Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Vilnius 2008-01-29

15min Vilnius 2008-01-29

Ratings: (0)|Views: 39 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2008-01-29
15min - nemokamas dienraštis, 2008-01-29

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

V\u0117lyvos pamokos -
r\u016bpestis t\u0117vams
Gatv\u0117se \u017evaig\u017edes
kei\u010dia g\u0117l\u0117s
3 p s l.
Vietoj pasak\u0173 -
\u0161eimynin\u0117s dainos
4 p s l.
Klaip\u0117diet\u0117 nei\u0161dr\u012fso
valgyti nupigint\u0173 bulvi\u0173
5 p s l.
Lietuviai privengia
ir taupyti, ir investuoti
6 p s l.
S.Jasaitis pateko \u012f avarij\u0105
12p s l.
08 01 29
\u0160IANDIEN
ISSN 1822-2749.
Numeris 17 (526).
2008 m. sausio 29 d., antradienis
Tira\u017eas 100 000
Vilnius
Tuskul\u0117n\u0173 vidurin\u0117s mokyklos antrosios pamainos moksleiviams namo tenka vinguriuoti takeliu, kuris tamsiu paros metu neap\u0161viestas.
J.Kalinsko nuotr.
Automobili\u0173 aik\u0161tel\u0117s Santari\u0161k\u0117se tebekursto aistras

Santari\u0161ki\u0173 kvartale toliau verda aistros d\u0117l parduodam\u0173 automobili\u0173 stov\u0117jimo aik\u0161- teli\u0173.

Gyventojai nesutinka mok\u0117ti po 15 t\u016bkst. lit\u0173 u\u017e asfalto lopin\u0117l\u012f \u0161alia daugiabu\u010di\u0173 nam\u0173, o statyb\u0173 bendrov\u0117 "Eika", parduodanti aik\u0161te- les, teigia visk\u0105 daranti teis\u0117tai.

Daugiau nei pus\u0161imtis Santari\u0161ki\u0173 kvartalo gy- ventoj\u0173 prie\u0161 kelias dienas rinkosi aptarti susi- dariusios situacijos.

3 p s l.
2 p s l.
V\u0117jas pietvakari\u0173,
7-12 m/s.
nakt\u012f
-4 \u00b0C
dien\u0105
+2 \u00b0C
ORAI
\u0160iandien Vilniuje
Nors sostin\u0117s vald\u017eia susir\u016bpino mokyk-
l\u0173 saugumu ir ruo\u0161iasi jas aptverti tvo-
romis bei \u012frengti vaizdo kameras, t\u0117v\u0173,
kuri\u0173 vaikai mokosi antroje pamaino-
je, tai neguod\u017eia. De\u0161imtme\u010diai po pa-
mok\u0173 priversti gr\u012f\u017eti namo tamsiu pa-
ros metu.
Mokymuisi iki v\u0117lumos neprita-
ria ir sostin\u0117s mokykl\u0173 vadovai, ta-
\u010diau teigia d\u0117l per didelio mokini\u0173
skai\u010diaus negalintys pakeisti esa-
mos situacijos. Tuo tarpu savival-
dyb\u0117s atstovai prognozuoja, kad per
artimiausius dvejus trejus metus an-
trosios pamainos neliks. O kol kas
t\u0117vams si\u016bloma patiems lyd\u0117ti vai-
kus ar paie\u0161koti kitos mokyklos, kur
nereik\u0117t\u0173 mokytis iki \u0161e\u0161tos valan-
dos vakaro.
Tuskul\u0117n\u0173 vidurin\u0117je mokyklo-
je besimokan\u010dios penktok\u0117s mama
"15min" teig\u0117, su nerimu laukianti i\u0161
mokyklos gr\u012f\u017etan\u010dios dukros. "\u017dir-
m\u016bnuose nestinga nusikaltim\u0173, o
mano vaikui tenka gr\u012f\u017eti tamsiu pa-
ros metu M.Katkaus gatv\u0117s kiemais,
kurie menkai ap\u0161viesti. Mokyklos te-
ritorija yra aptverta, ta\u010diau kas i\u0161 to,
juk namo tenka gr\u012f\u017eti vingiuotais ke-
liukais pro trobas", - sak\u0117 nenor\u0117jusi
prisistatyti moteris. Anot jos, pasiim-
ti savo vaiko i\u0161 mokyklos ji neturinti
galimybi\u0173, o\u012f kit\u0105 mokykl\u0105 vesti ne-
norinti. "\u0160ioje mokykloje mok\u0117si ma-
no t\u0117vai, susiformavo savoti\u0161ka tradi-

cija. Daug t\u0117v\u0173 stengiasi savo vaikus vesti\u012f mokyklas, kurias yra baig\u0119", - pasakojo penktok\u0117s mama.

Nukelta \u012f 2 psl.
Medinink\u0173 \u012ftariamasis - jau Lietuvoje

Medinink\u0173 \u017eudyni\u0173 byla pagaliau pa- jud\u0117jo i\u0161 s\u0105stingio - vakar d\u0117l Lietuvos pasienie\u010di\u0173 nu\u017eudymo Generalin\u0117je prokurat\u016broje pareik\u0161ti \u012ftarimai Kons- tantinui Michailovui-Nikulinui.

Vakar buv\u0119s OMON smogikas parga- bentas i\u0161 Latvijos \u012f Lietuv\u0105, jam pa- reik\u0161ti \u012ftarimai d\u0117l ty\u010dinio dviej\u0173 ar daugiau asmen\u0173 nu\u017eudymo.

7 p s l.
R\u016bpestis d\u0117l v\u0117lyv\u0173 pamok\u0173
2
2008 sausio 29 d., antradienis
Vilnius
Rytoj
Poryt U\u017eporyt
Minimali temperat\u016bra
+1 \u00b0C
+1 \u00b0C
+1 \u00b0C
Maksimali temperat\u016bra
+1 \u00b0C
+2 \u00b0C
+1 \u00b0C
Debesuotumas
Krituliai
\u017eiema
N.Radevi\u010d nuotr.
orai
Ma\u017eai
debesuota
Trumpalaikis
lietus
Lietus
Lietus su
perk\u016bnija
Debesuota
Sniegas
\u0160lapdriba
Giedra
Varduvininkai:Aivaras, Pranci\u0161kus, R adegunda, Valerijus, \u017dibut\u0117.
Dienos info: saul\u0117 teka 08:15, leid\u017eiasi 16:50,
dienos ilgumas 08:35.
Pilnatis.
\u0160iandien
Sausio
29
antradienis
Artimiausiomis dienomis Vilniuje
At\u0117nai
+7 \u00b0C
Berlynas
+8 \u00b0C
Briuselis
+1 \u00b0C
Dublinas
+9 \u00b0C
Helsinkis
+2 \u00b0C
Lisabona
+17 \u00b0C
Londonas
+11 \u00b0C
Maskva
-4 \u00b0C
Oslas
+5 \u00b0C
Pary\u017eius
+9 \u00b0C
Praha
+6 \u00b0C
Ryga
+3 \u00b0C
Roma
+16 \u00b0C
Stokholmas
+7 \u00b0C
Talinas
+2 \u00b0C
Var\u0161uva
+4 \u00b0C
Europoje

Sinoptik\u0173 duomenimis, \u0161iandien Lietu- voje bus debesuota su pragiedruliais. Nedideli krituliai.

Pirmoje dienos pus\u0117je vietomis lijund- ra, plikledis. V\u0117jas pietvakari\u0173, 7-12 m/s. Temperat\u016bra 0-5 laipsniai \u0161ilumos.

Vilniuje nedideli krituliai. Temperat\u016bra 0-2
laipsniai \u0161ilumos.
Vilnius
+1 \u00b0C
Kaunas
+2 \u00b0C
Klaip\u0117da
+4 \u00b0C
\u0160iauliai
+2\u00b0C
Panev\u0117\u017eys
+1 \u00b0C
Utena
+1 \u00b0C
Lietuvoje
Jurgita
Vertinu neigiamai, ma-

nau, kad vaikams ge- riau tur\u0117ti laisvo laiko vakare nei ryte. Tuo labiau d\u0117l sau- gumo. Pa\u010diai neteko mokytis antroje pamainoje, tod\u0117l man i\u0161 viso sunku \u012fsivaizduoti tok\u012f mokymosi graf k\u0105.

\u017divil\u0117Viena vertus, antra pa-

maina gerai mokslei- viams, kurie nori ilgiau pa- miegoti, kita vertus, n\u0117ra sau- gu vakare keliauti namo, ypa\u010d jaunesniems mokinukams.

Vaidas
Kai dar mokiausi mo-

kykloje teko i\u0161bandy- ti ir antros pamainos privalu- mus. Kiek pamenu, rytais ga- lima buvo gerai i\u0161simiegoti. O gr\u012f\u017eti namo buvo saugu, nes gyvenau \u0161alia mokyklos.

Kalbino M.Giedraitis,
J.Kalinsko nuotr.
BALSAS
Kaip vertinate mo-
kym\u0105si antroje
pamainoje?
Atkelta i\u0161 1 psl.
Antrosios mokymosi pa-
mainos problem\u0105 pripa\u017e\u012fsta
ir mokykl\u0173 vadovai. \u201c\u0160i tema \u2013
skaudi. Pasitaiko prie mokyk-
los ir u\u017epuolim\u0173, ta\u010diau mes
pagal savo galimybes nega-
lime mokyti viena pamaina\u201d,
- \u201c15min\u201d guod\u0117si Tuskul\u0117n\u0173
vidurin\u0117s mokyklos direkto-
rius Ri\u010dardas Vitkus.
Pasak jo, \u0161iuo metu mo-
kykloje mokosi 1365 vai-
kai, o\u012f vien\u0105 pamain\u0105 susi-
spaudus telpa apie t\u016bkstant\u012f.
Antrosios pamainos pagrindi-
n\u0117 auditorija \u2013 3-6 klasi\u0173 moks-
leiviai, kuriems tenka ma\u017ees-
nis mokymosi kr\u016bvis negu ki-
tiems. Tuskul\u0117n\u0173 vidurin\u0117je
mokykloje\u012f antr\u0105 pamain\u0105 ei-
na po keturias tre\u010diok\u0173-\u0161e\u0161to-
k\u0173 klases.
\u201cPirmokams, antrokams
ir 10-12 klasi\u0173 moksleiviams
pagal Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos nustatytas higienos
normas mokytis antroje pa-
mainoje negalima, tad iki va-
karo tenka mokytis b\u016btent 3-
6 klasi\u0173 moksleiviams\u201d, - pa-
sakojo R.Vitkus. Pagal reika-
lavimus, pamokos ilgiausiai
gali t\u0119stis iki 18.30 val., ta\u010diau
nors mokiniai ir baigia pamo-
kas anks\u010diau - apie 17.30 val.
ar 18 val., jiems tenka gr\u012f\u017eti
namo jau sutemus.
Netoli Tuskul\u0117n\u0173 mokyk-
los esanti \u0160v. Kristoforo vidu-
rin\u0117je mokykloje taip pat pa-
mokos vyksta dviem pamai-
nomis. \u201cMokykla \u2013 perpildyta.
A\u0161 suprantu, kad vaikams ne-
saugu v\u0117lai gr\u012f\u017eti namo, da\u017e-
nai juos parsiveda patys t\u0117vai.
Pritar\u010diau, kad vaikai mokyt\u0173-
si tik i\u0161 ryto \u2013 ir d\u0117l darbo pro-
duktyvumo, ir d\u0117l saugumo\u201d,
- sak\u0117 \u0160v. Kristoforo vidurin\u0117s
mokyklos direktoriaus pava-
duotoja Dalia\u010ciupailien\u0117.
Tuskul\u0117n\u0173 mokyklos di-
rektorius R.Vitkus prisipa\u017ei-
no, kad norint mokytis vie-
na pamaina, \u017dirm\u016bnams dar
reikia bent vienos mokyklos,
kuri talpint\u0173 600-700 vaik\u0173.
\u201c\u010cia dygsta daugyb\u0117 daugia-
auk\u0161\u010di\u0173, vaikus mokytis atve-
da daug naujakuri\u0173. Be to, gal
ir m\u016bs\u0173 mokykla \u2013 populiari.
Pasitaiko, kad ir i\u0161 kit\u0173 mikro-
rajon\u0173 atve\u017ea, ta\u010diau t\u0117vams
da\u017enai tenka atsakyti, nes n\u0117ra
vietos\u201d, - teig\u0117 R.Vitkus.
Jis tikino, kad vaik\u0173 sau-
gumu tur\u0117t\u0173 r\u016bpintis t\u0117vai.
\u201cViena kart\u0105 vienas t\u0117vas ga-
l\u0117t\u0173 pasitikti kelis tame pa\u010dia-
me kieme gyvenan\u010dius vaikus,
po to \u2013 kitas\u201d, - si\u016bl\u0117 mokyklos
direktorius.
Savivaldyb\u0117s \u0160vietimo sky-
riaus ved\u0117jas Julius Skestenis
teig\u0117, kad t\u0117vai turi pagalvoti,
ar verta vaik\u0105 vesti\u012f mokykl\u0105,
kur yra dvi pamainos. \u201cS\u0105lygos
ten tikrai sunkesn\u0117s, o kai ku-
rios mokyklos lieka neu\u017epildy-
tos\u201d, - sak\u0117 J.Skestenis.
Jis pasid\u017eiaug\u0117, kad antr\u0105-
j\u0105 pamain\u0105 lankan\u010di\u0173 vaik\u0173
skai\u010dius ma\u017e\u0117ja. Prie\u0161 9 me-
tus antroje pamainoje mok\u0117-
si net 18 t\u016bkst. moksleivi\u0173, o
\u0161iuo metu \u2013 apie 3700. Vilniuje
dviem pamainomis dirba 16 i\u0161
130 mokykl\u0173, o labiausiai per-
pildytos yra Gabijos, Jeruzal\u0117s,
Tuskul\u0117n\u0173 vidurin\u0117s. \u201cMa\u017eiau-
sios problemos d\u0117l vaik\u0173 per-
tekliaus yra Lazdynuose, kur
t\u0117vai i\u0161 kit\u0173 mikrorajon\u0173 ga-
l\u0117t\u0173 vesti vaikus ir vykt\u0173 savo-
ti\u0161kas persiskirstymas Vilniu-
je\u201d, - pripa\u017eino \u0160vietimo sky-
riaus ved\u0117jas.
Pasak jo, per artimiausius
dvejus-trejus metus antrosios
mokymosi pamainos Vilniuje
tur\u0117t\u0173 nelikti. \u201cAtliekame ana-
lizes, kaip mokini\u0173 srautus ge-
riau paskirstyti. O kol kas, jei
jau t\u0117vai nusprend\u0117 savo vaik\u0105
leisti\u012f antr\u0105j\u0105 pamain\u0105, tai tu-
r\u0117t\u0173 ir pasir\u016bpinti jo saugumu
\u2013 nupirkti at\u0161vaitus, pasiimti i\u0161
mokyklos ar parodyti, kuriuo
keliuku geriau namo pareiti\u201d,
- patar\u0117 J.Skestenis.
Marius Giedraitis
m.giedraitis@15min.lt
I\u0161\u0161oko i\u0161 4 auk\u0161to
I\u0161 buto 4-ajame auk\u0161te v\u0117-
l\u0173 sekmadienio vakar\u0105 i\u0161\u0161oko
moteris. S\u0105mon\u0117s nepraradu-
si 41-eri\u0173 vilniet\u0117 medikams
paai\u0161kino, kad pati i\u0161\u0161oko i\u0161
savo buto \u017dirm\u016bn\u0173 gatv\u0117je.
Medikai jai diagnozavo dau-
gybinius k\u016bno su\u017ealojimus. Ji
buvo paguldyta\u012f Reanimaci-
jos skyri\u0173.
Saugumo sumetimais aptverta Tuskul\u0117n\u0173 mokykla t\u0117v\u0173 neguod\u017eia - jiems neramu d\u0117l vakare namo gr\u012f\u017etan\u010di\u0173 vaik\u0173.
J.Kalinsko nuotr.
Gatv\u0117se \u017evaig\u017edes kei\u010dia g\u0117l\u0117s
2008 sausio 29 d., antradienis
3
Santari\u0161ki\u0173 kvartale toliau verda
aistros d\u0117l parduodam\u0173 automo-
bili\u0173 stov\u0117jimo aik\u0161teli\u0173.
Gyventojai nesutinka mo-
k\u0117ti po 15 t\u016bkst. lit\u0173 u\u017e asfalto
lopin\u0117l\u012f \u0161alia daugiabu\u010di\u0173 na-
m\u0173, o statyb\u0173 bendrov\u0117 "Eika",
parduodanti aik\u0161teles, teigia
visk\u0105 daranti teis\u0117tai.
Daugiau nei pus\u0161imtis San-
tari\u0161ki\u0173 kvartalo gyventoj\u0173
prie\u0161 kelias dienas rinkosi ap-
tarti susidariusios situacijos.
\u017dmon\u0117s piktinosi, kad bend-
rov\u0117s ir gyventoj\u0173 sudarytose
pirmin\u0117se sutartyse nebuvo pa-
\u017eym\u0117ta, jog nusipirkus b\u016bst\u0105,
po keleri\u0173 met\u0173 teks mok\u0117ti u\u017e
\u0161alia nam\u0173\u012frengtas stov\u0117jimo
aik\u0161teles. Daugeliui u\u017ekliuvo
ir 15 t\u016bkst. lit\u0173 kaina.
Taip pat gyventojai tiki-
no, kad nei vienas kaimynas
u\u017e tokius pinigus neketina\u012fsi-
gyti nuosav\u0105 ma\u0161inos staty-
mo viet\u0105 kieme, nors statyb\u0173
bendrov\u0117s "Eika" pl\u0117tros di-
rektor\u0117 Viktorija Radzevi\u010die-
n\u0117 anks\u010diau teig\u0117, kad norin-
\u010di\u0173t u r\u0117ti savo vietas gyven-
viet\u0117je yra dauguma.
"M\u016bs\u0173 manymu, bend-
rov\u0117 "Eika", sakydama, kad
yra \u017emoni\u0173, norin\u010di\u0173 i\u0161sipirk-
ti automobili\u0173 stov\u0117jimo aik\u0161-
teles, blefuoja ir taip stengia-
si priversti visus gyventojus
kuo grei\u010diau\u012fsigyti brangias
vietas automobiliams", - sa-
k\u0117 vienas susirinkimo orga-
nizatori\u0173 Valdas. Jo teigimu,
nei vienas kaimynas u\u017e to-
kius pinigus neketina\u012fsigy-
ti vietos ma\u0161inai.
"Per trejus metus visi kai-
mynai jau yra susigyven\u0119,
dauguma j\u0173 turi po\u017eeminius
gara\u017eus, o laisvas automobi-
li\u0173 stov\u0117jimo vietas prie na-
m\u0173 draugi\u0161kai pasidalydavo.
Dabar, kai staiga jas u\u017etv\u0117r\u0117
ir nori i\u0161parduoti, kilo nepa-
sitenkinimas ar baim\u0117, kad
nebebus i\u0161vis kur statyti au-
tomobilio", - sak\u0117 kitas San-
tari\u0161ki\u0173 kvartalo gyventojas
Osvaldas.
Tiesa, \u0161i istorija turi tei-
giam\u0105 pus\u0119 - gyventojai bu-
riasi\u012f bendruomen\u0119, kurios
iki \u0161iol nebuvo.
"\u0160i problema paskatino
gyventojus susim\u0105styti, kad
savo interesus geriausiai ga-
l\u0117sime apginti tik susivie-
nij\u0119 \u012f bendruomenin\u0119 orga-
nizacij\u0105. Netrukus tur\u0117tu-
me\u012fkurti Santari\u0161ki\u0173 gyven-
viet\u0117s bendruomen\u0119", - sak\u0117
V.Mackevi\u010dius.

Statyb\u0173 bendrov\u0117s "Eika" atstovai teig\u0117, kad yra numa- t\u0119 kelet\u0105 plan\u0173, kaip susitarti

su nepatenkintais gyventojais.
"Mes tikrai pasiruo\u0161\u0119 kalb\u0117tis
su \u017emon\u0117mis, ta\u010diau su minia
mes negalime diskutuoti. Pa-
lauksime, kol gyventojai i\u0161si-
rinks atstovus, su kuriais gal\u0117-
sime aptarti ir i\u0161spr\u0119sti proble-
m\u0105", - teig\u0117 bendrov\u0117s "Eika"
atstov\u0117 ry\u0161iams su visuome-
ne Daiva Vilkelyt\u0117.
Vilnius
Sostin\u0119 palieka paskutinieji \u017eie-
mos \u0161ven\u010di\u0173 atributai. Su \u0161venti-
niu ap\u0161vietimu atsisveikina pa-
grindin\u0117s miesto gatv\u0117s - Kons-
titucijos ir Gedimino prospektai,
T.Vrublevskio gatv\u0117.
\u0160vie\u010dian\u010dias \u017evaig\u017edes ir
\u017eiemos ra\u0161tus\u010dia kei\u010dia g\u0117li\u0173
dekoracijos.
\u012emon\u0117s "\u0160ven\u010di\u0173s t ud ija"
generalin\u0117 direktor\u0117 Jolanta
T\u016brait\u0117 "15min" sak\u0117, jog gelto-
na, \u017ealia ir raudona spalvomis
"pra\u017eysian\u010dios" gatvi\u0173 dekora-
cijos - ilgametis projektas. "Kaip
ir ankstesniais metais, bando-
me nuspalvinti miest\u0105, kad i\u0161-
skirtinai \u0161viest\u0173 tamsiu paros
metu. Vilniuje yra pakankamai
daug tamsos, tad mes t\u0119siame
\u0161viesos tradicij\u0105", - sak\u0117 ji.
Ant ap\u0161vietimo stulp\u0173 ir
vir\u0161 gatvi\u0173 pakabintas deko-
racijas planuojama\u012f\u017eiebti per
valstybines \u0161ventes arba ypa-
tingesn\u0117mis progomis. Anot
J.T\u016brait\u0117s, \u0161ie papuo\u0161imai pir-
m\u0105syk su\u017eib\u0117s vasario 7-8 die-
nomis, kai Vilniuje vyks nefor-
malus NATO \u0161ali\u0173 gynybos mi-
nistr\u0173 susitikimas.
\u017diemi\u0161kos dekoracijos nie-
kur nedings - jos atostogaus
"\u0160ven\u010di\u0173 studijos" sand\u0117liuo-
se. Pasak\u012fmon\u0117s generalin\u0117s
direktor\u0117s, papuo\u0161imai kas-
met yra atnaujinami, valomi,
"maudomi", taisomi. Jei nu-
sprend\u017eiama keisti dekoracij\u0173
motyv\u0105, stili\u0173, gaminami nauji
papuo\u0161imai. "Dekoracijos - lyg
miesto progin\u0117 suknia - ji visa-
da turi ka\u017ekuo nustebinti, b\u016bti
kitokia. Miestie\u010diui tur\u0117t\u0173 b\u016bti
\u012fdomu i\u0161eiti per \u0161vent\u0119 \u012fgat v\u0119,
pasid\u017eiaugti originaliomis id\u0117-
jomis", - sak\u0117 J.T\u016brait\u0117.
G\u0117li\u0173 dekoracijos ant ap\u0161vietimo stulp\u0173 miest\u0105 puo\u0161 iki kit\u0173 \u017eiemos \u0161ven\u010di\u0173.
J.Kalinsko nuotr.
Karina Ziminait\u0117
k.ziminaite@15min.lt
Automobili\u0173 aik\u0161tel\u0117s Santari\u0161ki\u0173 kvartale tebekursto aistras
Mykolas Vadi\u0161is
m.vadisis@15min.lt

Konf iktas tarp Santari\u0161ki\u0173 gyvenviet\u0117s statytoj\u0173 ir gyventoj\u0173 \u012fsiplies- k\u0117 po to, kai bendrov\u0117 suplanavo parduoti kiemuose \u012frengtas automo- bili\u0173 aik\u0161teles.

J.Kalinsko nuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->