Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
4. Заключение

4. Заключение

Ratings: (0)|Views: 101 |Likes:

More info:

Categories:Types, Research
Published by: မီးျပတိုက္ on Jun 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/30/2013

 
 
ТСБОЧАЙЗФ
 
жчдчоксдч ЛГЬС жд мзтэмдп чзедсо+й$с$м$+ жчдщоххдч
 
 VVVVVVVVVVVVVХ$З$ Взбчгидб
 
‛VVVVV‛ “VVVVVVVVVVV“
1752
в$
 
НЗКИФЭОМГО
 
Мзргдмзиымшп
 
гххиойдбзсоиыхкгп
 
тмгбочхгсос
 
Йгххочсзргц
«
Гхиойдбзмго г чзнчзедскз едчсдбшю гмщдчлзргдммд
,
бшэгхигсоиымшюхгхсол тжчзбиомгц жзчзлосчзлг йбгатягюхц
 
деъоксдб¸ бшждимомз мз кзщойчо
 
хгхсол збсдлзсгэохкдвд тжчзбиомгц г кдмсчдиц #ХЗТгК/
 
г кзщойчо гмщдчлзсгкг гжчдвчзллмдвд деохжоэомгц бшэгхигсоиымшю хгхсол
 
#ГЖДБХ/
+
Мзргдмзиымдвдгххиойдбзсоиыхкдвд
 
тмгбочхгсосз «ЛГЬС¸$ Б жочгдй ждйвдсдбкг йгххочсзрггхдгхкзсоиы Зтмв Хд Ибгм
 
 чзедсзи мз кзщойчо
 
хгхсол збсдлзсгэохкдвд тжчзбиомгц гкдмсчдиц #ХЗТгК
/+
мзргдмзиымдвд гххиойдбзсоиыхкдвд
 
тмгбочхгсосз «ЛГЬС¸
$
Б 177?в$ дкмдэги лзвгхсчзстчт
 
жд хжоргзиымдхсг
7>$52$70
 ‒‛Збсдлзсгнзргц г тжчзбиомгосоюмдидвгэохкглг жчдроххзлг г жчдгнбдйхсбзлг“ #жчгедчдхсчдомго/“
$
Тйдхсдбочомго д хйзэо кзмйгйзсхкгю ькнзломдб
 
бшйзмд б 1752в$ Мзргдмзиымшл
 
гххиойдбзсоиыхкгл
 
тмгбочхгсосдл
 
«ЛГЬС¸
$
Мзтэмшп чткдбдйгсоиы
,
Язвгм Змзсдигп Бзхгиыобгэ
+
йдксдч союмгэохкгю мзтк+жчдщоххдч
+
нзбойтфягп кзщойчдп
 
хгхсол збсдлзсгэохкдвд тжчзбиомгц г кдмсчдиц
 
#ХЗТгК/
+
Мзргдмзиымдвд гххиойдбзсоиыхкдвд
 
тмгбочхгсосз «ЛГЬС¸
 
Жд гхсдвзл дехтайомгц жчгмцсд хиойтфяоо нзкитэомго
:
Йзиоо жчгбдйгсхц нзкифэомго+ б кдсдчдл йзосхц дромкз бшждимоммдп хдгхкзсоиол чзедсш+ дсчзазосхц
игэмдо тэзхсго хдгхкзсоиц б ждитэомгг чонтиысзсдб
+
гнидаоммшю б йгххочсзргг$ Хэгсзол модеюдйглшл
 
едиоо ждйчдемд дслосгсы чонтиысзсш+ ждитэоммшо игэмд збсдчдл
 
жчг бшждимомгг йгххочсзргдммдп чзедсш $Визбмшлг гн мгю цбицфсхц :
 ,
 
хднйзмго лзсолзсгэохкгю лдйоиоп
 
лосдйдб чоуомгц нзйзэ мзбгвзргг гтжчзбиомгц йбгаомгол
8
 
 
1
,
 
 чзнчзедскз хсчткстчш г зивдчгслдб едчсдбдп гмщдчлзргдммд
,
бшэгхигсоиымдп хгхсолш
8,
 
 чзнчзедскз зйзжсгбмдп лдйоиг
 
джсглгнзргг чоуомгц нзйзэ мзбгвзргг гтжчзбиомгц йбгаомгол
8,
 
ждитэоммшо
 
 чонтиысзсш лзсолзсгэохкдвд лдйоигчдбзмгц мзбгвзргдммшю нзйзэх гхждиындбзмгол жчойидаоммшю лосдйдб8
,
 
лзсолзсгэохкдо лдйоигчдбзмго нзйзэ мзбгвзргг г тжчзбиомгц хгхждиындбзмгол лосдйдб йбгаомгц к джсглзиымдлт8
 ,
 
хсчткстчмзц хюолз г зивдчгслш чзедсш едчсдбдп гмщдчлзргдммд
,
бшэгхигсоиымдп хгхсолш8
 ,
 
бшедч
 
г дедхмдбзмго
 
зжжзчзсмд
,
жчдвчзллмшю
 
хчойхсб едчсдбдпгмщдчлзргдммд
,
бшэгхигсоиымдп хгхсолш
8,
 
жчойидаомз вчзщгэохкгп чойзксдч+ жднбдицфугп жчдгнбдйгсы жочохэоскчгсочгзиымшю щтмкргп г дромгбзсы ьщщоксгбмдхсы тжчзбиомгц г кдсдчплдаос гхждиындбзсыхц б чзнигэмшю хгхсолзю лдйоигчдбзмгц LEYKEA+ B"
+EPQ Rtuiof$
B
сожомг йдхсдбочмдхсг чонтиысзсдб жчдбойоммшю гххиойдбзмгп
 
хдхсдгс бхдбдктжмдхсг мзтэмд
,
дедхмдбзммшю союмгэохкгю чоуомгп+ мзжчзбиоммшю мзхднйзмго мдбшю лзсолзсгэохкгю лдйоиоп+ зивдчгслдб г жчдвчзллмдвд деохжоэомгцедчсдбшю гмщдчлзргдммд
,
бшэгхигсоиымшю хгхсол+ деохжоэгбзфягю бшхдкго
 
сзксгкд
,
союмгэохкго юзчзксочгхсгкг$ Мзтэмтф мдбгнмт глофс:
 ,
 
жчойидаоммзц кдмрожстзиымзц лдйоиы хгхсолш мзбгвзргг+ лдмгсдчгмвз гтжчзбиомгц йбгаомгол деъоксз #СХ/+ х тэосдл йдчдамдп дехсзмдбкг+жзчзлосчдб хгхсол деъоксз+ чонтиысзсдб лзсолзсгэохкдвд лдйоигчдбзмгц гдеохжоэомгц еонджзхмдхсг йбгаомгц8
,
 
жчойидаоммшо хждхдеш джчойоиомгц мзгитэуоп счзоксдчгг йбгаомгц хгхждиындбзмгол лосдйдб хсчолиомгц к джсглзиымдлт8
,
 
 чонтиысзсш змзигнз юзчзксочгхсгк хжтсмгкдбшю мзбгвзргдммшю хгхсолВИДМЗХХ+ Взигиод+ Anoifu+ OQDRR+ IFQOR+ UZRR г DEPRYEQ MWR+ гю
 
дхдеоммдхсоп г лосдйдб ждбшуомгц сдэмдхсг лохсдджчойоиомгц йбгатягюхцдеъоксдб8
 ,
 
зйзжсгбмзц лдйоиы джсглгнзргг чоуомгц нзйзэ тжчзбиомгц йбгаомгол8
 
 
 
2
,
 
жчойидаоммзц хсчткстчмзц хюолз едчсдбдп гмщдчлзргдммд
,
бшэгхигсоиымдпхгхсолш тжчзбиомгц8
 ,
 
жчойидаоммшо зивдчгслш чзедсш+ едчсдбдп гмщдчлзргдммд
,
бшэгхигсоиымдпхгхсолш тжчзбиомгц8
 ,
 
 чонтиысзсш лзсолзсгэохкдвд лдйоигчдбзмгц лосдйдб чоуомгц нзйзэмзбгвзргг г тжчзбиомгц йбгаомгол8
 ,
 
 чзнчзедсзммшо жчдвчзллш тжчзбиомгц лзчучтсдл йбгаомгц счїюкдиїхмдвдждимджчгбдймдвд чдедсз8
 ,
 
 чонтиысзсш гххиойдбзмгц хбдпхсб хжоргзиымдвд сгжз йбгаомгцждимджчгбдймдвд чдедсз8
 
мзтэмшо ждидаомгц+ чокдломйзргг г бшбдйш+ ждитэоммшо хдгхкзсоиол+ дхмдбзмш мзжчойхсзбгсоиымдхсг г йдхсдбочмдхсг гхюдймшю йзммшю+ кдччоксмдхсг лосдйдбгххиойдбзмгц г жчдбойоммшю чзхэосдб г+ хиойдбзсоиымд+ цбицфсхц б бшхдкдп хсожомгдедхмдбзммшлг$
 
Жчзксгэохкзц нмзэглдхсы чонтиысзсдб
 
ждитэоммшю б йгххочсзргдммдп чзедсоЗтмв Хд Иыбгмз+ нзкифэзосхц б хднйзмгг едчсдбдп гмщдчлзргдммд
,
бшэгхигсоиымдпхгхсолш тжчзбиомгц+ зивдчгслдб г жчдвчзллмдвд деохжоэомгц+ деохжоэгбзфягюьщоксгбмдо тжчзбиомго счзмхждчсмшл хчойхсбдл б збсдлзсгэохкдл г чтэмдл чоаглзю$ Джчойоиом хдхсзб едчсдбдп гмщдчлзргдммд
,
бшэгхигсоиымдп хгхсолш$Хщдчлтигчдбзмш счоедбзмгц жчойъцбицолшо к бшэгхигсоиымдлт цйчт хгхсолш гкзмзизл гмщдчлзргдммдвд деломз$ Жчдбойомд щгнгэохкдо лдйоигчдбзмго гзжчдегчдбзмго зивдчгслдб тжчзбиомгц счзоксдчгоп йбгаомгц мз жчглочосчоюкдиохмдвд ждимджчгбдймдвд чдедсз$ Кдиохмшп чдедс чзххлзсчгбзосхц кзклмдвдкзмзиымзц моигмопмзц йгмзлгэохкзц хгхсолз+ кдсдчзц джгхшбзосхцйгмзлгэохкдп г кгмолзсгэохкдп лдйоицлг$Чонтиысзсш жчдбойоммшю гххиойдбзмгп мз щгнгэохкдп лдйоиг йбгаомгц чдедсз+ ждджсглзиымдлт лзчучтст+ х тэосдл бмоумгю ждлою йбгаомгф+ жднбдицфс хйоизсы
 
бшбдйш д бшхдкдп хсожомг хдбжзйомгц содчосгэохкгю г жчзксгэохкгю чонтиысзсдбгххиойдбзмгп$
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->