Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
xi mang

xi mang

Ratings: (0)|Views: 77|Likes:
Published by backhanhchung

More info:

Published by: backhanhchung on Apr 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

 
Xi m¨ng lß ®øng
Lêi më ®Çu
 Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ,vÊn ®Ò më cöa héinhËp _th«ng th¬ng kinh tÕ gi÷a c¸c níc trong khu vùc vµ quèctÕ ®· ®Æt ra rÊt nhiÒu thö th¸ch cho c¸c ngµnh kinh tÕ trongníc . Sù xuÊt hiÖn cña c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ tiªn tiÕn h¬n lµ®iÒu lo ng¹i cho viÖc c©n b»ng vµ ph¸t triÓn cña c¸c thµnhphÇn kinh tÕ trong níc ,®Æc biÖt lµ nh÷ng ngµnh kinh tÕkh«ng ph¶i thÕ nh.Vc ®iÒu tiÕt ®Þnh nh inh÷ng chiÕn lîc ph¸t triÓn lµ yªu cÇu cÊp thiÕt cho mäi thµnhphÇn kinh tÕ hiÖn nay.Lµ mét thµnh phÇn kinh tÕ ®ãng gãp 10
÷
12 % GDPcña tæng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ,ngµnh xi m¨ng ViÖt Nam ®·chiÕm mét vai trß quan träng ë mét ®Êt níc ®ang trong giai®o¹n chuyÓn ®æi .Sù biÕn ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕchÝnh trÞ trong níc vµ héi nhËp AFTA ®· n¶y sinh rÊt nhiÒu vÊn®Ò míi .ViÖc c¾t gi¶m thuÕ khiÕn thuÕ nhËp khÈu xi m¨ng tõc¸c níc ASEAN vµo ViÖt Nam chØ cßn 20% ;gi¸ b¸n mét tÊn xim¨ng nhËp khÈu (xi m¨ng Th¸i Lan ) t¹i Thµnh Phè Hå ChÝ MinhchØ b»ng gi¸ b¸n mét tÊn xi m¨ng trong níc
.ChÝnh v× thÕmµ vÊn ®Ò vÒ thÞ trêng xi m¨ng lµ t¬ng ®èi dµi .Vµ sù ph¸ttriÓn cña nã trong t¬ng lai cßn rÊt l©u bÒn. VÝ nh ®èi víi métsè tØnh thµnh phè ë níc ta xi m¨ng lµ mét mòi nhän hµng ®Çutrong ph¸t triÓn kinh tÕ ,t¨ng thu nhËp quèc d©n nh Thµnh phèH¶i D¬ng ,
……
.NghÞ quyÕt ®¹i héi ®¶ng VIII ®· ®Ò ra chiÕn lîc ph¸ttriÓn xi m¨ng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2000 ph¶i ®¹t 19
÷
20 triÖutÊn vµ ®Õn 2010 ®¹t s¶n lîng 44 triÖu tÊn ®¸p øng nhu cÇutrong níc vµ tiÕn tíi suÊt khÈu.Trong t¬ng lai ch¾c ch¾n xi m¨ng sÏ cã mét tiÒmn¨ng rÊt lín ®Ó ph¸t triÓn .Bªn c¹nh nh÷ng lîi Ých mµ nã mangl¹i th× viÖc s¶n xuÊt xi m¨ng còng ®Æt ra vÊn ®Ò lín vÒ «nhiÔm m«i trêng .ChÝnh v× thÕ mµ chóng t«i ®· lùa chän ®Òtµi nµy cho bµi viÕt cña m×nh ®Ó lµm râ vÒ c«ng nghÖ vµ v×sao mµ viÖc s¶n xuÊt xi m¨ng l¹i g©y ra « nhiÔm m«i trêngcòng nh ®Ò ra mét vµi gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò « nhiÔm mµ nãg©y ra.
 N
hãm 1 _Líp c«ng nghÖ m«i trêng
1
 
Xi m¨ng lß ®øng
Trong bµi viÕt nµy chóng t«i sÏ chia ra 4phÇn:
PhÇn I : Lîc sö ph¸t triÓn xi m¨ng trong níc vµ quèc PhÇn II : Nguyªn nhiªn liÖu s¶n xuÊt xi m¨ngPhÇn III : S¬ lîc c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ngPhÇn IV : VÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng do c«ng nghÖ nµyPhÇn V : Mét sè gi¶i ph¸p sö
PhÇn I. Lîc sö ph¸t triÓn cña xi m¨ng.
1)Lîc sö ph¸t triÓn cña xi m¨ng thÕ giíi 
 Tõ xa loµi ngêi ®· biÕt dïng c¸c lo¹i nguyªn liÖu thiªn nhiªncã tÝnh kÕt dÝnh ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, nhng nãichung c¸c chÊt kÕt dÝnh nµy cã cêng ®é thÊp kh«ng ®¸p øng®îc nhu cÇu sö dông ngµy cao cña con ngêi. M·i ®Õn n¨m 1812
÷
1825 Xi m¨ng Poocl¨ng míi ®îc ph¸t hiÖn, Xi m¨ng Poocl¨ng®· ®îc ph¸t triÓn qua gÇn hai thÕ kû nªn c«ng nghÖ s¶n xuÊtngµy cµng cao. Tríc ®©y xi m¨ng ®îc s¶n xuÊt chñ yÕu theoph¬ng ph¸p b¸n kh«, phèi liÖu ®îc vª viªn trong lß ®øng, ph-¬ng ph¸p ít lß quay, ph¬ng ph¸p kh« chØ lµ thø yÕu, s¶n lîng xim¨ng s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p ít chiÕm 70
÷
80% s¶n lîng xim¨ng s¶n xuÊt ra. Ngµy nay ®Ó tiÕt kiÖm nhiªn liÖu, nhiÖt l- îng, cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ th× c«ngnghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng theo ph¬ng ph¸p kh« chiÕm vÞ trÝ chñ®¹o. hiÖn nay c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng trªn thÕ giíi ®¹t®Õn tr×nh ®é cao, s¶n lîng t¨ng, chÊt lîng tèt, phong phó vÒchñng lo¹i. ®øng ®Çu lµ c¸c níc cã nÒn c«ng nghiÖp tiªn tiÕnnh Mü, NhËt vµ c¸c níc T©y ©u.
S¶n lîng xi m¨ng cña mét sè níc ®«ng nam ¸ trongnh÷ng n¨m ®Çu vµ cuèi thËp kû 90 nh sau (triÖu tÊn):
 N
hãm 1 _Líp c«ng nghÖ m«i trêng
2
 
Xi m¨ng lß ®øng
N¨mTh¸i lanIn®«nªxiaMalaixiaPhilipin
199018,04416,2986,7326,632199118,89016,2387,7387,536199822,82922,31411,72212,888199925,70033,21215,84013,394200026,70043,98318,05015,039
NhËn xÐt:
S¶n lîng xi m¨ng t¨ng nhanh, sau 10 n¨m s¶n lîngt¨ng gÇn gÊp ba nh Ind«nªxa, Malaixia, Philipin. Riªng th¸i lando chÞ khñng khoµng tµi chÝnh nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kûnªn s¶n lîng t¨ng chËm h¬n.So s¸nh b×nh qu©n xi m¨ng trªn mét ®Çu ngêi cña níc tavµ mét sè níc trong khu vùc (kg/ngêi/n¨m).
N¨mHµnquècMalaixiaTh¸ilanPhilipinIn®onªxiaViÖtNam
1990772321330112874519971205690655235140125
NhËn xÐt:
B×nh qu©n xi m¨ng trªn ®Çu ngêi cña níc ta cßnrÊt thÊp, ®iÒu ®ã chøng tá cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi th×nhu cÇu xi m¨ng cña níc ta cßn t¨ng cao.
2)Lîc sö ph¸t triÓn cña xi m¨ng ViÖt Nam
Cuèi thÕ kû XIX thùc d©n Ph¸p thÊy nguån nguyªn liÖu ëníc ta phong phó vµ nh©n c«ng rÎ m¹t nªn Ph¸p ®· x©ydùng nhµ m¸y xi m¨ng H¶i phßng vµo n¨m 1899 chñ yÕu®Ó phôc vô x©y dùng cÇu cèng, c«ng tr×nh qu©n sù.
N¨m 1899 ®Õn 1922 x©y dùng 5 hÖ thèng lß ®øng cãn¨ng suÊt 12 v¹n tÊn, n¨m 1928
÷
1939 x©y 5 lß quay cãn¨ng suÊt 30 v¹n tÊn. Sau hoµ b×nh lËp l¹i 1954 c¸c nícx· héi chñ nghÜa gióp ta kh«i phôc vµ c¶i t¹o nhµ m¸y xim¨ng H¶i phßng ®a tæng c«ng suÊt 70 v¹n tÊn.
N¨m 1960
÷
1970 x©y dùng thªm hµng chôc nhµ m¸y xim¨ng lß ®øng.
N¨m 1963 x©y dùng nhµ m¸y Hµ tiªn I (theo ph¬ng ph¸pít).
 N
hãm 1 _Líp c«ng nghÖ m«i trêng
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->