Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ho Chi Minh Toan Tap 9

Ho Chi Minh Toan Tap 9

Ratings:
(0)
|Views: 101|Likes:
Published by thientuyettinh

More info:

Published by: thientuyettinh on Apr 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

 
670671hå chÝ Minh toµn tËp
HéI §åNG XUÊT B¶N
§µO DUY TïNG Chñ tÞch Héi ®ångNGUYÔN §øC B×NH Phã Chñ tÞch Héi ®ång§¡NG viªn Héi ®ång§®NG XU¢N Kú" TRÇN TRäNG T¢N"NGUYÔN DUY QUý"§ç NGUY£N PH¦¥NG "HOµNG MINH TH¶O " TRÇN NH¢M"BAN CHØ §¹O X¢Y DùNG B¶N TH¶O§®NG XU¢N KúSONG THµNHNHãM X¢Y DùNG B¶N TH¶O TËP 9PH¹m Mai Hïng (Chñ biªn)Ng« V¨n TuyÓnLª Trung kiªn
Hå CHÝ MINH
TOµN TËP
9
1958 - 1959
XuÊt b¶n lÇn thø hai
NHµ XUÊT B¶N CHÝNH TRÞ QUèC GIAHµ NéI - 2000
 
670671hå chÝ Minh toµn tËp
 
670671hå chÝ Minh toµn tËp
LêI GiíI THIÖU TËP 9
 TËp 9 cña bé s¸ch
Hå ChÝ Minh Toµn tËp
, xuÊt b¶n lÇn thø hai,bao gåm nh÷ng t¸c phÈm, bµi nãi, bµi viÕt, nh÷ng ®iÖn v¨n, th tõ,... cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ ®Çu n¨m 1958 ®Õn hÕt n¨m 1959.C¸c v¨n kiÖn in trong tËp s¸ch nµy thÓ hiÖn s©u s¾c nh÷ng quan®iÓm, ®êng lèi vµ chñ tr¬ng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong viÖcl·nh ®¹o nh©n d©n ta thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô tríc m¾t cña thêikú lÞch sö míi "
lµ ra søc x©y dùng vµ cñng cè miÒn B¾c, ®a miÒnB¾c tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi, ®ång thêi ®Êu tranh thùc hiÖnthèng nhÊt níc nhµ, nh»m x©y dùng mét níc ViÖt Nam hoµ b×nh,thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vµ giµu m¹nh
" (tr.156).Bíc sang n¨m 1958, miÒn B¾c ®· kÕt thóc thêi kú kh«i phôckinh tÕ ®· kÕt thóc vµ më ®Çu thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸chcã kÕ ho¹ch. Chóng ta b¾t ®Çu thùc hiÖn kÕ ho¹ch 3 n¨m (1958-1960) mµ träng t©m lµ c¶i t¹o nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ bíc ®Çux©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi ë miÒnB¾c, lµ hËu thuÉn cho cuéc ®Êu tranh cña ®ång bµo miÒn Nam®ßi hoµ b×nh thèng nhÊt Tæ quèc. §ã còng lµ néi dung chñ yÕu ®- îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c bµi viÕt, bµi nãi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minhë tËp s¸ch nµy.VÒ nhiÖm vô c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c, Chñ tÞch HåChÝ Minh x¸c ®Þnh lµ ph¶i "
®Èy m¹nh cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa®èi víi n«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vµ c«ng th¬ng nghiÖp t b¶nchñ nghÜa, ®ång thêi ra søc cñng cè vµ ph¸t triÓn thµnh phÇn kinhtÕ quèc doanh, lùc lîng l·nh ®¹o cña nÒn kinh tÕ quèc d©n (tr.319),
trong ®ã "
Hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp lµ kh©u chÝnh thóc ®Èy c«ngcuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c
(tr. 589).§Ó n«ng d©n ph¸t huy ®îc vai trß tÝch cùc vµ to lín trong c¸chm¹ng x· héi chñ nghÜa, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §¶ng Céng s¶nViÖt Nam chñ tr¬ng tõng bíc ®a n«ng d©n vµo con ®êng hîp t¸cho¸ n«ng nghiÖp b»ng nh÷ng h×nh thøc, bíc ®i thÝch hîp víi tr×nh®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lýcña c¸n bé còng nh sù nhËn thøc vµ gi¸c ngé cña n«ng d©n. Trong nhiÒu bµi nãi cña Ngêi víi c¸n bé vµ x· viªn hîp t¸c x· n«ngnghiÖp ë c¸c ®Þa ph¬ng, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thêng nhÊn m¹nh môc®Ých cña viÖc hîp t¸c ho¸ "
Lµ ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng n«ng d©n, lµmcho n«ng d©n ®îc no Êm, m¹nh khoÎ, ®îc häc tËp, lµm cho d©n giµu,níc m¹nh"
(tr.537), muèn vËy, viÖc x©y dùng hîp t¸c x· ph¶i lµm tõ nhá®Õn lín,
"ph¶i theo nguyªn t¾c tù nguyÖn tù gi¸c, kh«ng gß Ðp"
(tr.245),
"ph¶i tæ chøc, qu¶n lý hîp t¸c x· cho tèt"
(tr.537), "
Ph¶i lµmthÕ nµo cho x· viªn trong hîp t¸c x· thu nhËp nhiÒu h¬n thu nhËp cñan«ng d©n trong tæ ®æi c«ng vµ tæ viªn trong tæ ®æi c«ng thu nhËpnhiÒu h¬n thu nhËp cña n«ng d©n cßn lµm ¨n riªng lÎ"
(tr.410), "
 ph¶ichó ý ph©n phèi cho c«ng b»ng... c¸n bé ph¶i chÝ c«ng v« t,... ph¶id©n chñ, tr¸nh quan liªu mÖnh lÖnh,... cÇn chó träng ®Õn chÊt lîng,kh«ng nªn ch¹y theo sè lîng"
(tr.537, 538), ph¶i "
ra søc thùc hiÖn khÈuhiÖu
cÇn kiÖm x©y dùng hîp t¸c x·
" (tr.539).NhÊn m¹nh quan ®iÓm hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp lµ kh©u chÝnhthóc ®Èy c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh®ång thêi rÊt chó träng vÊn ®Ò c¶i t¹o c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸ctheo híng ®i lªn chñ nghÜa x· héi. §èi víi thî thñ c«ng, ngêi bu«n b¸nnhá vµ nh÷ng ngêi lao ®éng riªng lÎ kh¸c, Ngêi chñ tr¬ng "
b¶o héquyÒn së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt cña hä, ra søc híng dÉn vµ gióp ®ìhä c¶i tiÕn c¸ch lµm ¨n, khuyÕn khÝch hä tæ chøc hîp t¸c x· s¶n xuÊt theo nguyªn t¾c tù nguyÖn"
 (tr. 589). Víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ c«ng th¬ng nghiÖp t b¶n tdoanh vµ ®èi víi t s¶n d©n téc, c¨n cø vµo sù ph©n tÝch khoa häcnh÷ng ®®c ®iÓm kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa vµ th¸i ®é chÝnh trÞ
VIIIXVIII

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->