Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Erdoğan’ı ve Sermayenin Temslicisi AKP Hükümetini Durdur!

Erdoğan’ı ve Sermayenin Temslicisi AKP Hükümetini Durdur!

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by Edmund R Sch
Sosyalist Alternatif, 8 Haziran 2013
Sosyalist Alternatif, 8 Haziran 2013

More info:

Published by: Edmund R Sch on Jun 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
Erdoğan’ı ve SermayeninTemslicisi AKP Hükümetini Durdur!
Tüm taleplerimizi kabulettirmek ve AKP hükümetinisonunu başlatmak için:Genel Grev, Genel Direniş
Tayyip Erdoğan’ın AKP hükümetikendisine karşı en ufak muhalif dav-ranışı en vahşi yöntemlerle bastırmayaçalışıyor. İstanbul Gezi Parkı’ndakitamamen barışçıl olan protestoları pol-is şiddetiyle vai bir şekildebastırması bardağı taşıran son damlaoldu. Tayyip Erdoğan demokratikhakları bir diktatör kibirliliğiyle sis-tematik bir şekilde ayaklar altına alıy-or. Çevre sorunundan emekçi kitleler-in hak taleplerine kadar her türlü de-mokratik protestoyu, bir avuç sermayesahibinin çıkarlarıkollamak için,her çeşit gaz, cop, tazyikli su, göza-ltılar gibi her çeşit polis zorunu kul-lanmaktan hiç çekinmiyor.Daha bir ay önce sırf Taksim’de 1Mayıs yasağını protesto ettiği için liseöğrencisi Dilan'ı polisin hedef alarakattığı gaz fişeğiyle yaralandıktansonra; Dilan mucize eseri kurtuldu.AKP’nin emperyalist hayallerinin so-nucunda Reyhanlı'da yaşanan kat-liamının üzerinden daha kaç güngeçti? Roboski’de savaş jetleriyleöldürülen Kürt çocuklarına bombal-ama emrini verenler ortaya çıkarıldımı? Bu biriken öfkenin böyle dayana-kları olmasaydı, Gezi Parkı’ndakiağaçların kesilmesine karşı duranbirkaç yüz duyarlı kişinin öfkesi mily-onların öfkesine dönüşür müydü hiç?
Artık Yetti!
Şimdi kitlesel bir şekilde gençler,emekçiler ve toplumun her kesi-minden insanlar “Tayyip İstifa” diyebağırıyor. İstanbul’da, Ankara’da,İzmir’de, hemen hemen Türkiye’ninbütün illerinde kitleler birikmöfkesini haykırıyor.Protestolar birdenbire gelişti. Buzden bunlan hem teknikkoordinasyonu hem de politik ta-leplerin geliştirilmesi için bir an öncedemokratik bir şekilde direniş ko-mitelerinin oluşturulması gerekli. Bukomiteler bir taraftan kitlenin derlitoplu hareket etmesinisağlayıp esnafdükkânlarının tahribi gibi hatalar ön-lenirken, diğer taraftan sağlık yardımıve enformasyon ağı sağlamak v.b.lojistik sorunları çözebilir hem depolitik olarak bir yol planı geliştirebi-lir. Erdoğan’ın bu protestolardandolayı istifa etmeyeceği açık. Buyüzden sendikaların bir Genel Grevçağrıdirenişin boyutunu büyüterekErdoğan’ın ve onun sermayenin tem-silcisi AKP hükümetinin sonunubaşlatabilir.
Emekçi Hareketine ve Sola Düşen Görevler
KESK’in 4 - 5 Haziran’da ülkeçapındaki grev çağrısı doğru bir adım-dı. Binlerce kamu emekçisi sendik-anın çağrısına uydu ve bırakakmeydanlara doldu. Bu şekilde toplum-da potansiyel olarak en güçlü örgütlügüç yani emekçi sınıfı esas olarakprotestoların odağına girmiş oldu.Maalesef KESK’in grev çağrısınasadece DİSK olumlu karşılık verdi; oda sınırlı bir uyarı grevi ile.Bu hareketin inde fedakarlık,tutku ve müthiş bir angajman söz ko-nusu. Eksik olan ama, Erdoğan’ı diz-leri üstüne çökertebilecek örgütlü birgücün varlığıdır.İşyerlerinde, mahallelerde düzenle-necek toplantılar ve orda seçilecekdireniş komiteleri bu hareketi dahaileriye taşıyabilir. Sol sendikalar,HDK, Halk Evleri gibi büyük oluşum-larla diğer sol örgütlenmeler buna önayak olup yerellerde böyle komiteler-in oluşturulmasını ve bunlabir ağgibi birbirine bağlayabilecek koşullarasahiptirler.Bütün sendikaların bir günlük genelgrev çağrısı hareketi bir adım öteyegötürüp Erdoğan’a ve onun neo-liber-al kapitalist hükümetine emekçisınıfın gücünü gösterecektir.Her alanda ortaya çıkmış bu ko-mitelerle birlikte ayrıca bu hareketiniçinde emekçilerin, yoksulların,gençlerin kendi hükümetlerinin altyapısı da ortaya çıkmış olacaktır.
Taleplerimiz için “Genel Grev”
Direnişin İnşaası:
Mahallelerde, işyerlerinde ve fabrikalardadüzenli toplantıların düzenlenmesi
Polis şiddetine kaı yardım ve day-anışmaorganize etmek; gelişmeleribirlikte tartışmak ve bir sonraki adımı plan-lamak için koordinasyon komitelerininoluşturulması
Sendikalar, HDK, Halkevleri ve diğer solötgütlerin imkanları onlara böyle insiyatifleribaşlatmanın ve koordine etmenin sorum-luğunu yüklüyor. Mahalleler, bölgeler veülke çapında oluşturulacak bu komitelerinher zaman hesap verme sorumlulğundaolan, seçilmiş ve her zaman da geriçağrılabilen bu temsilcilerin aralarındakikoordinasyonun sağlanması
Bütün sendikaların katılımıyla bir günlükgenel grev; kitlesel yürüyüşler
Tayyip İstifa“ –Hükümet istifa! Emekçilerinve yoksulların hükümeti için!
Demokratik Haklar İçin Mücadele:
Protestolardan dolagözaltına alınanlarve tutuklananlar hemen serbest bırakılsın
Gezi Parkı’nda ve ülke çapındaki polis şid-detiyle ilgili olarak sendikaların ve hereket-in temsilcilerden oluşan demoktatik koşul-lar altında seçilmiş bağımsız bir araştırmakomisyonu kurulsun
Bütün siyasi tutsaklara özgürlük To-planma, gösteri, örgütleme hakkı dahil ol-mak üzere tüm demokratik haklar tamolarak tanınınsın
Anti Terör Yasası, Özel Yetkili Mahkemel-er kaldırılsın; AKP hükümetinin son yıl-lardaki bütün gerici yasaları iptal edilsin
Kürtler üzerindeki tüm baskılar son bulsun
İşyerlerinde ve mahallelerde demokratikolarak seçilmiş temsilcilerden oluşan kitlel-erin tüm demokratik ve sosyal haklarıgüvence altına alacak bir anayasayı hazır-layacak devrimci bir konsey kurulsun
İş, İyi Ücret, Sosyal Güvenlik:
 
Küçük bir azınlığın servetine servet kat-masına son.
Taksim Meydanı üzerindeki dönüşümplanlarına, insanı ve doğayı dikkate almay-an, kar dürtüsüyle yapılan tüm projelereson
Özelleştirmelere son. Özelleştirilmiş mülk-lerin hepsi tekrar kamu mülküyetine alınsın
Kamu emekçilerinin haklarına saldırılarason
Asgari ücret insanca bir yaşamı güvecealtına alacak oranda yükseltilsin
Herkesin barınma hakkı güvence altınaalınsın
Ekonomide baskın olan tüm bankalar veholdingler emekçilerin demokratik denetimive yönetimi altına alınarak kamulaştırılsın
Ekonomiyi emekçilerin çıkarlarıdoğrultusunda ve çevreye uyum içindeolacak şekilde organize edecek ve geliştir-ecek sosyalist bir planın demokratik koşul-lar altında oluşturulması
Sömürüye, baskıya ve KAPİTALİZMEkarşı enternasyonal direniş! SOSYALİSTbir demokrasi için!
Bizimle Kontak Kur, Sosyalist Alternatif ileBirlikte Mücadele Et!
Biz 45 ülkede sosyalist bir alternatif için mücadele eden İşçiEnternasyonali Komitesi’nin (İngilizce: Committee aWorkers' International) üyesiyiz: Yoksulluğa, İşsizliğe veBaskıya Yeter! Direniş, Dayanışma ve Sosyalizm!
solidarity@socialistworld.netwww.sosyalistalternatif.comwww.socialistworld.net
www.sosyalistalternatif.com 8 Haziran 2013 Dayanışma Fiyatı: 25 krş.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->