Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Git Shabbos Friday 06.14.13

Git Shabbos Friday 06.14.13

Ratings: (0)|Views: 113|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Jun 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/14/2013

pdf

text

original

 
Medical Services Specialties
• AcupunctureBlood Work• CardiologyCertified Social Worker • DERMATOLOGYEmerg Med /Crit Care/TraumaFamily Practice• Gastroenterology• GynecologyInternal Medicine• NEPHROLOGYNeurodevelopment Treatment• Neurologist• NeurologyNURSE PRACTITIONER - FAMILYOB / GYNOptometrist & Diag PharmaOrthopedic Surgery• OTOLARYNGOLOGYPain management• PhastryParaffin Bath & Fluido Therapy• PediatricsPerceptual Skill DevelopmentPhysical Medicine & RehabPHYSICIAN ASSISTANT• Podiatry• Psychiatry• Psychologist• RHEUMATOLOGYSOCIAL WORKER• Urology• X-rays
Rehablitaion services
2 Pools /Aquatic TherapyCustom SplintingGross Motor, Fine Motor and VisMuscle StrengtheningOccupational TherapyOrthopedic GymParaffin Bath & Fluido TherapyPhysical TherapySensory Integration EquipmentSnoezelen RoomSpeech TherapyTraction and Joint Mobilization
Flatbush
2555 Nostrand Ave.Brooklyn NY 11210P:718-951-8800F:718-951-0846
 Williamsburg
16 Sumner PlaceBrooklyn NY 11206P:718-336-9500F:718-336-9505
 Website:
www.ahavamedical.com
 
Ç  Á ¿  Á ½ ¾  Á ¸ ´ Ç Ã 
 
¾ ´ ¯ · À ¸ · ¿  Á ² 
We specialize in pediatric dental 
      B      R      I      L      L      I      A      N      T
   |
   8   4   5  -   7   8   2  -   7   9   8   8
 
PARTY 
 
PRE COUNTRY 
, '
"
' 
23 Rodney St.
(paz)
June 16
11:00 12:00
" " " ' ' "
,()
 
To advertise call: 718.388.7744
Fax: 718.954.9788
Email: mail@gitmorgen.com
June 14 ‘13
1310
8:139:40 "
4:12 :5:24 :8:34 ”9:10 " "10:01 :10:25 " "12:56 :8:28
718.331.8463
:
"
°73-°58°79-°60°78-°65°81-°68°77-°61°77-°60
- ' -
'
" "
. " . " "
"
 
- " "" "" - "
"
"- " "
" ' " " -
" "- " "
" " " - "
" - " "
"
"
'
"" - " "
"
" - " "" "" - " "
"
" - "
" " "
" "" - "
" " "
" - " "" "" - " "" - " "" "" - " "" - " "" "" - "
'
"" - " "" "" - " "" - " "" "
" - " "
" - " "
" "" - " "
 
É´ÇÇ´Áɳ
 
³Á¸À¿
 
"
 °´È·¸²¸µ 
"
 
µ´½É
 
¯
"
¸
 
¯È¸²Æ
 
¯»´»¸³²
 
¯½´¸
 
Á
"
¸µ
 
¸°Å
 
ÉÇ·Á
 
»Á°
 
Æ
"
³¸°Ç
 
»È
(June 16)
Æ»°
 
ÉÈÇÃ
 
±¯·¿´µ 
 
³
"
¸¯
 
À¸´Ç¯
 
·¸»Ã
 
¾Á½
(June 20)
Æ»°
 
ÉÈÇÃ
 
±¸·ÈÇÁ¿¯²
 
³
"
¸¯
 
ƸǴÅ
,
Á¿¸¸ÇÆ´¯
,
¾¸»´Ã
 
¼¸È´²Æ³
 
É´½´Æ½°
 
»»Ãɽ
 
·Á´´
 
¾Á½¯
"
·¸»È
 
¾¸·ÈÇ´°½
 
Ç
"
´½²¯
 
¾Ç½
 
Æ
"
º
 
·¸½
 
´¸
´ Å
 
 
 É ¶¿ ½
 
 » Á°
 
 Æ
 ³ Ç ³
 
 ¼ È °
 
 ¯ ° ´ ½
 
 Ç ½ ¯ È
 
 »
 Å µ
 
 È · ¯ Æ¿ ´ ½
 
 Ç µ Á » ¯
 
 » ¯ Æ µ ¶ ¸
 
 ¸ Ç° ²
 
 » Á° ½
 
 ¸ É Á ½ È
 
 ¯ ´³ È
 
 ¸ ½
 
 ¸ º
 :
 Ç ½ ¯
 
 Á
 ¸ µ
 
 ¯ ´ ´ ¯¿ ¸ È ½
 
±
 »°
 
 É ´ ¸³ »
 
 ´ »
 
 Ç È Ã ¯
 
 ¸ ¯ È
 
 »
 ´ ¶°
 
 ¸³ ¸
 
 Ã
 º Á
 
 ¾ ´ Ç ¸ ½°
 
 Ç ½ ´ Á°
 
 µ ´ ½ É
 
 ¯
 ¸°
 
° ´ È · ¸ ² ¸ µ°
 
 ¾ ´ ¸ Å
 
 » Á
 
 ¯ » ´ » ¸³ ²
 
 ¯ ½ ´ ¸°
 
 ¸° Å
 
 É Ç · Á³
 
 » Á°
 
 ´ º ´
 
 Æ
³³
 
 ³ µ ´
 .
 ³
 ² º Á
 
³ µ
 
 ¾ ¸ Á ½
 
 ¼ Á ·
 
 È ¸± Ç ¸ ´
 
 ¸
 É ¯
 
 ²
 »
 
 ¸ » ²
±
 
 Æ ´ Àà°
 
 µ ½ ´ Ç ½
.
 ´ ¸ ² ¶ ¸
 
 ´ ½ È
 
 ³ ½ ½ ´ Ç¿ ´
718.436.1002
»Á´´ÁÇ·
 
±ÇÁ°º¸¸Ç
 
·ÅÁ¸
 
¾¸´È
 
·Ã´Ç
      Y      H      K      S      E      R      V      I      C      E      S
 .      C      O      M
~
718.705.7174
 q ~
>
77 Wallabout St.
~
~>
2 Shinev Court
 q ~Æ~~
~>
1847 60th St.
 
3

 q ~ r ~~~ ~ r ~~
 ~ r ~
Ê»²µ»»ÊÆº»ÀÁ³Ä´Ä´Êij»²º¾À·Âý¸Â·²ºþ¶ò··ÄÂĵ»²Ä}³·Ë¹ýÁ·ÆÊĺÊÄ··»µÁÄÂĸµÂÄ´¾þÆĺ½»ËÄ´Ľ»¾ÂĸÊÄĔ»»··ÈÄ»»ÀÁ·ÆÁÄÀÄÂ»µÁ³Ä´Ä´Â»»Ê²ÃÄ»µÂ»»ÊÆÁ·ÆºýÊÊĵÅ»·²¼»²³þ¶ɻʷÈ˵·¹ý»··ÊÄ´»Â»»··xÊÄ»»¸¼»¸Á³²¶Ê»À³·ºËÄË»µ»²²Á¾ÄºË·ÈÆ»·²ÁÄ··Ä´¶½·¸ºË»Â½²Âº¾²ÀĵÁ³²¶Ľ¾Ä··Êĺ½Äº¶Ä·Ë»»µ¸²¶¾·´ÃþýÁ³»ÊËĴ»»²»»¸Á³²¶Ê»ÀÁ·²¶Æ·ÉÌÄÊÄ··ËĴ²¾²ʲÆ¿»½·µ»Ëº»ÀºÄ˺·ÀÄ´xÁÄÀ·ÉÁ»·Ë¾²¸¿ÄÂʲÆ¿Ä»»Ë²¸²Å»·²Áƾ²¶Ä´Ê»Àº²¶ÄxË·³ÊÊĵÁ´þ¸¼»»²¼»²¾þ¸Ãþ··xÊĺ½ÄºÄ»»ÀÁ·Æĵ»»³ÁÄÂĸÁ²µºÂ»¸¶x³Ä»»Ë º»À Áʲ··Ä´ Ì·¾½ º»»¶ÊĽ»¾É»¾´ÄȲ´ Êĸ·² Á·² Êij»ºË ĺ·´ Á·Æ ¿»½·µ»Ëxº³Ä¾Ä´Æ»·²º²¶Ä»¾»À²ÆºË»ÊÄ´Á»»¸ºÂÄÉÊ»²x·Èº´»µÂÄÄÂĵ»²»µò·· ¿Äµ½þ þþÉ ÁþÆľĺ ÄË»ÊÆ Å»·²Á}º»ÀÃÂĻʻĔÃÉÄĽ»¾Êĵ·²··Á»»À³²¶¼»²ĺÂýÉý³Ä»»ÀľýʲÆº¾»»ÈÊĵ¾}¿»¾¶Ìº¾þ¸ Ê»² ÁƾĶ ¼»»² ¾þ¸ ÊĺËÊij»·² ÊĵÄË»µ»² ÊýÆ Ì·ÄÆ˶ Á´ÂÄʳ ´»µÂÄºË ÁÄÂÄÉx¾þÀľý¾þÊij»²Êĵ»Éô

~
 r ~~


   
              
Á·Ê»ÀÊýÆĔ»ËÊijÀÄÀÁÆþ¸»²¿»¾Ë·Ê»Á·²
µÂ²Â²½²ÂÁ´ÄÊÆÃþ··¿·ºÄÀ·²Áµ»²Á·ÆÄ´²Êƽ²Â»µ³»¾·È¿»Â»ÂÀ}¾¾·½¿»¾¶Ì}Ä´»µ}¾²ÊË»Çʲ»µÁ»²Á»»¸Ê»½¸À¼»¸Á¾»··Á·²»µÁ»·ËÁÄÀºþ¶ºÂý¾ĔÄ´»··ÊÄ»ÊÆ¸²Áµ¾ÄÀ}¾¾·½¿»¾¶Ì}º·ºÁ·²Á³»»ÊË·È»»²¼»¸º»»¶Â´Ä¾Ä´}Ĕ»ËÊijÀÄÀ}»µºÂÄÆÄÄ´¼þ··»·¸ý¿»¾¾·½ĵ»»³Á»²ĺû¾¶Ê½¸¶ÊĵÅ»·²ÁÄÀÄÂÁ´»»¾Æ»·Ê²ÄÊÄ»»²Á¾Ä··ÁÊ»Âþ»ÈÉ·Æ·ÈÁ³»»¶ÂþÁ¾Ä··¿»Â»ÂÀ»µÊþÂ»··¸²ºÂ»»¶¼»¸ºÂÄÉÊ»²ÁÊÄ··ºÂýÀÊĵÁÄÀÄÂÁ¾ýʺÂÄÈ Á»² ÁµÂ»³ÊýÆûÆþ¾¾·½¿»¾¶Ì
¾Å¸»°¼¸»³É
    
7:00
  ~               
6:00
      ~
Your Summer Vacation
is important
Plan It Right!
Monticello NY - ACROSS ICHUD
 
Call
718-388-6164
Yes!
we are already open!
 
 
' " "
. 14" "
" " "" " "
" "
" - "
" " " " - " " "
"
"
 
"" "
 
"
"
 
"" "
 
" "" "
 
" "" "
 
" "
" ," "
 
" " "
-
" "" "
 
" ""
'
"
 
"" "" "
 
" "" "
 
" "" "
 
" "" "
 
" "" "" "
 
" "" "
 
 
"
609 Bedford Ave.
12:00
9:30 ," " "
"
"
""
" "
 " ""
"
13 Hooper St.
" "" "" "
"
13 Hooper St.
" "" "" "
"
13 Hooper St.
"
 
"" "" "
"
13 Hooper St.
" "" "" "
 
236 Marcy Ave.
" "" "
" "
 
193 Keap St.
" "" "" "
 
40 Rodney St.
(cor. wythe)
" ""
 
"
" "
 
296 Marcy Ave.
"
'
""
 
"" "
 
207 Ross St.
" ""
 
"" "
"
45 Williamsburg St.
(west)
" "" "" "
8:30 . 13 " "
-
115Clymer St. #2-C
"
:"
To schedule an appointmentor to ask any health related questions you can:
Call: 646-937-1554Email: getwell@forsterhealthcare.com
FORSTER CHIROPRACTIC
welcomes
Dr. Maggio
to
Williamsburg...
284 Wallabout St.
PS. Dr. Zorn is still at 106 Skillman St.
(We don't want you to have to schlep)
$1595
 
with coupon additional $300 OFF!
 
535 Bedford
For reservation call:
718-782-7272

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->