Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rozhodnutí MS v Praze ze dne 28.5.2013

Rozhodnutí MS v Praze ze dne 28.5.2013

Ratings: (0)|Views: 5,784|Likes:
Published by IHNED.cz
Rozhodnutí MS v Praze ze dne 28.5.2013
Rozhodnutí MS v Praze ze dne 28.5.2013

More info:

Published by: IHNED.cz on Jun 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 
44To 287/2013
 
U s n e s e n í 
Městský soud v
Praze projednal v
neveřejné
m zasedání konaném dne
28.května 2013 stížnosti obviněných
Ing. Milana O XXXXX
, nar. XXXXX, a
Bc. Luboše T XXXXX
, nar. XXXXX, podanou proti usnesení Obvodního
soudu pro Prahu 2 ze dne 9.května 2013, sp.zn. 1 Nt 121/2013, a rozhodl
t a k to:
Podle
§ l49 odst. l tr.řádu se napadené usnesení
zrušuje
 
a obvinění Ing.
Milan OXXXXX, nar. XXXXX a Bc. Luboš TXXXXX, nar. XXXXX se
propouští 
z vazby na svobodu.
O d ů v
 
o d n ě n í :
 
 Napadeným usnesením rozhodl soud prvního stupně podle § 68 odst.
l
tr.řádu a § 73b odst. 1 tr. řádu o vzetí obviněných do vazby z
 
důvodů
uvedených v
ustanovení § 67 písm. b), c) tr.řádu.Proti tomuto rozhodnutí podali oba obvinění stížnosti do protokolu ovazebním zasedání, obviněný Ing. Milan O
XXXXX
tuto později odůvodnil prostřednictvím svého obhájce. Ve svých stížnostních námitkách nesouhlasí
s
důvody vazby, plně se k 
 
trestné činnosti doznal a nejsou žádné rozpory mezi jeho výpověa povědí poškozeného či spoluobviněného, ktese rovněž
trestné činnosti doznal. Zdůrazňuje, že je stíhán pouze pro jeden skutek, který je jednoznačně popsán v
usnesení o zahájení trestního stíhání a nelze tedy
existenci vazebních důvodů opírat o případnou potřebu provádět další prověřování, zda se nedopustil jiných trestných činů, které nejsou předmětem
trestního stíhání. Obava z
opakování trestné činnosti je u obviněného naprostovyloučena. Za situace, kdy byl spolu se spoluobviněným zadržen na pracovišti bezprostředně po převzetí úplatku a bezprostřední nadřízení obviněného j
sou
informováni o skutečnosti, že je proti obviněnému zahájeno trestní stíhání, jenaprosto vyloučeno, aby mohl opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán.Skutečnost, že s
 
obviněným nebyl dosud rozvázán pracovní poměr, je pochopitelná, neboť zaměstna
vatel nedisponuje žádnými relevantními
informacemi ze strany orgánů činných v
 
trestním řízení, na základě nichž bymohl učinit personální opatření. Je však nepochybné, že za stávající situace bude pracovní poměr obviněného ze strany zaměstnavatele dříve nebo pozdějiukončen, nebo budou ze strany zaměstnavatele přijata taková organizačníopatření, aby obviněný nemohl vykonávat svoji dosavadní pracovní pozici
 
 pokračování
 
44To 287/2013
2
inspektora. Navrhuje proto, aby napadené usnesení bylo zrušeno a aby byl
 propuštěn z
vazby na svobodu.
Městský soud v
Praze z
 podnětu podaných stížností přezkoumal dleustanovení § l47 odst. l tr.řádu správnost všech výroků napadeného usnesení,včetně řízení, které jeho vydání předcházelo a dospěl k 
 
závěru, že stížnostiobviněných jsou důvodné.Trestní stíhání obviněných bylo zahájeno usnesením Policie ČR, Obvodníředitelství policie Praha II, ze dne 7.května 2013, č.j. KRPA
-
154671/TČ
-2013-
001291, pro skutek kvalifikovaný jako zvlášť závažný zločin přijetí úplatku
 podle § 331 odst. 2,3 písm. b
) tr. zákoníku a přečin zneužití pravomoci úředníosoby dle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, kterého se měli obvinění dopustit jednáním podrobně rozvedeným v
 
odůvodnění napadeného usnesení tím, že jakoinspektoři Oblastního inspektorátu práce pro hl
.m. Prahu v
době od 10.4.2013do 6.5.2013 žádali od jednatelů společnosti I Love Mama s.r.o. poskytnutí
úplatku ve výši 50.000,-
Kč za ukončení kontroly s kontrolním závěrem „bezzjištěných závad“. a tuto částku převzali výměnou za slíbený kontrolní proto
koldne 6.5.2013.
Soud prvního stupně shledal u obviněných důvody vazby koluzní a předstižné dle § 67 písm. b), c) tr. řádu. Existenci vazby koluzní odůvodnil soud prvního stupně pouze obavou z domluvy mezi oběma obviněnými a
obavouz
ovlivňování svědků z
 
řad kolegů obviněných a z
 
toho, že vyšetřování je nasamém počátku. Obavu z opakování trestné činnosti stejného druhu spatřujesoud prvního stupně v tom, že trestná činnost obviněných měla zcela jistě zištnýmotiv a ze způsobu páchání trestné činnosti, který byl promyšlený, vyplývá podezření, že oba obvinění takto nejednali poprvé. Pokud jde o případnou budoucí změnu pracovního postavení obou obviněných, dospě
l k 
závěru, že tatozměna dosud nenastala a proto důvod vazby předstižné nepominul.S těmito závěry soudu prvního stupně se stížnostní soud nemohl ztotožnit.
V
 případě důvodu vazby koluzní nevzal soud prvního stupně vůbec v
úvahu, že
oba obvinění trestnou činnost plně doznávají, jejich doznání je v
souladu se
skutkovým dějem, který je uveden v
usnesení o zahájení trestního stíhání,
ovlivňování dosud nevyslechnutých svědků v
 
 případě jednatelů společnosti I
love Mama s.r.o., za situace, kdy tito sami jedná
ní obviněných na samém počátku oznámili policii a celá další činnost obviněných pak probíhala za skryasistence policie, je zcela vyloučeno. Stejně tak je vyloučeno, aby obviněnímohli reálně ovlivnit své nadřízené. Pokud policejní orgány ve svém příp
isu ze
dne 24.5.2013 uvádí, že ve věci je dáno podezření z
 
další trestné činnosti zestrany obviněných a bude třeba vyslýchat další svědky, které by mohli obviněníovlivňovat, je třeba říci, že obava z
 
ovlivňování dosud nevyslechnutých svědků

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->