Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ho Chi Minh Toan Tap 1

Ho Chi Minh Toan Tap 1

Ratings: (0)|Views: 158|Likes:
Published by thientuyettinh

More info:

Published by: thientuyettinh on Apr 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2011

pdf

text

original

 
KH¤NG Quý H¥N §éC LËP, Tù DO! CHÝ MINH TOµN TËP
XUÊT B¶N LÇN THø HAI THEOQUYÕT §ÞNH CñA BAN BÝ TH¦ TRUNG ¦¥NG §¶NG CéNG S¶NViÖt Nam Sè93-q§/TW, NGµY 22 TH¸NG 12N¡M 1994.
 
Héi ®ång xuÊt b¶n
®µo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ångnguyÔn ®øc b×nhPhã Chñ tÞch Héi®ångHµ ®¨ngUû viªn Héi ®ång®Æng xu©n kú"trÇn träng t©n"NguyÔn duy quý "®ç nguyªn ph¬ng"Hoµng minh tho" TrÇn nh©m"
Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o
®Æng xu©n kúsong thµnh
nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 1
NguyÔn thµnh (Chñ biªn)Phïng ®øc th¾ng®Æng v¨n th¸i
hå chÝ minh
toµn tËp1
1919 - 1924
XuÊt b¶n lÇn thø haiNhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc giaHµ Néi - 2000
 
Thi hµnh quyÕt ®Þnh cña Ban BÝ th, ViÖn Nghiªn cøu chñnghÜa M¸c - Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh cïng víi Nhµ xuÊtb¶n ChÝnh trÞ quèc gia, sau mét thêi gian tÝch cùc, khÈntr¬ng chuÈn bÞ, ®· hoµn thµnh viÖc su tÇm, bæ sung vµhoµn chØnh b¶n th¶o. Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 105 ngµysinh cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ chuÈn bÞ tiÕn tíi §¹i héi®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng, bé
Hå ChÝ MinhToµn tËp
, xuÊt b¶n lÇn thø hai, gåm nhiÒu tËp lÇn lît ram¾t b¹n
LêI GiíI THIÖU
Hå CHÝ MINH TOµN TËP
Ngµy 22-12-1994, Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖtNam ®· ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc xuÊt b¶n lÇn thø hai bé
Hå ChÝ Minh Toµn tËp.
B¶n quyÕt ®Þnh nªu râ: "Tríc nh÷ng diÔn biÕn míicña thÕ giíi vµ nh÷ng nhiÖm vô to lín cña sù nghiÖp x©y dùng vµb¶o vÖ Tæ quèc, h¬n bao giê hÕt, viÖc thÊm nhuÇn vµ lµm ®óngtheo t tëng Hå ChÝ Minh cã tÇm quan träng ®Æc biÖt. NghÞ quyÕt§¹i héi lÇn thø VII cña §¶ng kh¼ng ®Þnh c¸ch m¹ng níc ta lÊy chñnghÜa M¸c - Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng, kimchØ nam cho hµnh ®éng". Thi hµnh quyÕt ®Þnh cña Ban BÝ th, ViÖn Nghiªn cøu chñnghÜa M¸c - Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh cïng víi Nhµ xuÊt b¶nChÝnh trÞ quèc gia, sau mét thêi gian tÝch cùc, khÈn tr¬ng chuÈnbÞ, ®· hoµn thµnh viÖc su tÇm, bæ sung vµ hoµn chØnh b¶n th¶o.Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 105 ngµy sinh cña Chñ tÞch Hå ChÝMinh vµ chuÈn bÞ tiÕn tíi §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña§¶ng, bé
Hå ChÝ Minh Toµn tËp
, xuÊt b¶n lÇn thø hai, gåm nhiÒutËp lÇn lît ra m¾t b¹n ®äc.** *
Hå ChÝ Minh Toµn tËp
, xuÊt b¶n lÇn thø hai, tËp hîp phÇn línnh÷ng t¸c phÈm, bµi nãi, bµi viÕt quan träng cña Chñ tÞch Hå ChÝMinh tõ n¨m 1919 ®Õn n¨m 1969 ®· su tÇm vµ x¸c minh ®îc. §©ylµ mét tµi s¶n tinh thÇn v« gi¸ cña toµn §¶ng, toµn d©n ta, lµ sù
 
VII

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->