Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
331Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bai tap xac suat thong ke

bai tap xac suat thong ke

Ratings:

3.67

(1)
|Views: 50,899|Likes:
Published by zanzan

More info:

Published by: zanzan on May 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
Bài t
p ch
ươ
ng IPhép th
ử 
và các lo
i bi
ế 
n c
ố 
 1.
 
Nêu khái ni
m phép th
ử 
ng
u nhiên, không gian m
u.2.
 
Nêu các lo
i bi
ế 
n c
ố 
: bi
ế 
n c
ố 
ch
c ch
n, bi
ế 
n c
ố 
không th
có, bi
ế 
n c
ố 
ng
u nhiên. Cho ví d
.Các
đị
nh ngh
 ĩ 
a v
xác su
t3.
 
B
n hi
u nh
ư 
th
ế 
nào v
khái ni
m "xác su
t c
a m
t bi
ế 
n c
ố 
"? Nêu các
đị
nh ngh
 ĩ 
a v
xác su
t mà b
n bi
ế 
t. Nêucác tính ch
t c
a xác su
t.4.
 
Trong bình có a qu
c
u tr
ng và b qu
c
u
đ
en. L
y ng
u nhiên m
t qu
c
u. Tìm xác su
t
để
l
y
đượ
c qu
c
utr
ng.5.
 
Gi
s
ử 
xác su
t sinh con trai và con gái là nh
ư 
nhau. M
t gia
đ
ình có 3 con. Tìm xác su
t
để
gia
đ
ình
đ
ó có 2 congái.6.
 
Tung m
t con xúc x
c hai l
n. Tìm xác su
t
để
trong
đ
ó có
đ
úng m
t l
n
đượ
c 6 ch
m.7.
 
Trong m
t l
p 50 h
c sinh có:20 ng
ườ
i ch
ơ
i bóng
đ
á,15 ng
ườ
i ch
ơ
i bóng chuy
n,10 ng
ườ
i ch
ơ
i bóng r
,8 ng
ườ
i ch
ơ
i bóng
đ
á và bóng chuy
n,5 ng
ườ
i ch
ơ
i bóng
đ
á và bóng r
,3 ng
ườ
i ch
ơ
i bóng chuy
n và bóng r
,1 ng
ườ
i ch
ơ
i bóng
đ
á, bóng chuy
n và bóng r
.L
y ng
u nhiên 1 h
c sinh. Tìm xác su
t
để
ng
ườ
i
đ
ó ch
ơ
i ít nh
t 1 môn bóng.8.
 
M
t ng
ườ
i khi g
i
đ
i
n tho
i quên m
t hai s
ố 
cu
ố 
i c
a s
ố 
 
đ
i
n tho
i và ch
nh
 
đượ
c r
ng chúng khác nhau. Tìmxác su
t
để
quay ng
u nhiên m
t l
n
đ
úng s
ố 
c
n g
i.9.
 
Trong bình có 6 qu
c
u gi
ố 
ng nhau
đượ
c
đ
ánh s
ố 
, l
y ng
u nhiên l
n l
ượ
t t
ừ 
ng qu
c
u. Tìm xác su
t
để
s
ố 
c
aqu
c
u
đượ
c l
y ra trùng v
i s
ố 
th
ứ 
t
ự 
c
a l
n l
y.10.
 
M
t h
p có 10 s
n ph
m, trong
đ
ó có 6 chính ph
m và 4 ph
ế 
ph
m. L
y ng
u nhiên t
ừ 
h
p
đ
ó 3 s
n ph
m. Tìmxác su
t
để
:a) C
3 s
n ph
m l
y ra
đề
u là chính ph
m,b) Trong ba s
n ph
m l
y ra có
đ
úng 2 chính ph
m.11.
 
Trong 3 tháng cu
ố 
i n
ă
m bi
ế 
t r
ng có 5 máy
đ
ã b
h
ng. Tìm xác su
t
để
không có ngày nào có quá 1 máy b
h
ng.12.
 
Khi ki
m tra ng
u nhiên 80 s
n ph
m do m
t máy s
n xu
t, ng
ườ
i ta phát hi
n ra 3 ph
ế 
ph
m. Tính t
n su
t xu
thi
n ph
ế 
ph
m.13.
 
B
n 50 phát
đạ
n vào bia th
y có 47 phát trúng. Tính t
n su
t c
a vi
c b
n trúng bia.
Đị
nh lí c
ng xác su
t14.
 
Nêu
đị
nh lí c
ng xác su
t.15.
 
Xác su
t
để
m
t x
th
b
n bia trúng
đ
i
m 10 là 0,1; trúng
đ
i
m 8 là 0,25 và ít h
ơ
n 8
đ
i
m là 0,45. X
th
 
y b
nm
t viên
đạ
n. Tìm xác su
t
để
x
th
 
đượ
c ít nh
t 9
đ
i
m.16.
 
Nêu khái ni
m h
bi
ế 
n c
ố 
 
đầ
y
đủ
. Cho ví d
.17.
 
Xác su
t
để
s
n ph
m s
n xu
t ra là chính ph
m b
ng 0,9. Tìm xác su
t
để
s
n ph
m s
n xu
t ra là ph
ế 
ph
m.18.
 
Trong hòm có n s
n ph
m, trong
đ
ó có m chính ph
m. L
y ng
u nhiên k s
n ph
m. Tìm xác su
t
để
trong
đ
ó có ítnh
t m
t chính ph
m.19.
 
Trong hòm có 10 chi ti
ế 
t, trong
đ
ó có 2 chi ti
ế 
t h
ng. Tìm xác su
t
để
khi l
y ng
u nhiên ra 6 chi ti
ế 
t thì có khôngquá m
t chi ti
ế 
t h
ng.
Đị
nh lí nhân xác su
t20.
 
Nêu
đị
nh lí nhân xác su
t.21.
 
Có hai h
p
đự 
ng chi ti
ế 
t. H
p th
ứ 
nh
t
đự 
ng 10 cái
ố 
c, trong
đ
ó có 6 cái t
ố 
t. H
p th
ứ 
hai
đự 
ng 15 cái vít, trong
đ
ócó 9 cái t
ố 
t. L
y ng
u nhiên t
ừ 
m
i h
p m
t chi ti
ế 
t. Tìm xác su
t
để
l
y
đượ
c m
t b
 
ố 
c vít t
ố 
t.22.
 
Trong bình có 5 qu
c
u tr
ng và 3 c
u
đ
en. L
y ng
u nhiên l
n l
ượ
t hai qu
c
u. Tìm xác su
t
để
l
n th
ứ 
hai l
y
đượ
c c
u tr
ng n
ế 
u bi
ế 
t l
n l
y th
ứ 
nh
t
đ
ã l
y
đượ
c c
u tr
ng.23.
 
Trong hòm có 7 chính ph
m và 3 ph
ế 
ph
m. L
y ng
u nhiên l
n l
ượ
t hai s
n ph
m. Tìm xác su
t
để
c
hai s
nph
m l
y ra
đề
u là chính ph
m.24.
 
Ph
i tung m
t con xúc x
c t
ố 
i thi
u bao nhi
u l
n
để
v
i xác su
t không nh
h
ơ
n 0,5 có th
hy v
ng r
ng trong
đ
ócó ít nh
t m
t l
n
đượ
c m
t sáu ch
m.25.
 
Xác su
t
để
 
độ
ng c
ơ
th
ứ 
nh
t c
a máy bay b
trúng
đạ
n là 0,2;
để
 
độ
ng c
ơ
th
ứ 
hai c
a máy bay b
trúng
đạ
n là 0,3còn xác su
t trúng
đạ
n c
a phi công là 0,1. Tìm xác su
t
để
máy bay r
ơ
i, bi
ế 
t r
ng máy bay r
ơ
i khi ho
c c
hai
độ
ng c
ơ
b
trúng
đạ
n, ho
c phi công b
trúng
đạ
n.
 
Công th
ứ 
c Bernouli26.
 
Trong phân x
ưở
ng có 5 máy ho
t
độ
ng, xác su
t
để
trong ca m
i máy b
h
ng
đề
u b
ng 0,1. Tìm xác su
t
để
trongca
đ
ó
đ
úng 2 máy h
ng.27.
 
B
n 6 viên
đạ
n vào bia. Xác su
t trúng
đ
ích c
a m
i viên là 0,7. Tìm xác su
t
để
có 3 viên trúng
đạ
n.Công th
ứ 
c xác su
t
đầ
y
đủ
 28.
 
Có 3 h
p gi
ố 
ng nhau. H
p th
ứ 
nh
t
đự 
ng 10 s
n ph
m, trong
đ
ó có 6 chính ph
m, h
p th
ứ 
hai
đự 
ng 15 s
n ph
m,trong
đ
ó 10 chính ph
m, h
p th
ứ 
3
đự 
ng 20 s
n ph
m, trong
đ
ó có 15 chính ph
m. L
y ng
u nhiên m
t h
p và t
ừ 
 
đ
ó l
y ng
u nhiên m
t s
n ph
m. L
y xác su
t
để
l
y
đượ
c chính ph
m.29.
 
Có 2 h
p
đự 
ng s
n ph
m. H
p th
ứ 
nh
t có 10 s
n ph
m trong
đ
ó có 9 chính ph
m. H
p th
ứ 
hai có 20 s
n ph
mtrong
đ
ó có 18 chính ph
m. T
ừ 
h
p th
ứ 
nh
t l
y ng
u nhiên m
t s
n ph
m b
sang h
p th
ứ 
hai. Tìm xác su
t
để
 l
y ng
u nhiên m
t s
n ph
m t
ừ 
h
p th
ứ 
nh
t
đượ
c chính ph
m.Công th
ứ 
c Bayes30.
 
Dây chuy
n l
p ráp nh
n
đượ
c các chi ti
ế 
t do hai máy s
n xu
t. Trung bình máy th
ứ 
nh
t cung c
p 60% chi ti
ế 
t,máy th
ứ 
hai cung c
p 40% chi ti
ế 
t. Kho
ng 90% chi ti
ế 
t do máy th
ứ 
nh
t s
n xu
t là
đạ
t tiêu chu
n, còn 85% chiti
ế 
t do máy th
ứ 
hai s
n xu
t là
đạ
t tiêu chu
n. L
y ng
u nhiên t
ừ 
dây chuy
n m
t s
n ph
m, th
y nó
đạ
t tiêuchu
n. Tìm xác su
t
để
s
n ph
m
đ
ó do máy th
ứ 
nh
t s
n xu
t.31.
 
Tr
ướ
c khi
đư 
a s
n ph
m ra th
tr
ườ
ng ng
ườ
i ta
đ
ã ph
ng v
n ng
u nhiên 200 khách hàng v
s
n ph
m
đ
ó và th
ycó 34 ng
ườ
i tr
l
i "s
mua", 96 ng
ườ
i tr
l
i "có th
s
mua" và 70 ng
ườ
i tr
l
i "không mua". Kinh nghi
m choth
y t
l
khách hàng th
ự 
c s
ự 
s
mua s
n ph
m t
ươ
ng
ứ 
ng v
i nh
ữ 
ng cách tr
l
i trên t
ươ
ng
ứ 
ng là 40%, 20% và1%.a) Hãy
đ
ánh giá th
tr
ườ
ng ti
m n
ă
ng c
a s
n ph
m
đ
ó.b) Trong s
ố 
khách hàng th
ự 
c s
ự 
mua s
n ph
m thì có bao nhiêu ph
n tr
ă
m tr
l
i "s
mua"?32.
 
Có 2 lô s
n ph
m, lô th
ứ 
nh
t có t
l
chính ph
m là
34
, còn lô th
ứ 
hai có t
l
chính ph
m là 2/3. L
y ng
u nhiênm
t lô và t
ừ 
 
đ
ó l
y ng
u nhiên m
t s
n ph
m th
y nó là chính ph
m. S
n ph
m
đượ
c b
tr
l
i và t
ừ 
đ
ó l
y ti
ế 
pm
t s
n ph
m. Tính xác su
t
để
l
n th
ứ 
hai c
ũ
ng l
y
đượ
c chính ph
m.33.
 
Hãy cho bi
ế 
t v
i các bi
ế 
n c
ố 
sau
đ
ây thì ph
i dùng
đị
nh ngh
 ĩ 
a xác su
t nào? Gi
i thích?A – Ngày mùng m
t t
ế 
t n
ă
m t
i tr
i s
m
ư 
aB – Trúng th
ưở
ng khi mua m
t vé s
ố 
 C – B
tai n
n khi
đ
i ô tô kháchD – ph
i b
o hành khi mua m
t TV sony34.
 
T
l
cá c
ượ
c gi
ữ 
a
độ
i bóng A và B là 1/5. V
y xác su
t
để
A th
ng B b
ng bao nhiêu?35.
 
Các m
nh
đề
sau
đ
ây
đ
úng hay sai? Hãy gi
i thích.a – N
ế 
u A và B xung kh
c nhau thì chúng
độ
c l
p nhau.b – n
ế 
u A và B là các bi
ế 
n c
ố 
 
đố 
i l
p nhau thì chúng:+ xung kh
c v
i nhau.+
độ
c l
p v
i nhau.c – Các bi
ế 
n c
ố 
 
độ
c l
p t
ừ 
ng
đ
ôi thì c
ũ
ng
độ
c l
p toàn ph
n v
i nhau.d – n
ế 
u P(A + B) = P(A) + P(B) thì A và B xung kh
c.36.
 
Tung hai con xúc x
c. N
ế 
u kí hi
uA – ch
m
t con xúc x
c xu
t hi
n 6 ch
mB – C
hai con xúc x
c
đề
u xu
t hi
n m
t 6 ch
m.A và B có t
o nên m
t nhóm
đầ
y
đủ
các bi
ế 
n c
ố 
hay không?37.
 
Hãy ch
ứ 
ng minh r
ng v
i 3 bi
ế 
n c
ố 
b
t kì A, B, C luôn th
a mãn
đ
i
u ki
nP(A + B + C)
P(A) + P(B) +P(C)38.
 
Hãy ch
ứ 
ng minh r
ng các bi
ế 
n c
ố 
A,
AB 
A
+
l
p thành m
t nhóm
đầ
y
đủ
các bi
ế 
n c
ố 
 39.
 
Ch
ứ 
ng minh r
ng v
i m
i A và B
( )
( )
P A B P A
+ =
 
( )
( )
.
P AB P A
= +
 40.
 
B
t
đẳ
ng th
ứ 
c sau
đ
ây
đ
úng hay là sai? T
i sao?P(A + B)
P(A.B)41.
 
Hãy ch
ứ 
ng minh r
ng n
ế 
u P(A)
0; P(B)
0 và P(A/B) > P(A) thì P(B/A) > P(B).42.
 
Cho bi
ế 
t phát bi
u sau
đ
ây là
đ
úng hay sai? T
i sao?a – n
ế 
u P(A + B) = 0 và P(A) = 0; P(B) = 0 thì A và B là các bi
ế 
n c
ố 
không th
có.b – n
ế 
u A và B không xung kh
c thì luôn
độ
c l
p nhau.
 
43.
 
Cho P(A) = p
1
; P(B) = p
2
và P(AB) = p
3
. Hãy xác
đị
nh xác su
t c
a bi
ế 
n c
ố 
 
AB 
 44.
 
Ch
ứ 
ng minh r
ng n
ế 
u hai bi
ế 
n c
ố 
A và B
độ
c l
p thì các c
p bi
ế 
n c
ố 
d
ướ
i
đ
ây c
ũ
ng
độ
c l
pa – A và
 b)
A
và Bc)
A
 45.
 
Gieo m
t con xúc x
c
đố 
i x
ứ 
ng và
đồ
ng ch
t. G
i A là bi
ế 
n c
ố 
 
đượ
c m
t ch
n. B là bi
ế 
n c
ố 
 
đượ
c m
t có s
ố 
ch
m làb
i s
ố 
c
a 3.a) Hai bi
ế 
n c
ố 
trên có xung kh
c không? T
i sao?b) Hai bi
ế 
n c
ố 
trên có
độ
c l
p không? T
i sao?46.
 
Cho hai bi
ế 
n c
ố 
A và B có
( ) ( ) ( )
1123;;4360
P A P B P A
= = + =
. Hãy tính: P(A/B);
( )
( )
/;/;(/);
P A B P AB B P AB
( )
( )
( )
/;/;/
P A B AB P AB A B P AB
+ +
 47.
 
Có ba ng
ườ
i mu
ố 
n
đ
i xem bóng
đ
á mà ch
có hai vé nên dùng ph
ươ
ng pháp b
t th
ă
m v
i hai th
ă
m “có” và m
tth
ă
m “không”. Ch
ứ 
ng minh ph
ươ
ng pháp này là công b
ng.48.
 
Hãy cho bi
ế 
t hai ý ngh
 ĩ 
a có th
khai thác t
ừ 
giá tr
xác su
t c
a m
t bi
ế 
n c
ố 
. Cho ví d
minh h
a.49.
 
Đ
i
u ki
n c
n và
đủ
 
để
hai bi
ế 
n c
ố 
A và B
độ
c l
p là gì?50.
 
M
c
đ
ích c
a vi
c s
ử 
d
ng công th
ứ 
c Bayes là gì? Cho ví d
minh h
a.

Activity (331)

You've already reviewed this. Edit your review.
Dũng Hoàng Ngọc liked this
Tuyết Kute added this note
hic.khong co giai thi xem lam j
tuanbvpvu liked this
Luan Lo added this note
không có giải ah
Huế Hồ added this note
hic có bài tập mà ko có bài giải nhỉ?
Smile Shady liked this
Van Thi Doan Phuong added this note
sao ko giai het bai tap nay luon nhi
Vy Long liked this
haychotoi liked this
Ngọc Hân liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->