Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Kaunas 2008-07-29

15min Kaunas 2008-07-29

Ratings: (0)|Views: 185 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2008-07-29
15min - nemokamas dienraštis, 2008-07-29

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

U\u017evir\u0117 aistros d\u0117l
turgaus prieig\u0173
Senus autobusus keis
\u201ema\u017eiau pagyvenusiais\u201c
2 p s l.
Paj\u016bris kovoja su
\u012fkyriais vabzd\u017eiais
5 p s l.
Aplaidi motina
alino vaikus
7 p s l.
Aukas Stambule
priviliojo bomba
8 p s l.
08 07 29
\u0160IANDIEN
ISSN 1822-5322.
Numeris 136 (542).
2008 m. liepos 29 d., antradienis
Tira\u017eas 70 000
Kaunas
Kauno 25-me\u010dio turgaus prieig\u0173 prekei-
viai ir \u0161alia gyvenantys miestie\u010diai jau
kuris laikas yra pasidalin\u0119 \u012f dvi \u201eprie-
\u0161\u0173 stovyklas\u201c.
Turgaus kaimynai tikina, kad
naktimis nepri\u017ei\u016brimose prekyvie-
t\u0117s prieigose renkasi gr\u0117sm\u0119 kelian-
tys asocial\u016bs asmenys. O prekeiviai
skund\u017eiasi, kad i\u0161gujus i\u0161 turgaus
prieig\u0173, jie prarasiantys pragyveni-
mo \u0161altin\u012f. Beje, prekyba \u0161io turgaus
prieigose vyksta nelegaliai.
Aptriu\u0161\u0119 prekystaliai tamsiu pa-
ros metu tampa puikia i\u0161gertuvi\u0173
vieta, kur taurel\u0117s m\u0117g\u0117jams pato-
gu i\u0161sid\u0117lioti alkoholinius g\u0117rimus
bei u\u017ekand\u0105. Nepralenkia turgaus
prieig\u0173 ir narkomanai.
\u201e\u010cia gyvenant vakarais ne\u012fma-
noma i\u0161kelti kojos i\u0161 nam\u0173. I\u0161 dar-
bo gr\u012f\u017etu v\u0117lai, tod\u0117l esu priversta
pra\u0161yti vyro pagalbos - kad jis ma-
ne pasitikt\u0173 pareinan\u010di\u0105 ir palyd\u0117t\u0173
iki nam\u0173. Nebe\u012fmanoma k\u0119sti ir be-
nami\u0173 orgij\u0173 bei keliamo triuk\u0161mo.
\u012ekau\u0161\u0119 jie tampa agresyv \u016bs ir kabi-
n\u0117jasi prie praeivi\u0173. Negana to, \u0161la-
pinasi po m\u016bs\u0173 langais\u201c, - pasakojo
visai \u0161alia turgaviet\u0117s stovin\u010dio pen-
kiaauk\u0161\u010dio gyventoja Vilma.
Ta\u010diau gyventoj\u0173 vargai svetimi
turgaviet\u0117s prieig\u0173 prekeiviams. Jie
r\u016bpinasi tik tuo, kaip i\u0161saugoti savo
pajam\u0173 \u0161altin\u012f.
Daugiau nei 10 met\u0173 25-me\u010dio
turgaviet\u0117s prieigose prekiaujanti
kauniet\u0117 Stasel\u0117 Lisauskien\u0117 tikino,
kad\u010dia prekiaudama ji gali prisidur-
ti vien\u0105 kit\u0105 lit\u0105 prie skurd\u017eios pen-
sijos ir invalidumo pa\u0161alpos.
\u201eTokie kaip a\u0161, pensininkai ir
invalidai,\u010dia prekiauja pirmadie-
niais, kai turgus nedirba. Labai
nenor\u0117\u010diau, kad prekystalius nu-
griaut\u0173. Pabrango maistas, vais-
tai, \u0161ildymo kainos kils. Sunkiai

vers\u010diausi, jei neprekiau\u010diau. Ir 10 lit\u0173 man dideli pinigai\u201c, - verk\u0161le- no pensinink\u0117.

Nukelta \u012f 3 psl.
25-me\u010dio turgaus prieigose nelegali prekyba vyksta i\u0161tis\u0105 savait\u0119.
E.Ov\u010darenko nuotr.
2 p s l.
nakt\u012f
+13 \u00b0C
dien\u0105
+22 \u00b0C
ORAI
\u0160iandien Kaune
Draugyst\u0117s g. 15D, Kaunas
Tel. (8-37) 451 892
(prie\u0161ais autolau\u017eyn\u0105 \u201eAutominut\u0117\u201c)
Oficialus
atstovas
Fasadiniai tinkai
ir da\u017eai
I\u0160PARDAVIMA
S
Plastikiniai vamzd\u017eiai
Statybin\u0117s med\u017eiagos
2
2008 liepos 29 d., antradienis
Va\u017eiavimo s\u0105naudoms per metus
padid\u0117jus daugiau nei 10 proc.,
UAB \u201eKauno autobusai\u201c atid\u0117jo
planus visi\u0161kai atnaujinti auto-
bus\u0173 park\u0105.
D\u0117l brangstan\u010dio dyzeli-
no, kylan\u010di\u0173 vairuotoj\u0173 atly-
ginim\u0173 bei kit\u0173 ka\u0161t\u0173 augimo
bendrov\u0117 \u201eKauno autobusai\u201c
\u0161\u012fmet nusprend\u0117 pirkti nebran-
gius, u\u017esienio \u0161ali\u0173 miestuose
veikian\u010di\u0173 transporto bend-
rovi\u0173 nura\u0161ytus autobusus.
U\u017e ma\u017edaug 3 mln. lit\u0173 pla-
nuojama\u012fsigyti daugiau nei
20 nenauj\u0173 autobus\u0173. Pasta-
rieji pakeis paskutiniuosius,
jau ne vien\u0105 de\u0161imtmet\u012f Kau-
no gatv\u0117mis riedan\u010dius, \u201eIka-
rus\u201c mark\u0117s autobusus.
\u201e\u0160iuo metu rengiamas ir
investicinis projektas d\u0117l 50-
ies nauj\u0173 autobus\u0173 \u012fsigijimo.
Jis tur\u0117t\u0173 b\u016bti baigtas iki rug-
pj\u016b\u010dio vidurio. Tiesa, projek-
to s\u0117km\u0117 priklausys nuo to, ar
pavyks rasti\ufb01 nansavimo \u0161al-
tini\u0173\u201c, - ai\u0161kino miesto savi-
valdyb\u0117s Transporto skyriaus
ved\u0117jo pavaduotojas Gintau-
tas Degutis.
\u201eKauno autobus\u0173\u201c ateities
planuose yra numatyta atnau-
jinti techninio aptarnavimo ir
remonto skyri\u0173 bei sutvarkyti
degalin\u0119. \u0160iems darbams taip
pat rengiamas investicinis pro-
jektas, kurio vert\u0117 siekia 2 mln.
lit\u0173. Iki \u0161i\u0173 met\u0173 pabaigos pla-
nuojama iki 20 proc. padidin-

ti bendrov\u0117s vairuotoj\u0173 atly- ginimus bei pagerinti j\u0173 dar- bo s\u0105lygas. Lyginant su 2006

metais, kai vieno nuva\u017eiuoto
kilometro s\u0105naudos siek\u0117 3,58
lito, pernai jos i\u0161augo iki 4,01
lito. Pernai \u201eKauno autobusai\u201c
gavo 42,92 mln. lit\u0173 pajam\u0173.
Tiesa, beveik pus\u0117 \u0161ios sumos
sudar\u0117 savivaldyb\u0117s biud\u017eeto
subsidijos. Bendrov\u0117 2007 ga-
vo 461 t\u016bkst. lit\u0173 pelno.
Nors prognozuojama, jog
\u0161iais metais \u201eKauno autobu-
s\u0173\u201c pajamos augs apie 10 proc.,
d\u0117l plan\u0173 didinti darbuotoj\u0173
atlyginimus bei brangstan\u010di\u0173
degal\u0173, bendrov\u0117s pelnas ga-
li b\u016bti tik minimalus.
K\u0105 darytum\u0117te, jei i\u0161 anksto \u012fsigi-
j\u0119 bilietus \u012f pasaulin\u0117s \u012f\u017eymyb\u0117s
koncert\u0105, v\u0117liau nebegal\u0117tum\u0117-
te ten nuvykti?
Kaunietis Mantas ilgai ne-
suko galvos. Suprat\u0119s, kad ne-
begal\u0117s dalyvauti liepos 31 die-
n\u0105 Vilniuje vyksian\u010diame te-
noro Andrea Bocelli koncerte,
nutar\u0117 parduoti du tur\u0117tus bi-
lietus. Broliui pad\u0117ti pasisi\u016b-
l\u0117 dvylikametis Aivaras. Pasi-
gamin\u0119s plakat\u0105,
skel-
biant\u012f, kad turi
bi-
liet\u0173\u012f A.Bocelli
koncert\u0105, jis va-
kar vis\u0105 die-
n\u0105 pralei-
do Laisv\u0117s al\u0117joje.
Laisv\u0117s al\u0117ja \u017eingsniavu-
sius \u017emones nusi\u0161ypsoti pri-
vert\u0119s ma\u017easis \u201eprekeivis\u201c ne-
sl\u0117p\u0117, kad bilietus parduoda
brangiau nei pirko: \u201eTur\u0117jom
nusipirk\u0119 du bilietus po 180
lit\u0173, norim parduoti po 300.
Brolis pats \u017ead\u0117jo eiti\u012f kon-
cert\u0105, bet atsirado problem\u0173.
Kol kas j\u0173 niekas nenupirko,
bet du \u017emon\u0117s \u017ead\u0117jo apsi-
spr\u0119sti iki rytojaus\u201c.
Aivaro brolis \u201e15min\u201c sa-
k\u0117, kad bilietus\u012f rengin\u012f ban-
do perparduoti pirm\u0105 kart\u0105.
Ta\u010diau kitus daiktus pana\u0161iu
b\u016bdu yra pardavin\u0117j\u0119s ne kar-
t\u0105. \u201ePatikimas variantas -\u012fd\u0117-
ti skelbim\u0105\u012f interneto skelbi-
m\u0173 portalus. Ta\u010diau, kadangi
brolis pasisi\u016bl\u0117 pavaik\u0161\u010dioti su
plakatu, nedraud\u017eiau jam. Jei
parduos, dalis sumos u\u017e
tai atiteks jam pa\u010diam\u201c, -
sak\u0117 Mantas. Pasak jo,
brolis turi pana\u0161ios
patirties - anks\u010diau
yra pardavin\u0117j\u0119s lai-
kra\u0161\u010dius.
Viena i\u0161 lietuvi\u0161k\u0173 ne-
mokam\u0173 interneto sve-
taini\u0173 vakar buvo pilna
\u012fra\u0161\u0173, si\u016blan\u010di\u0173 \u012fsigyti bi-
lietus\u012f A.Bocelli koncert\u0105.
Biliet\u0173 kainos svyravo nuo
80 iki 140 lit\u0173. Pasak koncert\u0105
organizuojan\u010dios agent\u016bros
\u201eMakroconcert\u201c Komunika-
cijos skyriaus vadov\u0117s R\u016btos
Dir\u017eanauskien\u0117s,\u012fprastuo-
se biliet\u0173 platinimo ta\u0161kuo-
se vakar buvo lik\u0119 bilietai tik
stovimoms vietoms, kainuo-
jantys 120 lit\u0173.
Kaunas
vasara
orai
Ma\u017eai
debesuota
Trumpalaikis
lietus
Lietus
Lietus su
perk\u016bnija
Debesuota
Sniegas
\u0160lapdriba
Giedra
Varduvininkai: Beatri\u010d\u0117, Faustinas, Feliksas, Laimis, Mantvydas,
Mantvyd\u0117, Morta, Olavas, Simplicijus.
Dienos info: saul\u0117 teka 05:24, leid\u017eiasi 21:25,
dienos ilgumas 16:04. Del\u010dia.
\u0160iandien
Liepos
29
antradienis
At\u0117nai
+26 \u00b0C
Berlynas
+31 \u00b0C
Dublinas
+17 \u00b0C
Heraklionas
+26 \u00b0C
Lisabona
+26 \u00b0C
Londonas
+18 \u00b0C
Madridas
+32 \u00b0C
Maskva
+12 \u00b0C
Odesa
+23 \u00b0C
Pary\u017eius
+24 \u00b0C
Praha
+30 \u00b0C
Ryga
+22 \u00b0C
Roma
+32 \u00b0C
Talinas
+21 \u00b0C
Var\u0161uva
+27 \u00b0C
Zagrebas
+28 \u00b0C
Europoje

\u0160iandien oro temperat\u016bra
21-24 \u00b0C \u0161ilumos. Ateinan\u010di\u0105
nakt\u012f bus 9-16, rytoj dien\u0105
19-23 \u00b0C \u0161ilumos. Sinopti-
kai \u0161iomis dienomis lietaus
neprognozuoja.

dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+22 \u00b0C
+13 \u00b0C
+21 \u00b0C
+11 \u00b0C
+23 \u00b0C
Kaunas
+22 \u00b0C
+13\u00b0C
+22 \u00b0C
+11 \u00b0C
+24 \u00b0C
Klaip\u0117da
+22 \u00b0C
+15 \u00b0C
+20 \u00b0C
+15 \u00b0C
+22 \u00b0C
Lietuvoje
N.Radevi\u010d nuotr.
antradien\u012f
tre\u010diadien\u012f
ketvirtadien\u012f
Pardavin\u0117ti biliet\u0173
pasiunt\u0117 savo brol\u012f
Raimonda Mikal\u010di\u016bt\u0117
r.mikalciute@15min.lt
Ilg\u0105 laik\u0105 aplink naujuosius Lais-
v\u0117s al\u0117jos \u0161viestuvus \u017eioj\u0117jusios
skyl\u0117s neseniai buvo prad\u0117tos be-
tonuoti. Ta\u010diau vakar kai kur dar
nesp\u0117j\u0119s sustingti betonas tapo
netik\u0117tais sp\u0105stais neatsargiems
praeiviams.
Daugelis net nenor\u0117dami
paliko\u012fspaud\u0105 greta nauj\u0173j\u0173
\u0161viestuv\u0173. Numind\u017eiotos\u012fvai-
ri\u0173 dyd\u017ei\u0173 batais buvo beveik
vis\u0173 \u0161viestuv\u0173 prieigos.
\u201eJ\u0117ga! Tur\u0117siu savo atspau-
d\u0105 kaip Holivudo \u0161lov\u0117s al\u0117jo-
je\u201c, - d\u017eiaug\u0117si \u0161lepete\u012f nesp\u0117-
jus\u012f i\u0161d\u017ei\u016bti ir sukiet\u0117ti beton\u0105
nestipriai\u012fmynusi kauniet\u0117. Ta-
\u010diau nema\u017ea dalis praeivi\u0173pi k-
tinosi, kad beton\u0105 liej\u0119 miesto
tvarkdariai nepasir\u016bpino ap-
tverti teritorijos ar\u012frengti per-
sp\u0117jam\u0173j\u0173 \u017eenkl\u0173.
\u201eLaisv\u0117s al\u0117joje yra keli \u0161im-
tai nauj\u0173 \u0161viestuv\u0173, prie kiek-
vieno po budint\u012f \u017emog\u0173 ar\u012fsp\u0117-
jam\u0105j\u012f \u017eenkl\u0105 nepastatysi. M\u016b-
s\u0173 \u017emoni\u0173 kult\u016brai apib\u016bdinti
tr\u016bksta \u017eod\u017ei\u0173: savo akimis va-
kar ma\u010diau, kaip vienas praeivis
\u012fk\u0105t i k i\u0161betonuot\u0105plot\u0105 \u012fmyn\u0117
ty\u010dia. Kai paklausiau, kod\u0117l taip
daro, jis mane palyd\u0117jo keiks-
mais\u201c, - pasipiktinimo nesl\u0117-
p\u0117 \u0161iuos darbus kurav\u0119s Kau-
no miesto savivaldyb\u0117s Energe-
tikos skyriaus ved\u0117jas Algirdas
Vaitiek\u016bnas. Valdininko teigi-
mu, labiausiai i\u0161mindyti plotai
bus atnaujinti. Kiti, kuriuose pa-
likti p\u0117dsakai ma\u017eiau matomi,
liks tokie, kokie yra.
Beveik 500 nauj\u0173 \u0161viestu-
v\u0173 Laisv\u0117s al\u0117joje baigti mon-
tuoti pra\u0117jusi\u0105 savait\u0119. Tiesa,

darbus kiek apsunkino paste- b\u0117ti stulp\u0173 pa\u017eeidimai, kurie, kaip paai\u0161k\u0117jo, yra gamintojo

brokas. Pasteb\u0117jus tai, teko pa-
keisti beveik 50 nauj\u0173 ap\u0161vie-
timo stulp\u0173. I\u0161 Lenkijos atvy-
k\u0119 gamintojai pripa\u017eino, kad
gamini\u0173 kokyb\u0117 neatitiko rei-
kalavim\u0173.
Raimonda Mikal\u010di\u016bt\u0117
r.mikalciute@15min.lt
Laisv\u0117s al\u0117joje - betono sp\u0105stai
Iki \u0161i\u0173 met\u0173 pabaigos bendrov\u0117 \u201eKauno autobusai\u201c atsisakys paskutini\u0173j\u0173 senut\u0117li\u0173 \u201eIkarus\u201c mark\u0117s
autobus\u0173.
E.Ov\u010darenko nuotr.
Tomas Grigalevi\u010dius
t.grigalevicius@15min.lt
Senut\u0117lius autobusus keis
\u201ema\u017eiau pagyvenusiais\u201c
U\u017evir\u0117 aistros d\u0117l
turgaus prieig\u0173
2008 liepos 29 d., antradienis
3
Atkelta i\u0161 1 psl.
Turgaus prieigose prekiau-
jan\u010diai moteriai n\u0117 motais, kad ji
pa\u017eeid\u017eia\u012fstatymus ir prekiauja
nelegaliai. \u201eO kam man tas pre-
kybos leidimas? A\u0161 juk pardavi-
n\u0117ju i\u0161augtus, an\u016bko ir dukros
ka\u017ekada ne\u0161iotus r\u016bbus. Sutvar-
kau, i\u0161plaunu, taip ir prisiduriu
prie esam\u0173 pajam\u0173. Tiesa, par-
davin\u0117ju ir savo rankomis ner-
tas kepuraites, kostium\u0117lius\u201c, -
pasakojo S.Lisauskien\u0117.
Kauno miesto savivaldy-
b\u0117s Licencij\u0173 ir paslaug\u0173 sky-
riaus ved\u0117ja Rasa Palevi\u010dien\u0117
\u201e15min\u201c pasakojo, kad turga-
viet\u0117s prieig\u0173 prekeiviams lei-
dimai prekiauti vie\u0161ose vieto-
se nei\u0161duodami jau metus. \u201eTo-
je vietoje nebegalima prekiau-
ti ir prekeiviai tai puikiai \u017eino,
ta\u010diau vis tiek daro savo.\u012esp\u0117ji-
m\u0173 jie yra gav\u0119 aib\u0119: ir ra\u0161ti\u0161k\u0173,
ir \u017eodini\u0173, ta\u010diau vis tiek nepai-
so vie\u0161osios tvarkos. Anks\u010diau
toje vietoje buvo galima pre-
kiauti, ta\u010diau po gaut\u0173 skun-
d\u0173, leidim\u0173 i\u0161davimas buvo nu-
trauktas. Bet prekeiviai jau\u010diasi
\u201eu\u017egyven\u0119\u201c t\u0105 viet\u0105\u201c, - pasako-
jo R.Palevi\u010dien\u0117. Moteris sp\u0117jo,
kad nelegal\u016bs prekeiviai turgaus
prieigose stovi grei\u010diausiai d\u0117l
to, kad stengiasi prisivilioti pro
\u0161al\u012f einan\u010dius klientus.
Kad 25-me\u010dio turgaus pri-
eigos - tikra miesto pikt\u017eaizd\u0117,
patvirtino ir Dainavos seni\u016bni-
jos seni\u016bn\u0117 Asta Chanko. \u201eDa\u017e-
niausiai gyventojai skund\u017eiasi
d\u0117l to, kad vakarais, kai jau n\u0117-
ra prekybinink\u0173, drums\u010diama
j\u0173 ramyb\u0117. Pa\u010dioje prekyviet\u0117-
je yra apsauga, o prieigose - ne,
tod\u0117l\u010dia renkasi visokie\u012ftarti-
ni asmenys ir neduoda ramyb\u0117s
gyventojams. Bendradarbiau-
jame su policijos pareig\u016bnais:
jie ten da\u017eniau patruliuoja, kiek
\u012fmanoma palaiko vie\u0161\u0105j\u0105t va r-
k\u0105. Prekeiviai taip pat reikalau-
ja sav\u0173 teisi\u0173, ta\u010diau prieigose
jie dirba nelegaliai. Seni\u016bni-
ja yra tarsi tarp dviej\u0173 ugni\u0173.
Savivaldyb\u0117s administracija
vis d\u0117lto ardys \u0161iuos paviljo-
nus. \u017dmon\u0117s prekiauja nelega-
liai, nemoka mokes\u010di\u0173\u201c, - teig\u0117
A.Chanko.
Komunalinio\u016bkio sky-
riaus ved\u0117jo pavaduotojas Ze-
nonas Gir\u010dys taip pat patvir-
tino, kad nelegali prekyba 25-
me\u010dio turgaus prieigose bus
nutraukta.
Kauno rajon\u0105 sukr\u0117t\u0117 \u017eiauri
\u017emog\u017eudyst\u0117.
Kauno rajone, Laum\u0117n\u0173
kaime, sekmadien\u012f, apie 23
val. 40 min., \u017eiauriai su\u017ea-
lotas vyras.
I\u0161kviesti medikai ir po-
licijos pareig\u016bnai ant ketu-
riasde\u0161imt a\u0161tuoneri\u0173 met\u0173
vyro k\u016bno pamat\u0117 daugyb\u0119
pjautini\u0173 \u017eaizd\u0173.
Rezultat\u0173 nedav\u0117 visos
greitosios pagalbos brigados
pastangos - ve\u017eamas\u012f ligoni-
n\u0119 nuo patirt\u0173 sunki\u0173 k\u016bno
su\u017ealojim\u0173 vyras mir\u0117.
\u0160iuo metu ekspertai ban-
do nustatyti vyro mirties
prie\u017east\u012f.
Kas ir d\u0117l ko\u012fvykd\u0117 \u017eiau-
r\u0173 nusikaltim\u0105, paai\u0161k\u0117s at-
likus ikiteismin\u012f tyrim\u0105. Kol
jis vyksta, pareig\u016bnai\u012fvykio
pla\u010diau nekomentuoja.
Medik\u0173 pagalbos pri-
reik\u0117 ir kartu su mirusiuo-
ju buvusiam 44-eri\u0173 Kau-
no rajono gyventojui. Jam
buvo supjaustytas veidas ir
nugara.
Suteikus medicinin\u0119 pa-
galb\u0105 neblaivus vyras buvo
perduotas policijos pareig\u016b-
nams. Vakar jis buvo apklaus-
tas. Ta\u010diau, ar jis ir su\u017ealojo
kartu buvus\u012f vyri\u0161k\u012f, parei-
g\u016bnai nekomentuoja.
Kaunas
K\u0119stas, kopijavimo apara-
t\u0173 technikos in\u017einierius
Manau, kad taip. Kar-

t\u0105 per m\u0117nes\u012f lankausi ten eidamas pro \u0161al\u012f. Vis\u0173 pir- ma, \u017emon\u0117s neturi \u012fva\u017eiavimo \u012f kiem\u0105, skund\u017eiasi asocialiais asmenimis, kurie \u010dia lankosi. Negana to, nei\u0161vaizd\u016bs pre- kystaliai darko miesto vaiz- d\u0105. Maisto produkt\u0173 nema- tau tikslo pirkti turguje, nes tai pavojinga. O drabu\u017ei\u0173 kai- nos \u010dia tokios pat, kaip ir par- duotuv\u0117se.

J\u016brat\u0117, bibliotekos dar-
buotoja
Negird\u0117jau, kad ruo-

\u0161iamasi griauti \u0161io tur- gaus prieigose i\u0161rikiuotus prekystalius. Vargu ar tai tiks- linga. Manau, kad tai bus di- delis nuostolis \u017emon\u0117ms su ma\u017eomis pajamomis, kurie \u010dia apsiperka. Labai nuken- t\u0117s ir tie, kurie \u010dia prekiauja ir i\u0161 to gyvena. Pati da\u017eniau- siai turguje perku maisto pro- duktus.

Kalbino G.Dailydyt\u0117
Nuotr. E.Ov\u010darenko
BALSAS

Kaip manote, ar
reikia ma\u017einti
25-me\u010dio turgaus

prieigas?

\u012e akis gali patekti dulki\u0173, blakstien\u0173, sm\u0117lio smilteli\u0173, smulki\u0173 vabzd\u017ei\u0173. Akies nereik\u0117t\u0173 trinti. Jei svetimk\u016bnis ai\u0161kiai mato- mas, j\u012f galima pabandyti pa\u0161alinti sudr\u0117kintu mink\u0161tos serve- t\u0117l\u0117s kampu, marl\u0117s tamponu ar nosine. Jei nepavyksta \u2013 plauti vandeniu, pilant j\u012f \u012f

vidin\u012f akies kam-
p\u0105. Gali pad\u0117ti
ir tokia pro-
ced\u016bra \u2013 jei
svetimk\u016bnis
yra po vir\u0161u-
tiniu voku, pa-
imkite vok\u0105 u\u017e
vir\u0161utini\u0173 blaks-
tien\u0173 ir
patem-
kite \u017ee-
myn ant
apatinio voko.
Jei svetimk\u016bnis
\u012fstringa akies obuo-
lyje, b\u016btina kreiptis \u012f
gydytoj\u0105.
Pie\u0161\u0117 J.Ja\u017eauskas
\u201e15MIN\u201c GREITOJI PAGALBA
\u017diauriai nu\u017eudytas vyras
Jolanta Serapinien\u0117
\u201eNorthway\u201c medicinos centro gydytoja
Svetimk\u016bnis akyje
Gintar\u0117 Dailydyt\u0117
g.dailydyte@15min.lt
25-me\u010dio turgaus prieigose prekiaujama \u012fvairiausiais daiktais - pradedant d\u0117v\u0117tais r\u016bbais, \u017eolel\u0117mis, san-
technikos priemon\u0117mis, baigiant rank\u0173 darbo gaminiais.
E.Ov\u010darenko nuotr.
Kar\u0161tomis vasaros dienomis po
Savanori\u0173 ir Taikos prospekt\u0173
sankry\u017ea \u012frengta p\u0117s\u010di\u0173j\u0173 per-
\u0117ja einantys kaunie\u010diai turi b\u016b-
ti itin atsarg\u016bs.
Jau kelet\u0105 met\u0173 praeiviams
\u0161ioje vietoje pavoj\u0173 kelia pro per\u0117-
jos lubose esan\u010dius ply\u0161ius var-
vanti kar\u0161ta smala.
Atsakingi specialistai tiki-
no, jog \u0161i problema jiems yra
puikiai \u017einoma. \u201ePly\u0161iai tarp su-
jungt\u0173 blok\u0173 atsirado d\u0117l tem-
perat\u016bros svyravim\u0173 bei dide-
l\u0117s vibracijos. Tad hidroizolia-
cijai naudota smala per tuos
tarpus kar\u0161tomis dienomis ir
teka\u201c, - paai\u0161kino savivaldyb\u0117s
Komunalinio\u016bkio skyriaus ve-
d\u0117jas Zenonas Gir\u010dys.
Valdininkas tikino, jog \u017emo-
ni\u0173 sveikatai gr\u0117sm\u0119 kelian\u010dios
problemos taip paprastai sutvar-
kyti ne\u012fmanoma. \u201eNorint, kad
smala netek\u0117t\u0173, reikia ardyti
vis\u0105 p\u0117s\u010di\u0173j\u0173 per\u0117j\u0105 ir i\u0161 naujo
kloti hidroizoliacin\u0119 med\u017eia-
g\u0105, bet \u0161ie darbai kainuot\u0173 la-
bai daug, - tikino Z.Gir\u010dys. -
Ta\u010diau smala jau beveik visa
yra i\u0161tek\u0117jusi, o ilgainiui jos
visai neliks\u201c.
Per\u0117joje tyko varvanti smala
Per lub\u0173 ply\u0161ius tekanti smala kelia real\u0173 pavoj\u0173 praeivi\u0173 sveikatai.
E.Ov\u010darenko nuotr.
Tomas
Grigalevi\u010dius
t.grigalevicius@15min.lt
DIENOS NUOTRAUKA
\u201ePasimet\u0119s\u201c skelbimas ar originalios nuomotoj\u0173 paie\u0161kos?
Ri\u010dardo Rusteikos nuotr.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->