Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cong Nghe Axit Sunfuric

Cong Nghe Axit Sunfuric

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 907|Likes:
Published by backhanhchung

More info:

Published by: backhanhchung on Apr 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2010

pdf

text

original

 
L
i nãi
đầ
u Axit sunfuric lµ mét axit v« c¬ rÊt quan träng ®èi víi ngµnh c«ngnghiÖp ho¸ chÊt nãi riªng, ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung.Chóng ta cã thÓ b¾t gÆp axit nµy trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt ph©n bãn,thuèc trõ s©u, chÊt giÆt röa tæng hîp, t¬ sîi ho¸ häc, chÊt dÎo, s¬nmµu, phÈm nhuém, dîc phÈm, chÕ biÕn dÇu má, chÕ biÕn pin ¾c qui…Hµng n¨m c¸c níc trªn thÕ giíi s¶n xuÊt kho¶ng 160 triÖu tÊn H
2
SO
4
(sè liÖu ®îc lÊy tõ s¸ch gi¸o khoa ho¸ häc líp 10 n¨m 2006). Tuy nhiªn,viÖc s¶n xuÊt mét sè lîng lín axit nh vËy còng g©y ra nh÷ng t¸c h¹i tolín ®èi víi m«i trêng. Bëi vËy, trong giíi h¹n bµi b¸o c¸o chuyªn ®Ò nµy,chóng t«i sÏ tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò chÝnh nh sau:+ T×nh h×nh s¶n xuÊt axit sunfuaric trªn thÕ giíi.+ C«ng nghÖ s¶n xuÊt Axit sunfuric (b»ng hai ph¬ng ph¸p: ph-¬ng ph¸p tiÕp xóc vµ ph¬ng ph¸p th¸p ®Öm.Träng t©m vÉn lµ ph¬ngph¸p tiÕp xóc).+ §Æc trng vÒ dßng th¶i vµ c¸c chÊt th¶i quan träng nhÊt.+ Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt « nhiÔm theo híng: qu¶n lý,gi¶m thiÓu, xö lý.(T¬ng øng víi mçi vÊn ®Ò sÏ lµ mét phÇn lín ®îc chóng t«i tr×nhbµy).
1
 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT AXIT SULFURIC TRÊN THẾ GIỚI
---------------60% lượng axit sulfuric trên thế giới được sử dụng để sản xuất phân bón. Hiện nay,Mỹ tiêu thụ 25% thị trường axit sulfuric toàn cầu, tiếp theo là các nước CNXH ở Châu Áchiếm 17%. Châu Phi, Tây Âu, Nga cũng là những nơi tiêu thụ lớn, mỗi nơi tiêu thụkhoảng 10% lượng axit trên toàn thế giới.Năm 2002,có khoảng 170 triệu metric tons axit sulfuric được sản xuất trên toànthế giới Năm 2001, cả thế giới sản xuất được 165 triệu tấn axit sulfuric tương đương 8 tỉUSD- Năm 1999, Chi Lê sản xuất được 2,5 triệu tấn axit sulfuric trong một năm chiếmkhoảng 1,7 tổng lượng sản xuất toàn thế giới.Năm 2005, sản xuất được 6 triệu tấn.- Bởi những đặc tính quan trọng, axit sulfuric được xem như là một chất chỉ thịcho một nền công nghiệo phát triển của một đất nước.Bên dưới là tổng số axit sulfuric đãsản xuất ra ở Mỹ trong suốt 7 thập kỉ đầu tiên của thế kỷ: Note: 1 short ton = 2000 lb. (whereas a metric ton = 2205 lb. and a long ton = 2240lb.)
2
 
Figure 1-1
, Source: "US Bureau of the Census, Historical Statistics from Colonial Timesto 1970."Việc sản xuất axit sulfuric đã yếu đi sau khi nước Mỹ bị cuốn vào cuộcchiến tranh thế giới lần thứ nhất (1917-1919) và sau khi khôi phục lại thị trường thươngmại trên thế giới. Giai đoạn chiến tranh (1940-1965) là giai đoạn phát triển mạnh nhất củanền kinh tế Mỹ, kéo theo đó là sự gia tăng mạnh mẽ của ngành công nghiệp sản xuất axitsulfuric. 
- Giai
đ
o
n 1990 – 1994 t×nh h×nh xu
t nh
p kh
u axit sulfuricc
a M
là:N
ă
m Nh
p kh
u (tri
u t
n) Xu
t kh
u(tri
u t
n)1990 1,71471991 1,81391992 2,01441993 2,41361994 2,1170
- Công nghiệp sản xuất axit sulfuric ở Australia: Australia sản xuất được 500 tấnaxit trong một ngày tương đương với 500.000 tấn axit trong một năm.- Trong những năm 1995- 2005, tiêu thụ axit sulfuric trên thế giới đã tăng 29% bấtchấp viêc giảm 20% trong những năm 1988-1993.Theo đánh giá của các nhà chuyên mônthì tiêu thụ axit sulfuric trên thế giới sẽ tăng khoảng 2,6% trong giai đoạn 2005 – 2010 nếutình hình phát triển kinh tế trên thế giới vẫn ổn định như hiện nay. Các nước XHCN ở Châu Á vẫn là thị trường chính, chiếm khoảng 23% lượng tiêu thụ trên thế giới, tiếp theo
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nguoibian0804 liked this
Cuc Nguyen liked this
hieu878 liked this
nicetries liked this
goldsea27 liked this
goldsea27 liked this
kengolata liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->