Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
96. - 35.a

96. - 35.a

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2014

pdf

text

original

 
1- PRIJEDLOG -Na temelju
č
lanka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora(Narodne novine, br. 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________donijela
ODLUKUo pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o financiranju izme
đ
uVlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Programprekograni
č
ne suradnje Hrvatska – Srbija u okviru komponente Prekograni
č
nasuradnja programa IPA, za 2012. godinuI.
Na temelju
č
lanka 139. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, 85/2010 –pro
č
ć
eni tekst) pokre
ć
e se postupak za sklapanje Sporazuma o financiranju izme
đ
u VladeRepublike Hrvatske i Europske komisije
 
koji se odnosi na Program prekograni
č
ne suradnjeHrvatska – Srbija u okviru komponente Prekograni
č
na suradnja programa IPA, za 2012.godinu
 
(u daljnjem tekstu: Sporazum).
 II.
Europska komisija dostavila je nacrt teksta Sporazuma kojim bi se omogu
ć
ilo pružanjefinancijskih sredstava Europske unije kroz Program prekograni
č
ne suradnje Hrvatska – Srbijau okviru komponente Prekograni
č
na suradnja programa IPA, za 2012. godinu.Vlada Republike Hrvatske i Europska komisija su 27. kolovoza 2007. godine sklopileOkvirni sporazum izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica opravilima za suradnju u svezi financijske pomo
ć
i Europske zajednice Republici Hrvatskoj uprovedbi pomo
ć
i u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i (IPA) kojeg je Hrvatski saborpotvrdio dana 03. listopada 2007. godine (Narodne novine - Me
đ
unarodni ugovori br.10/2007) (u daljnjem tekstu: Okvirni sporazum). Okvirni sporazum odre
đ
uje op
ć
a pravilasuradnje i provedbe pomo
ć
i Europske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i (IPA).Pomo
ć
Europske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i (IPA) za 2012.godinu usmjerena je na ja
č
anje demokratskih institucija i vladavinu prava, reformu državneuprave, provedbu ekonomske reforme, poštivanje ljudskih i manjinskih prava, promicanjeravnopravnosti spolova, podržavanje razvoja civilnog društva i unapre
đ
enje regionalnesuradnje te pomirbu i obnovu, kao i održivi razvoj i smanjivanje siromaštva. Pomo
ć
Europskeunije tako
đ
er je usmjerena na usvajanje i provedbu cjelokupne pravne ste
č
evine Europskeunije te posebice na pripremu Republike Hrvatske za provedbu poljoprivredne i kohezijskepolitike Europske unije.Dana 20. prosinca 2007. godine Europska komisija je Odlukom br. C(2007)6565, uzzadnje izmjene i dopune Odlukom Komisije C(2012)9260 od 11. prosinca 2012. godine,usvojila Program prekograni
č
ne suradnje Hrvatska - Srbija 2007. – 2013. u okviru
 
2komponente Prekograni
č
na suradnja programa IPA (u daljnjem tekstu: Program). U ciljuprovedbe Programa, neophodno je da Vlada Republike Hrvatske i Europska komisija sklopeSporazum, kako bi se odredili uvjeti potrebni za isporuku pomo
ć
i Europske unije, pravila ipostupci u vezi s isplatom vezanom uz ovu pomo
ć
, kao i uvjeti pod kojima
ć
e se upravljatitom pomo
ć
i.Provedba Programa kroz komponentu Prekograni
č
na suradnja programa IPA za 2012.godinu odvijat
ć
e se prema tzv. decentraliziranom modelu, što podrazumijeva da institucijenadležne za upravljanje programom (upravna tijela i/ili provedbene agencije za odre
đ
enukomponentu) raspolažu sredstvima Europske unije. Pra
ć
enje i evaluacija programa i projekataprovode se u svrhu sustavnog nadzora nad provedbom i procjene u
č
inka dogovorenihaktivnosti i mjera, te služe kao korektivni mehanizam u slu
č
aju neispunjavanja predvi
đ
enihrezultata ili nepoštivanja dogovorenih rokova. Pra
ć
enje projekata financiranih sredstvimaEuropske unije trenuta
č
no se u Hrvatskoj obavlja putem Zajedni
č
kog nadzornog odbora isektorskih pododbora, i taj sustav
ć
e se nadograditi za potrebe pra
ć
enja projekata iz programaIPA. Za poslove financijskog upravljanja zadužen je Nacionalni fond Ministarstva financijakoji djeluje kao riznica za prihvat sredstava Europske unije, odobravanje prijenosa sredstavaoperativnim strukturama ili krajnjim korisnicima, te za financijsku kontrolu utrošenihsredstava.
III.
Sporazum
ć
e nakon njegova sklapanja biti osnova za bespovratno korištenjefinancijskih sredstava koja
ć
e se koristiti u okviru projekata pomo
ć
i Programa prekograni
č
nesuradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekograni
č
na suradnja programa IPA, za2012. godinu.Sporazum predstavlja sporazum standardnog sadržaja i oblika na temelju kojeg semogu primiti sredstva za projekte, kakav Europska komisija obi
č
no sklapa s državamaprimateljicama pomo
ć
i Europske unije.Sklapanjem ovoga Sporazuma doprinosi se ukupnom procesu pridruživanja RepublikeHrvatske Europskoj uniji.
IV.
Tehni
č
ki, pravni i administrativni okvir u kojem
ć
e se provoditi mjere financirane uRepublici Hrvatskoj iz komponente Prekograni
č
na suradnja programa IPA za 2012. godinuodre
đ
en je Okvirnim sporazumom, a Sporazum ure
đ
uje detaljne uvjete potrebne za isporukupomo
ć
i Europske unije, pravila i postupke u vezi s isplatom vezanom uz ovu pomo
ć
, kao iuvjete pod kojima
ć
e se upravljati tom pomo
ć
i.Sporazum sadrži Dodatak A „Program prekograni
č
ne suradnje Hrvatska - Srbija uokviru komponente Prekograni
č
na suradnja programa IPA za 2012. i 2013. godinu“, Dodatak B „Okvirni sporazum izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica opravilima za suradnju u svezi financijske pomo
ć
i Europske zajednice Republici Hrvatskoj u
 
3provedbi pomo
ć
i u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i (IPA)“ od 27. kolovoza 2007.godine, Dodatak C „Dodatni uvjeti za provedbu pomo
ć
i Europske unije“.U Dodatku A „Program prekograni
č
ne suradnje Hrvatska - Srbija u okvirukomponente Prekograni
č
na suradnja programa IPA za 2012. i 2013. godinu“ naveden je opisprograma koji
ć
e se financirati kroz komponentu Prekograni
č
ne suradnje programa IPA za2012. godinu.U Dodatku B „Okvirni sporazum izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i KomisijeEuropskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomo
ć
i Europske zajedniceRepublici Hrvatskoj u provedbi pomo
ć
i u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i (IPA)“ od27. kolovoza 2007. godine sadržan je tekst Okvirnog sporazuma.U Dodatku C „Dodatni uvjeti za provedbu pomo
ć
i Europske unije“ navedene sudaljnje obveze, funkcije i zajedni
č
ke odgovornosti
 
odnosnih struktura, direkcija i tijela kojenisu ure
đ
ene Okvirnim sporazumom, kao i detaljna pravila o akreditaciji operativnih strukturai prijenosu upravlja
č
kih ovlasti od strane Komisije.
V.
Prihva
ć
a se nacrt Sporazuma kao osnova za vo
đ
enje pregovora.Nacrt Sporazuma iz stavka 1. ove to
č
ke sastavni je dio ove Odluke.
VI.
Pregovori za sklapanje Sporazuma ostvarivat
ć
e se u kontaktima diplomatskim putem,te u tu svrhu nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom prora
č
unuRepublike Hrvatske.
VII.
Ovlaš
ć
uje se pomo
ć
nik ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, usvojstvu Nacionalnog koordinatora programa IPA, da u ime Vlade Republike Hrvatskepotpiše Sporazum.
VIII.
Financijska sredstva potrebna za sufinanciranje odre
đ
enih projekata koji proizlaze izSporazuma bit
ć
e osigurana u prora
č
unu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondovaEuropske unije.Ukupna vrijednost Programa prekograni
č
ne suradnje Hrvatska - Srbija u okvirukomponente Prekograni
č
na suradnja programa IPA, za 2012. godinu iznosi 17.647.065,00kuna (2.352.942,00 eura), od
č
ega je za Republiku Hrvatsku predvi
đ
eno 8.823.532,50 kuna(1.176.471,00 eura). Vrijednost koja je predvi
đ
ena darovnicom Europske unije RepubliciHrvatskoj iznosi 7.500.000,00 kuna (1.000.000,00 eura), dok 
ć
e ostatak iznosa osiguratikrajnji korisnici projekata u sklopu Programa i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondovaEuropske unije u svojem prora
č
unu. Ukupna vrijednost sufinanciranja iznosi 1.323.532,50

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->