Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Kaunas 2007-12-12

15min Kaunas 2007-12-12

Ratings: (0)|Views: 434|Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2007-12-12
15min - nemokamas dienraštis, 2007-12-12

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

\u0160iuk\u0161lintoj\u0173 tramdymas -
kova su v\u0117jo mal\u016bnais
Ne vienam kaunie\u010diui yra tek\u0119 keiktis, gran-

dant prie pado prilipusi\u0105 kramtom\u0105j\u0105 gu- m\u0105, ar raudonuoti prie\u0161 miesto sve\u010dius d\u0117l \u0161iuk\u0161li\u0173 kr\u016bv\u0173.

U\u017e tokius nemalonius siurprizus
kaunie\u010diai gali "pad\u0117koti" tik vieni ki-
tiems. Kad Kaunas nespindi \u0161vara, o
miestie\u010diams da\u017enai pritr\u016bksta ele-
mentarios elgesio kult\u016bros, patvirti-
no ir miesto \u0161varintojai.
"Nesuprantu, ar taip sunku \u0161iuk\u0161-
les mesti\u012f tam skirtus konteinerius?
Nejau kaunie\u010diams patinka gyventi
ap\u0161nerk\u0161tame mieste?" -\u012f miestie\u010di\u0173
s\u0105\u017ein\u0119 band\u0117 apeliuoti\u012fmon\u0117s "Kauno
\u0161vara" generalinio direktoriaus pad\u0117j\u0117-
jas eksploatacijai Algis Mil\u010dius.
Specialistas teig\u0117, kad \u0161iuo metu
bene did\u017eiausia laikinosios sostin\u0117s
pikt\u017eaizde tampa taksi automobili\u0173
stov\u0117jimo vieta Kr\u0117v\u0117s pr. ties parduo-
tuve "Super netto". "M\u016bs\u0173 \u012fmon\u0117s va-
lytojai reguliariai ten valo, ta\u010diau tai
berg\u017ed\u017eias darbas. Belaukdami klient\u0173
taksi vairuotojai sugeba net automobi-
li\u0173\ufb01 ltrus ir akumuliatorius pasikeisti.
\u017dinoma, nebereikalingas dalis jie meta
\u010dia pat ant \u017eem\u0117s. Apie taksist\u0173pa l ie-
kamas maisto produkt\u0173 atliekas, tu\u0161-
\u010di\u0105ta r\u0105- jau net nebek a lbu", - pi k t i no-
si AB "Kauno \u0161vara" atstovas.
Nukelta \u012f 3 psl.
Kr\u0117v\u0117s pr. esan\u010di\u0105 aik\u0161tel\u0119, kurioje stovi taksi automobiliai, AB "Kauno \u0161vara" atstovas A.Mil\u010dius \u012fvardijo tikra miesto pikt\u017eaizde.
E.Ov\u010darenko nuotr.
M\u016b\u0161io laukas - gara\u017eas
2 p s l.
Infiacija \u012fsib\u0117g\u0117ja8 p s l.
Sostin\u0117je spind\u0117jo
geriausi studentai
11p s l.
07 12 12
Ateinan\u010di\u0105 egzamin\u0173 sesij\u0105, iki kurios li-
ko vos pora savai\u010di\u0173, nusira\u0161in\u0117jan\u010dius Vil-
niaus universiteto (VU) studentus "gau-
dys" ne tik d\u0117stytojai, bet ir \u0161ios srities
ekspertai - patys studentai.
Projekto "Nenusira\u0161in\u0117k" iniciato-
riai tikisi, jog tai pad\u0117s pri\u010diupti ir itin
profesionalius nusira\u0161in\u0117tojus, o itin
veiksminga akcija bus "gera\u0161ird\u017ei\u0173"
d\u0117stytoj\u0173 egzaminuose.
"Yra d\u0117stytoj\u0173, kurie leid\u017eia nu-
sira\u0161in\u0117ti. Tad kilo id\u0117ja, kaip tai su-
stabdyti. Egzaminus steb\u0117s sava-
noriai studentai, kurie prane\u0161 apie
pasteb\u0117tus nusira\u0161in\u0117jimo atvejus.
Konkurencija yra labai didel\u0117, tod\u0117l
svarbu, jog ji b\u016bt\u0173 s\u0105\u017eininga", - sak\u0117
projekto "Nenusira\u0161in\u0117k" vadov\u0117 Ha-
lina Orvidait\u0117.
Nukelta \u012f 9 psl.
\u012e kov\u0105 su nusira\u0161in\u0117jimu kyla patys studentai
\u0160IANDIEN
ISSN 1822-5322.
Numeris 201 (397).
2007 m. gruod\u017eio 12 d., tre\u010diadienis
Tira\u017eas 100 000
Kaunas
2 p s l.
V\u0117jas \u0161iaur\u0117s ryt\u0173,
\u0161iaur\u0117s 5-10 m/s.
nakt\u012f
0 \u00b0C
dien\u0105
+3 \u00b0C
ORAI
\u0160iandien Kaune
M\u016b\u0161io laukas - gara\u017eas
2
2007 gruod\u017eio 12 d., tre\u010diadienis
Kaunas
MANO MIESTAS
Miesto panorama.
Evos Tomkut\u0117s nuotr.

\u0160ios nuotraukos autorius laim\u0117jo DVD. Priz\u0105 atsiimti per savait\u0119 PPC "Akropolis", Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas. Su savimi tur\u0117kite laikra\u0161t\u012f ir asmens dokument\u0105.

Turite puiki\u0105 savo miesto nuotrauk\u0105?
Si\u0173skite j\u0105 el. pa\u0161to adresukaunas@15min.lt
www.videoplanet.lt
Rytoj
Poryt U\u017eporyt
Minimali temperat\u016bra
-4 \u00b0C
-5 \u00b0C
-6 \u00b0C
Maksimali temperat\u016bra
-2 \u00b0C
-2 \u00b0C
-2 \u00b0C
Debesuotumas
Krituliai
\u017eiema
N.Radevi\u010d nuotr.
orai
Ma\u017eai
debesuota
Trumpalaikis
lietus
Lietus
Lietus su
perk\u016bnija
Debesuota
Sniegas
\u0160lapdriba
Giedra
Varduvininkai:Joana, Dagmara, Gilmintas, Vainged\u0117, Vainius,
Vain\u0117, \u017dana.
Dienos info: saul\u0117 teka 08:32, leid\u017eiasi 15:52,
dienos ilgumas 07:20. Jaunatis.
\u0160iandien
Gruod\u017eio
12
tre\u010diadienis
Artimiausiomis dienomis Kaune
At\u0117nai
+14 \u00b0C
Berlynas
+6 \u00b0C
Briuselis
+5 \u00b0C
Dublinas
+10 \u00b0C
Helsinkis
+2 \u00b0C
Lisabona
+14 \u00b0C
Londonas
+6 \u00b0C
Maskva
-4 \u00b0C
Oslas
0 \u00b0C
Pary\u017eius
+6 \u00b0C
Praha
+4 \u00b0C
Ryga
+4 \u00b0C
Roma
+13 \u00b0C
Stokholmas
+2 \u00b0C
Talinas
0 \u00b0C
Var\u0161uva
+3 \u00b0C
Europoje

Sinoptik\u0173 duomenimis, \u0161iandien
Lietuvoje \u017eymesni\u0173 krituli\u0173
nenumatoma. Ryt\u0105 kai kur r\u016bkas,
plikledis. V\u0117jas \u0161iaur\u0117s ryt\u0173,
\u0161iaur\u0117s 5-10 m/s. Temperat\u016bra
nuo 1 \u00b0C \u0161al\u010dio iki 4 \u00b0C \u0161ilumos.
Kaune be \u017eymesni\u0173 krituli\u0173.
Temperat\u016bra 1-3 \u00b0C \u0161ilumos.

Vilnius
+2 \u00b0C
Kaunas
+2 \u00b0C
Klaip\u0117da
+3 \u00b0C
\u0160iauliai
0 \u00b0C
Panev\u0117\u017eys
0 \u00b0C
Utena
0 \u00b0C
Lietuvoje
www.nemokekuzspauda.lt
Kauno oro uoste
\u017euvo darbininkas

Karm\u0117lavoje \u012fsik\u016brusiame Kauno oro uoste \u017euvo darbi- ninkas. Nelaim\u0117 u\u017evakar \u012fvy- ko statomame naujajame ke- leivi\u0173 terminale.

Policijos duomenimis, nuo metalini\u0173 pastoli\u0173 nukrito ir mirtinai susi\u017ealojo suvirinimo darbus atlik\u0119s 43 met\u0173 darbi- ninkas i\u0161 Jonavos. Nelaim\u0117s aplinkyb\u0117s tiriamos.

Pavog\u0117 stiklainyje
saugotas santaupas

\u012e Kauno miesto policij\u0105 krei- p\u0117si santaup\u0173 netekusi kau- niet\u0117. Pasak 62 met\u0173 moters, u\u017evakar ryte ji rado atidary- tas Pumpur\u0173 gatv\u0117je esan\u010dio nuosavo gara\u017eo duris, o vidu- je pasigedo u\u017ekasto stiklai- nio. Gara\u017eo kampe pasl\u0117pta- me stiklainyje moteris saugo- jo savo santaupas - 9 000 lit\u0173 ir 10 400 eur\u0173. I\u0161 viso moteris neteko apie 45 000 lit\u0173.

NELAIM\u0116S
Vakar vakare \u012f Kauno "Akropol\u012f"
atvyk\u0119 pirk\u0117jai, savo automobi-
lius nusprend\u0119 statyti ketvirta-
jame stov\u0117jimo aik\u0161tel\u0117s auk\u0161te,
tur\u0117jo b\u016bti itin atsarg\u016bs.
Mat grupel\u0117 paaugli\u0173, pir-
majame "Akropolio" auk\u0161te
nusipirkusi\u0173 \u0161ventini\u0173 fejer-
verk\u0173, stov\u0117jimo aik\u0161tel\u0117je
susiruo\u0161\u0117 pa\u017eaisti kar\u0105.
Mokyklinio am\u017eiaus vai-
kinai, pasiskirst\u0119\u012f dvi koman-
das, vir\u0161utiniame stov\u0117jimo
aik\u0161tel\u0117s auk\u0161te kovojo \u0161au-
dydami vieni\u012f kitus i\u0161 fejer-
verk\u0173 lekian\u010dia ugnimi.
Kelios su jais at\u0117jusios
merginos "m\u016b\u0161io" metu li-
ko prie dur\u0173 ir aistringai
palaik\u0117 kariaujan\u010dius jau-
nuolius.
Beveik 10 minu\u010di\u0173 truku-
sias\u012fsisiaut\u0117jusi\u0173 paaugli\u0173
linksmybes nutrauk\u0117 "Akro-
polio" apsaugos darbuotojai,
incident\u0105 pasteb\u0117j\u0119 per ka-
mer\u0173 fiksuojam\u0105 vaizd\u0105 ro-
dan\u010dius monitorius.
"Jaunuoliai i\u0161 prad\u017ei\u0173 bu-
vo\u012fsp\u0117ti liautis, ta\u010diau jie ne-
paklaus\u0117 ir buvo sulaikyti", -
pasakojo "Akropolio" apsauga
besir\u016bpinan\u010dios bendrov\u0117s
"Eurocash1" Kauno pada-
linio vadovas Evaldas Kas-
peravi\u010dius.
Pirminiais duomenimis,
"m\u016b\u0161io" metu n\u0117 vienas jau-
nuolis nebuvo su\u017eeistas. Svei-
ki liko ir aik\u0161tel\u0117je, virtusio-
je m\u016b\u0161io lauku, stov\u0117j\u0119 auto-
mobiliai.
"Tai pirmasis toks in-
cidentas. Kit\u0105 kart\u0105 b\u016bsi-
me pasireng\u0119 ir grei\u010d iau
pasir\u016bpinsime \u017emoni\u0173 bei
j\u0173 turto saugumu", - teig\u0117
E.Kasperavi\u010dius.
Apsaugos darbuotojai su-
laikytus paauglius perdav\u0117
policijos pareig\u016bnams.
Septynis \u012fsisiaut\u0117jusius paauglius sustabd\u0117 prekybos centro apsaugos darbuotojai.
E.Ov\u010darenko nuotr.
Tomas
Grigalevi\u010dius
t.grigalevicius@15min.lt
\u0160iuk\u0161lintoj\u0173 tramdymas -
kova su v\u0117jo mal\u016bnais
2007 gruod\u017eio 12 d., tre\u010diadienis
3
Atkelta i\u0161 1 psl.
Kaip antr\u0105 miesto pikt-
\u017eaizd\u0119 A.Mil\u010dius\u012fvardijo vien\u0105
vie\u0161ojo transporto stotel\u0119 Ko-

vo 11-osios g. "Kauno \u0161varos" darbuotojai ten valo kiekvie- n\u0105 ryt\u0105, ta\u010diau vakare praei-

viams akis v\u0117l bado \u0161iuk\u0161li\u0173
kalnai. \u0160iuk\u0161les\u010dia sune\u0161a ap-
linkini\u0173 kiosk\u0173 ir \u0161alia esan\u010dio
turgaus darbuotojai", - pikti-
nosi A.Mil\u010dius.
Kad daliai kaunie\u010di\u0173 visai
nesvarbu, kur mesti \u0161iuk\u0161les
ar kramtom\u0105j\u0105 gum\u0105, liudija
ir did\u017ei\u0173j\u0173 prekybos centr\u0173
prieigos. Prie Kauno "Akropo-
lio"\u012f\u0117jimo \u0161iuk\u0161liad\u0117\u017ees vakar
tvarkiusi valytoja tikino, kad
kramtomosios gumos "mozai-
kos" ant grindinio nuotaikos
jai tikrai nepakelia.
"Kramtom\u0105 j\u0105 gum\u0105 nuo
grindinio nukrap\u0161tyti labai
sunku. Mes, valytojai, suren-
kame aplinkui prim\u0117tytas nuo-
r\u016bkas ir \u0161iuk\u0161les, o "kramto\u0161k\u0119"
pa\u0161alina valymo ma\u0161inos", -
pasakojo prisistatyti nenor\u0117-
jusi moteris.
Kramtom\u0105j\u0105 gum\u0105 keiks-
noja ir kino teatr\u0173 atstovai. "Yra
ir kult\u016bring\u0173 \u017emoni\u0173, kurie sa-
vo \u0161iuk\u0161les po kino seanso su-
sirenka. Ta\u010diau dauguma pa-
lieka visk\u0105. Manau, geriausia
prevencija - kino teatro priei-
gose visai nepardavin\u0117ti kram-
tomosios gumos. Kart\u0105 s\u0105mo-
ningai atsisak\u0117me vienos rek-
lamin\u0117s kampanijos, kurios
metu kino m\u0117g\u0117jai b\u016bt\u0173 bu-
v\u0119 apdalinti \u0161iuo skanumynu,
nes po tokios akcijos kolegos
i\u0161 kaimynini\u0173 \u0161ali\u0173 tur\u0117jo la-
bai daug problem\u0173", - atviravo

"Cinamon" kino teatro atsto- v\u0117 ry\u0161iams su visuomene \u017da- neta Pakalni\u0161kien\u0117.

"\u0160iuk\u0161linimas vie\u0161ose vie-
tose yra atskir\u0173 \u017emoni\u0173 kult\u016b-
ros stokos problema. "Akro-
polio" viduje al\u0117jos yra nuo-
lat valomos, plaunamos, kad
viskas spind\u0117t\u0173 \u0161vara. Sten-
giam\u0117s daryti visk\u0105, kad \u0161va-
ru b\u016bt\u0173 ir aplinkui prekybos
ir pramog\u0173 sostin\u0119: r\u016bkan-
tiesiems esame pastat\u0119 atski-
ras pav\u0117sines, \u0161aligatviai prie
"Akropolio" yra \u0161luojami vis\u0105
dien\u0105. Ai\u0161ku, b\u016bna, kad jau-
nimas meta kramtom\u0105j\u0105 gu-
m\u0105 ant \u0161aligatvi\u0173, bet, kartoju,
tai jau yra j\u0173 kult\u016bros stoka", -
situacij\u0105 komentavo Vilniaus
"Akropolio" valdytojas\u010ceslo-
vas Urbonavi\u010dius.
Kult\u016bros stokoja ir dalis
automobili\u0173 vairuotoj\u0173. Pa-
r\u016bk\u0119 prie vairo, nuor\u016bk\u0173 jie
patogiai atsikrato automobi-
liui sustojus prie sankry\u017eos -
tiesiai per transporto priemo-
n\u0117s lang\u0105.
"Savanori\u0173 pr. vos ne prie
kiekvienos sankry\u017eos m\u0117tosi
nuor\u016bkos. Nejau vairuotojai
ir keleiviai nesusim\u0105sto, kad
j\u0173 numest\u0105 \u0161iuk\u0161l\u0119 ka\u017ekam
reik\u0117s pakelti?" - samprota-
vo AB "Kauno \u0161vara" atstovas
A.Mil\u010dius.
Vakar vidurdien\u012f Rokuo-
se, Kuos\u0173 gatv\u0117s 14-ame na-
me, kilusio gaisro metu \u017euvo
56 met\u0173 vyras.
Nelaim\u0117lis - vienaauk\u0161-
\u010dio m\u016brinio namo su mansar-
da \u0161eiminink\u0117s s\u016bnus. Nelai-
m\u0117s metu moters namuose ne-
buvo. Apie nelaim\u0119 ugniage-
siams prane\u0161\u0117 r\u016bkstant\u012f stog\u0105
ir sprogin\u0117jant\u012f \u0161ifer\u012f paste-
b\u0117j\u0119s praeivis. Ta\u010diau jis su-
klaidino ugniagesius gelb\u0117-
tojus - prane\u0161\u0117, jog dega ne
14-asis, bet 8-asis Kuos\u0173 gat-
v\u0117s namas.
Gesinti gaisro buvo nu-

si\u0173sti 5 miesto Prie\u0161gaisrin\u0117s gelb\u0117jimo tarnybos ugniage- si\u0173 ekipa\u017eai.

U\u017egesinus liepsnas, ant
mansardoje sudegusios sofos
rastas apdeg\u0119s vyras. Jo gyvy-
b\u0117 jau buvo u\u017egesusi.
Pirminiais duomenimis,
gaisras kilo mansardoje, jo
prie\u017eastis - netinkamas elge-
sys su ugnimi. Pasak Kauno
miesto Prie\u0161gaisrin\u0117s gelb\u0117-
jimo tarnybos vyr. inspekto-
riaus Aurelijaus Lukausko, ga-
li b\u016bti, kad gaisr\u0105 suk\u0117l\u0117 pats
nukent\u0117j\u0119s vyras.
Teigiama, kad jis neveng-
davo svaigi\u0173j\u0173 g\u0117rim\u0173, na-
muose r\u016bkydavo. Neatmeta-
ma, kad \u0161\u012fkart ber\u016bkydamas
jis u\u017esn\u016bdo lovoje, o nuo nuo-
r\u016bkos\u012fsipliesk\u0117 gaisras. Tiks-
li nelaim\u0117s prie\u017eastis paai\u0161k\u0117s
po i\u0161samaus tyrimo.
Vakar ryte Panemun\u0117je kilusi
avarija vos nenusine\u0161\u0117 49 met\u0173
vyro gyvyb\u0117s.
I\u0161 Tilt\u0173 gatv\u0117s, kuri yra pa-
grindin\u0117,\u012f Vaidoto gatv\u0119 su-
k\u0119s automobilis "Volswagen
Passat" susid\u016br\u0117 su jo nepra-
leidusiu \u0161ia gatve va\u017eiavusiu
vilkiku. Avarijoje nukent\u0117jo
"Volswagen Passat" vairuoto-

jas. Laimei, pavojus vyro gy- vybei negresia, ta\u010diau jis pri- \u017ei\u016brimas medik\u0173.

KaunasU\u017esk. Nr. 77524
Kauno miesto policija pra-
\u0161o atsiliepti eismo\u012fvykio liu-
dininkus. Gruod\u017eio 2 dien\u0105
apie 20 val. Kur\u0161i\u0173 gatv\u0117je ties
20-uoju namu buvo sudau-
\u017eyti trys gatv\u0117je stov\u0117j\u0119 auto-
mobiliai.
Nenustatytas automobi-
lis, l\u0117k\u0119s did\u017eiuliu grei\u010diu,
atsitrenk\u0117 \u012f "Mazda 626", ku-
ri nuo sm\u016bgio trenk\u0117si\u012f \u0161alia
stov\u0117jus\u012f "Renault Espace", o
\u0161is -\u012f "Opel Vectra".
Eismo\u012fvykio kaltininkas
i\u0161\u012fvykio vietos pab\u0117go ir iki
\u0161iol nesurastas. Manoma, kad
jis gal\u0117jo vairuoti automobil\u012f
BMW X5.
K\u0105 nors \u017einantys apie\u012fvy-
k\u012f ar galim\u0105 jo suk\u0117l\u0117j\u0105 pra-
\u0161omi paskambinti telefonais
864636823 arba 303214.
Pra\u0161o avarijos liudinink\u0173 pagalbos
Neatidumas vos
nekainavo gyvyb\u0117s
Apie 9 val. ryto \u012fvykusi eismo nelaim\u0117 vos nenusine\u0161\u0117 automobilio
vairuotojo gyvyb\u0117s.
E.Ov\u010darenko nuotr.
Kaune liepsnose
\u017euvo vyras
Kult\u016bros stokojantys miestie\u010diai da\u017enai nesivargina pane\u0161\u0117ti nuor\u016bk\u0173 ar kramtomosios gumos iki
\u0161iuk\u0161liad\u0117\u017ei\u0173.
E.Ov\u010darenko nuotr.
Gintar\u0117 Dailydyt\u0117
g.dailydyte@15min.lt

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Eva Tomkute liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->