Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΟΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ

ΟΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ

Ratings: (0)|Views: 76|Likes:
Οἱ Ἡσυχαστικὲς Σύνοδοι τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνος
ὡς ἡ Θ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
† Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων
Οἱ Ἡσυχαστικὲς Σύνοδοι τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνος
ὡς ἡ Θ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
† Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

More info:

Published by: ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ on Jun 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2014

pdf

text

original

 
– 1 – 
O
ρθοδοξος
 
E
κκληςια
Π
 ατριου 
 
E
κκληςιαςτικου 
 
Η
μερολογιου εν
 
E
 λλαδι
I
ερα
 
Σ
 υνοδος
 
τῶν
 
E
νιςταμενῶν
Οἱ Ἡσυχαστικὲς Σύνοδοι τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνοςὡς ἡ Θ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδοςτῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
† Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος  Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων
1. Εἰσαγωγικὰ
Ο
ΠΩΣ
εἶναι γνωστόν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας τῶν Ἐνισταμένων κατὰτῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὥρισε ἀπὸ τοῦ ἔτους 2005 ὡςΠροστάτας Ἁγίους Αὐτῆς τοὺς Τρεῖς Νέους Ἱεράρχας Φώτιο τὸν Μέγα,Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ καὶ Μᾶρκο τὸν Εὐγενικὸ καὶ ἑορτάζει αὐτοὺς ἀπὸκοινοῦ τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους.Καὶ τοῦτο, διότι οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τοποθετοῦνταιστὴν
εὐθεία γραμμὴ τῆς Παραδόσεως
ἀπέναντι στὴν ἀλλοτριωμένη καὶδιεστραμμένη Δυτικὴ Χριστιανοσύνη
1
.Ὡς ὑπεύθυνοι καὶ θεοφώτιστοιΠοιμένες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,διατηροῦν τὴν εἰρήνη καὶ τὴνἀγάπη τους ἔναντι τοῦ Θεοῦ, τῆςἈληθείας καὶ τῆς Συνειδήσεώς τους,στολισμένοι δὲ μὲ τὰ ὅπλα τοῦΠνεύματος, ἐκκόπτουν ἀποφασιστικὰτὴν
ἀλλοτρίωσι,
ἀπὸ ὅπου καὶ ἄν προέρχεται, γιὰ νὰ παραμείνη ἡ
Πίστιςἀκαινοτόμητος,
Ἐλπίδα ἀδιάψευστος
καὶ ἡ
Ἀγάπη ἀνόθευτος.
πὸ τὴν ἔννοιαν αὐτήν, εἶναι οἱ ὄντως
Εὐεργέτες
τοῦ Χριστιανισμοῦγενικῶς καὶ τῆς Εὐρώπης εἰδικῶς
2
, διότι ἀπέκρουσαν δυναμικὰ τὶς ἐκΔυσμῶν αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες ἐμφανίσθηκαν ἀπειλητικὲς καὶ στὴν Ἀνα-τολή, καὶ ὑπέδειξαν τὴν ἀληθινὴ ὁδὸ τῆς σωτηρίας σὲ ὅλους.Ὁ Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κατήγγειλετὴν παραχάραξι τῶν Δυτικῶν καὶ ἀντιμετώπισε αὐτὴν ρωμαλέα, ἡὁποία ἀφοροῦσεστὴν Θεολογία (Filioque) καὶ στὴν Ἐκκλησιολογία(Κανονικὴ Τάξις)
3
.Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἈρχιεπίσκοποςΘεσσαλονίκης, πιστὸς στὴν Παράδοσι,
ἐπαναδιετύπωσε
τὴν Ὁμολογίατῆς Πίστεως στὴν ἀντιμετώπισι τῆς ὀρθολογιστικῆς καὶ σχολαστικῆς
 
– 2 – 
προκλήσεως: ἐπέμεινε στὴν
διά-κρισι
Οὐσίας καὶ Ἐνεργείας στὸνΘεό, ὡςπροϋπόθεσι
Θεώσεως 
τοἀνθρώπου
4
.Ὁ δὲ Ἅγιος ΜᾶρκοςΕὐγενικός, Μητροπολίτης Ἐφέσου,
 λύτρωσε
τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησίαἀπὸ τὴν
οὐνιτικὴ ὑποταγὴ
στὸ βαρὺπαπικὸ πέλμα, διακηρύσσοντας τὴνσαθρότητα τῆς παπικῆς τυραννίαςκαὶ διασαλπίζοντας τὴν νίκη, τὴνἐλευθερία καὶ τὸ ἀδούλωτον τοῦφρονήματος, ὡς μεγέθους πνευμα-τικοῦ καὶ ἐσωτερικοῦ, προσιτοῦ σὲ πάντα ἄνθρωπο τῆς Ἀληθείας τοῦΘεοῦ.
2. Ἡ Η΄ Οἰκουμενικὴ ΣύνοδοςΣΤΗΝ
ἑόρτιο Ὁμιλία του πέρισυ, τὴν ἡμέρα αὐτή, ὁ Θεοφιλ. Ἐπί-σκοπος Ὠρεῶν καὶ Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μαςκ. Κυπριανός, ἀνεφέρθη εἰδικῶς στοὺς ἀγῶνες τοῦ Μεγάλου Φωτίουκαὶ στὴν σημασία τους, ὡς καὶ στὴν ἀπόδειξι ὅτι γιὰ τὴν διαχρονικὴὈρθόδοξο Συνείδησι, ἡ
Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ879/880,
ἡ ὁποία ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ Μεγάλου Φωτίου ἀπέρριψετὴν αἵρεσι τοῦ Filioque καὶ περιέστειλε τὴν παπικὴ ἐπεκτατικότητα,ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς τὴν
Η΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-σίας.
Εἶναι δὲ ἐπιτακτικὸ τὸ καθῆκον τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας,διὰ τῆς ἐπιδοκιμασίας μάλιστα τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, νὰ προβοῦνκαὶ στὴν ἐπίσημο διακήρυξι Αὐτῆς ὡς τοιαύτης
5
.Καὶ ἔκανε μάλιστα εἰδικὴ μνεία στὴν πρωτοβουλία τινῶν ἐκ τῆςἱεραρχίας τῆς Καινοτόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς αὐτὴ τὴνκατεύθυνσι, ἡ ὁποία ὅμως συνήντησε τὴν ἄρνησι τῆς πλειοψηφίας γιὰἐνασχόλησι μὲ τὸ θέμα καὶ τὴν κατ’ οὐσίαν παράκαμψι αὐτοῦ, προφανῶςὡς ἐνοχλητικοῦ καὶ ἀνεπιθυμήτου! Ἡ Σύνοδος ὅμως τῆς Καινοτόμουἱεραρχίας δὲν ἔπαυσε νὰ ἀσχολῆται μὲ δευτερεύοντα καὶ τετριμμέναθέματα, κάθε ἄλλο παρὰ Θεολογικά, καὶ μάλιστα κυρίως Οἰκονομικά(!), γιὰ νὰ ἀποδείξη πασιφανῶς τὴν βαθειὰ διάβρωσι καὶ ἐκκοσμίκευσίτης...
3. Πρότασις γιὰ τὴν Θ΄ Οἰκουμενικὴ ΣύνοδοΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
ἀναφορὰ περιελάμβανε καὶ τὴν προσπάθεια γιὰ δια-
 
– 3 – 
κήρυξι καὶ τῶν
Ἡσυχαστικῶν Συνόδων τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνος,
ἐπὶ Ἁγίου Γρη-γορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὡς τῆς
Θ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς ὈρθοδόξουἘκκλησίας
5
.
 Ὅμως, ἄν δὲν ὑπάρχη βούλησις καὶ διάθεσις γιὰ διακήρυξι τῆς Η΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐπὶ Μ. Φωτίου, πολὺ περισσότερο ἀποφεύγεταιὑπὸ τῶν Καινοτόμων, Οἰκουμενιστικῶν καὶ Λατινοφρόνων ἐκκλησια-στικῶν Διοικήσεων τῶν ἐπισήμων ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν, ἡ διακήρυξιςτῆς Θ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐπὶ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.Καὶ τοῦτο, διότι ὅπως γίνεται ἄμεσα ἀντιληπτό, οἱ διακηρύξεις αὐτὲςθὰ
ἀποτρέψουν δραστικὰ τὴν ἐνδοτικὴ οἰκουμενιστικὴ πορεία,
ἡ ὁποίαἀκολουθεῖται ἀπὸ ἀρκετῶν δεκαετιῶν, καὶ θὰ θέσουν τὰ πράγματα σὲμία τελείως διαφορετικὴ προοπτική. Τοῦτο ὅμως δὲν εἶναι ἀποδεκτὸἤ καὶ δυνατὸν ἀπὸ τὶς
ψυχρανθεῖσες στὴν Πίστι
Καινοτόμες ἱεραρχίες,στὶς ὁποῖες
ὁ κατὰ Θεὸν ζῆλος ἐσβέσθη
πρὸ πολλοῦ, ἐπικρατεῖ δὲ ἡ συμ-βατικὴ κοσμικὴ διπλωματία καὶ διαπλοκή, γιὰ ἐξυπηρέτησι ἐγκοσμίωνἐπιδιώξεων καὶ ὠφελειῶν.Ἐμεῖς, οἱ ἐλέῳ Θεοῦ διακρατοῦντες τὴν Πίστιν ἀκαινοτόμητον καὶἐκπροσωποῦντες τὴν Συνείδησι τῆς Ἐκκλησίας καθαρὰ καὶ ἀλύμαντο,ἔχουμε χρέος νὰ ὑπενθυμίζουμε καὶ νὰ καλλιεργοῦμε τὸ Ὀρθόδοξο δέονγιὰ τὴν ἐπιτακτικὴ αὐτὴ ἐκκρεμότητα, πρὸς ἐκπλήρωσιν τοῦ ἱεροῦ καθή-κοντός μας ἔναντι Θεοῦ, Ἐκκλησίας καὶ Ἱστορίας, ὥστε νὰ συμβάλουμεμὲ τὶς ἀσθενεῖς δυνάμεις μας στὴν ἐπιτέλεσι τῆς ἐντελῶς ἀπαραιτήτουἐκκλησιαστικῆς ταύτης πράξεως, ὅταν οἱ συνθῆκες τὸ ἐπιτρέψουν.
4. Ἅγιος Γρηγόριος ὁ ΠαλαμᾶςΠΡΙΝ 
νὰ ἀναφερθοῦμε μὲ συντομία στὶςἩσυχαστικὲς Συνόδους τοῦ ΙΔ΄ αἰ., εἶναιἀνάγκη νὰ ὑπενθυμίσουμε ὀλίγα στοιχεῖαπερὶ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.Γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολι τὸ1296 ἀπὸ εὐγενῆ οἰκογένεια εὐλαβῶν γο-νέων. Διαποτίσθηκε ἀπὸ τὴν εὐσέβεια ἐξἁπαλῶν ὀνύχων καὶ ἀνέπτυξε στὸ ἔπακροτὰ φυσικὰ καὶ ἐπίκτητα χαρίσματά του.Σπούδασε φιλοσοφία καὶ ἐπρόκειτο νὰ δι-απρέψη κατὰ κόσμον σὲ θέσεις ὑψηλὲς τῆςκρατικῆς ἱεραρχίας. Ὅμως, ὁ πόθος τοῦΘεοῦ, ὁ ὁποῖος τὸν κατέτρωγε, ὡδήγησετὰ βήματά του στὴν Μοναχικὴ ἀποταγή.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->