Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bệnh và thuốc

Bệnh và thuốc

Ratings: (0)|Views: 578 |Likes:
Published by Tran Phuong
Bệnh và thuốc
Bệnh và thuốc

More info:

Published by: Tran Phuong on Apr 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
S
 
c kho
và cu
c s
 
ng Hoàng Tu
 
n Minh Nh
 
ng ki
 
n th
 
c c
ă 
n b
n
1
Nh
 
ng món
ă
n “không

i tr
 
i chung” v
 
i nhau
M
t s
lo
i th
 
c ph
m khi n
u chung, ho
c
ư 
a vào c
ơ 
 th
cùng m
t lúc có th
t
ươ 
ng tác nhau gây tình tr
ng khótiêu hóa, ng
 

c ho
c nhi
m

c lâu dài cho c
ơ 
th
.
Trong ch
bi
n món
ă
n, c
ũ
ng nh
ư
món
ă
n bài thu
c tr
b
nh,nên l
ư
u ý tránh nh
ng th
c
ă
n “k
” nhau. D
ư 
i
ây là m
t s
 l
 
i khuyên c
a th
y thu
c
ông y,
ư 
c
úc k
t t
lâu
 
i:+ Th
t heo không nên
ă
n v
 
i
c b
ươ 
u, cam th
o.+ Th
t bò, th
t trâu không nên
ă
n chung v
 
i l
ươ 
n và h
.+ Gan dê không nên
ă
n v
 
i m
ă
ng tre.+ M
ă
ng tre không dùng chung v
 
i m
ch nha.+ Th
t chó không nên
ă
n v
 
i t
i (vì s
gây khó tiêu).+ C
t
i không nên
ă
n chung v
 
i cá tr
m (vì s
d
làm cho b
ng ch
ư 
ng

y, hay sinh rasán).+ Cua không nên dùng v
 
i cam, quít (vì d
gây bu
n nôn).+ Th
t gà, tr
ng gà không nên
ă
n v
 
i qu
lí.+ Qu
lí không nên n
u chung v
 
i cá tr
m
en.+ Cua không nên
ă
n v
 
i m
t ong, kem, s
làm
tr
 
 
d
dày.+ Cua không nên
ă
n v
 
i bí 

.+ Bí 

không n
u v
 
i tôm.+ Th
t dê không nên
ă
n chung v
 
i bí ngô, ho
c không nên dùng n
i

ng

n
u.+ K
vi
c dùng cành c
i cây dâu t
m

n
u th
t l
ươ 
n.+ L
ươ 
n k
n
u v
 
i táo

.+ Th
t l
ươ 
n tr
ng k
 
ă
n v
 
i gi
m.+ Cua không n
u v
 
i qu
cà dái dê.+ B
p k
n
u v
 
i
c.+
c không n
u v
 
i mì

 
ă
n.+ C
ơ 
m mà

y không k
 ĩ 
,

th
n l
n
ái vào thì
ă
n s
b
ng
 

c...Tùy theo m
i ng
ư 
i, mà nh
ng món
ă
n “k
” nhau s
gây nên nh
ng ch
ng nh
ư
: khó tiêu,
aub
ng, tiêu ch
y. Th
n y
u thì phát theo ch
ng c
a th
n, d
dày y
u thì phát ch
ng d
dày.Th
t bò, th
t trâu không nên
ă
nchung v
 
i l
ươ 
n và h
.
 
S
 
c kho
và cu
c s
 
ng Hoàng Tu
 
n Minh Nh
 
ng ki
 
n th
 
c c
ă 
n b
n
2
D
u hi
u c
a ung th
ư 
 
Báo

ng c
a ung th
ư 
có th
d
u hi
u toàn thân không liênquan

n m
t c
ơ 
quan nào trong c
ơ 
th
ho
c ng
ư 
c l
i, có quanh
v
 
i n
ơ 
i khu trú kh
i u ho
c v
 
i các di c
ă
n ung th
ư 
.
Ph
n l
 
n nh
ng d
u hi
u
y không ph
i là bi
u hi
n riêng c
a ungth
ư
, b
 
i v
y b
nh nhân, th
m chí c
th
y thu
c th
ư 
ng ít

ý, vì chor
ng chúng ch
là bi
u hi
n c
a nh
ng b
nh khác nh
h
ơ 
n ho
c c
ũ
ngkhông có gì
áng ng
i.Ch
có khám lâm sàng c
n th
n và tu
tr
ư 
ng h
 
p mà làm các xétnghi
m sinh h
c, X.quang, n
i soi m
 
i
nh h
ư 
ng
ư 
c ch
n
oán.
 D
 
u hi
 
u toàn thân
Nh
ng d
u hi
u này r
t
a d
ng, có th
 
ơ 
n

c trong m
t th
 
i giandài mà không có bi
u hi
n

c bi
t nào c
a ung th
ư
c
. N
u chúngt
n t
i lâu ho
c n
ng lên thì s
là nh
ng d
u hi
u báo

ng.D
u hi
u toàn thân có th
là chán
ă
n (ch
y
u là s
 
th
t), s
t cân nhi
u, s
t dai d
ng không donguyên nhân nhi
m khu
n,
i
u tr
b
ng m
i cách c
ũ
ng không kh
i, m
t m
i kéo dài…
 Ba d 
 
u hi
 
u báo

 ng
- Ch
y máu
: Ch
y máu, dù ít hay nhi
u, bao gi
 
c
ũ
ng là m
t d
u hi
u báo

ng. Ch
y máudo các m
ch máu bì kh
i u xâm l
n ho
c do v
 
các m
ch máu n
m gi
a các mô ung th
ư
.B
nh nhân nh
ra máu ho
c ch
y máu m
ũ
i (máu cam) n
u b
ung th
ư
mi
ng, h
ng, xoang,th
c qu
n.N
u b
ung th
ư
ph
i - ph
qu
n thì kh
c
 
m có máu. Ðái ra máu là do ung th
ư
th
n, bàngquang ho
c tuy
n ti
n li
t.
 
b
nh nhân n
, ch
y máu âm

o ngoài th
 
i gian hành kinh, ho
ckhi giao h
 
p, ho
c sau khi
ã mãn kinh có th
do ung th
ư
d
con ho
c ung th
ư
âm

o. Ð
iti
n ra máu th
ư 
ng là d
u hi
u

u tiên c
a ung th
ư
 

i tràng. Nôn ra máu th
ư 
ng do ung th
ư
 th
c qu
n ho
c ung th
ư
d
dày…
- Ðau:
Ðau c
ũ
ng là m
t d
u hi
u báo

ng quan tr
ng c
a ung th
ư
. Ðó là lo
i
au c
 

nh
 
 m
t ch
,
au liên t
c ngày càng n
ng, dùng thu
c gi
m
au không
 
, làm cho b
nh nhân m
tng
.Ðau

u m
n tính lúc

u có th
d
u hi
u duy nh
t báo hi
u ung th
ư
não. Ðau b
ng daid
ng ho
c
au thành c
ơ 
n có th
là nh
ng d
u hi
u báo

ng c
a ung th
ư
m
t c
ơ 
quan sâu, ví d
nh
ư
 

i tràng.
- Nhi
m khu
n:
M
i tr
ư 
ng h
 
p nhi
m khu
n l
p
i l
p l
i và không kh
i khi dùng khángsinh

u có th
d
u hi
u báo

ng c
a ung th
ư
. Ðó là vì b
nh này
ã t
o
i
u ki
n cho vikhu
n phát tri
n và gây nhi
m khu
n b
ng cách làm suy y
u h
th
ng mi
n d
ch, làm h
p cácc
ơ 
quan r
ng (ph
qu
n ho
c b
máy ti
t ni
u ch
ng h
n), làm loét các niêm m
c mi
ng, h
ngho
c c
ơ 
quan sinh d
c, phá h
y các mô.Ðau

u liên t
c có th
 d
u hi
u báo hi
uung th
ư
não.
 
S
 
c kho
và cu
c s
 
ng Hoàng Tu
 
n Minh Nh
 
ng ki
 
n th
 
c c
ă 
n b
n
3
 Nh
 
 ng d 
 
u hi
 
u báo

 ng khác
- Viêm t
 ĩ 
nh m
ch:
Viêm t
 ĩ 
nh m
ch (hình thành c
c máu
ông trong lòng t
 ĩ 
nh m
ch) th
ư 
ngt
 ĩ 
nh m
ch các chi d
ư 
i,
ôi khi c
ũ
ng là d
u hi
u

u tiên c
a ung th
ư
. Ð
y là vì kh
i utrong
b
ng ho
c trong khung ch
u
ã chèn ép t
 ĩ 
nh m
ch gây viêm t
 ĩ 
nh m
ch và các mô ungth
ư
ti
t ra m
t s
ch
t t
o nên nh
ng c
c máu
ông.
- Nh
 
ng d
u hi
u s
 
th
y ho
c nhìn th
y
: M
t s
d
u hi
u báo

ng có th
nhìn th
y ho
cs
 
th
y
ư 
c. N
u s
 
th
y m
t c
c nh
ho
c m
t vùng c
ng b
t th
ư 
ng
 
da, c
ơ 
, vú ho
c tinhhoàn mà nh
ng t
n th
ươ 
ng vùng này l
i t
n t
i lâu ho
c to lên

u

n thì dù chúng có
auhay không c
ũ
ng c
n ph
i
i khám b
nh ngay.Da n
i g
lên không

u, b
loét lâu không li
n và lan r
ng c
ũ
ng là d
u hi
u báo

ng c
a ungth
ư
da. Cu
i cùng, n
u th
y h
t m
n c
ơ 
m (m
n cóc) ho
c n
t ru
i dày lên, thay

i màu s
cho
c ch
y máu c
ũ
ng ph
i

n g
p th
y thu
c ngay.
C
ơ 
quan hay b
máy nào b
ung th
ư 
?
D
a vào nh
ng d
u hi
u báo

ng, có th
bi
t
ư 
c khá chính xác c
ơ 
quan ho
c b
máy nàob
ung th
ư
.
- Mi
ng, h
ng, xoang và th
 
c qu
n:
D
u hi
u báo

ng là nhai th
y v
ư 
ng ho
c
au lan lêntai, kh
n gi
ng kéo dài (ung th
ư
mi
ng ho
c ung th
ư
h
ng);
au, nu
t ngh
n, nôn (ung th
ư
 th
c qu
n)...
- B
máy hô h
p:
Khó th
 
t
ă
ng d
n ho
c

t ng
t, lúc

u là khó th
 
khi g
ng s
c, v
sauxu
t hi
n c
khi ngh
ng
ơ 
i th
ư 
ng là d
u hi
u

u tiên c
a ung th
ư
ph
i. Ho dai d
ng
 
ng
ư 
inghi
n thu
c lá c
ũ
ng c
n
ư 
c theo dõi ch
t ch
.
- B
máy tiêu hoá:
D
u hi
u

u tiên c
a ung th
ư
b
máy tiêu hoá là ng
ư 
i b
nh có c
m giácn
ng
 
th
ư 
ng v
(ph
n trên c
a b
ng) và táo bón. Mót

i ti
n gi
, c
m giác n
ng và
au
 
 tr
c tràng g
 
i ngh
 ĩ 
 

n ung th
ư
tr
c tràng. Vàng da ti
n tri
n nhanh g
 
i ý ung th
ư
 
ư 
ng m
t,ung th
ư
gan.
- B
máy ti
t ni
u và tuy
n ti
n li
t:
Ðái khó, bí 
ái là nh
ng d
u hi
u

u tiên c
a ung th
ư
 c
ơ 
quan ti
t ni
u ho
c ung th
ư
tuy
n ti
n li
t
 
nam gi
 
i.
- H
ch b
ch huy
t:
M
t ho
c nhi
u h
ch
 
c
, h
ch nách ho
c h
ch b
n to lên có th
là tri
uch
ng

u tiên c
a ung th
ư
sâu ho
c ung th
ư
h
ch.
- H
th
n kinh trung
ươ 
ng:
Ðau

u m
n tính, li
t, r
i lo
n th
giác, thay

i tính tình, nônvào bu
i sáng
ôi khi là nh
ng d
u hi
u báo

ng c
a ung th
ư
não ho
c màng não
Tri
u ch
 
ng nhi
m giun móc
M
i con giun móc có th
hút 0,1-0,4 ml máu/ngày. Lúc này các tri
u ch
 
ng c
a thi
umáu s
xu
t hi
n nh
ư 
da xanh, hoa m
t, chóng m
t,
ánh tr
ng ng
 
c.
Không nh
ư
các b
nh giun tròn
ư 
ng ru
t khác,
u trùng giun móc xâm nh
p vào c
ơ 
th
 b
ng cách xuyên qua da. Vì th
,
 
th
 
i k
 

u, ng
ư 
i b
nh có th
có các bi
u hi
n nh
ư
viêm

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Le Khai liked this
Buffalo_hoang liked this
hiepkhachquay liked this
thanhthanhtrade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->