Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De krant van toen: Veldzicht in Balkbrug

De krant van toen: Veldzicht in Balkbrug

Ratings: (0)|Views: 1,451 |Likes:
Published by dagbladvhnoorden

More info:

Published by: dagbladvhnoorden on Jun 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

 
03 juni 2013 , pag. 12
Veldzicht bijt van zich af 
3
Bureau Berenschot: al-ternatieven voor sluitingVeldzicht Balkbrug
3
Burgemeesters: PlanTeeven raakt regio on-evenredig hard
3
Sluiting ’Hoogeveen’ en’Balkbrug’: ten minste 700banen weg
Ed van TellingenHoogeveen/Zuidwolde/Balkbrug
Sluiting van het Forensisch Psy-chiatrisch Centrum Veldzicht inBalkburg levert nauwelijks iets op.Datconcludeerthetonafhankelijkebureau Berenschot dat in opdracht van de gemeente Hardenberg de voorgenomen sluiting van Veld-zicht onderzocht.Bijhetcentrumwerkenzo’nvijf-honderd mensen van wie een paarhonderdmensenuitdegemeentenHoogeveen en De Wolden. "Deplannen van staatssecretaris Tee- venrakendezegemeentenoneven-redig hard", reageert burgemeesterPeter Snijders van Hardenberg, dieook het woord voert namens Hoo-geveen, De Wolden en Ommen.Snijders is oud-burgemeester van De Wolden. "Het is niet duide-lijk hoe de sluiting van Veldzichtbijdraagtaandebezuinigingenvanhetministerie",zegthij,"bovendienzijn er goede alternatieven voorVeldzicht." De plannen voor slui-ting van FPC Veldzicht in Balkbrugen de penitentiaire inrichting DeGrittenborghinHoogeveentreffendeze regio ’onevenredig zwaar’, al-dusdeburgemeester.Almetalgaathet om zevenhonderd banen voormensendievooralinZuid-Drentheen Noord-Overijssel wonen.De plannen voor sluiting van DeGrittenborgh en Veldzicht hebbentot grote verontwaardiging en on-begrip geleid. Bureau Berenschot vermoedt dat de banen van nogeens 350 mensen in gevaar komenals beide instellingen moeten slui-ten.De onderzoekers van Berenschotconstateren dat Veldzicht beschiktover een aantal specialismen dienietofweinigaanwezigzijninNe-derland. De instelling behandeltbijvoorbeelden vreemdelingen en verstandelijk gehandicapten metgedragsstoornissen. Veldzichtheeft ook een intensive care.Het wordt Berenschot niet dui-delijk welke bijdrage sluiting vanVeldzicht levert aan het bedrag dathet ministerie van Justitie moetbezuinigen.Het onderzoeksbureau presen-teert alternatieven, die minstenszoveel geld opleveren als completesluiting van Veldzicht.Burgemeester Snijders: "Dankzijdeze alternatieven blijft bovendiende forensische zorg voor Noord-oost-Nederland behouden."Berenschot komt met vier alter-natieven op de proppen. Bij al dezeoplossingen blijft de werkgelegen-heid behouden en gaat de specifie-ke kennis van Veldzicht niet verlo-ren.Veldzicht kan samenwerken metde FPC Oostvaarderskliniek, aldusBerenschot. Of kan verder gaan alszelfstandig particuliere kliniek.Nog een mogelijkheid: Veldzichtprivatiseert en gaat samenwerkenmet andere instellingen.Het rapport van bureau Beren-schot is aangeboden aan de vasteleden van de vaste Kamercommis-sie Veiligheid en Justitie en aan deTweede Kamer.
 
Grote opkomst protestmars Veldzicht
Balkbrug/Hoogeveen
De protest-mars tegen de voorgenomen slui-ting van tbs-kliniek Veldzicht inBalkbrug, waar ook veel Hoogeve-ners werken, heeft woensdag-avondnaarschattingzo’nachthon-derd mensen op de been gebracht.Burgemeester Peter Snijders vande gemeente Hardenberg liep ookmee. Hij noemde de plannen vanstaatssecretaris Fred Teeven ’desa-streus voor deze omgeving.’ CDA-kamerlidAgnesMuldervoerdeookhet woord. Ze benadrukte het be-lang van actievoeren. "Als wij nietin beweging komen, komt DenHaag ook niet in beweging." Detocht voerde de sympathisanten van Veldzicht, onder aanvoering van trommelslager Albert Metse-laar uit Hoogeveen, via de Zwolse- weg en Ommerweg naar de tbs-kliniek.Algemeen directeur NienkeFeenstravanVeldzichtwasblijmetde grote opkomst. Ze toonde zichstrijdbaar: "Er gebeurt hier zoenorm veel goeds. Dat moeten webehouden." Na afloop waren nogoptredens van artiesten.
(DvhN)
 
22 april 2013 , pag. 2
 Advocaten betwisten sluiting Veldzicht
¦
Balkbrug/Tilburg
Het bezuinigings-plan van de Dienst Justitiële Inrichtin-gen (DJI) is strijdig met toekomstige wetgeving. Dat stellen advocaten vanDe Voort uit Tilburg, die het plan vanhet ministerie van Veiligheid en Justitietegen het licht hebben gehouden. In het wetsvoorstel is ruimte voor voortzet-ting van bestaande rijksinstellingen voor tbs, waaronder Veldzicht in Balk-brug. Maar in de plannen worden dezegesloten. De advocaten denken dat eengerechtelijke procedure kan leiden tot vernietiging van het besluit. Of hetzover komt, hangt vooral af van debesluitvorming in de Tweede Kamer."Maar", zegt voorzitter Marco Boersma van de centrale ondernemingsraadForensische zorg, "de kans is zeer grootdat het dan tot een rechtszaak komt".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->