Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[object XMLDocument]

[object XMLDocument]

Ratings:
(0)
|Views: 50,083|Likes:
Published by Wal_kolla

More info:

Published by: Wal_kolla on Jun 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/03/2015

 
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 1
ෙ ෙක හ  අ සද නක බැවන ඔබ ෙ ෙට අෙැමරණා ෙන ලන .
 
 ් ෙන  ේ ා ොක ආ.
 
ක අෙැත ා  .ත ා ෙලප ා 
 
න. ෙො
serious
න ක ෙේ ෑ. ා අප එවව
HarshaBlak 
 අ මකදෙ ින ැන 
wish
ා .ඔාේ
 
අත කන.ැ ඉ් එ ො්න ැ එකෑ.
 
 ස න ෙං
A/L
ා  ඉනො. භාේ ඉ ා ්ෙ
 
ඉනො ො ොබ එක ට ා
Abans
එක. ත උඹා  න
 
ැ ා ෙංැ ෙේ ෙ න. ෙං ඉනන ාලල. ොබ එ  ෙ ට න
 
ොක . ොන ඕන ෑ න. ෙං ිනෙ ා හනො.
 
අ  ඉනන ෙෙය අෙය ය. ාතා ඉනන ඕොන. අ
5
 
ා අො
divorce
ා. හ ් අෙත එක ෙ ණ ා.
 
අ අො ොක අ ාොත එක. ත අො ැන එක  ා
 
අප ොොෙ  ජත ා. අො ැ අො ේ 
40
ය. ෙ ක
 
ක ක  ා ෙ එෙ පහෙේ අො. ඇතෙ අො ෙ ෙ
 
ආය.
 
අො  ඉනන ොභොෙ ැැලන. අො ාෙත ්ය. අප ො
 
 ගොතපමන අො ා ාක ා ඒෙෙ
sexy look 
එක
 
න. අො ර අඳනන  යක. ඒ න අො ත
 
අඳනන ෑ.
 
අො ෙොින අනන ගහන ෙනස ා ෙ ්  ආාෙ
bra
එය
 panty
එ පන ා ඇලා ැ එ ැා
fan
එ ා
relax
එක ඉනා.ෙෙ ඉනො අොේ  ෙ ඉබෙ ගා. ෙං ඉන
 
 ැ
TV
එ  ඉන ො අො ෙේ ා ෙත ොන ා ා
 
ෙ තා. ෙෙ ැක අෙ ඉා ාූ ා. ෙං ා න
 
ින ැෙාෙ
xxx
 ෙය අොත ෙකා අත ා ානන. ෙ ොබ
 
එ න ්ං ා. ඒත අො ැෙ ෑ.
 
ෙො ගොත ෙ එ 
 
න  ා. අො ක  ය. ැ තෑ
 body shape
එ
 
් න ඉනා.
 
ොොෙ  ක ෙං  ැක   හා.  අො  එ ාෙ
 
ආා. ෙත ඒා උෙ ය හ ඉෙෙ ෙං
off 
ා
normal

 
හා. අො ාෙආා
අො අ ින ආව ඇය
?” “
ෑ ත අ එච ැ
 
ත ැ එක ෙං  ආා.ා ෑ
?
ෑ අ ාෙ ෑ. ෙච ා
 
ෙො ල
?
ගහන න. ෙං ා එා න
ා න ින ෙේ
 
ින ා බ එ අො ැා  ැ හගා ා න.
අො
 
න ඇ ෙේ එ
??
ඒත අො  ැ ග  ොැක ාන. ෙං ඉන
TV
එ   හා. ඉනො අො ආා ා ේෙ ා පන
,
තඅ
 
ො ක
,
ො ාක ඇය අො ආව. න ත ා ා. අො
 
ා අන අල ය ආව ඒෙෙ ොය. ෙෙත  ඇ හ ො
 
ිෙක ය. අො
…..
න ත ් ා. අො ාෙ ග 
 
්. ෙ ැන ොෙ ැා. ෙ ෙච ල අො ෙච ්
 
ැා ෑ. ෙංඉකෙෙ ාෙ ගහන ො අත ාක ැා.  ංාක ෙ
 
ගා. ඊ ්ෙං
 
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 2
ා  ාා ා තා. ඇැන අො ේ ය.
 
ා ැගන ෙො අවාව
? 8.00
ය ා න ැග ගහන 
 
ෝ එන
”.
එො ෙ ආෙතැේා. ෙො අෙ අ ඇ ආව ො
 
යක.
Transparent
එක. අො ේ න උල ා ෙ ා. අො
 
 ැකා.
ෙො ෙේ ා නන
?”
ෙාන  එනනත ෑ. එො
 
අො ැක ෙේ ින  බ ොල.
 
ඒ ැා
අන  හ්හ්..
ෙ ො ා න හත එ
 
ාෙ අෙෙේ එ අලා
ආන
….
 හ  ැත ැන ොය
 
න
….
ෝ න
ාිෙ ත  ඇලා..ෙ ත ැේා. ෙේ ෝ
 
ත මා..
ආආආආආවවවවවව
අ
…..
ා

අන ො
 
ත
අො ක ා අාා ෙේ ා ා අන න තා.
 
ඇය අ අනන
?”
ෙං  ල ැ ක න ත
?.
ඉන ඒ ෙක
 
ෑ ඔා ෙේඅො න. ා ෙං අොේ  ප ාා ො
kiss
එක
 
නා. ඊ ්අො ොල තා . ෙ අොේ ව උෙ
 
ො ැන තා. ෙං හ අොේ ඉා. ්
……..
අො
 
ඳ ෑා. ෙේ ොල ාෙත එි. ෙං එනෙෙ අොා  ඇ
 
ැා. ා
…..
්
අ
….
අො න තන
අොේ
 
න ය පනෙ ෙං ඇලා ෙ
soft.
අ අො න තා.
 
ැන අොොෙ
form
ා. ඊ ්අො ෙේ එ මන තා. ෙ
 
ක ත එක. ෙංහ න එි අ උන න තා
 
ා
10
ක  ොන ො. ෙේොල ෙත ින අෙේ ොල 
 
එා ත එක අ . අො ොෙඅොන ඉනන ා ෙ
 
තා. එා ය ා ැො. අෙෝ ැන කේ.
ඇය
 
න
 
න ඉනන.
ෙං ැා ආ ා ොල ාන තා. අොේ 
 
ා ො ්ය ඔකෝෙ
shave
ා. ඒ ො ්ය.
ෙෙ  ෝ ආ
 
ෙන න අ
?” “
අන ොලෝ ෙො  අනන
….
ඉකෙ
…..

 
ෙඉන ෑ
….
ෙං ඇගලක ඇ ැො
ා්
ො ය

 
ආ්්්්  න
……
.
 
අො ාා ල ෙො ාතා අෙ ාා ගා ් හ
 
ල ා ාා ා ේ න.  ො අෙ ොෙ ව ්
 
ා
ෙං ඒා න ො අො ෙේ ඔ ල න  හ
 
තා. ෙං න
fuck 
ා. අෙ ක ැනන
… “
 
 
ඇ ාන තන 
”……..
ැාක න ින අෙ ගා
 
ෙේ ටෙ. ෙං ඔකොෙ  ෑා
ඊ ්අොො ඇා අ ෙේ ොල
 
ඉා.
ෙේ ඒා ය  ැෝ
”?
ඔව අ
… “
ැනඉන ෑ තන
 
ෙේ ඇ ාන
”.
ොත ඉන  ැ අනෙ අොේ  හා
 
ා. ක හ  ැ් 
ආ්්්්්්අෙ යන න
 
තන
.
 
ෙේ එ ැන උෙ කා  ින අෙේ  ඇ ො ෙ ක
 
ාැැය ො ය
ෙං වේ ැ ා.
ආ්ආ්ආ්
යන න
 
ෙැ
ආආආවවවව
…..

…..
අෙ න
….
 අ ෙෙ අෙ
 
 ෙනන ත  ා.. ෙේ ප අො ඇගි ින ම එ
 
අක ලා හනෙේ  ඇ ඇගලක ැො ෙ න න එ
 
ැා ේ. ෙෙ   ො අො ෑා..
ආආආආඅ්්්්්්ෙ
 
ා
…..
ොආ්්්්්්
…”
අොආත ගා අෙ ත ෑ සහත ෙ.
 
ා
ආ්්්්
….

ැාක ග ෑ
 
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 3
ෙ ගා  ෝඩ එක
 
අෙේ  ඇ. අෙ ා න ැ  අොය. ෙතෙ
 
අොය. එෙ ෙ ෙේ එ අෙේ  ඇෙ  ෙං අො  ා
 
නගා.
 
ා
20
  ්
, “
ඔා ෙේ ඇෙ ැවා න  ැෝ
?
ා
 
ෙේ එ එිඅො තා. ෙෙ ෙත ා අ නන හ. ො අ ෙ
 
තන ැ ා.ෙක ෑ ැෝ ෙං ඔා න.. ඔා ැෙ ක ෙ
 
න. ්ො
….
ෙං අෙේොල
kiss
එක නා. අො ෙ ෙො 
 
නන
?
ා  ෙො න ඕන
?”
ෙ ආත ගන තා.
ආ්ෙන ෙා
 
ආතැගා ො ෙය  නන ෑ
ා ෙේ එ අෙ මා.
 
අ
…..”
 
 ඇයතන
?? “
ෙේ එ ට ා  නො.
් ෝ එ නෝ
අො
….
 ැ ෙ  ෝෙ ැා ේ.
 
ෙං ාතා එකත ෙච කල ෑ ත
ැන ඉන ෙේ ැෙ කෙ
 
ඔ අයය. 
ෙ්්්්  ආ්්්්ො ා
10
ක  ෙේ
 
එ  ා ෙේ ඇ ත ඉා.
අැගනෝ
,
ැන අත ැත
 
ැනෝ..
ඒ ා ඔා ෙො න නනඅෙ
?” “
අො ල  ඈත
 
නෝ
….
අන .
ඊ ්ෙේ එ අඅො ක හ බා අො
 
ැ්ා.
අන ඕ න එා තන..අෙා..
” “
අො  ැ
 
ඉනො
ා ෙං
 baby cream
ක ක ෑා.. ැන ෙංහ ෙේ එ ඇ
 
ැ්ා.
ආආආආවවවවව
ා ා හ
ආ්්්්
අනඕ න
 
එා ැෝ
ආව..
්අෙ ැඩ නෙ ැෙ ා. ෙං  ොක
 
ා අෙ ක ඇා. අෙ ෙෝ සහක ෑ. ෙ ආත න ේ ආා.
 
අ ඉකෙ ැනෝ
අෙ ාක ැෙ ැා ෙේ එ අොේ 
 
ඇා අලන ඉ ෙං අෙේ  ඇෙ  ංාක ෙ ඇා. අො ඒ
 
ෙ ගලා.
 
ොොෙ  අෙ ඒ ැත ා න
?”
ා එා ො ා තා.
න
 
ැන ෙැගනත  ෑ. අ ෙෙ  ෙ  ෙොා ය නන ෑ
 
ෙක ෑ ාෙේ ඇ අයය. ා ො ාතා. ෙං හ අො ේ 
 
න ා
ා ඔකොෙ
 
ෙේ න
?” “
අන අන අෙ ා ාත ෑ න.
ඔා
 
 ෝ එි ආැත ආත ගා න
?” “
අ ැන ෙො නන
 
අෙේ ඇල ෙේ ඒා ොකගහනන
?” “
ෙං ඒා ානෝ ඔා ැ
 
ඉනෝ
,
ඔා ො ාා නන ෑ නතන
?”
ෙං ඔා න  ත
 
න ඒත ො ාා න එා ෙ ඔා ැඉනෙ ැය
ා අො
 
ෙ ආන වා.
ෑ අ ෙං ඔා ාා ොතනන ෑ ාතෙ.
ා අෙත එක එෙ ඇ ැ නෙ ා ාතා. ඒ ා
 
තත ක උ ක ා. අො ෙ ත නා උන. ෙංඒත
 
ට ාෙ ෙනස ැ ෙ න ගා.
 
අප උනෙ ැගටා.
ත ැගන තන ැන අෙ නත ඕන
 
න.
ා අොො ාතා නෙ. ෙේ එ ආත ගන න තා.
 
ෙං හ අෙේ  හඇල න ො
, “
අන ොලෝ ැන ැැ 
 
ෝ ැන ෙං න ඕන.
ෙ ඉන ඉන ැ ා
අන අ අො
 
ගාෙ ෙං නන ඉනන අන
 plzzz
 ා ා න.
ත ෙං ානත
 
ඕන
ෑ ෑ ාන ඕ ෑ අ අෙෙ ාක ෙය
”.
ා වාෙ
 
අෙ ඇන තා.
ඔා ෙේ 
ෙක ෑ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->