Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Klaipėda 2009-04-22

15min Klaipėda 2009-04-22

Ratings: (0)|Views: 73|Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2009-04-22
15min - nemokamas dienraštis, 2009-04-22

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Nors kandidat\u0173 \u012f Lietuvos preziden-
tus am\u017eius svyruoja nuo 44 iki 66
met\u0173, visus septynis dr\u0105siai galima
priskirti interneto kartai.
\u201e15min\u201c kalbinti pa\u0161nekovai
tvirtino kompiuter\u012f naudojan-
tys kasdien, daugiausia - nar-
\u0161yti internete ar ra\u0161yti el. lai\u0161-
kus. Kai kurie j\u0173
pokalbiams
naudoja
program\u0105 \u201eSkype\u201c, turi anke-
t\u0105 puslapyje Twitter.com, o du
kandidatai virtualioje erdv\u0117je
patyr\u0117 ir nemalonum\u0173 - pok\u0161-
tautojai j\u0173 pavard\u0117mis u\u017eregist-
ravo tinklalapius.
Populiarumu savo var\u017eo-
vus lenkianti kandidat\u0117 \u012f pre-
zidentus, eurokomisar\u0117 Da-
lia Grybauskait\u0117 \u201e15min\u201c tei-
g\u0117, jog savo ne\u0161iojamajame
kompiuteryje, be \u201e\u012fpras-
tini\u0173\u201c program\u0173, turi ir jauni-
mo pam\u0117gt\u0105 pokalbi\u0173 progra-
m\u0105 \u201eSkype\u201c. Dirbdama Europos
Komisijoje \u201eskaipinti\u201c ji nega-
l\u0117jo, mat ten saugumo sumeti-
mais internetas grie\u017etai kon-
troliuojamas. Ta\u010diau b\u016bdama
Lietuvoje \u0161i\u0105 program\u0105 nau-
doja nuolat. Jos kontakt\u0173 s\u0105-
ra\u0161e politik\u0173 n\u0117ra - \u201eSkype\u2018as\u201c
D.Grybauskaitei praver\u010dia as-
menin\u0117ms reikm\u0117ms.
Kitas kandidatas\u012f preziden-
tus, atsargos generolas\u010ceslo-
vas Jezerskas, teigia turintis
ne tik program\u0105 \u201eSkype\u201c, bet
ir anket\u0105 socialiniame bend-
ravimo tinklalapyje Twitter.
com. \u0160is jaunimo pam\u0117gtas
puslapis daugiausia naudoja-
mas trumpoms mintims ar in-
formacijai apie veikl\u0105 paskelbti.
Beje,\u010c.Jezerskas
teigia susid\u016b-
r\u0119s ir su internetiniais pok\u0161tau-
tojais - buvo sukurtas tinklala-
pis Jezerskas.lt, o jo lankytojai
nuvedami\u012f straipsn\u012f, kuriame
ra\u0161oma, neva kandidatas turi
nelegal\u0173 vagon\u0117l\u012f pae\u017eer\u0117je.
Pana\u0161us pok\u0161tas i\u0161kr\u0117stas ir
kitam kandidatui\u012f preziden-
tus - Lietuvos lenk\u0173 rinkim\u0173
akcijos lyderiui Valdemarui
Toma\u0161evskiui.
Nukelta \u012f 6 psl.
ISSN 1822\ue0005330. Numeris 75 (632).
2009 M. BALAND\u017dIO 22 D., TRE\u010cIADIENIS
INTERNETO ERDV\u0116S
KANDIDAT\u0172 NEBAIDO

\u010cEMPION\u0172
DE\u0160IMTME\u010cIO
VINGIAI

9 psl.
LATVIAI KIRPS
BIUD\u017dET\u0104
40 PROC.
7 psl.
PASAULIS
ORAI
+10 \u00b0C
+2 \u00b0C
MIESTAI
\u012e PALANG\u0104
KVIES JURGIN\u0116S
2 psl.
KLAIP\u0116DA
GARSENYB\u0116S
\u201eOASIS\u201c
PAILS\u0116S
12 psl.
SPORTAS
WWW.15MIN.LT SKAITYKITE
Arvydas Macijauskas:

nereikia juokinti \u017emoni\u0173
Selas v\u0117l stos prie\u0161 teism\u0105
D.Mertinas ir A.Cic\u0117nait\u0117

stebino pikanti\u0161kais
judesiais
\u2022\u2022\u2022
RINKLIAVOS
AUTOMATAI -
NELEGAL\u016aS
5 psl.
KLAIP\u0116DA
Klaip\u0117dos rajono gyvento-
jus papiktino ketinimai statyti
v\u0117jo j\u0117gain\u0119. Priekul\u0117s seni\u016bni-
jos gyventojai sukilo prie\u0161 u\u017e-
mojus statyti atsinaujinan\u010dios
energijos \u0161altin\u012f. Trij\u0173 kaim\u0173 -
Bir\u017einink\u0173, Daumant\u0173 ir Venc-
k\u0173 gyventojai jau sura\u0161\u0117 peti-
cijas rajono vald\u017eiai, Klaip\u0117-
dos apskrities vir\u0161ininkui bei
Klaip\u0117dos visuomen\u0117s sveika-
tos centrui.
NENORI V\u0116JO J\u0116GAINI\u0172
3 psl.
KONFERENCIJA
SU EDGARU JANKAUSKU
Baland\u017eio 23 dien\u0105, 13 val., portalewww.15min.lt
Klausimus si\u0173skitek lausimai@15min.lt
AKTUALIJOS
P A S K U T IN IA M E
PASKUTINIAME
P R A N E \u0160 IM E \u2013
PRANE\u0160IME \u2013
K R IT IK A V A L D \u017d IA I
KRITIKA VALD\u017dIAI
6 psl.
6 psl.
Kandidatai \u012f Lietuvos prezidentus (i\u0161 kair\u0117s \u012f apa\u010di\u0105) -
D.Grybauskait\u0117, V.Mazuronis, A.Butkevi\u010dius, \u010c.Je-

zerskas, K.Prunskien\u0117, L.Grau\u017einien\u0117, V.Toma- \u0161evskis - tvirtina be kompiuterio nei\u0161siver\u010diantys. J.Kalinsko, BFL, Scanpix nuotr., \u201e15min\u201c monta\u017eas

22
TRE\u010cIADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
2009 BALAND\u017dIO 22 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
/MIESTAI
www.15min.lt/miestai
Palangoje \u0161e\u0161tadienio pavaka-
r\u0119 \u0161urmuliuos tautiniais drabu-
\u017eiais pasipuo\u0161\u0119 folkloro ansam-
bli\u0173 nariai. I\u0161 visos Lietuvos su-
gu\u017e\u0117j\u0119 dainor\u0117liai ir \u0161ok\u0117jai \u0161v\u0119s
Jurgines, o vakare vai\u0161insis kiau-
\u0161iniene.
Pasak pagrindin\u0117s \u0161ios
\u0161vent\u0117s organizator\u0117s, Palan-
gos kra\u0161to etnoklubo vadov\u0117s
Zitos Baniulaityt\u0117s, tai unika-
lus \u0161io kra\u0161to renginys, atgai-
vintas prie\u0161 du de\u0161imtme\u010dius.
\u201eJei pa\u017ei\u016br\u0117tume\u012f Palangos
istorij\u0105, Birut\u0117s kalno paleo-
astronominius matavimus -
pagrindin\u0117s \u0161vent\u0117s Palango-
je buvo Jurgin\u0117s ir \u0160v.Rokas.
Pastaroji \u0161vent\u0117 ilgai u\u017esili-
ko, o Jurgin\u0117s buvo pamir\u0161-
tos. Susipa\u017ein\u0119 su Palangos
istorija nusprend\u0117me atgai-
vinti \u0161vent\u0119 ir ji gyvuoja\u201c, -
sak\u0117 Z.Baniulaityt\u0117.
Pasak jos, tarpukariu \u0161ios
\u0161vent\u0117s metu vykdavo procesi-
jos - tikintieji eidavo nuo ba\u017e-
ny\u010dios iki Birut\u0117s kalno,\u010dia
vykdavo pamaldos, buvo ne-
\u0161amos aukos. \u201eBirut\u0117s kalnas

susietas su \u0160v. Jurgiu, nes\u010dia yra \u0160v.Jurgio koply\u010dia. Jei pa- \u017ei\u016br\u0117tume liaudi\u0161kus papro-

\u010dius - Jurgin\u0117s siejamos su gy-
vuli\u0173 i\u0161varymu. Anks\u010diau prie
Birut\u0117s kalno buvo atvaromi
\u017eirgai ir vedami aplink kaln\u0105.
\u0160i apeiga buvo skirta tam, kad
\u017eirgai b\u016bt\u0173 sveiki, j\u0173 niekas

nevogt\u0173. Dabar esame mies- to \u017emon\u0117s, ta\u010diau bent jau \u017ei- nome \u0161vent\u0117s i\u0161takas. Tai pa-

vasarin\u0117, pasig\u0117r\u0117jimo gamta
\u0161vent\u0117\u201c, - sak\u0117 \u017einov\u0117.
Jurgin\u0117s Palangoje prasi-
d\u0117s 16 val., kai b\u016brys ansam-
bli\u0173 nari\u0173, tarp j\u0173 ir sve\u010diai i\u0161
Latvijos, surengs spalvingas
eitynes nuo centrin\u0117s aik\u0161-
t\u0117s Vytauto gatve iki Botani-
kos parko. \u201eKolektyvai yra pa-
ruo\u0161\u0119 daug pa\u010di\u0173 gra\u017eiausi\u0173
dain\u0173, kurios lauke skamba
\u012fsp\u016bdingai. Ansambliai susto-
ja vienoje ir kitoje tvenkinio
pus\u0117je, atlieka dainas skam-
bant skudu\u010diams, d\u016bdmai-
\u0161iams. Kai b\u016bna skaidrus oras,
garsas eina per vanden\u012f ir la-
bai gra\u017eiai skamba. Ir pauk\u0161-
\u010diai \u010diulba mums \u012fsijungiant
\u012f gamtos atbudim\u0105\u201c, - \u0161ypso-
josi Z.Baniulaityt\u0117.
Nuo Birut\u0117s kalno an-
sambli\u0173 nariai keliaus prie
buvusio \u201eAnapilio\u201c klubo,
kur kieme keps kiau\u0161inien\u0119.
\u201eTai dabartin\u0117 m\u016bs\u0173 tradici-
ja, \u0161iaip kiau\u0161inien\u0117 kepama
per Sekmines\u201c, - linksmai pa-
sakojo viena i\u0161 \u0161vent\u0117s orga-
nizatori\u0173.
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+12 \u00b0C
-2 \u00b0C
+14 \u00b0C
-1 \u00b0C
+14 \u00b0C
Kaunas
+13 \u00b0C
0 \u00b0C
+14 \u00b0C
+1 \u00b0C
+15 \u00b0C
Klaip\u0117da
+10 \u00b0C
+2 \u00b0C
+12 \u00b0C
+4 \u00b0C
+12 \u00b0C

Saul\u0117 teka 06:00
Saul\u0117 leid\u017eiasi 20:36
Dienos ilgumas 14:36
M\u0117nulio faz\u0117 - Del\u010dia.

vardadieniai
Danut\u0117, Kajus, Leonidas,
Norvaid\u0117, Soteras, Visgailas.
Europoje
At\u0117nai
+15 \u00b0C
Berlynas
+13 \u00b0C
Londonas
+21 \u00b0C
Madridas
+20 \u00b0C
Maskva
+4 \u00b0C
Pary\u017eius
+17 \u00b0C
Praha
+18 \u00b0C
Ryga
+10 \u00b0C
Roma
+21 \u00b0C
Talinas
+9 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
BALAND\u017dIO
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien oro temperat\u016bra
10-14 \u00b0C \u0161ilumos. Ateinan\u010di\u0105
nakt\u012f temperat\u016bra \u0161alyje svy-
ruos nuo 2 \u00b0C \u0161al\u010dio iki 2 \u00b0C
\u0161ilumos. Rytoj dien\u0105 11-15 \u00b0C
\u0161ilumos. Bus ma\u017eai
debesuota, nelis.

Jurgin\u0117s Palangoje - su linksma
muzika ir skania kiau\u0161iniene
Kovo m\u0117nes\u012f Klaip\u0117dos sena-
miestyje Tilt\u0173 ir Turgaus gatvi\u0173
sankry\u017eoje, ties poliklinika ati-
dengta skulpt\u016bra, imituojanti
pa\u0161to d\u0117\u017eut\u0119, sulauk\u0117 gyvento-
j\u0173 d\u0117mesio.
\u012e\u201e S en a m ie s\u010dio pa\u0161tu\u201c pa-
vadint\u0105 meno k\u016brin\u012f \u017emon\u0117s
lai\u0161kus meta vos ne kasdien.
Kaip \u201e15min\u201c teig\u0117 \u0161ios skulp-
t\u016bros vienas iniciatori\u0173, Sena-
mies\u010dio verslinink\u0173 asociaci-
jos vadov\u0117 Eugenija Odebrecht,
visi lai\u0161kai - tik su teigiamais
atsiliepimais.
Nors pirmin\u0117 id\u0117ja buvo ra-
ginti klaip\u0117die\u010dius ra\u0161yti miesto
vald\u017eiai pasi\u016blymus, kaip ge-
riau tvarkyti senamiest\u012f, da\u017e-
niausiai lai\u0161kuose ra\u0161oma apie
meil\u0119 Klaip\u0117dai. \u201eLai\u0161kus i\u0161i-
mame kiekvien\u0105 savait\u0119. Dau-
giausiai ra\u0161o jaunimas, jie pri-
sipa\u017e\u012fsta, kaip myli Klaip\u0117d\u0105,
\u017eada gyventi\u010dia iki gyvenimo
pabaigos. Kartais lai\u0161kai ir pa-
siklysta - jie\u010dia\u012fmetami kaip
\u012ft i k r\u0105 pa\u0161to d\u0117\u017eut\u0119\u201c, - juok\u0117-
si E.Odebrecht.
Ypa\u010d k\u016brybingi vaikai - jie
net nupie\u0161ia savo miest\u0105, pa-
tys pagamina vok\u0105. Tuo tar-
pu suaugusieji suraito teks-
tus ant i\u0161 u\u017era\u0161\u0173 knygu\u010di\u0173 i\u0161-
pl\u0117\u0161t\u0173 lap\u0173. Anot pa\u0161nekov\u0117s,
kol kas rimt\u0173 pasi\u016blym\u0173 d\u0117l
miesto tvarkymo nesulauk-
ta. Yra ketinim\u0173 prie \u201eSena-
mies\u010dio pa\u0161to\u201c pripratinti ir
jaunaved\u017eius.
\u201eSenamies\u010dio pa\u0161tas\u201c vers-
lininkams kainavo apie 30
t\u016bkst. lit\u0173, dar 6 t\u016bkst. prisi-
d\u0117jo Klaip\u0117dos miesto savi-
valdyb\u0117.
\u012e \u201eSenamies\u010dio pa\u0161t\u0105\u201c byra lai\u0161kai
JURGITA
ANDRIEJAUSKAIT\u0116
j.andriejauskaite
@15min.lt
GINA
KUBILI\u016aT\u0116
g.kubiliute
@15min.lt
\u201eSenamies\u010dio pa\u0161tas\u201c tikrinamas kas savait\u0119. E.Jankausko nuotr.
Jurgin\u0117s Palangoje \u0161ven\u010diamos nuo sen\u0173 laik\u0173. Kur\u012f laik\u0105 primir\u0161-
tos, jos v\u0117l atgaivintos prie\u0161 19 met\u0173. R.Rimos, A.Pelakausko nuotr.
Kratosi j\u0117gaini\u0173 kaimynyst\u0117s
3
2009 BALAND\u017dIO 22 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
KLAIP\u0116DA/
Kvietimais\u012f Koncert\u0173 sal\u0117s
renginius ir \u201eAkropolio\u201c Ledo
aren\u0105 apdovanoti akcijos \u201eDa-
rom'09\u201c dalyviai, suorganizav\u0119
gausiausias komandas ir rad\u0119
\u012fdomiausius daiktus.
Patikslintais duomenimis,
Klaip\u0117doje \u0161e\u0161tadien\u012f akcijos da-
lyviai surinko 116 ton\u0173 atliek\u0173.
Tokius duomenis vakar pateik\u0117
bendrov\u0117 \u201e\u0160varos diena\u201c.
Vakar bilietais apdovanoti
paj\u016bryje vibratori\u0173 radusi Erika
Drungilien\u0117 bei plaukmenis ap-
tik\u0119s \u017dydr\u016bnas Naujokas.
Daugiausiai talkinink\u0173 su-
organizavo viena uostamies\u010dio
politin\u0117 partija.
\u0160varinimosi akcijos orga-
nizatoriai vis dar laukia lai\u0161-
k\u0173 su fotogra\ufb01jomis apie\u012fdo-
miausius radinius.
Muitin\u0117s kriminalin\u0117s tarnybos pa-
reig\u016bnai Klaip\u0117doje sulaik\u0117 i\u0161 JAV
atplukdyt\u0105 automobil\u012f \u201ePorshe
Cayenne Turbo S\u201c.
Bendradarbiaudami su
kolegomis i\u0161 u\u017esienio, Lietu-
vos pareig\u016bnai nustat\u0117, kad
\u0161is automobilis buvo pavog-
tas JAV. Lietuvoje toks visurei-
gis gali kainuoti daugiau nei
100 t\u016bkst. Lt.
Muitin\u0117s Klaip\u0117dos sky-
riuje prad\u0117tas ikiteisminis ty-
rimas. Muitinio sand\u0117liavimo
proced\u016bra \u0161iam prabangiam
visureigiui buvo\u012fforminta dar
kovo pabaigoje.
Pareig\u016bnai\u012ftaria, kad \u201ePors-
he Cayenne\u201c ketinta i\u0161r\u016bpinti
falsifikuotus amerikieti\u0161kus
automobili\u0173 nuosavyb\u0117s tei-
s\u0117s pa\u017eym\u0117jimo dokumentus -
\u201eCerti\ufb01cate of Title\u201c.
Klastojant \u0161io pa\u017eym\u0117jimo
duomenis galima nusl\u0117pti, jog
automobilis vogtas, skendusi\u0105
ar po eismo\u012fvykio ma\u0161in\u0105 nu-
rodyti kaip geros b\u016bkl\u0117s. Taip
galima nusl\u0117pti ir tikruosius
automobilio techninius para-
metrus: gamybos metus, nuva-
\u017eiuot\u0173 kilometr\u0173 skai\u010di\u0173, varik-
lio darbin\u012f t\u016br\u012f ir kita.
Da\u017eniausiai ma\u0161inas su to-
kiais pa\u017eym\u0117jimais stengiama-
si parduoti tre\u010di\u0173j\u0173 \u0161ali\u0173, ypa\u010d
rytini\u0173 Lietuvos kaimyni\u0173, pi-
lie\u010diams.
Klaip\u0117dos rajono gyventojus
papiktino ketinimai statyti v\u0117-
jo j\u0117gain\u0119. Priekul\u0117s seni\u016bnijos
gyventojai sukilo prie\u0161 u\u017emojus
statyti atsinaujinan\u010dios energi-
jos \u0161altin\u012f.
Trij\u0173 kaim\u0173 - Bir\u017einink\u0173,
Daumant\u0173 ir Venck\u0173 gyven-
tojai jau sura\u0161\u0117 peticijas ra-

jono vald\u017eiai, Klaip\u0117dos ap- skrities vir\u0161ininkui bei Klai- p\u0117dos visuomen\u0117s sveikatos

centrui. J\u0117gaines ketinama
statyti Bir\u017einink\u0173 kaime. Ka-
tegori\u0161kai su tuo nesutinkan-
tys gyventojai jau surinko apie
100 para\u0161\u0173.
Baiminasi triuk\u0161mo
Kaip \u201e15min\u201c sak\u0117 Prieku-
l\u0117s seni\u016bno pavaduotoja Dai-
va Bli\u016bd\u017eiuvien\u0117, gyventojai
baiminasi, kad j\u0117gain\u0117s kels
triuk\u0161m\u0105 bei vibracij\u0105. Tai es\u0105
juos gali neigiamai veikti psi-
chologi\u0161kai. \u201eTaip pat baimi-
namasi vadinamojo \u0161e\u0161\u0117lia-
vimo, es\u0105 sukdamiesi spar-
nai kels mirg\u0117jimo efekt\u0105\u201c, -
sak\u0117 valdinink\u0117. Tai neva
irgi sukels psichologin\u012f dis-
komfort\u0105.
Pasipiktin\u0119 kaimo gyven-
tojai reikalauja nutraukti visas
prasid\u0117jusias proced\u016bras d\u0117l
j\u0117gaini\u0173 statybos. Bir\u017einink\u0173
gyventojus palaiko ir kit\u0173 ar-
tim\u0173 kaim\u0173 \u017emon\u0117s.
Kiek j\u0117gaini\u0173 b\u016bt\u0173 sta-
toma, iki \u0161iol neatskleid\u017eia-
ma, ta\u010diau su pasipiktinu-
siais Klaip\u0117dos rajono gyven-
tojais vakar susitiko j\u0117gaini\u0173
statytojai.
Ketina i\u0161tirti
Klaip\u0117dos visuomen\u0117s svei-
katos centro vadovas Jonas Ri-
mantas Pilibavi\u010dius patikino,
kad\u012f gyventoj\u0173 sura\u0161yt\u0105 peti-
cija bus atsi\u017evelgta. Anot jo, jei
j\u0117gain\u0117s bus statomos per ar-
ti gyvenam\u0173j\u0173 nam\u0173, pagrin-
do nuog\u0105stavimams gali b\u016b-
ti. \u201e\u0160iems statiniams yra nu-
matytos sanitarin\u0117s zonos\u201c, -
sak\u0117 J.R.Pilibavi\u010dius.
Jau ir anks\u010diau tarnybai te-
ko tirti skundus d\u0117l j\u0117gaini\u0173.
Ta\u010diau pastebima, kad nere-
tai jie netur\u0117jo jokio pagrin-
do. \u201e\u0160e\u0161\u0117liavimas\u201c, kurio taip
baiminasi kaimo gyventojai,
naujausiose j\u0117gain\u0117se yra ri-
bojamas tam tikra sistema.
Triuk\u0161mo vir\u0161ijimas taip pat
nenustatytas.
Krito kaina
Kretingos rajonas pasi-
\u017eymi kaip zona, kur pastaty-
ta daugiausiai v\u0117jo j\u0117gaini\u0173,
j\u0173 \u010dia priskai\u010diuojama kelios
de\u0161imtys. Ta\u010diau, kaip pasa-
kojo \u0161ios savivaldyb\u0117s admi-
nistracijos direktorius Valeri-
jonas\u010cerneckis, prad\u017eioje\u010dia
taip pat sulaukta didelio gy-
ventojo pasiprie\u0161inimo.
\u201eNiekas ir dabar nenori to-
kios kaimynyst\u0117s. \u017dmon\u0117s bai-
minasi galimo triuk\u0161mo, vasa-
ros vakarais nusidriekian\u010di\u0173
\u0161e\u0161\u0117li\u0173\u201c, - pasakojo jis.
Nors ilgainiui skund\u0173 d\u0117l
galimo triuk\u0161mo nebeliko, vis
dar piktinamasi d\u0117l es\u0105 kritu-
sios \u017eem\u0117s kainos tose vieto-
se, kur stovi j\u0117gain\u0117s.
Artimiausiu metu Kretin-
gos rajone \u017eadama pastatyti
dar kelias j\u0117gain\u0117s. Jos tur\u0117-
t\u0173 atsirasti Liepyn\u0117s ir Seno-
sios\u012epilties kaimuose.
Sulaik\u0117 JAV pavogt\u0105 \u201ePorshe\u201cApdovanoti
uoliausi
talkininkai

Naujien\u0173 portalas 15min.lt ir dienra\u0161tis \u201e15min\u201d skelbia konkurs\u0105: \ue000otogra\ue000uok, f lmuok \u201ekeli\u0173 erelius\u201c, \u201e\u017e\u0105sinus\u201c, kitokio plauko chuli- ganus, taip pat apleistus u\u017emir\u0161tus automobilius ir si\u0173sk nuotrau- kas, video bei trump\u0105 apra\u0161ym\u010515min@15min.lt.

fotopolicija
Rubrika Fotopolicija -
naujien\u0173 portalewww.15min.lt

BMW vairuotojams statyti automobil\u012f, kaip to
reikalauja KET, tikriausiai trukdo nepilnaverti\u0161-
kumo kompleksai. Skaitytojas Cupakabra

AURELIJA
KRIPAIT\u0116
a.kripaite
@15min.lt
Prabangus automobilis buvo pavogtas JAV. MKT nuotr.
J\u0117gaini\u0173 kaimynyst\u0117 vietini\u0173 gyventoj\u0173 n\u0117ra itin trok\u0161tama,
ta\u010diau ne visi j\u0173 i\u0161ankstiniai skundai v\u0117liau pasitvirtina.
Bir\u017einink\u0173 gyventojai sukilo prie\u0161 ketinimus statyti alterna-
tyv\u0173 energijos \u0161altin\u012f - v\u0117jo j\u0117gain\u0119. E.Jankausko nuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->