Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ALBANIANMAIL_nr103

ALBANIANMAIL_nr103

Ratings: (0)|Views: 337|Likes:
Published by kl3o
Edition nr. 103 (Date: 1 May 2009). Newspaper for the Albanian Community of United Kingdom.
Edition nr. 103 (Date: 1 May 2009). Newspaper for the Albanian Community of United Kingdom.

More info:

Published by: kl3o on Apr 29, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

10/11/2012

 
Newspaper for theAlbanian Communityof United Kingdom
Published every fortnight
No.
 
103
I    S  S  1  7  4  1   5   5   0   0  
 fq:
PERSONAZH5
 
 fq:
AKTUALITET2
 
 fq:
KOMUNITET23
Fatmir Terziu
S
hqiptarët kanë më shumë arsye për tëfestuar këto ditë. Janë dy arsye të fortamadje që lidhen me ëndrrën shqiptaretë pas vitit 1990-të. Kështu, Londra është e paranë festën shqiptare. Shqipëria hyri zyrtarisht nëNATO. Ndërkohë edhe ëndrra tjetër e hyrjes nëKomunitetin Evropian duket më e prekshme.Është një ëndërr që na ka shoqëruar gjithë këtovite. Dhe sipas medias shqiptare mësohet seShqipëria tashmë ka bërë propozimin e radhës.Është vetë Kryeministri shqiptar, Sali Berisha, qëzyrtarizon: Më 28 prill 2009 Shqipëria paraqitizyrtarisht kërkesën e Shqipërisë për statusin evendit anëtar të Bashkimit Europian. Kërkesaiu paraqitet presidentit të Këshillit të BashkimitEuropian, Mirek Topolanek. Berisha e cilësoi këtëhap si një akt me rëndësi përcaktuese në procesine anëtarësimit të vendit. “Ky vendim yni nuk vjensi një vendim i njëanshëm, por vjen si një ven-dim plotësisht i bashkërenduar me vendin që kakryesinë e radhës së BE-së, vjen si një bashkëpun-im me vendet anëtare te BE të cilat mbështesinkëtë akt dhe këtë vendim, vjen si një bashkëren-dim me Komisionin Europian,” - tha kryeministrishqiptar. Kryeministri Berisha falënderoi me këtërast opozitën shqiptare për kontributin që ajo kadhënë, duke siguruar se kjo kërkesë nuk është njëakt elektoral.Ndërsa, kryeministri ka dorëzuar publikishtkërkesën për të aplikuar për statusin e kandidatesnë BE, natyrshëm edhe festa e organizuar nëLondër nën kujdesin e Ambasadës së Shqipërisë,“Bashkimi i Shoqatave Shqiptare” dhe sponsori-zuar nga “Alban Travel”, e bën këtë një arsye mëtë gëzueshme. Në këtë festë më datën 16 Maj, ora19-të në Hammersmith Town Hall, me moton“Shqipëria në NATO”, janëpër të shtuar akoma më
EDITORIAL
 fq:
2
Londra, jo njëëndërrpër studentëtshqiptarë!David Blunkett:Hakerat kërcënimedhe për biletatonline përLojërat 2012-të
TO ADVERTISE HERE CONTACT
 
02072639000
REKLAME
 
 
15 - 30
 
KORRIK
 NISJAPER TE RRITURPER FEMIJE
(2-12 vjeç)
KTHIM
23 - 7
 
ALBANIAN AIRLINES
 £
399
.00
 incl tax
BRITISH AIRWAYS
 £
399
.00
 incl tax
£
369
.00
 incl tax
£
369
.00
 incl tax
KORRIK
 
GUSHTSHTATOR
Shkrimtarjae vogël Jata
FESTË SHQIPTARE NË LONDËR
TEL
 
020 7263 9000
 | 
SMS
 
07796012222
 | 
FAX
 
020 7561 1603£1.00
WHERESOLD
01
/
05
/
2009
 
 fq:
15
Alban Travel ju sjell oferta ekskluzive nëse rezervoni deri më 15 Maj:Na telefononi sot dhe na provoni: 0207 561 1604
ALBANIAN MAIL
Gazeta Shqiptare
në Brita
 
ni të Madhe dhe Irlandë
 E l i
 F a r a
 S a b r i
 F e j z u l l a h u
KONCERT i MADHNË LONDËR...
 
Fatmir Terziu
N
ë numrin e kaluar gazeta “Alba-nian Mail” me të drejtë paralajmëroiqytetarët shqiptarë dhe më së shumtitë gjithë ata që synojnë për të udhëtuar dukeprerë biletat online, se hakerat e internetit kanëshfrytëzuar termin ‘recesion’ për mrekulli. Njëluftë e tyre, e re, e pandjeshme është në fushën‘cyberspace’.Duke qenë piratët më të kualifikuar të in-ternetit ata po shfrytëzojnë në mënyrë tejet tësofistikuar edhe periudhën më të vrullshme tëverës, kjo periudhë që qytetarëve të shumtë ushërben për udhëtime dhe për pushime për tëlarguar lodhjet, stresin dhe ngarkesat emocio-nale të grumbulluara për më se një vit në kurri-zin e tyre.Por në vend që ata të lehtësohen, të shlodhene të pushojnë, në vend që të largojnë streset e
Editor in Chief:
Fatmir Terziu
TEL
07790607297
E-MAIL
editor@albanianmail.co.uk
Design:
Kleant Halili
TEL
07769816573
E-MAIL
design@albanianmail.co.uk
Reporters:
Ruzhdi Jata, Aleko Likaj, Naum Prifti, Sami Milloshi, Eliana Alien,Brikena Muharremi-Mlinaku
(Law Commentator)
, Kolec Traboini, Sulejman Hasa,Rajmonda Moisiu, John Hodgson, Aida Dismondy, Mehill Velaj, Sokol Suka
Contact
Al bani an
Mail
Address:
132 Seven Sisters Road, LONDON N7 7NS
TEL
 
0207 263 9000
 
FAX
 
0207 7561 1603
 
SMS
 
07796012222
 
E-MAIL
 
contact@albanianmail.co.uk
 
ONLINE
 
albanianmail.co.uk
HAKERAT SULM BILETAVE ONLINE
EDITORIAL
2
shumë atmosferën festive e të gëzuaredhe këngëtarja brilante, Eli Fara,i mirënjohuri Sabri Fejzullahu dhe grupi“Tinguj Zemre”. Organizatorët e këtij festimimasiv kanë marë të gjitha masat e duhuraqë festimet të përkojnë me kulturën qytetaredhe dëshirën shqiptare. Kështu nën ritmin ekëngës dhe muzikës shqiptare nga të gjithatrevat festivja e organizuar do të jetë një rasti shkëlqyer për të shfaqur karakterin e vyershqiptar të gëzimit, të cilin jo pak herë e kanëtreguar shqiptarët e Mbretërisë së Bashkuar.
Arsyet e gëzimit
Pra, dy janë arsyet e këtij gëzimi. Hyrjazyrtare e Shqipërisë në NATO, ku flamurishqiptar u valëvit mes flamujve të anëtarëvetë këtij pakti ushtarak për ruajtjen e paqes.Rasti më i freskët është momenti që Kryemi-nistri Berisha e cilësoi si moment historik përShqipërinë dhe nënvizoi: “Ky është mo-ment i një rëndësie përcaktuese në procesine anëtarësimit të plotë në BE. Vendimi nukështë i njëanshëm, por vjen i bashkërenduarme vendin kryesues të kryesisë së radhës sëBashkimit Europian dhe në bashkërendimme vendet anëtare të BE-së të cilat mbësh-tesin këtë akt e këtë vendim”. “Vendimi përtë paraqitur më 28 prill, në Pragë, kërkesëne Shqipërisë për statusin e kandidatit ështënjë vendim gjerësisht i konsultuar sikundërdhe kishim deklaruar më parë Gjatë këtyremuajve janë zhvilluar negociata me kancel-aritë e vendeve anëtare. Ne paraqesimkërkesën pasi kemi plotësuar me seriozite-tin më të madh kërkesat dhe detyrime qëvijnë nga Marrëveshja Internim. Paraqesimkërkesën pasi të gjitha vendet anëtare tëBE-së ratifikuan në parlamentet e tyre Mar-rëveshjen e Asocim Stabilizimit mes Shq-ipërisë e BE-së” theksoi më tej kreu i qeverisëshqiptare.
Reformat dhe premtimet
“Mbajtëm premtimin që i kishim dhënëshqiptarëve se do të realizojmë reformat dhefalë reformave Shqipëria u anëtarësua nëNATO. Në një hark kohor më të shpejtë sepër të gjitha vendet e tjera të rajonit, vendetanëtare të BE-së ratifikuan pa asnjë vështirësi,MSA-në. Reformat bënë të mundur që në njëhark kohor të shkurtër Shqipëria të ftohet përtë paraqitur kërkesën për statusin e kandi-dates për në BE. Ne vonuam 7 vjet për tëparaqitur kërkesën jo sepse ishte një fobi ndajshqiptarëve, por sepse reformat mbeteshinnë letër, ndërsa nga 12 shtatori i 2006 në janartë 2009 reformat u intensifikuan dhe morënvlerësimet më pozitive”. Zoti Berisha më tejshprehu mirënjohje të thellë për KomisioninEuropian, dhe të gjitha vendet anëtare për“solidaritetin- sic tha ai që- kanë dëshmuar”si dhe falënderoi të gjithë administratënqë “gjatë këtyre 4 viteve iu përgjigjën mepërkushtim kërkesës së vendit për reformadhe i zbatuan ato me seriozitet dhe shpe- jtësi”. Mirënjohja shqiptare vjen natyrshëmedhe nga kjo festë shqiptare. Kështu ngazemra e Metropolit britanik shqiptarët që je-tojnë, punojnë dhe studiojnë prej vitesh kanënderin t’i bashkëngjiten këtyre momentevehistorike dhe tejet të vyera për Kombinshqiptar. Festivja “Shqipëria në NATO” jumirëpret. Është shansi juaj të bëheni dësh-mitarë historikë të këtyre dy ngjarjeve tërëndësishme. Biletat kanë filluar të shiten. Përmë shumë informacion kontaktoni organi-zatorët...
tyre, pra qytetarët e shumtë udhëtues që pl-anifikojnë udhëtime jashtë Britanisë, janë vënënën sulmin barbar të hakerave, që me mënyramashtruese mundohen t’ua shtojnë dertet dhesikletet.Kështu fill pas këtij shkrimi të gazetës sonë,është vetë ish-ministri i Brendshëm i Britanisësë Madhe, deputeti i Parlamentit Britanik,David Blunkett, që vuri në rend të ditës njëparalajmërim të ngjashëm me veprimtarinë ehakerave të internetit.Ai në të gjitha mediat britanike më datën27 Prill, paralajmëroi se hakerat kishin shtu-ar shumë veprimtarinë e tyre në drejtim tëndërhyrjes me biletat online. Kështu sipas tijata vinin në rrezik edhe biletat online për lo- jërat olimpike vitit 2012-të.Hakerat kërcënim në Londër për “Lojërat2012-të”, ishin shkrimet që shoqëronin para-lajmërimin e zotit Blunkett. Të hënën, 27Prill 2009, David Blunkett shpalli frikën se ha-kerat në cyberspace kishin shtuar veprimtarinëe tyre kriminale online me biletat, përfshirëedhe synimin për Lojërat e Olimpiadës 2012-tënë Londër. Ky është një paralajmërim serioz,pasi vjen nga vetë zoti David Blunkett.Hakerat terroristë, mund të jetë shkas për ‘tëshembur sistemin’ e kompjuterit dhe sistemete komunikimit ose të ndërpresin shitjen e bile-tave, strehimin dhe rregullimet e transportit,nënvizoi në paralajmërimin e tij zoti Blunkett.Sipas disa burimeve të sigurtë nga mediatmësohet se zoti Blunkett, këtë e ka bërë publikemë shumë edhe në një samit për këtë qëllim.“Hakerat po përdorin internetin të zhva-tin paratë e pushuesve.” Ky është një para-lajmërim që vjen nga media. Një paralajmërimqë vjen në një kohë që hakerat tashmë janënë një marifet të tillë edhe me shqiptarët. Atapërdorin mjaft faqe internetike, ku premtojnëçmime tejet të ulëta për një udhëtim, dhe nëkthim u marin qytetarëve gati katërfishin e bi-letës, ose u premtojnë në mënyrë të gënjeshtërtbiletën ‘return’ (vajtje-ardhje) dhe pastaj i lënëudhëtarët shqiptarë në mes të rrugës, pra papatur vendin e sigurtë në kthim. Kjo ka rënë nësy të disa shqiptarëve.Por, edhe pse në fillimet e tyre, hakerat syno- jnë të shtojnë veprimtarinë abuzuese edhe nëfaqe serioze internetike. Dhe pasi e pret biletëntë vjen sinjali se biletën e keni vetëm për njëudhëtim, pra pa kthim dhe kështu ju duhet tësiguroheni për kthimin tuaj.Kështu me një fjali “Ju lutem na falni”, ngaanonimatët hakera të internetit e pëson xhepi iudhëtarit që udhëton drejt vendit që ai prefer-on. Në këtë fjali janë pjesë e fatit të tyre të keqedhe mjaft shqiptarë që punojnë, studiojnë,dhe jetojnë në Britaninë e Madhe.Kështu duke dëgjuar zërin e disa qytetarëveqë s’duan të identifikohen kësaj here le të shër-bejë ky si një lloj paralajmërimi ndihmës përata që gënjehen të presin biletat në rrugë inter-netike, dhe duke mos u siguruar për ligjshmëri-në e faqeve elektronike, që disa herë duket tejetprofesionale dhe shumë zyrtare. Por kjo nukështë vetëm një situatë e tashme. Ajo ka qenëedhe më përpara dhe në disa vende të ndry-shme. Tani mesa duket është më e përhapuredhe në dëm të udhëtuesve shqiptarë.Sipas një informacioni online të gazetares G.Shaw, e “Vancouver sun” mësohet se hakerat janë mjeshtra të dhenj dhe të sofistikuar.Ajo shkruan se ata janë në shërbim të zhvatjessë biletave që shiten online edhe në koncerte,edhe në udhëtime etj.Por edhe në qoftë se hakerat mund të ngjajëse nuk kanë marrë direkt para prej jush, biletëblerësit e rregullt të jenë ata që fitojnë më shumë,pasi në kohën e kthimit tuaj nga udhëtimi jumbeteni me gisht në gojë, se vendin tuaj e kanëme ligj ata që presin bileta të rregullta.Shaw sqaron: “Ndoshta ju duhet një minutëe gjysmë për të blerë një biletë me një klikim nëinternet, por që për këtë minutë e gjysmë, ha-kerat ju lënë ditë, javë në këmbë para sportelevetë kthimit me torba e valixhe në dorë.” Askushnuk mund tu vijë në ndihmë më pastaj, veçse ju mbeteni viktima të këtyre mashtruesve dhehajdutëve profesionistë të fushës internetike(cyberspace).Kështu ju keni hyrë padashje në një lojë ‘simacja me miun” ku biletëblerësit dhe ligjorët janë në sikletin e rradhës. Kjo është një lojë etillë, pasi hakerat janë të aftë të ndërhyjnë memjeshtëri edhe në identitet edhe në faqe seriozeinternetike. E ndërsa kjo dihet, natyrshëm mëligjore është tu vish në ndihmë qytetarëve, nëkëtë rast udhëtuesve të pafajshëm.
David Blunkett: Hakerat kërcënim në Londër edhe për biletat online për “Lojërat 2012-të”
2
 ALBANIAN MAIL
E Premte, 1 Maj 2009
AKTUALITET

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->