimbă firea celui mai
 slab
”. Fiinţa noastră încălzită de focul Dumnezeirii devine ea însăşi foc, ca fierul introdusîn foc care devine foc păstrându
-
şi totodată natura sa proprie.
 
Postul trupesc ne va ajuta să adâncim în noi foamea după
 pâinea vieţii
care este
Hristos din Euharistie. Noi trebuie să dorim împărtăşania, să nu putem trăi fără ea. Iar dacă
la o Liturghie nu ne-
am împărtăşit, să avem conştiinţa păcatului că l
-am refuzat pe Hristos,
 pentru nu ne
-
am pregătit să
-L primim.
 
Cu cât ne vom ruga mai mult, cu atât ne vom
ruga mai bine, cu cât ne vom împărtăşi mai des, cu atât ne va creşte dorinţa şi râvna pentru
Hristos.
Pregătirea pentru împărtăşire este de toată vremea, nu numai de o zi sau de două.În toată vremea suntem datori să ne reţinem
 
de la păcat, să avem gândul la Hristos, să fimîmpăcaţi cu toţi semenii noştri, să fim aplecaţi spre săvârşirea binelui. Ea culminează cu participarea la Vecernie, Utrenie şi la Liturghia propriu
-
zisă. Toată Liturghia este de fapt o pregătire pentru împărtăşire.
 
O Liturghie la care nimeni nu se împărtăşeşte este aproape un nonsens şi încontradicţie totală cu conţinutul rugăciunilor şi cântărilor ei.
 
Se impune citirea cel puţin a rugăciunilor din Anaforaua euharistică cu voce tare.
 Numai printr-
o renaştere liturgică cu accentul pus pe Sfânta împărtăşanie primită regulat cu pregătirea necesară, putem nădăjdui la o renaştere duhovnicească trainică şi cu roadele cele
mai frumoase pentru Biserica neamului nostru. Numai atunci Domnul Hristos va lucra în
noi şi
 
ne va schimba El însuşi după chipul şi asemănarea Sa.
 
Când vedem că se deschid uşile altarului, să socotim că se deschide şi cerul şicoboară îngerii. De aceea în Biserică nu trebuie să fie nici unul din cei nebotezaţi,necununaţi sau întinaţi.
5
 
 Ibidem
;
6
 
Pr. Mihăiță Popa,
op.cit 
., p. 124;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->