Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Kaunas 2008-09-25

15min Kaunas 2008-09-25

Ratings: (0)|Views: 483 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2008-09-25
15min - nemokamas dienraštis, 2008-09-25

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

POLITIN\u0116 REKLAMA
Rinkim\u0173 agitacija. Apmok\u0117ta i\u0161 Lietuvos valstie\u010di\u0173 liaudinink\u0173 s\u0105jungos rinkimin\u0117s s\u0105skaitos. U\u017esk. Nr. 124178
AMBICINGASIS
EKSPERIMENTAS
SUSTABDYTAS
8 psl.
ISSN 1822\ue0005322. Numeris 177 (583). Tira\u017eas 100 000.2008 M . R U G S \u0116 J O 25 D., K E T V I R TA D I E N I S
Miesto vie\u0161osiose erdv\u0117se prie
neu\u017ekoduoto bevielio interne-
to ry\u0161io savo kompiuter\u012f prijun-
giantys ar namie beviel\u0119 inter-
neto \u012frang\u0105 naudojantys mies-

tie\u010diai tur\u0117t\u0173 b\u016bti budr\u016bs. Tokiu b\u016bdu atlapojamos durys \u012f asme- nin\u012f kompiuter\u012f, o \u012fsilau\u017e\u0117liai to tik ir laukia.

Pasak informacini\u0173 tech-
nologij\u0173 (IT) specialist\u0173, prie\u0161
prisijungdami prie neapsau-
goto interneto \u201eta\u0161k\u0173\u201c, varto-
tojai tur\u0117t\u0173 \u012fsitikinti, kad ne-
paliko saugumo sprag\u0173. Da-
lijimasis diskais ar direktori-
jomis, aktyvuotas nuotolinis
valdymas, lengvai atsp\u0117jami
slapta\u017eod\u017eiai - tai tik keletas
i\u0161 daugyb\u0117s keli\u0173\u012f kompiuter\u012f.
Pasinaudodami spragomis\u012fsi-
lau\u017e\u0117liai gali ne tik prisijungti
prie toki\u0173 vartotoj\u0173 kompiute-
ri\u0173, steb\u0117ti j\u0173 veiksmus, rink-
ti slapta\u017eod\u017eius ar pa\u010diame
kompiuteryje saugom\u0105 infor-
macij\u0105, bet ir\u012fdiegti kenk\u0117ji\u0161-
k\u0173 program\u0173.
\u201eSpraga viename kompiu-
teryje gali atverti vartus\u012f vis\u0105
tinkl\u0105 ir leisti daryti k\u0105 nori -
rinkti buhalterin\u0119 informaci-
j\u0105, slapta\u017eod\u017eius ar tiesiog su-
gadinti kompiuterius\u201c, - ai\u0161-
kino IT specialistas Modes-
tas Ma\u010diulis.
Anot jo,\u012fsilau\u017e\u0117liai gali
\u201eatakuoti\u201c kompiuterius ir var-
totojui b\u016bnant namuose.
\u201eGalimybi\u0173\u012fsilau\u017eti - dau-
gyb\u0117. Laimei, Lietuvoje in-
formacijos vagyst\u0117s dar n\u0117-
ra i\u0161plitusios\u201c, - sak\u0117 IT spe-
cialistas.
Interneto paslaug\u0173 tie-
k\u0117jai neneigia, kad saugumo
sprag\u0173 yra.
Nukelta \u012f 7 psl.
Naudodamasis bevieliu internetu
mieste vartotojas gali tapti \u012fsilau\u017e\u0117li\u0173
taikiniu. E.Ov\u010darenko nuotr.
KAUNAS
PASAULIS
UNIVERSITETE
SIAUT\u0116
LIEPSNOS
2 psl.
PRAMOGOS
N.KIDMAN:
PASTOTI PAD\u0116JO
KRIOKLIAI
16 psl.
KAUNAS

VIE\u0160I
RENGINIAI -
BE SIDRO

6 psl.
EKONOMIKA
ORAI
+15 \u00b0C
+5 \u00b0C
WWW.15MIN.LT SKAITYKITE

Student\u0173 blogas:
rugs\u0117jo m\u0117nesio
ypatumai

Naujas Keistuoli\u0173
sezonas

Rungtyni\u0173 \u201e\u017dalgiris\u201c
- \u201ePanathinaikos\u201c
fotogalerija

\u2022\u2022\u2022
PRAMOGOS
I\u0160 VILNOS -
IR BATAI,
IR AUSKARAI
14 psl.
KAUNAS

RASTA K\u016aDIK\u012e
PALIKUSI
MOTINA

2 psl.
MIESTAI
J\u016aROS
DUGNE RASTAS
LAIVAS
5 psl.
Generalin\u0117 prokurat\u016b-
ra nutrauk\u0117 ikiteismin\u012f tyri-
m\u0105 prie\u0161 \u017eyd\u0173 kilm\u0117s sovie-
t\u0173 partizan\u0105 Yitzhak\u0105 Ara-
d\u0105. Jis buvo\u012ftariamas da-
lyvav\u0119s Lietuvos gyventoj\u0173
ir laisv\u0117s kovotoj\u0173 \u017eudyme
Antrojo pasaulinio karo ir
pokario metais.
Tyrimas buvo nutrauktas
pra\u0117jus\u012f penktadien\u012f, ta\u010diau
apie tai prane\u0161ta tik vakar.
Prokurorai teig\u0117 nesurink\u0119
pakankamai\u012frodym\u0173 \u2013 gau-
ti tik nusikaltimo fakt\u0105 pa-
tvirtinantys duomenys. Pa-
sak Generalin\u0117s prokurat\u016b-
ros, surinkt\u0173 duomen\u0173 ne-
pakanka, kad baud\u017eiamoji
byla Y.Arado at\u017evilgiu b\u016b-
t\u0173 perduota teismui.
Tyrimas d\u0117l Y.Arado yra
ikiteisminio tyrimo d\u0117l so-
viet\u0173 partizan\u0173 b\u016brio \u201eVil-
nius\u201c nusikaltim\u0173 Antrojo
pasaulinio karo metais da-
lis. Tyrimas, i\u0161skyrus \u0161i\u0105 da-
l\u012f, t\u0119siamas toliau.
Y.ARADUI BYLOS NEKELS
BEVIELIS INTERNETAS -
PATOGU, BET PAVOJINGA

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->