Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
"Apoliteja" - br. 1

"Apoliteja" - br. 1

Ratings: (0)|Views: 205 |Likes:
Published by Apoliteja
Први број листа "Аполитеја"
јун 20123.
Први број листа "Аполитеја"
јун 20123.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Apoliteja on Jun 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
Apoliteia
БРОЈ 1 - ЈУН 2013. ГОДИНЕ - БЕСПЛАТНО ИЗДАЊЕ
Аpoliteia - Аполитеја
Oд грчког „а“ - честица негације; „politeia“ - политика; „apolit-eia“ - одсуство политике, одбацивање политике, аполитичност
А
политејА
 
подрАзумевА
 
одржАвАње
 
унутрАшњег
 
рАстојАњА
 
од
 
сАвременог
 
друштвА
 
и
 
његових
 
вредности
“,
одбАцивАње
 
свих
 
морАлних
 
и
 
духовних
 
везА
 
сА
 
модерним
 
мАсовним
 
друштвом
.ј
улијус
е
волА
 
препоручује
 
Аполитеју
 (
одвАјАње
 
од
 
држАве
). у
свом
 
делу
„ј
АхАње
 
тигрА
е
волА
 
излАже
 
дефиницију
:
неопозиво
 
удАљАвАње
 
од
 
овог
 
друшвА
 
и
 
његових
 
вредности
,
одбијАње
 
дА
 
се
 
буде
 
везАн
 
зА
 
његА
 
мА
 
кАквим
 
морАлним
 
или
 
духовним
 
везАмА
“. е
волА
 
нАглАшАвА
 
дА
 
аполитеја подразумева унутрашњестање које не треба нужно да имабило какве последице у доменуакције, али је такође нагласио даоно не захтева уздржавање, каооблик „приговора савести“.Лист „Apoliteia“ има зациљ окупљање истинскихТрадиционалиста. Ми немамонамеру да само филозофирамо, размишљамо и разматрамоТрадиционализам, већ наш пут јепут акције и дела. Наша идеја нападасам човеков живот. Сматрамо дасве садашње политичке опцијеи институције имају недостатакистинске легитимности и сматрамоих непотребним.Савремене државе и политичкепартије које њом управљајузаступају интерес олигархије,и индустријалаца.Наша идеја се заснива, пре свега, наунутрашњу позицију - унутрашњебиће.„Apoliteia“ не намеће никаквеобавезе у области активностии чисте делатности, а такођене подразумева ни практичнуапстиненцију. Далеко од тога да јеприпадник „Apoliteia“ аутсајдер,посматрач и безвредни полемичар.Уколико жели он може тестиратисвој борбени квалитет и деловатикао Војник, без икаквог приговорасавести или трансценденталногтеолошког правдања исправностисвог циља.Такво посматрање света нијенихилистичко. Ми то називимо„позитивно превезилажењенихилизма“, који се заснива учињеници да тренутно одсуствосмисла и циља не сме да паралишеакцију.
Франко Фреда
Франко Фреда, (Падова, 11. фебруар1941.)италијански издавач, адвокати идеолог. Најзначајнији ученикЈулијуса Еволе. Средишња инајактивнија личност италијанског радикалног Традиционализма.Своју политичку активностзапочиње још у студентским данимакада се придружује Италијанскомсоцијалистичком покрету.1963. године оснива „Групу АР“,чије је учење засновано на делимаЈулијуса Еволе. Нешто касније„Група АР“ је расформирана иФреда оснива Издавачку кућу „АР“.http://www.edizionidiar.it/ Фредасе још увек бави издаваштвом,издаје есеје и радове савременихТрадиционалиста као и ауторапопут Јулијуса Еволе, ОсвалдаШпенглера, Фридриха Ничеа,Корнелија Кодреануа...1966. године постаје члан Or-
„Не постоји држава која можеда тврди да има ´неотуђивиауторитет´- све су оне невише до збирка ´представникаиадминистративних система´ - нитипостоје ´партизански´(антидржавни)покрети којима неко може да сеприкључи, јер нема ниједног предуслова за успешну ´исправљајућу´ акцију,односно успостављање легитимногдржавног ауторитета.“ Јулијус Евола
 
dine Nuovo и води своју групуу свом родном граду Падови.Фредина група је позната по својојодлучности да се обрачуна саСистемом и дражавом грађанскогтипа. Фредини следбенициоптужени су за бомбашке нападеу Риму и Милану, касније сеиспоставило да за те опужбе немаоснова.1972. осуђен је на 16. годиназатвора, али је у затвору провеосамо неколико година јер је на крајуослобођен оптужби за бомбашкенападе.Ordine Nuovo распуштен је 1974.године по налогу суда.Еволину идеју Аполитеје Фреда је развио у позив на акцију противграђанске државе без обзира наефекат. Залагао се за унуштењеграђанске државе као предуслов задаљи развој. За остварење својихциљева залагао се за савез левицеи деснице.1991. године основао је Fronte Na-zionali (Национални фронт). Оштронапада мултикултурализам у имеочувања чистоте и различитоститрадиција.1999. године неоправдано јеоптужен са још 50-ак својихпристалица на „подстицање раснедискриминације“.2000. године Фредин Националнифронт је распуштен указомМинистра унутрашњих послова.
Примордијална Традиција
Примордијалну Традицију Генон је у својим делима, писанимизмеђу 1930. и 1940. године,узимао као полазну тачку за нештошто је сматрао језгром највишихуниверзалних Истина и Принципа.Истина лежи у срцу сваке аутентичне религије. Свака од различитихтрадиција је манифестација овеПримордијалне Традиције, и свака је стаза ка практичној реализацијиових принципа у човековомживоту. Те Истине и Принципиукорењени су у духовном свету,доступне су људима кроз објавукоја лежи у срцу свих религија.Инсистира се на универзалнојнарави традиционалне истине,која лежи у срцу различитих религијских форми, те надаљеуказује се на унутрашње јединствосамих традиционалних форми, којестоје уједињене насупрот модерномсвету, који се темељи забораву овихтрадицијских Принципа.Такво одређење сматра да свакацивилизација и традиција слућидуховном задатку: „она делујекао канал за традиционалниутицај на свако подручје људскогживота. Рене Генон у свом делу„Владавина квантитета“ говорида је традиционална цивилизацијаодраз унутрашњег људскогдруштвеног поретка укупногбогаства универзалне стварности.Према томе сваки аспект данашњецивилизације можемо сматрати каоантитрадиционалан. Удаљавајућисе од Примордијалне Традиције,модерни човек се удаљио од јединеистинске наде коју је поседовао,која му је омогућавала да се бориза индивидуалну трансформацијубића, која је највиша могућностљудског живота и највиши циљ којиоправдава све човекове препрекеи патње на земљи. ПримордијалнаТрадиција објављује метафизичкекорене „кризе модерног света“ сањеговим катаклизмичним исходоми улога Традиције је да разјасниидеје аутентичних езотеријскихучења која су још увек осталаделотворна.У „Оријенталној метафизици“ и„Владавини квантитета“ Рене Генонувиђа важност ове опште замислиза разумевање начина на који семодерно доба тј. „мрачно доба“ развијало и удаљило од сакралнетрадиционалне Истине. Модернацивилизације је аномалија и распад традиционалних вредностидруштва, то се није десило одједноми тешко је пратити ток историје идешавање тог пада.Света Традиције је примордијалнеи перенијалне нарави, докмодерна филозофија не можебити ни приближно тако описана.Традиција брани свето изнатпрофаног, свете елементе од којихне може бити одвојена и она јеантитеза модерном и секуларном.Традиција узима Бога, док модернафилозофија човека као полазнутачку. Примордијална Традицијана модерну филозофију и религијугледа као на профану, тј. секуларну.Идеја сакралности је клин који раздваја ове две перспективе.Традиционални оквири су увек исвуда темељито исти о ма каквомоблику је реч. Различити облицису настали складно различитимменталним условљеностима и различитим околностима места ивремена, и они су израз једне истине.Знање традиционалних Принципа је суштинско и метафизичко знањеу истинском смислу речи и оне сууниверзалног карактера.
Рене Генон (15. новембар, Блоа,Француска - 7. јануар, Каиро, Египат)- француски филозоф, утицајналичност у области метафизике иТрадиционализма. Аутор вишестотина дела из области Традиције,метафизике, религије и иницијације.Био је велики познавалац индијских,таоистичких, хришћанских,гностичких, јеврејских, исламскихи суфијских учења, овладао јеарапским и санскритом. Сва та знањазадобио је усменим путем, а неуобичајним методама западњачкогобразовања
.
 
Наши преци живели су уз мисао да су део једног поретка који их превазилази.Радило се о космичком поретку, о „великом ланцу бића“ који је свакомеодређивао место у друштву. Божански поредак је одређивао и оправдаваосвачије место у друштву: његову улогу, његов статус и смисао који треба дадâ свом животу. Модерна „слобода“ је дискредитовала те хијерархије. Насинтересује да испитамо последице те десакрализације по људски живот ињегов смисао у модерном добу. Савремени појединац је одсечен од широкихдруштвених и космичких видика који су управљали његовим животом. За ратничку етику коњаника или платоновску контемплативну етику, свакодневниживот је ружан и за презирање. За неке, афирмација свакодневног животаукључује губитак сваке узвишене димензије постојања, валоризацију „ситнихи обичних задовољстава“, као што је говорио Алексис из Токвила.„Крв и етничка чистота су елементи који у традиционалним цивилизацијамаимају своју вредност, али не такву вредност која допушта да се на људепримењује исти критеријуми по којима одлика ´чисте крви´ коначно одлучујео особини неког пса или коња - што су готово чиниле неке савремене расистичке теорије. Фактор ´крви´ или ´расе´ има своју важност, али не затошто постоји ´психолошки´ - у мозгу и мишљењу појединца - него зато штосе крије у најдубљим силама живота које традиције оживотворују и премакојима поступају као према типично творачким силама.“
 Јулиус Евола
Идентитет: наша покретачка снага
Појам идентитета је многолик.Пуно је врста и дефиницијаидентитета. На идентитет, поготовона етнички, данас се гледа као нанешто негативно. Фаворизује сеткз. индивидуални идентитет којисе гради на основу појединачногискуства. Модерни индивидуализамкида везе које спајају човека садругим, а без те везе не може битиизграђен идентитет. Због тогапотенцирам „традиционалну етикуживота“ и етнос. Аристотел језаступао мишљење да материјалниживот има само инфраструктурнизначај. За Аристотела живот који је посвећен само материјалнимставрима је живот роба илиживотиње. У својој „Политици“истиче да се „добар живот“, потпунољудски, не своди на преживљавање.„Добар живот“ представља моралносавршенство и активно учешће уживоту заједнице. „Грађанско“виђење живота заокупљено јебригом о материјалном благостању,валоризује човека произвођача ипотрошача.Етнички идентитет
Док је раса исувише биолошки,нација је више политичкиапстрактни појам. Нација, каопојам је историјска новина,створена током временаталожењем географије,историје, економије, политике...Национални идентитети супрема политиколозима иантрополозима „имагинарнезаједнице“.Етницитет (етничка припадност)означава људску групу, живуставрност, која има својутериторији, историју, језик,крвну повезаност и заједничкеобичаје. Етноси се међусобно разликују по својим културамаи начину живота. Свака културачини један хомогени систем којиствара специфичну личност.Јединство једне културе ињеног идентитета чини њенакосмологија, ритуали, традиција,веровања...Етнос је традиционалан, иозначава људску групу стабилну

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->