Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
331Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bai tap xac suat thong ke

bai tap xac suat thong ke

Ratings:

3.67

(3)
|Views: 92,386|Likes:
Published by zanzan

More info:

Published by: zanzan on May 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
Bài t
p ch
ươ
ng IPhép th
ử 
và các lo
i bi
ế 
n c
ố 
 1.
 
Nêu khái ni
m phép th
ử 
ng
u nhiên, không gian m
u.2.
 
Nêu các lo
i bi
ế 
n c
ố 
: bi
ế 
n c
ố 
ch
c ch
n, bi
ế 
n c
ố 
không th
có, bi
ế 
n c
ố 
ng
u nhiên. Cho ví d
.Các
đị
nh ngh
 ĩ 
a v
xác su
t3.
 
B
n hi
u nh
ư 
th
ế 
nào v
khái ni
m "xác su
t c
a m
t bi
ế 
n c
ố 
"? Nêu các
đị
nh ngh
 ĩ 
a v
xác su
t mà b
n bi
ế 
t. Nêucác tính ch
t c
a xác su
t.4.
 
Trong bình có a qu
c
u tr
ng và b qu
c
u
đ
en. L
y ng
u nhiên m
t qu
c
u. Tìm xác su
t
để
l
y
đượ
c qu
c
utr
ng.5.
 
Gi
s
ử 
xác su
t sinh con trai và con gái là nh
ư 
nhau. M
t gia
đ
ình có 3 con. Tìm xác su
t
để
gia
đ
ình
đ
ó có 2 congái.6.
 
Tung m
t con xúc x
c hai l
n. Tìm xác su
t
để
trong
đ
ó có
đ
úng m
t l
n
đượ
c 6 ch
m.7.
 
Trong m
t l
p 50 h
c sinh có:20 ng
ườ
i ch
ơ
i bóng
đ
á,15 ng
ườ
i ch
ơ
i bóng chuy
n,10 ng
ườ
i ch
ơ
i bóng r
,8 ng
ườ
i ch
ơ
i bóng
đ
á và bóng chuy
n,5 ng
ườ
i ch
ơ
i bóng
đ
á và bóng r
,3 ng
ườ
i ch
ơ
i bóng chuy
n và bóng r
,1 ng
ườ
i ch
ơ
i bóng
đ
á, bóng chuy
n và bóng r
.L
y ng
u nhiên 1 h
c sinh. Tìm xác su
t
để
ng
ườ
i
đ
ó ch
ơ
i ít nh
t 1 môn bóng.8.
 
M
t ng
ườ
i khi g
i
đ
i
n tho
i quên m
t hai s
ố 
cu
ố 
i c
a s
ố 
 
đ
i
n tho
i và ch
nh
 
đượ
c r
ng chúng khác nhau. Tìmxác su
t
để
quay ng
u nhiên m
t l
n
đ
úng s
ố 
c
n g
i.9.
 
Trong bình có 6 qu
c
u gi
ố 
ng nhau
đượ
c
đ
ánh s
ố 
, l
y ng
u nhiên l
n l
ượ
t t
ừ 
ng qu
c
u. Tìm xác su
t
để
s
ố 
c
aqu
c
u
đượ
c l
y ra trùng v
i s
ố 
th
ứ 
t
ự 
c
a l
n l
y.10.
 
M
t h
p có 10 s
n ph
m, trong
đ
ó có 6 chính ph
m và 4 ph
ế 
ph
m. L
y ng
u nhiên t
ừ 
h
p
đ
ó 3 s
n ph
m. Tìmxác su
t
để
:a) C
3 s
n ph
m l
y ra
đề
u là chính ph
m,b) Trong ba s
n ph
m l
y ra có
đ
úng 2 chính ph
m.11.
 
Trong 3 tháng cu
ố 
i n
ă
m bi
ế 
t r
ng có 5 máy
đ
ã b
h
ng. Tìm xác su
t
để
không có ngày nào có quá 1 máy b
h
ng.12.
 
Khi ki
m tra ng
u nhiên 80 s
n ph
m do m
t máy s
n xu
t, ng
ườ
i ta phát hi
n ra 3 ph
ế 
ph
m. Tính t
n su
t xu
thi
n ph
ế 
ph
m.13.
 
B
n 50 phát
đạ
n vào bia th
y có 47 phát trúng. Tính t
n su
t c
a vi
c b
n trúng bia.
Đị
nh lí c
ng xác su
t14.
 
Nêu
đị
nh lí c
ng xác su
t.15.
 
Xác su
t
để
m
t x
th
b
n bia trúng
đ
i
m 10 là 0,1; trúng
đ
i
m 8 là 0,25 và ít h
ơ
n 8
đ
i
m là 0,45. X
th
 
y b
nm
t viên
đạ
n. Tìm xác su
t
để
x
th
 
đượ
c ít nh
t 9
đ
i
m.16.
 
Nêu khái ni
m h
bi
ế 
n c
ố 
 
đầ
y
đủ
. Cho ví d
.17.
 
Xác su
t
để
s
n ph
m s
n xu
t ra là chính ph
m b
ng 0,9. Tìm xác su
t
để
s
n ph
m s
n xu
t ra là ph
ế 
ph
m.18.
 
Trong hòm có n s
n ph
m, trong
đ
ó có m chính ph
m. L
y ng
u nhiên k s
n ph
m. Tìm xác su
t
để
trong
đ
ó có ítnh
t m
t chính ph
m.19.
 
Trong hòm có 10 chi ti
ế 
t, trong
đ
ó có 2 chi ti
ế 
t h
ng. Tìm xác su
t
để
khi l
y ng
u nhiên ra 6 chi ti
ế 
t thì có khôngquá m
t chi ti
ế 
t h
ng.
Đị
nh lí nhân xác su
t20.
 
Nêu
đị
nh lí nhân xác su
t.21.
 
Có hai h
p
đự 
ng chi ti
ế 
t. H
p th
ứ 
nh
t
đự 
ng 10 cái
ố 
c, trong
đ
ó có 6 cái t
ố 
t. H
p th
ứ 
hai
đự 
ng 15 cái vít, trong
đ
ócó 9 cái t
ố 
t. L
y ng
u nhiên t
ừ 
m
i h
p m
t chi ti
ế 
t. Tìm xác su
t
để
l
y
đượ
c m
t b
 
ố 
c vít t
ố 
t.22.
 
Trong bình có 5 qu
c
u tr
ng và 3 c
u
đ
en. L
y ng
u nhiên l
n l
ượ
t hai qu
c
u. Tìm xác su
t
để
l
n th
ứ 
hai l
y
đượ
c c
u tr
ng n
ế 
u bi
ế 
t l
n l
y th
ứ 
nh
t
đ
ã l
y
đượ
c c
u tr
ng.23.
 
Trong hòm có 7 chính ph
m và 3 ph
ế 
ph
m. L
y ng
u nhiên l
n l
ượ
t hai s
n ph
m. Tìm xác su
t
để
c
hai s
nph
m l
y ra
đề
u là chính ph
m.24.
 
Ph
i tung m
t con xúc x
c t
ố 
i thi
u bao nhi
u l
n
để
v
i xác su
t không nh
h
ơ
n 0,5 có th
hy v
ng r
ng trong
đ
ócó ít nh
t m
t l
n
đượ
c m
t sáu ch
m.25.
 
Xác su
t
để
 
độ
ng c
ơ
th
ứ 
nh
t c
a máy bay b
trúng
đạ
n là 0,2;
để
 
độ
ng c
ơ
th
ứ 
hai c
a máy bay b
trúng
đạ
n là 0,3còn xác su
t trúng
đạ
n c
a phi công là 0,1. Tìm xác su
t
để
máy bay r
ơ
i, bi
ế 
t r
ng máy bay r
ơ
i khi ho
c c
hai
độ
ng c
ơ
b
trúng
đạ
n, ho
c phi công b
trúng
đạ
n.
 
Công th
ứ 
c Bernouli26.
 
Trong phân x
ưở
ng có 5 máy ho
t
độ
ng, xác su
t
để
trong ca m
i máy b
h
ng
đề
u b
ng 0,1. Tìm xác su
t
để
trongca
đ
ó
đ
úng 2 máy h
ng.27.
 
B
n 6 viên
đạ
n vào bia. Xác su
t trúng
đ
ích c
a m
i viên là 0,7. Tìm xác su
t
để
có 3 viên trúng
đạ
n.Công th
ứ 
c xác su
t
đầ
y
đủ
 28.
 
Có 3 h
p gi
ố 
ng nhau. H
p th
ứ 
nh
t
đự 
ng 10 s
n ph
m, trong
đ
ó có 6 chính ph
m, h
p th
ứ 
hai
đự 
ng 15 s
n ph
m,trong
đ
ó 10 chính ph
m, h
p th
ứ 
3
đự 
ng 20 s
n ph
m, trong
đ
ó có 15 chính ph
m. L
y ng
u nhiên m
t h
p và t
ừ 
 
đ
ó l
y ng
u nhiên m
t s
n ph
m. L
y xác su
t
để
l
y
đượ
c chính ph
m.29.
 
Có 2 h
p
đự 
ng s
n ph
m. H
p th
ứ 
nh
t có 10 s
n ph
m trong
đ
ó có 9 chính ph
m. H
p th
ứ 
hai có 20 s
n ph
mtrong
đ
ó có 18 chính ph
m. T
ừ 
h
p th
ứ 
nh
t l
y ng
u nhiên m
t s
n ph
m b
sang h
p th
ứ 
hai. Tìm xác su
t
để
 l
y ng
u nhiên m
t s
n ph
m t
ừ 
h
p th
ứ 
nh
t
đượ
c chính ph
m.Công th
ứ 
c Bayes30.
 
Dây chuy
n l
p ráp nh
n
đượ
c các chi ti
ế 
t do hai máy s
n xu
t. Trung bình máy th
ứ 
nh
t cung c
p 60% chi ti
ế 
t,máy th
ứ 
hai cung c
p 40% chi ti
ế 
t. Kho
ng 90% chi ti
ế 
t do máy th
ứ 
nh
t s
n xu
t là
đạ
t tiêu chu
n, còn 85% chiti
ế 
t do máy th
ứ 
hai s
n xu
t là
đạ
t tiêu chu
n. L
y ng
u nhiên t
ừ 
dây chuy
n m
t s
n ph
m, th
y nó
đạ
t tiêuchu
n. Tìm xác su
t
để
s
n ph
m
đ
ó do máy th
ứ 
nh
t s
n xu
t.31.
 
Tr
ướ
c khi
đư 
a s
n ph
m ra th
tr
ườ
ng ng
ườ
i ta
đ
ã ph
ng v
n ng
u nhiên 200 khách hàng v
s
n ph
m
đ
ó và th
ycó 34 ng
ườ
i tr
l
i "s
mua", 96 ng
ườ
i tr
l
i "có th
s
mua" và 70 ng
ườ
i tr
l
i "không mua". Kinh nghi
m choth
y t
l
khách hàng th
ự 
c s
ự 
s
mua s
n ph
m t
ươ
ng
ứ 
ng v
i nh
ữ 
ng cách tr
l
i trên t
ươ
ng
ứ 
ng là 40%, 20% và1%.a) Hãy
đ
ánh giá th
tr
ườ
ng ti
m n
ă
ng c
a s
n ph
m
đ
ó.b) Trong s
ố 
khách hàng th
ự 
c s
ự 
mua s
n ph
m thì có bao nhiêu ph
n tr
ă
m tr
l
i "s
mua"?32.
 
Có 2 lô s
n ph
m, lô th
ứ 
nh
t có t
l
chính ph
m là
34
, còn lô th
ứ 
hai có t
l
chính ph
m là 2/3. L
y ng
u nhiênm
t lô và t
ừ 
 
đ
ó l
y ng
u nhiên m
t s
n ph
m th
y nó là chính ph
m. S
n ph
m
đượ
c b
tr
l
i và t
ừ 
đ
ó l
y ti
ế 
pm
t s
n ph
m. Tính xác su
t
để
l
n th
ứ 
hai c
ũ
ng l
y
đượ
c chính ph
m.33.
 
Hãy cho bi
ế 
t v
i các bi
ế 
n c
ố 
sau
đ
ây thì ph
i dùng
đị
nh ngh
 ĩ 
a xác su
t nào? Gi
i thích?A – Ngày mùng m
t t
ế 
t n
ă
m t
i tr
i s
m
ư 
aB – Trúng th
ưở
ng khi mua m
t vé s
ố 
 C – B
tai n
n khi
đ
i ô tô kháchD – ph
i b
o hành khi mua m
t TV sony34.
 
T
l
cá c
ượ
c gi
ữ 
a
độ
i bóng A và B là 1/5. V
y xác su
t
để
A th
ng B b
ng bao nhiêu?35.
 
Các m
nh
đề
sau
đ
ây
đ
úng hay sai? Hãy gi
i thích.a – N
ế 
u A và B xung kh
c nhau thì chúng
độ
c l
p nhau.b – n
ế 
u A và B là các bi
ế 
n c
ố 
 
đố 
i l
p nhau thì chúng:+ xung kh
c v
i nhau.+
độ
c l
p v
i nhau.c – Các bi
ế 
n c
ố 
 
độ
c l
p t
ừ 
ng
đ
ôi thì c
ũ
ng
độ
c l
p toàn ph
n v
i nhau.d – n
ế 
u P(A + B) = P(A) + P(B) thì A và B xung kh
c.36.
 
Tung hai con xúc x
c. N
ế 
u kí hi
uA – ch
m
t con xúc x
c xu
t hi
n 6 ch
mB – C
hai con xúc x
c
đề
u xu
t hi
n m
t 6 ch
m.A và B có t
o nên m
t nhóm
đầ
y
đủ
các bi
ế 
n c
ố 
hay không?37.
 
Hãy ch
ứ 
ng minh r
ng v
i 3 bi
ế 
n c
ố 
b
t kì A, B, C luôn th
a mãn
đ
i
u ki
nP(A + B + C)
P(A) + P(B) +P(C)38.
 
Hãy ch
ứ 
ng minh r
ng các bi
ế 
n c
ố 
A,
AB 
A
+
l
p thành m
t nhóm
đầ
y
đủ
các bi
ế 
n c
ố 
 39.
 
Ch
ứ 
ng minh r
ng v
i m
i A và B
( )
( )
P A B P A
+ =
 
( )
( )
.
P AB P A
= +
 40.
 
B
t
đẳ
ng th
ứ 
c sau
đ
ây
đ
úng hay là sai? T
i sao?P(A + B)
P(A.B)41.
 
Hãy ch
ứ 
ng minh r
ng n
ế 
u P(A)
0; P(B)
0 và P(A/B) > P(A) thì P(B/A) > P(B).42.
 
Cho bi
ế 
t phát bi
u sau
đ
ây là
đ
úng hay sai? T
i sao?a – n
ế 
u P(A + B) = 0 và P(A) = 0; P(B) = 0 thì A và B là các bi
ế 
n c
ố 
không th
có.b – n
ế 
u A và B không xung kh
c thì luôn
độ
c l
p nhau.
 
43.
 
Cho P(A) = p
1
; P(B) = p
2
và P(AB) = p
3
. Hãy xác
đị
nh xác su
t c
a bi
ế 
n c
ố 
 
AB 
 44.
 
Ch
ứ 
ng minh r
ng n
ế 
u hai bi
ế 
n c
ố 
A và B
độ
c l
p thì các c
p bi
ế 
n c
ố 
d
ướ
i
đ
ây c
ũ
ng
độ
c l
pa – A và
 b)
A
và Bc)
A
 45.
 
Gieo m
t con xúc x
c
đố 
i x
ứ 
ng và
đồ
ng ch
t. G
i A là bi
ế 
n c
ố 
 
đượ
c m
t ch
n. B là bi
ế 
n c
ố 
 
đượ
c m
t có s
ố 
ch
m làb
i s
ố 
c
a 3.a) Hai bi
ế 
n c
ố 
trên có xung kh
c không? T
i sao?b) Hai bi
ế 
n c
ố 
trên có
độ
c l
p không? T
i sao?46.
 
Cho hai bi
ế 
n c
ố 
A và B có
( ) ( ) ( )
1123;;4360
P A P B P A
= = + =
. Hãy tính: P(A/B);
( )
( )
/;/;(/);
P A B P AB B P AB
( )
( )
( )
/;/;/
P A B AB P AB A B P AB
+ +
 47.
 
Có ba ng
ườ
i mu
ố 
n
đ
i xem bóng
đ
á mà ch
có hai vé nên dùng ph
ươ
ng pháp b
t th
ă
m v
i hai th
ă
m “có” và m
tth
ă
m “không”. Ch
ứ 
ng minh ph
ươ
ng pháp này là công b
ng.48.
 
Hãy cho bi
ế 
t hai ý ngh
 ĩ 
a có th
khai thác t
ừ 
giá tr
xác su
t c
a m
t bi
ế 
n c
ố 
. Cho ví d
minh h
a.49.
 
Đ
i
u ki
n c
n và
đủ
 
để
hai bi
ế 
n c
ố 
A và B
độ
c l
p là gì?50.
 
M
c
đ
ích c
a vi
c s
ử 
d
ng công th
ứ 
c Bayes là gì? Cho ví d
minh h
a.

Activity (331)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ngoc Huyen added this note|
bai tap phan thong ke
tuanbvpvu liked this
Smile Shady liked this
Vy Long liked this
haychotoi liked this
Tuyết Kute added this note|
hic.khong co giai thi xem lam j
Ngọc Hân liked this
Luan Lo added this note|
không có giải ah
vipkutepro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->