Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Importanța Sfintei Liturghii și a Sfintei Euharistii pentru viața în și cu Hristos în perspectiva mântuirii

Importanța Sfintei Liturghii și a Sfintei Euharistii pentru viața în și cu Hristos în perspectiva mântuirii

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Ilie-Radu Milea

More info:

Published by: Ilie-Radu Milea on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2014

pdf

text

original

 
6
Cap. V. Importanța Sfintei Liturghii și a Sfintei Euharistii pentruviața în și cu Hristos în perspectiva mântuirii
 
Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur iubirea frăţească şi milostivirea nu sunt decât prelungirea tainei a lui Hristos trăită în Euharistie. Acest termen,
 prelungire
”, este preaşters pentru a evoca o relaţie exterioară de la cauză la efect. Ar trebui spus că pentruSfântul Ioan grija şi răspunderea pentru cel sărman sunt înscrise în miezul TaineiEuharistiei, „
viața în Hristos începe și se dezvoltă cât timp trăim pe pământ, însădesăvârșirea ei se atinge abia când vom fi ajuns la ziua aceea
1
 
Jertfa adusă la altar, ofranda euharistică nu
-
şi dobândeşte deplina semnificaţiedecât dacă dragostea devenită sacramentală şi izvorâtă din jertfa lui Hr 
istos vine cu
adevărat în ajutorul celor săraci care şi ei sunt altarul lui Dumnezeu şi trupul lui Hristos.
 
Această dimensiune frăţească a Euharistiei este impresionantă la Sf. IoanHrisostom. Iubirea frăţească nu este exterioară Euharistiei, nici secundară în raport cu osfinţire “in sine” a darurilor euharistice şi cu atât mai mult în raport cu o comuniuneindividuală a credinciosului.
 
Vrei să cinsteşti trupul lui Hristos? Nu
-
l dispreţui când îl vezi gol. La cei bun
 
 să
-
 L cinsteşti acoperindu
-
 L cu văluri de mătase la Biserică, dacă îl laşi afară despuiat? Cel care a spus: Acesta este trupul Meu (Matei 26, 26) şi a adeverit cuvântul prin faptă a spusde asemeni: Flămând am fost şi nu mi
-
aţi dat să mănânc … gol şi nu m
-
aţi îmbrăcat 
(Matei 26), pentru acest t 
rup tainic nu este nevoie de nici un văl, ci de o inimă curată:mădularele lui Hristos au nevoie de grija noastră
2
.
 
Această condiţie prealabilă a iubirii şi a unităţii pentru venirea Duhului îşi află ceamai potrivită ilustrare în umanitatea Apostolilor 
 
adunaţi în încăperea cea de sus înainte de
Cincizecime.
Aceasta poate să contrazică acea concepţie prea “obiectivă” şi prea scolastică a principiului “ex opere operato” în Euharistie sau Hirotonie. Amintim în legătură cu aceastarugăciunea euharistică din
 
liturghia Sfântului Vasile în care după epicleză spune: “Să nu
1
Sfântul Nicolae Cabasila,
 Despre viața în Hristos
, E.I.B.M.B.O.R., București, 2009, p. 21;
 
2
 
Liturghier, E.I.B.M.B.O.R., București, 2000,
p. 301;
 
7
opreşti, pentru păcatele mele harul Sfântului Tău Duh, de la Daniel ce sunt puse înainte”
3
.
În acest context al iubirii frăţeşti ca parte constitutivă a Euharistiei la Sfântul Ioan
 poate fi re
descoperită spre folosul nostru – 
 
o întreagă teologie a preoţiei şi a jertfeiduhovniceşti.
 
Preoţia slujitoare şi jertfa euharistică se cufundă astfel într 
-
o adevărată preoţieuniversală şi polivalentă a poporului lui Dumnezeu.
 Concluzionând acest capitol
aducem mărturie Sfântului Ciprian care se opuneaunei eclesiologii universaliste. O eclesiologie euharistică care manifestă plenitudineaBisericii în jurul episcopului în Euharistie, taina adunării. Şi astfel euharistia însăşidezvăluia sensul plenitudinii, al autenticităţii, al catolicităţii Bisericii. Biserica fiindcatolică, oriunde se adună, oriunde se reuneşte în învăţătură, în frângerea pâinii, însăvârşirea Tainei Euharistice.
 
Şi tocmai pornind de la acest dat iniţial al Bisericii locale, revelate în
plenitudinea
sa în jurul Euharistiei, putem înţelege sensul, natura profundă a Bisericii, întruparea, prezenţa sa în lume şi putem înţelege totodată unitatea Bisericii în dimensiunea eiuniversală este o unitate nu de supunere, ci de comuniune, după chipul vieţii treimice.
 
Comuniunea Euharistică este o comuniune treimică, un dar, o prezenţă, o realizarea vieţii treimice în Biserică.
 
Liturghia începe cu binecuvântarea treimică şi aceasta corespunde unei conştiinţeEuharistice foarte profunde, chiar dacă
 
uneori insuficient exprimate în învăţătură şidoctrina clasică
4
. Noi am fost învăţaţi prin manualele noastre într 
-un fel de hristomonism
euharistic, adică un fel de exclusivism în Hristos lăsând la o parte orice referinţă la Tatăl şi
la Sfântul Duh.Euhar 
istia aminteşte tocmai faptul că întreaga comunitate euharistică trebuie să se
situeze într-un context treimic.
Euharistia este o Cincizecime perpetuă. Noţiunea de împărtăşire a Duhului Sfântîn Euharistie este mai vitală şi îşi are originea la Sfântul Apo
stol Pavel (II Cor, 13, 13)
5
.
Euharistia este astfel comuniunea sfinţilor, comuniunea întregii Biserici, acestlucru fiind îndeplinit şi exprimat în liturghiile bizantine, îndeosebi în ritualul proscomidiei.
 
Alături de Sf. Agneţ care
-
L reprezintă pe Mântuitorul, pe Sf. Disc se află şi Maica
3
 
 Ibidem
;
4
 
 Ibidem
;
5
 
 Ibidem
;
 
8
Domnului, Sf. Apostoli, toţi sfinţii, dar şi toţi credincioşii vii şi morţi.Astăzi redescoperim Euharistia nu numai una din Tainele Bisericii, ci ca taina princare Biserica este Biserică, taina în care Biserica se revelează ca taină ea însăşi, în careEuharistia înglobează întreaga realitate într 
-
o perpetuă deschidere spre ceea ce nu poate finiciodată exprimat sau cuprins sau definit.
 
Este punctul de plecare al mărturiei şi expansiunii Bisericii misionare şi
apostolice
6
.
A trăi dimensiunea Treimică a Euharistiei înseamnă a descoperi şi a vesti că de laÎntruparea Cuvântului şi de la Cincizecimea Duhului între Taina Treimii şi destinul omuluinu este nici o distanţă, înseamnă a descoperi că, Treimea este programul
social al omului
(Fedorov) şi că existenţa omului cea mai concretă este o ucenicie a iubirii dumnezeieşti
care s-
a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt(Rom 5, 5)
7
.
Euharistia se revelează din ce în ce mai mult astăzi în conştiinţa teologiei moderne
(
formula protest B.E.M.) ca Taină a Bisericii prin excelenţă, Taină în care Biserica serealizează, se recunoaşte şi se perpetuează ca locul şi timpul adunării credincioşilor, cadarul şi consacrarea lui Dumnezeu în Trupul lui Hristos, prin coborârea şi luc
rarea DuhuluiSfânt.
Astăzi noi redescoperim Euharistia, nu numai ca Una dintre taine, ci ca TainaBisericii prin excelenţă, Taină în care Biserica ni se arată ca sacrament şi în care Euharistiaînglobează întreaga realitate a Bisericii, ceea ce nu poate fi exprimat niciodată până lacapăt, Euharistia reprezentând locul adevărului
8
.
Euharistia îl repelează
 
 pe Dumnezeu ca “vizită” şi “chivot” (Ioan 1,14) al luiDumnezeu în istorie şi creaţie, pentru ca Dumnezeu să poată fi contemplat şi slăvit în“Slava Adevărului Său” şi participat în comuniunea sa de viaţă.
 
De aceea Biserica nu are altă realitate sau experienţă a Adevărului ca Euharistia.În adunarea Euharistică cuvântul lui Dumnezeu se adresează Omului şi creaţiei nu cainterpelare dinafară aşa cum se întâmpla în V.T., ci ca Trup, adică interior propriei noastreexperienţe.
 
Pentru că Hristos nu este numai revelat, ci şi realizat în experienţa noastră ca“părtaşi” într 
-
o comunitate. Adevărul nu ne este impus, ci izvorăşte din mijlocul nostru. Nu
6
Boris Bobrinskoy,
 Împărtăşirea Sfântul Duh,
E.I.B.M.B.O.R.,
 
București, 1999, p. 469;
 
7
 
 Ibidem
;
8
Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu, Eclesiologia Tainelor 
 în Ortodoxia
, nr. 1-2, 1978, pp. 256 ;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->