Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Kaunas 2007-12-28

15min Kaunas 2007-12-28

Ratings: (0)|Views: 317|Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2007-12-28
15min - nemokamas dienraštis, 2007-12-28

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Gele\u017einkelio stotis
laukia atgimimo
Aktor\u0117 D.Kazragyt\u0117 neteko scenini\u0173 r\u016bb\u0173

Vakar vakare Kauno senamiestyje nuo il- gapir\u0161\u010di\u0173 nukent\u0117jo \u017einoma aktor\u0117 Do- loresa Kazragyt\u0117. Apie 18 val. nusikalt\u0117- lis i\u0161 aktor\u0117s pagrob\u0117 krep\u0161\u012f su sceniniais drabu\u017eiais.

Pasak D.Kazragyt\u0117s, ji buvo apvogta vi- sai \u0161alia Rotu\u0161\u0117s aik\u0161t\u0117s, prie Senojo Kau- no pa\u0161to pastato, vos tik i\u0161lipusi i\u0161 tak- si. Aktor\u0117 apie nusikaltim\u0105 i\u0161kart prane- \u0161\u0117 policijai.

Studentai egzaminams
ruo\u0161iasi \u017evaki\u0173 \u0161viesoje
5 p s l.
Budin\u010diose vaistin\u0117se -
\u012ftemptas darbymetis
6 p s l.
Naujieji ateis su sniegu
7 p s l.
P.Hilton - be palikimo
16p s l.
\u0160IANDIEN
ISSN 1822-5322.
Numeris 210 (406).
2007 m. gruod\u017eio 28 d., penktadienis
Tira\u017eas 100 000
Kaunas
2psl.
V\u0117jas pietvakari\u0173,
7-12 m/s.
nakt\u012f
+1 \u00b0C
dien\u0105
+4 \u00b0C
ORAI
\u0160iandien Kaune
Jau kuris laikas pastab\u016bs kaunie\u010diai pa-
sigenda bene pus\u0119 am\u017eiaus vir\u0161 pagrin-
dini\u0173 Kauno gele\u017einkelio stoties dur\u0173
kab\u0117jusio laikrod\u017eio. Ne vienam jis buvo
tap\u0119s tikru \u0161ios vietos simboliu.
Ta\u010diau miestie\u010diai netur\u0117t\u0173 ne-
rimauti - Kauno\u012fvaizd\u017eio dalimi
tap\u0119s laikrodis valandas v\u0117l skai-
\u010diuos duris atv\u0117rus restauruotai
miesto gele\u017einkelio sto\u010diai.
"Laikrodis buvo nukabintas
prad\u0117jus stoties fasado renovaci-
jos darbus. Pasibaigus remontui jis
bus toks pat, kaip buvo, ir kab\u0117s toje
pa\u010dioje vietoje, tad visi Kauno gy-
ventojai kaip ir seniau gal\u0117s skirti
pasimatymus ant laipt\u0173, po laik-
rod\u017eiu", - \u0161ypsodamasis kaunie-
\u010dius ramino AB "Lietuvos gele\u017ein-
keliai" filialo "Kauno gele\u017einkeli\u0173
infrastrukt\u016bra" direktorius Olegas
Slepakovas. Miestie\u010di\u0173 laukia dar
viena gera \u017einia - planuojama, kad
po gele\u017einkelio stoties stogu pri-
siglaus\u012fsp\u016bdingas muziejus, su-
teiksiantis galimyb\u0119 susipa\u017ein-
ti su laikinosios sostin\u0117s gele\u017ein-
kelio istorija. O b\u016bsimi \u0161io muzie-
jaus eksponatai\u012f Kaun\u0105 plaukia
jau dabar.
Vakar\u012f gele\u017einkelio stot\u012f buvo
atgabenta 54 met\u0173 senumo lengvoji
nukeliamoji moto drezina ID1, ar,
papras\u010diau tariant, gele\u017einkelio ve-
\u017eim\u0117lis, kuris stov\u0117s b\u016bsimojo mu-
ziejaus prieigose.
I\u0161 restauratoriaus atgaben-
tos, dar da\u017eais kvepian\u010dios dre-
zinos nepraleido progos i\u0161bandy-
ti muziejaus\u012fk\u016brimo iniciatorius
O.Slepakovas.
Nukelta \u012f 3 psl.
Pirmasis restauruot\u0105 gele\u017einkelio ve\u017eim\u0117l\u012f - drezin\u0105 - i\u0161band\u0117 pats b\u016bsimo muziejaus iniciatorius O.Slepakovas.
E.Ov\u010darenko nuotr.
15 minpasaulis - 8 p.
Nu\u017eudyta Pakistano opozicijos lyder\u0117 B.Bhutto.
07 12 28
15 minKaunas - 4 p.
Dovana hiphopo gerb\u0117jams.
Kitas "15min" numeris i\u0161eis
sausio 7 d., pirmadien\u012f
Savivaldyb\u0117 toliau rems policij\u0105
2
2007 gruod\u017eio 28 d., penktadienis
Kauno savivaldyb\u0117 i\u0161tes\u0117jo duot\u0105
pa\u017ead\u0105 ir pasir\u016bpino, jog miesto po-
licininkai gal\u0117t\u0173 ir toliau naudotis
prie\u0161 kelerius metus i\u0161nuomotais
"VW Golf" automobiliais.
2004 met\u0173 pabaigoje sa-
vivaldyb\u0117 pareig\u016bnams per-
dav\u0117 20 nauj\u0173 "VW Golf" au-
tomobili\u0173. Trejus metus ga-
liojusi sutartis, pagal kuri\u0105
savivaldyb\u0117 mok\u0117jo u\u017e auto-
mobili\u0173 nuom\u0105 bei policinin-
k\u0173 sunaudotus degalus, nese-
niai baig\u0117si.
"Tie 20 automobili\u0173 Kauno
policijai yra labai svarb\u016bs, tad
nusprend\u0117me juos i\u0161pirkti ir
panaudos pagrindais perduoti
policijai", - teig\u0117 Kauno meras
Andrius Kup\u010dinskas.

Trej\u0173 met\u0173 senumo auto- mobili\u0173 likutin\u0117 rinkos vert\u0117 buvo 21 t\u016bkst. lit\u0173. Kauno sa- vivaldyb\u0117, i\u0161 biud\u017eeto skyru-

si 420 t\u016bkst. lit\u0173, juos nupir-
ko. Ta\u010diau ar bus\ufb01 nansuoja-
mos degal\u0173 i\u0161laidos, kol kas
neai\u0161ku.
"Policija n\u0117ra pavaldi sa-
vivaldybei. Pagrindin\u0119 apr\u016b-
pinimo funkcij\u0105 tur\u0117t\u0173 atlik-
ti Policijos departamentas.
Ta\u010diau sausio prad\u017eioje mes
svarstysime kit\u0173 met\u0173 biu-

d\u017eet\u0105 ir \u017ei\u016br\u0117sime, ar pavyks skirti l\u0117\u0161\u0173 degalams", - \u017ead\u0117- jo Kauno vadovas.

Policijos pareig\u016bn\u0173 nau-
dojamos transporto priemo-
n\u0117s, kaip ir taksi automobiliai,
d\u0117visi 4 -5 kartus grei\u010diau nei
paprastos ma\u0161inos. Planuo-
jama, kad policininkai "VW
Golf" automobilius naudos
dar bent 5 metus. "Nors m\u016b-
s\u0173 automobili\u0173 parkas kasmet
ger\u0117ja, ta\u010diau turime nema-
\u017eai toki\u0173 transporto priemo-
ni\u0173, kurias jau reik\u0117t\u0173 statyti\u012f
patvor\u012f, - vaizdingai pasakojo
Kauno policijos Patruli\u0173 rink-
tin\u0117s vadas Remigijus Balan-
dis. - Ta\u010diau didesn\u0117 problema
yra \u017emoni\u0173 tr\u016bkumas. Kai pas
mus dirbs pakankamai parei-
g\u016bn\u0173, tada jau gal\u0117sime garsiai
kalb\u0117ti ir apie tai, kiek automo-
bili\u0173 mums tr\u016bksta."
A.Kup\u010dinskas u\u017esimin\u0117,
jog perduodant automobilius
buvo atkreiptas policijos vado-
v\u0173 d\u0117mesys\u012f opiausias saugu-
mo u\u017etikrinimo mieste prob-
lemas. "Akcentavau, kad di-
desnis d\u0117mesys b\u016bt\u0173 skirtas
saugumui miesto centre, kad
kuo grei\u010diau b\u016bt\u0173 reaguojama
\u012fm ie s t ie\u010di\u0173 pagalbos \u0161auks-
mus", - pasakojo meras.
\u0160iandien 13 val. Kauno
kult\u016bros centre bus rodomas
Kazio Binkio teatro muziki-
nis spektaklis-pasaka "Mik\u0117s
P\u016bkuotuko nuotykiai", skirtas
sunkiai besiver\u010dian\u010di\u0173 kaunie-
\u010di\u0173 vaikams. 3-12 met\u0173at \u017e a-
las auginan\u010dios socialiai rem-
tinos \u0161eimos i\u0161 Centro, Daina-
vos, Gri\u010diupio, Eiguli\u0173, \u0160ilai-
ni\u0173, Vilijampol\u0117s, \u017daliakalnio
seni\u016bnij\u0173 kvietimus\u012f spektakl\u012f
gali atsiimti Nemuno g. 29, 34
ir 38 kabinetuose. Gyvenantys
Aleksoto seni\u016bnijoje - Veive-
ri\u0173 g. 132. \u0160an\u010di\u0173 seni\u016bnijoje -
A.Juozapavi\u010diaus pr. 84, Pane-
mun\u0117s - Perlojos g. 29, Petra-
\u0161i\u016bn\u0173 - R.Kalantos g. 57.
Kaunas
Rytoj
Poryt U\u017eporyt
Minimali temperat\u016bra
-1 \u00b0C
-3 \u00b0C
-4 \u00b0C
Maksimali temperat\u016bra
0 \u00b0C
-1 \u00b0C
-2 \u00b0C
Debesuotumas
Krituliai
\u017eiema
N.Radevi\u010d nuotr.
orai
Ma\u017eai
debesuota
Trumpalaikis
lietus
Lietus
Lietus su
perk\u016bnija
Debesuota
Sniegas
\u0160lapdriba
Giedra
Varduvininkai: Inga, Ivita, Irvita, Ingeborga, Kantvilas,
Vaidilut\u0117, Ema, Kamil\u0117.
Dienos info: saul\u0117 teka 08:42, leid\u017eiasi 15:58,
dienos ilgumas 07:16. Pilnatis.
\u0160iandien
Gruod\u017eio
28
penktadienis
Artimiausiomis dienomis Kaune
At\u0117nai
+12 \u00b0C
Berlynas
+4 \u00b0C
Briuselis
+7 \u00b0C
Dublinas
+12 \u00b0C
Helsinkis
+4 \u00b0C
Lisabona
+14 \u00b0C
Londonas
+4 \u00b0C
Maskva
-2 \u00b0C
Oslas
+5 \u00b0C
Pary\u017eius
+9 \u00b0C
Praha
+1 \u00b0C
Ryga
+1 \u00b0C
Roma
+12 \u00b0C
Stokholmas
+7 \u00b0C
Talinas
+4 \u00b0C
Var\u0161uva
+2 \u00b0C
Europoje

Sinoptik\u0173 duomenimis, \u0161iandien
Lietuvoje debesuota. Daug kur
nedideli krituliai. Vietomis r\u016bkas, lijundra,
plikledis. V\u0117jas pietvakari\u0173, 7-12 m/s,

paj\u016bryje g\u016bsiai 15-18 m/s. Temperat\u016bra
nuo 1 \u00b0C \u0161al\u010dio iki 4 \u00b0C \u0161ilumos.
Kaune nedideli krituliai, lijundra, r\u016bkas.
Temperat\u016bra dien\u0105 apie 0 \u00b0C.
Vilnius
0 \u00b0C
Kaunas
+1 \u00b0C
Klaip\u0117da
+3 \u00b0C
\u0160iauliai
+2 \u00b0C
Panev\u0117\u017eys
+1 \u00b0C
Utena
0 \u00b0C
Lietuvoje
Vaikai susitiks su
Mike P\u016bkuotuku
Apvog\u0117 kari\u0161k\u012f

Prie Kauno medicinos universi- teto klinik\u0173 Aku\u0161erijos skyriaus palik\u0119s automobil\u012f antr\u0105j\u0105 Ka- l\u0117d\u0173 dien\u0105 savo tarnybin\u0117s ap- rangos ir kit\u0173 daikt\u0173 neteko ka- ri\u0161kis. Atsidar\u0119 automobilio du- reles ilgapir\u0161\u010diai i\u0161ne\u0161\u0117 CD gro- tuv\u0105, kuprin\u0119, kurioje buvo ka- reivi\u0161ka uniforma ir beret\u0117 su tarnybos \u017eenklais, asmens bei kitus dokumentus, kari\u0161kus odinius aulinius, mobiliojo ry- \u0161io telefon\u0105, pinigin\u0119.

Deg\u0117 skalbykla

Kaune gaisras kilo vieno i\u0161 Pa- neri\u0173 gatv\u0117s daugiabu\u010di\u0173 r\u016bsy- je \u012frengtoje skalbykloje. U\u017eva- kar vakare d\u0117l neai\u0161kios prie- \u017easties \u012fsiplieskusi liepsna su- niokojo penkias \u010dia buvusias skalbimo ma\u0161inas. Gaisro prie- \u017eastis dar neai\u0161ki.

NELAIM\u0116S
Pagrindin\u0117 automobilius "VW Golf" vairuojan\u010di\u0173 pareig\u016bn\u0173 u\u017eduotis yra u\u017etikrinti saugum\u0105 miesto gatv\u0117se.
E.Ov\u010darenko nuotr.
Tomas
Grigalevi\u010dius
t.grigalevicius@15min.lt
Gele\u017einkelio stotis laukia atgimimo
2007 gruod\u017eio 28 d., penktadienis
3
Atkelta i\u0161 1 psl.
Gele\u017einkelio ve\u017eim\u0117l\u012f u\u017e-
k\u0117lus ant b\u0117gi\u0173, AB "Lietuvos
gele\u017einkeliai" filialo "Kauno
gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra"
direktorius O.Slepakovas dr\u0105-
siai s\u0117do u\u017e drezinos vairo ir
pademonstravo, kaip toji vei-
kia. I\u0161 \u0161ono \u017ei\u016brint, \u0161is ve\u017ei-
m\u0117lis kiek primin\u0117 motocik-
l\u0105: u\u017ekuriamas koja, benzini-
nis variklis, "plienin\u012f \u017eirg\u0105"
primenantys garsai.
"Muziejuje bus ekspo-
nuojami senieji gele\u017einke-
lie\u010di\u0173 laikra\u0161\u010diai, \u017eurnalai,
\u017eibintai, b\u0117giai ir visa kita
su traukiniais bei j\u0173 istori-
ja susijusi atributika", - ran-
ka rodydamas\u012f autenti\u0161kus
sendaik\u010dius, kol kas i\u0161rikiuo-
tus darbo kabinete, pasako-
jo vyras.
O.Slepakovas prisipa\u017eino
eksponatus muziejui kaup\u0119s
dar nuo 1990 met\u0173.
"Specialiai po sendaik\u010di\u0173
turg\u0173 nevaik\u0161tau. Did\u017ei\u0105j\u0105
dal\u012f eksponat\u0173 dovanoja bu-
v\u0119 gele\u017einkelio darbuotojai.
Man pa\u010diam labiausiai patin-
ka autenti\u0161ki, nerestauruoti
sendaik\u010diai", - apie savo aist-
r\u0105 autenti\u0161kiems daiktams
pasakojo kaunietis.
\u0160iuo metu remonto dar-
bai Kauno gele\u017einkelio sto-
tyje pama\u017eu eina\u012f pabaig\u0105.
Eksploatacijai jau priduota
de\u0161in\u0117 pastato pus\u0117 - kelei-
viai ja jau gali naudotis.
Atrestauruota ir kairioji
pastato pus\u0117, baigiami cent-
rin\u0117s sal\u0117s remonto darbai -
\u010dia \u0161iuo metu vyksta apdai-
la, lempu\u010di\u0173 ir \u0161vieslen\u010di\u0173
kabinimas.
Jei niekas nesutrukdys,
stoties renovacijos darbai
tur\u0117t\u0173 b\u016bti baigti kit\u0173 me-
t\u0173 pirmame ketvirtyje, \u017eie-
mai einant\u012f pabaig\u0105. Direk-
torius u\u017esimin\u0117, kad naujo-
v\u0117 restauruotame gele\u017einke-
lio stoties pastate bus ne tik
muziejus.
"Pagrindin\u0117je sal\u0117je bus
laikra\u0161\u010di\u0173 kioskas, jei versli-
ninkai pareik\u0161 nor\u0105, bus gali-
ma prekiauti g\u0117l\u0117mis. Visame
pastate ir jo prieigose jau da-
bar pastatytos naujos vaizdo
kameros. Saugumo sumeti-
mais visi\u012fra\u0161ai bus saugomi.
\u012er e s t au r uot\u0105pa s t at\u0105 \u012fsikels ir
visa Kauno gele\u017einkelio inf-
rastrukt\u016bros administracija,
kuri iki \u0161iol buvo i\u0161skirstyta
po atskiras patalpas aplink
pagrindin\u012f pastat\u0105", - pasa-
kojo O.Slepakovas.
Vyro teigimu, atsinaujins

ne tik senasis stoties pasta- tas, bet ir stoties pav\u0117sin\u0117s, peronai.

Paskutin\u0119 \u0161i\u0173 met\u0173 die-
n\u0105, gruod\u017eio 31-\u0105j\u0105, Kauno
valstybiniame l\u0117li\u0173 teatre
vyks Juditos Leitait\u0117s (nuo-
tr.) koncertas.
Naujuosius metus gimta-
jame mieste sutiksianti atli-
k\u0117ja \u017eada\u012fvairiaspalv\u012f rengi-
n\u012f. "Naujametiniame koncerte
"Kas gera prisiminkime, kas
bloga - lai i\u0161bl\u0117s" skamb\u0117s
dainos, kurios nud\u017eiugins,
paguos ir pralinksmins vis\u0173
\u0161irdis", - drauge sutikti 2008-
uosius kvie\u010dia J.Leitait\u0117.
Kartu su pianistu And-
riumi Vasiliausku koncer-
tuosianti atlik\u0117ja \u017ei\u016brovams
pristatys\u012fvairi\u0173 \u017eanr\u0173 ir te-
matikos program\u0105.
Koncerto Kauno valstybi-
niame l\u0117li\u0173 teatre prad\u017eia -
18 val.
Kaunas
Sen\u0173j\u0173 met\u0173
palydos su J.Leitaite
Gintar\u0117 Dailydyt\u0117
g.dailydyte@15min.lt

O.Slepakovas min\u0117jo, kad tarps-
to\u010diu vadinamas prietaisas nau-
dojamas ir \u0161iais laikais - jis pa-
sitarnauja tada, kai tarp sto\u010di\u0173
dingsta ry\u0161ys. E.Ov\u010darenko nuotr.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->