Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vượt tường lửa

Vượt tường lửa

Ratings: (0)|Views: 1,375 |Likes:
Published by Tran Phuong

More info:

Published by: Tran Phuong on Apr 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Published on
Dân Lu 
n
(http://danluan.org)
Home > C
m nang v
ượ
t t
ườ
ng l
a hay là "How to bypass firewall for dummies" (j/k)
By
tqvn2004
Created
02/08/2009 - 14:51
C
m nang v
ượ
t t
ườ
ng l
a hay là "How tobypass firewall for dummies" (j/k)
So
n b
ở 
i Tqvn2004
M
c
đ
ích c
a tài li
u này là ph
bi
ế
n t
i
độ
c gi
các ph
ươ
ng th
c v
ượ
t t
ườ
ng l
a hi
u qu
ph
bi
ế
n nh
t. Tài li
u g
m hai ph
n, ph
n th
nh
t
đ
i th
ng vào gi
i thi
u cài
đặ
t và s
d
ngcác ch
ươ
ng trình v
ượ
t t
ườ
ng l
a, dành cho nh
ng ng
ườ
i không có nhi
u th
i gian
để
tìm hi
usâu. Ph
n th
hai mô t
chi ti
ế
t cách th
c v
n hành c
a t
ườ
ng l
a, và qua
đ
ó giúp
độ
c gi
hi
urõ h
ơ
n t
i sao các ph
ươ
ng pháp v
ượ
t t
ườ
ng l
a
ph
n th
nh
t l
i giúp mình qua
đượ
ct
ườ
ng l
a. Chúng tôi khuy
ế
n ngh
 
độ
c gi
tham kh
o k
ph
n th
hai
để
hi
u và t
 
đ
ó có th
“v
n d
ng sáng t
o” h
ơ
n các cách v
ượ
t t
ườ
ng l
a
đượ
c gi
i thi
u
ph
n th
nh
t.Chúc
độ
c gi
s
d
ng thành công các ph
ươ
ng th
c
đượ
c h
ướ
ng d
n t
i
đ
ây. Xin hãy l
ư
u l
itài li
u này (có s
n
d
ng PDF l
n HTML) cùng các ch
ươ
ng trình h
tr 
,
để
tra c
u và s
d
ng lúc c
n thi
ế
t. Và chúng tôi c
ũ
ng
t bi
ế
t
ơ
n n
ế
u
độ
c gi
có th
giúp ph
bi
ế
n tài li
u nàym
t cách r 
ng rãi khi có
đ
i
u ki
n.
Ph
n I: Các ph
ươ
ng th
c v
ượ
t t
ườ
ng l
aPh
n II: T
ườ
ng l
a là gì?
Ph
n I.A: Dùng web proxy
để
v
ượ
t t
ườ
ng l
a
Nhi
u trang web trên Internet cung c
p d
ch v
web proxy mi
n phí t
i ng
ườ
i s
d
ng. Nh
ngtrang nh
ư
th
ế
th
ườ
ng
đượ
c bi
ế
t t
i d
ướ
i tên “anonymous proxy” or “anonymous surfing”. Gõ t
khóa
đ
ó vào trang Google
[1]
 
để
tìm chúng, và gi
s
Google
[1]
tr 
v
k
ế
t qu
nh
ư
 
Hình 1:
http://danluan.org/print/book/export/html/2441 of 222/11/2009 7:41 PM
 
Hình 1: K 
ế
t qu 
tr 
b
ở 
i Google v 
ớ 
i t 
ừ 
khóa “anonymous proxy” 
B
n có th
ch
n m
t trang b
t k
 
để
th
, gi
s
b
n ch
n trang Proxify.com
[2]
. Khi nh
n chu
tvào liên k
ế
t proxify.com
[2]
, b
n s
 
đượ
c
đư
a t
i trang t
ươ
ng t
nh
ư
 
Hình 2:
http://danluan.org/print/book/export/html/244of 222/11/2009 7:41 PM
 
Hình 2: Giao di 
n c 
ủ 
a Proxify.com, m
t trang cung c 
 p d 
 ị 
ch v 
ụ 
web proxy mi 
n phí trên Internet 
Giao di
n có th
khác nhau trên m
i trang web, nh
ư
ng các công c
mà anonymous proxy cungc
p th
ườ
ng gi
ng nhau:M
t ô
để
đị
a ch
ỉ 
c
n truy c
p vào, ví d
 
Hình 2, b
n gõ danluan.org“Remove all cookies”: Không cho phép cookies t
trang danluan.org t
i
đượ
c máy c
ab
n. Th
ườ
ng thì b
n ph
i cho phép cookies, n
ế
u b
n mu
n
đă
ng nh
p vào danluan.org.N
ế
u b
n ch
ỉ 
 
đị
nh
đọ
c nh
ư
m
t khách vi
ế
ng th
ă
m, thì ch
n “remove all cookies” c
ũ
ng
đượ
c.“Remove all scripts”: Không cho phép Javascript t
trang danluan.org t
i máy c
a b
n.Th
ườ
ng thì b
n ph
i cho phép Javascript,
để
xem trang web m
t cách t
t nh
t (nhi
uch
c n
ă
ng trên danluan.org c
n còn Javascript). B
n có th
th
t
t b
t ch
c n
ă
ng này
để
xem mình
đượ
c và m
t gì :D“Show URL entry form”: Proxify s
“l
ng” vào trang web b
n mu
n xem m
t khung
đ
i
ukhi
n,
để
b
n có th
nh
p các liên k
ế
t (url) khác mà b
n mu
n chuy
n t
i. B
t khung nàycó th
gây không t
ươ
ng thích khi xem m
t s
trang, b
n hãy th
nghi
m m
t vài l
n xemmình thích b
t hay không.v.v... Còn nhi
u tùy ch
n khác, nh
ư
ng có l
b
n không c
n quan tâm t
i chúng.B
n có th
ph
i th
nhi
u trang web proxy tr 
ướ
c khi tìm
đượ
c m
t trang
ư
ng ý. S
có trang
đ
ã
http://danluan.org/print/book/export/html/2443 of 222/11/2009 7:41 PM

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lê Hùng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->