Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
BC KinhTeTaiChinhT5.13 Cafebook.info

BC KinhTeTaiChinhT5.13 Cafebook.info

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Rancho Luu
Down load free here:

http://www.cafebook.info/forum/f295/bao-cao-kinh-te-tai-chinh-thang-05-2013-a-3660/#post5114
Down load free here:

http://www.cafebook.info/forum/f295/bao-cao-kinh-te-tai-chinh-thang-05-2013-a-3660/#post5114

More info:

Published by: Rancho Luu on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/14/2014

 
 
Yrokj ?
M
kj tgùkj tdkYãd mgîkg.Mg
kj aghïk MofbF
Eïh mïhAdkg t
.Yãd mgîkgYgïkj 2(53?=
 
Yg
ỿ 
m gd
k e
Ộ 
d Eok edìk t
p& E
pg
k pgåk tîmg i
Ứ 
`d
u MofbF
 
 ēề
o mg
Ễ 
<
kj ?7, tõo kgã VYM Hk`dkb,?7 Yon Yrdkg, Gã K 
d
 ē
d
k tgh
d< 39 =4:9=9?3+ Nïy
< 542 Fox< 39 ” =4:99375 Bnod`< dkfhCmofbf+vk
K
d iukj mgîkg
Adkg t
tg
jd
d
5
 
YYMA N
mý tgïkj 2 kj
Ƴử
m `
mg s
 
Mgîkg pg
Yrukj _u
m pgït tîk gd
u m
d mïmg
Mgåu Åu td
p t
m `ük såu vãh suy tghïd
Kg
t E
k ghãd kjgd v
gd
u qu
m
o Oebkhndms
Ygïkj t
d t
kg
t m
o tg
tr 
ƳỞ
kj trïd pgd
u t
5339
Jdï gãkj gýo jd
n 5", K
 ē
Y td
p t
m tr 
k mg
y ag
d vãkj
 
Adkg t
Vd
t Kon
9
MSD m
k
Ƴố
m tgïkj 2 jd
n 3,36"
Kg
p sdìu tgïkj 2
Ƴố
m
ğắ
t ?,5 t
R]I
Y
k agh t
č
kj ?5,=" t
d tg
d
ğ
d
n ?(2(53?=
FID t
č
kj 7,4" sh v
d môkj a
 
Yîk i
kj t
č
kj 5,54" sh v
d mu
d k
č
n 53?5
KGKK jd
n ?" mïm `íd su
t mg
mg
t
Jdï vãkj jd
n j
k 5 trd
u
ğờ
kj(`
Ƴử
kj trhkj tgïkj 2
Yg
t
Ƴố
kj aþ Kjg
quy
t tgãkg `
p VONM mý gd
u `
ỿ
m t
4(:(53?=
 
Yg
tr 
ƳỞ
kj mg
kj aghïk Vd
t Kon
7
 
YYMA g
Ƴ
kj pg
k kg
kg
kj tgùkj tdk t
t g
tr 
 
Ag
d kjh
d nuo rõkj 2+745 t
 
ğờ
kj, eïk e`ubmgdps & nuo ndimop
 ēẸ
k mu
d quþ ?(53?= mý :+333 t
 
ğờ
kj td
k j
d m
o K
 ē
Y t
d mïm MYMA
VME] tdìk pghkj
ğƳ
o `íd su
t norjdk v
?2"(k
č
n
GOJ pg
k eïm mïh eu
m m
o J`heo` Zdtkbss
Vdkjrhup
ğ
ýk iõkj v
k
ğẪ
u t
Ƴ
‐ag
kj„ t
k
Ƴố
m kjhãd
SVFM vã ZbstbrkEoka
ğờ
kj tgu
k g
p kg
t
Yg
tr 
ƳỞ
kj E
t
ğỔ
kj s
k
?5
Yg
tr 
ƳỞ
kj tgïkj 2 jgd kg
k jdoh i
mg t
č
kj
pgåk agüm eàkg iåk
Jýd tîk i
kj g
tr 
nuo kgã =3+333 t
 
ğờ
kj
ğ
d vãh mu
m s
kj t
?(6
Y
k agh E
 ē
] tgïkj 2 t
č
kj 53" sh v
d mu
d k
č
n 53?5
 
Gã K
d eok gãkg agukj jdï i
mg v
kgã mgukj m
Ƴ
n
d
 
Vdkjrhup ‐rýt„ 537,2 t
 
ğờ
kj nuo `
d :=" v
k m
o Wovdmh
Kj
ƳỞ
d Ygïd ghãk t
t tgåu týn Srdnb Jrhup
Y
kj g
p i
`d
u YYMA
?=
Mïm i
ỿ
ïk E
t
ğỔ
kj s
k tdìu ed
u
?9
?33 kj
ƳỞ
d jdãu kg
t trìk YYMA Vd
t Kon
?2
 
 
 
Yrokj 5
Eïh mïh adkg t
. tãd mgîkg tgïkj 2(53?=
 
ADKG Y
YG
JD
D
 
Ihw Lhkbs vã ]&S `dìk t
m pgï v
mïm n
m a
`
m+Mg
Ễ 
s
]&S 233
ğ
í t
č
kj : tgïkj `dìk td
p vã mýmgu
d t
č
kj iãd kg
t a
t
k
č
n 5334+ Sgdìk :(2, mg
Ễ 
 s
Ihw Lhkbs `
k
ğẪ
u tdìk v
Ƴử
t n
m ?2+333
ğ
d
n+
Kd
n tdk tdìu iôkj tgïkj 2 moh kg
t trhkj võkj 6k
č
n, s
 
ğƯ
k
ğẺ
t gãkj `åu e
k tgïkj 9 t
č
kj n
kgg
Ư
k i
ỿ
eïh trhkj agd JIS quþ D t
č
kj tg
p g
Ư
k i
ỿ
 eïh '5,9"$ vã tg
tr 
ƳỞ
kj `oh
ğỔ
kj mg
Ƴ
o
k
ğề
kg+
Kjãy 57(2, N
mgh ed
t
ğ
okj td
k gãkg
ğ
d
u tro v
 
o td
k `
k kg
t trhkj `
mg s
tg
jd
d ih t
mg
mjdoh i
mg td
k
h @debrty Ubsbrvb mý tr 
s
t
d MhstoUdmo td
k gãkg+ Ît kg
t 22 trd
u jdoh i
mg mguy
k td
kpgd pgïp mgh g
Ư
k ? trd
u kj
ƳỞ
d
?: qu
m jdo
ğƳử
mtg
ỿ
m gd
k v
d t
kj jdï tr 
`ìk t
d 6 t
R]I+
 
Yg
t
Ƴố
kj Yrukj _u
m @þ Ag
m M
ƳỞ
kj e
t
ğẪ
utg
ỿ
m gd
k kg
kj m
d mïmg adkg t
+ Kjãy 6(2, Yrukj_u
m tuyìk e
s
mùkj e
a
gh
mg tg
ỿ
m gd
k ghïk
ğỒ
d td
k t
thãk id
k tgbh mïm tãd agh
k v
k+ Gùn59(2, ùkj
ğƳ
o ro kg
kj ad
k kjg
kg
ế
n jd
n vod trõm
o adkg t
kgã k
Ƴố
m vã tgüm
ğẤ
y adkg t
t
Ƴ
kgåk+
Ygbh s
`d
u m
o G]EM, mg
Ễ 
s
Kgã qu
k tr 
nuogãkj 'SND$ tgïkj 2 m
o Yrukj _u
m jd
n `
k
ğẪ
utdìk a
t
tgïkj ?3(53?5 't
23,9 xu
kj 94,6
ğ
d
n$+Ygïkj 9, xu
t ag
u t
č
kj tr 
ƳỘ
kj ?9,:" . moh g
Ư
kkgd
u sh v
d n
m i
ỿ
eïh ?3,="
ğờ
kj tg
d kg
pag
u m
Ť
kj t
č
kj ?6,7" . v
Ƴử
t n
m i
ỿ
eïh ?=,4"+
 
JIS quþ D m
o burhzhkb suy jd
n 3,5"+ Yîkgmgukj m
5: k
Ƴố
m trhkj `dìk ndkg mgåu Åu, JISjd
n 3,?"+ K
k adkg t
Sgïp mgîkg tg
m r 
Ư
d vãh
ğử
tsuy tghïd tg
= trhkj 9 k
č
n tr 
`
d
ğ
åy+
Y
`
tg
t kjgd
p t
d burhzhkb t
č
kj `ìk ?5,5" trhkjtgïkj 9 v
d ?4,9 trd
u kj
ƳỞ
d tg
t kjgd
p+
 
Adkg t
ag
d s
m kg
Oebkhndms+ JIS sou
ğ
d
umg
Ễ 
kg `
n pgït trhkj = tgïkj
ğẪ
u k
č
n
ğắ
t 3,4" shv
d quþ tr 
Ƴố
m . moh kg
t trhkj k
č
n+ Ydìu iôkj t
č
kj3,4", xu
t ag
u t
č
kj =,7"+
Mgîkg sïmg pgï jdï
ğờ
kj yìk e
t
ğẪ
u mý tïm i
kjpg
, `
d su
t trïd pgd
u ed
k
ğỔ
kj n
kg+ Sgdìk ?9(2,`
d su
t trïd pgd
u a
g
k ?3 k
č
n ih mgîkg pg
Kg
tE
k pgït gãkg 'LJE$ mg
n n
m 3,752" . moh kg
ta
t
tgïkj ? vã t
č
kj j
p
ğ
ùd sh v
d ? tgïkj tr 
Ƴố
m+
 
Ygïkj 2 `ã tgïkj t
d t
kg
t m
o tg
tr 
ƳỞ
kj trïd pgd
umgîkg pg
thãk m
u a
t
k
č
n 5339
ğẸ
k koy+ Kgã
ğẪ
u t
Ƴ
`h kj
d v
ag
k
č
kj Fbi tgu g
p jýd k
d `
kj
ğề
kg `
Ƴử
kj ih k
k adkg t
 
ğ
í m
d tgd
k+
Iõkj td
k td
p t
m
ğỒ
vãh YYMA thãk m
u v
d g
Ư
k :t
R]I
ğỒ
vãh mïm qu
 
ğẪ
u t
Ƴ
m
pgd
u trhkj ?tu
k+ Mg
Ễ 
s
N]MD O``.Mhuktry Zhr`i Dkibx t
č
kj?,?" trhkj tgïkj+
Mg
Ễ 
s
Ih``or Dkibx t
č
kj ?,4" trhkj tgïkj 2+ Mïm
ğờ
kj td
k mgåu Ï mý tgïkj jd
n n
kg kg
t trhkj ?k
č
n ih kgã
ğẪ
u t
Ƴ
rüt td
k ag
d mïm tãd s
k mgåu Ïsou agd Fbi ag
kj
ğề
kg mý tg
tgu g
p mg
ƳƯ
kj tràkgaîmg tgîmg+Mg
Ễ 
s
]&S J]MD j
n 59 `h
d gãkj gýojd
n ?,?"+
 
Mg
Ễ 
s
Yghnshk Ubutbrs.Lbffbrdbs MUE tgbh iòd jdï?4 gãkj gýo kjuyìk `d
u tgù jd
n 5" trhkj tgïkj 2ih
ğờ
kj R]I n
kg+
Jdï mã pgì Oroedmo n
t 6" trhkj agd mo moh g
7". tgïkj jd
n n
kg kg
t a
t
 
ğẪ
u k
č
n+ Jdï
ğƳỞ
kjjd
n 6", tgïkj jd
n såu kg
t a
t
tgïkj 7(53?5+
Jdï agî tgdìk kgdìk g
7", mg
n i
t mgu
d = tgïkjt
č
kj `dìk td
p+ Jdï i
u tgù jd
n tgïkj tg
9 `dìk td
pagd
ğọ
n
t 5"+
G
u g
t mïm n
t gãkj
ğỏ
u n
t jdï, kjh
d tr 
 
ğờ
kj
ğẮ
u t
ƳƯ
kj+ ]ou = tgïkj jd
n `dìk td
p, jdï
ğờ
kjt
č
kj =", tgïkj t
č
kj n
kg kg
t a
t
tgïkj??(53?5+ Jdï
ğẮ
u t
ƳƯ
kj m
Ť
kj t
č
kj =", tgïkj t
č
kjtg
5 `dìk td
p+
 
Yrhkj 2 tgïkj quo, vãkj `ã tãd s
k
ğẪ
u t
Ƴ
t
d t
kg
tagd
ğọ
n
t ?6,4" trhkj agd mg
Ễ 
s
]&S— J]MD tgbhiòd jdï 59 n
t gãkj mg
Ễ 
g
9,9" vã mg
Ễ 
s
N]MD m
omg
kj aghïk thãk m
u t
č
kj 7,:"+
Udìkj tgïkj 2, jdï vãkj jd
n 2,9"+ Y
tgïkj ?3k
č
n kjhïd t
d koy, vãkj mg
Ễ 
n
t tgïkj tghïtjd
n
ğ
ý `ã tgïkj =+
Kgã
ğẪ
u t
Ƴ
`dìk t
m eïk vãkj, `
Ƴử
kj eïk rõkj tgïkj2
ğắ
t ?5= t
k+ @
Ƴử
kj vãkj k
n jd
m
o mïm qu
 BYF jd
n t
kj m
kj ?7" xu
kj mõk 5+?25,: t
k tg
p kg
t 5 k
č
n, jdï tr 
tãd s
k vãkj trhkj agd
ğ
ýjd
n 93 t
R]I xu
kj mõk 47 t
R]I+
 
Mïm KGYZ vã jd
d adkg ihokg vãkj trokj s
m tuykgdìk
ğỒ
td
k nuo vãkj agd jdï r 
Ư
d xu
kj vôkj tg
p+
 ẩ
k
 ēỔ
 
ğ
í kg
p ?65 t
k vãkj trhkj tgïkj tr 
Ƴố
m,
YYMA N
mý tgïkj 2 kj
Ƴử
m `
mg s
 
Mgîkg pg
Yrukj _u
m pgït tîk gd
u m
d mïmg
 
Mgåu Åu td
p t
m `ük såu vãh suy tghïd
 
Ygïkj t
d t
kg
t m
o tg
tr 
ƳỞ
kj trïd pgd
u t
5339
 
Jdï gãkj gýo jd
n 5"Kg
t E
k ghãd kjgd v
gd
u qu
m
o Oebkhndms
 
Kgã
ğẪ
u t
Ƴ
td
p t
m tr 
k mg
y ag
d vãkj
 
 
Yrokj =
Eïh mïh adkg t
. tãd mgîkg tgïkj 2(53?=
 
t
č
kj j
k ?93" sh v
d mïmg
ğ
åy ? k
č
n+ Kg
p ag
uvãkj t
Yrukj _u
m tuy mg
Ƴ
o mý i
`d
u mgîkg tg
mkg
Ƴ
kj m
Ť
kj
ğƳử
m i
ỿ
eïh r 
t n
kg+
 
Khurdb` Uhuedkd< Fbi mý tg
agd
k ag
kj gh
kj5337 `
p `
d+ _uï tràkg tghït ag
d jýd aîmg tgîmg quïkgokg s
agd
k k
k adkg t
s
p
ğỒ
trhkj agd quïmg
n s
t
h kìk ehkj eýkj tãd s
k ag
kj `
vã tãkpgï g
tg
kj tãd mgîkg+
HBMI< Adkg t
thãk m
u s
g
d pg
m vãh k
č
n t
dkg
Ƴ
kj vd
m Fbi jd
n quy nù k
d `
kj td
k t
'_B$s
 
kg g
ƳỘ
kj t
d trd
k v
kj adkg t
thãk m
u+
Mrbidt ]udssb
ğ
ïkg jdï, sou ? k
č
n k
o, vãkj mýtg
 
ğƳử
m jdoh i
mg
n
m jdï ?+?33 R]I(hukmb, t
 j
k ?+933 R]I(hukmb gd
k t
d+
 
Ed 
k
ğỔ
kj m 
o n
t s
mg
Ễ 
s
mg
Ụ 
kj aghïk mgîkgtrìk tg
jd 
ố 
d tgïkj 2(53?= 'kju
k< FY$Ed 
k
ğỔ
kj m 
o n
t s
`h
d td 
k t 
ố 
k trìk tg
jd 
ố 
sh v 
ố 
d R]I tgïkj 2(53?= 'kju
k< FY$
 
Ed 
k
ğỔ
kj jdï gãkj gýo trhkj 2 tgïkj 
ğẪ
u k
č
n 53?='kju
k< MofbF$
ADKG Y
YUHKJ K
ƨỜ
M
Mg
Ễ 
s
jdï tdìu iôkj tgïkj 2(53?= jd
n 3,36" shv
d tgïkj 9 kg
Ƴ
kj t
č
kj 5,=2" sh v
d tgïkj ?5(53?5vã t
č
kj 6,=6" sh v
d môkj a
k
č
n tr 
Ƴố
m+ Mg
Ễ 
s
jdïtdìu iôkj eàkg quåk 2 tgïkj k
č
n koy t
č
kj 6,:9"sh v
d eàkg quåk môkj a
k
č
n 53?5+
MSD jd
n mg
y
u ih jdï x
č
kj i
u
ğ
d
u mg
Ễ 
kg jd
ngod
ğử
t trhkj tgïkj 9 vã jdï mïm n
t gãkj `
ƳƯ
kjtg
ỿ
m, tg
ỿ
m pg
n td
p t
m jd
n ih tdìu iôkj trhkjiåk mg
kj `
d và `h kj
d i
mg e
kg trìk jdo süm, jdom
n+
Mg
Ễ 
s
jdï vãkj tgïkj 2(53?= jd
n 9,65" sh v
dtgïkj 91 jd
n ??,96" sh v
d tgïkj ?5(53?51 jd
n2,7=" sh v
d môkj a
k
č
n tr 
Ƴố
m+
Mg
Ễ 
s
jdï
ğ
ù `o N
tgïkj 2(53?= t
č
kj 3,5?" sh v
dtgïkj 91 t
č
kj 3,22" sh v
d tgïkj ?5(53?51 t
č
kj3,24" sh v
d môkj a
k
č
n 53?5+
Kg
k
ğề
kg mguyìk jdoMSD tgïkj 2 jd
n 3,36"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->