Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MO_116-118_24.05.2013_Reg.Arheologie_RO

MO_116-118_24.05.2013_Reg.Arheologie_RO

Ratings: (0)|Views: 158|Likes:
Published by Postica Gheorghe

More info:

Published by: Postica Gheorghe on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

 
1
24 mai2013Nr. 116-118 Anul XX(4434-4436)
 
 MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat 
legal şi dă dreptul MOLDPRES de a-i autoriza reproducerea ori crearea altor  produse derivate numai de către abonaţi, potrivit contractului de abonament, cuobligaţia acestora de a-l folosi în limitele prevăzute de contract, de a nu-i distor- siona conţinutul şi de a menţiona obligatoriu sursa „Monitorul Ocial al Republicii Moldova”. Orice altă formă de utilizare a produsului în scopuri de multiplicare şidifuzare este interzisă. MOLDPRES îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesareîn cazurile în care nu se respectă prevederile legale de utilizare a produselor sale.
EDITOR:
Agenţia Informaţională de Stat “Moldpres
Director general Vladimir DARIEMonitorul Ocial al Republicii Moldova
 
Redactor-şef Simion ROPOT
Editorul şi redacţia:
2012, mun. Chişinău, str. A. Puşkin 22, Casa Presei, et. 3. Numărul de înregistrare 475. Certicat de înregistrare a mărcii nr. 12578.Abonamentele se pot contracta la orice ociu poştal. Indicele de abonare 21128. Tirajul total 5338.
Telefoane:
editorul 23-34-28, fax 23-26-98; secretarul general de redacţie: 23-44-41; e-mail: monitor@moldpres.mdRedactorii: 23-23-09; Publicaţii ale agenţilor economici, avize, pierderi de acte: tel: 23-35-86, tel./fax 23-34-39; e-mail: mo@moldpres.mdC/d MDL 222460149803206 la Banca de Economii liala nr. 1 Chişinău, c/b BECOMD2X609.Cont nr. 222472202165, cod BSOCMD2X722, BC “Banca Socială” S.A. interraională.Chişinău, Agenţia Informaţională de Stat MOLDPRES.
Cod scal 1003600071952. Tiparul: Editura “Universul”, str. Vlaicu Pîrcălab 45, mun. Chişinău. Comanda nr. 1026.“Monitorul Ocial al Republicii Moldova” nu poartă răspundere pentru veridicitatea avizelor publicate.
Actele ociale pot  publicate în alte ediţii periodice numai cu trimitere la “Monitorul Ocial al Republicii Moldova”.
 
 Nr. 116-118 (4434-4436)24 mai 2013
31
 Acte ale Ministerului Culturii al Republicii MoldovaO R D I N
cu privire la aprobarea unor acte normativeprivind punerea în aplicare a Legii privind protejareapatrimoniului arheologic nr.218 din 17 septembrie 2010
 În temeiul prevederilor Legii nr. 218 din 17 septembrie
2010
 privind protejarea patrimoniului arheologic
(
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,
 
nr.
 
235-240)
şi în scopulcompletării cadrului juridic existent în domeniul protejăriipatrimoniului cultural naţional, armonizării acestuia lastandardele internaţional recunoscute şi promovate princonvenţiile UNESCO şi ale Consiliului Europei în domeniu,la care Republica Moldova este parte, în corespundere cuHotărîrea nr. 08 din 29 mai 2012 a Colegiului MinisteruluiCulturii,
ORDON:
1. Se aprobă:- Regulamentul cu privire la evidenţa şi clasarea patri
-
moniului arheologic, conform anexei nr. 1;- Regulamentul privind cercetarea şi expertiza arheo
-
logică, conform anexei nr. 2;- Regulamentul cu privire la Registrul arheologic naţionalşi Repertoriul arheologic naţional, conform anexei nr. 3.2. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Gheorghe Postică, viceministru.
MINISTRUL CULTURII Boris FOCŞA 
Nr. 126. Chişinău, 25 aprilie 2013.
APROB
_____________
Boris FOCŞA,
ministrul culturii
Anexa nr. 1
la Ordinul nr.126
din 25 aprilie 2013
REGULAMENTcu privire la clasarea şi evidenţa patrimoniului arheologicI. Date generale
1. Prezentul Regulament stabileşte procedurile clasării şievidenţei patrimoniului arheologic din Republica Moldova.2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu Legeaprivind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17septembrie 2010 şi Legea privind protejarea patrimoniuluinaţional mobil nr. 280 din 27 decembrie 2011.
II. Definiţii
3.
Patrimoniul arheologic
reprezintă ansamblul de bunurimateriale, apărute ca rezultat al activităţii umane din trecut,păstrate în condiţii naturale la suprateran, subteran sausubacvatic, sub formă de vestigii arheologice imobile (aşezări,necropole, morminte izolate, tumuli, cetăţi, valuri, şanţuri,stele, construcţii, biserici, clădiri, anexe gospodăreşti etc.)sau bunuri mobile (obiecte sau fragmente ale acestora),care, pentru a fi identificate şi studiate, necesită aplicareametodelor arheologice.
4.
Patrimoniul arheologic
cuprinde două componente de bază:patrimoniul arheologic imobil şi patrimoniul arheologic mobil.5.
Patrimoniul arheologic imobil 
este format din vestigii
arheologice conservate în pămînt, sub apă sau la suprafaţa
solului.6.
Patrimoniul arheologic imobil 
cuprinde trei categorii de
bază: situri arheologice, ansambluri arheologice şi amenajăriarheologice singulare.7.
Siturile arheologice
reprezintă terenuri cu vestigiiarheologice care ţin de activitatea umană din trecut: staţiunipreistorice, aşezări, oraşe, cetăţi, necropole plane, tumuli,sanctuare, mănăstiri, complexe rupestre etc.
8.
Ansamblurile arheologice
reprezintă complexe formatedin două sau mai multe situri arheologice integrate (ansam
-
bluri de fortificaţii, ansambluri rupestre, ansambluri de tumuli,ansambluri mănăstireşti etc.).9.
Amenajările arheologice singulare
reprezintă complexearheologice izolate (morminte singulare, stele, construcţii
singulare etc.).10.
Patrimoniul arheologic mobil 
este constituit din bunuriculturale mobile (obiecte sau fragmente ale acestora),descoperite ca rezultat al cercetării ştiinţifice sau întîmplător, în cadrul siturilor, ansamblurilor, amenajărilor arheologicesingulare sau în alte spaţii cu potenţial arheologic, inclusivsub forma unor tezaure de obiecte sau monede.11. Patrimoniul arheologic mobil cuprinde obiecte, careţin de viaţa cotidiană a omului, îndeletniciri, cult etc. (unelte,obiecte de uz casnic, obiecte de cult, bijuterii, monede etc.).
III. Clasarea patrimoniului arheologic
12. Bunurile de patrimoniu arheologic imobil din RepublicaMoldova sunt clasate ca bunuri de patrimoniu cultural deimportanţă naţională.13. Bunurile de patrimoniu arheologic mobil din RepublicaMoldova sunt clasate în două categorii:
 A - „Tezaur
”,
bunuri culturale de valoare excepţională pentru umanitate şi
B - „Fond
”, bunuri culturale cu valoare deosebită pentruRepublica Moldova.14. Clasarea patrimoniului arheologic imobil se realizeazăconform următoarei proceduri:a) expertiza arheologică a bunului de către un cercetător
autorizat;
b) elaborarea fişei de clasare a bunului de către AgenţiaNaţională Arheologică;c) elaborarea deciziei de clasare a bunului de cătreComisia Naţională Arheologică;d) aprobarea deciziei de clasare a bunului prin ordinul
ministrului culturii;
e) publicarea deciziei de aprobare a clasării bunului înMonitorul Oficial al Republicii Moldova.15. Obligaţia de declanşare şi monitorizare a proceduriide clasare a patrimoniului arheologic imobil revine AgenţieiNaţionale Arheologice.16. Listele siturilor arheologice propuse pentru clasare suntelaborate de către Agenţia Naţională Arheologică în colaborarecu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi alte instituţii de profil.17. Clasarea pe categorii a patrimoniului arheologic mobilse realizează conform următoarei proceduri:a) efectuarea expertizei obiectelor de către un expert
autorizat;
738
 
 Nr. 116-118 (4434-4436)24 mai 2013
32
b) elaborarea fişelor de clasare a obiectelor de cătreinstituţiile deţinătoare de patrimoniu arheologic;c) elaborarea deciziei de clasare a obiectelor de cătreComisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor;d) aprobarea deciziei de clasare a obiectelor prin ordinul
ministrului culturii;
e) eliberarea de către Ministerul Culturii a certificatelor
de clasare.
18. Obligaţia de declanşare şi monitorizare a proceduriide clasare a patrimoniului arheologic mobil revine direcţiei deprofil a Ministerului Culturii.19. Declasarea obiectelor de patrimoniu arheologic mobilse efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
IV. Evidenţa patrimoniului arheologic imobil
20. Evidenţa patrimoniului arheologic imobil se află însarcina Agenţiei Naţionale Arheologice, care instituie în acestcontext o arhivă a siturilor arheologice.
21.
 Arhiva siturilor arheologice
reprezintă totalitateadosarelor siturilor arheologice din Republica Moldova, care
constituie documentarul primar prin care orice descoperire
arheologică este luată la evidenţa de stat.22. Fiecare sit arheologic dispune de dosar propriu, în
care sunt acumulate datele referitoare la istoria descoperirii,
protejării, cercetării şi valorificării lui.23. Instituirea dosarului sitului arheologic se face dinmomentul parvenirii primelor informaţii despre acesta.24. Dosarele se completează pe măsura parvenirii infor
-
maţiilor despre sit, ca rezultat al periegezelor, inspecţiilor,cercetărilor de teren, informaţiilor acumulate de la instituţiile deprofil arheologic, arheologi, muzeografi, administraţia publicălocală, alte persoane fizice sau juridice.25. Dosarele siturilor arheologice sunt clasate după unităţi
administrativ-teritoriale (raioane, municipii, comune, sate).
26. Evidenţa generală a dosarelor este asigurată de“Inventarul dosarelor siturilor arheologice din RepublicaMoldova”, care cuprinde lista exhaustivă a dosarelor siturilorarheologice.27. Dosarul sitului arheologic cuprinde următoareleelemente de bază:a) număr de inventar, denumirea dosarului
;
b) fişa de evidenţă a documentelor şi materialelor din
dosar;
c) fişa-tip a sitului arheologic;d) documente ce ţin de cadrul juridic şi administrativ al
sitului;
e) acte de protejare a sitului semnate cu proprietariiterenurilor corespunzătoare;f) acte de expertizare a sitului;
g) acte de inspectare a sitului;
h) informaţii privind cercetarea arheologică a sitului;i) informaţii despre descoperiri arheologice întîmplă
-toare;
 j) contracte de arendă/valorificare
a siturilor;
k) planul de situaţie a sitului arheologic;l) planul topografic al sitului arheologic;
m) dosarul cadastral al sitului;n) fotografii ale sitului cu indicarea datei fotografierii;
o) materiale digitale pe CD, DVD referitoare la sit.28. Fişa-tip a sitului arheologic cuprinde următoareleelemente:
a) nume sit;
b) adresa juridică: satul, comuna, raionul;c) categoria clasării sitului;d) data clasării, referinţă la documentul de clasare;e) număr de înregistrare în Registrul arheologic naţional;f) număr de înregistrare în Cadastrul arheologic;g) coordonatele GPS ale sitului (reperul central);h) denumirea locală a punctului în care se află situl;
i) tipul sitului;
 j) dimensiunile sitului (lungimea-lăţimea sau diametrul- înălţimea);k) apartenenţa cultural-cronologică a sitului;l) caracteristici ale suprafeţei sitului, repere;
m) gradul de conservare a sitului;
n) anul descoperirii sitului şi autorul descoperirii;o) cercetarea arheologică a sitului (anul, autorul, suprafaţacercetată, număr secţiuni);p) bibliografie referitoare la sit;q) data elaborării fişei, nume, prenume.29. Fiecare pagină din dosar este numerotată în ordinecrescîndă, fapt care este reflectat în Fişa de evidenţă adocumentelor şi materialelor din dosarul sitului.30. Dosarele siturilor arheologice servesc drept bazăpentru elaborarea şi actualizarea Repertoriului arheologicnaţional şi Cadastrului arheologic al Republicii Moldova.31. Revizuirea integrală a Dosarelor siturilor arheologice seface o dată la 5 ani, faptul fiind consemnat într-un act specialal Agenţiei Naţionale Arheologice, care este adus la cunoştinţaComisiei Naţionale Arheologice şi a Ministerului Culturii.
 V. Evidenţa patrimoniului arheologic mobil
32. Evidenţa patrimoniului arheologic mobil se află însarcina muzeelor autorizate de către Ministerul Culturii caresă dispună de materiale arheologice.33. Evidenţa patrimoniului arheologic mobil se face încondiţiile stabilite de legislaţia în vigoare pentru patrimoniulcultural naţional mobil.34. Sarcina de monitorizare a colecţiilor arheologice dinmuzeele Republicii Moldova de orice rang revine MinisteruluiCulturii, care periodic poate institui comisii de verificare a stăriiobiectelor de patrimoniu arheologic mobil.
 VI. Dispoziţii finale
35. Prezentul Regulament este adoptat de Colegiul Minis
-
terului Culturii prin Hotărîrea nr. 08 din 29 mai 2012 şi aprobatprin Ordinul ministrului culturii nr. 126 din 25.04.2013.APROB
___________
Boris FOCŞA,
ministrul culturii
Anexa nr. 2
la Ordinul nr. 126
din 25 aprilie 2013
REGULAMENTprivind cercetarea şi expertiza arheologică în Republica MoldovaI. Date generale
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitatecu Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr.218 din 17 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al RepubliciiMoldova, nr. 235-240, Anul XVII, 3 decembrie, 2010, art.738, p. 8-17).2. Regulamentul are drept scop stabilirea cadruluinormativ şi ştiinţifico-metodic în domeniul cercetării şiexpertizei arheologice de teren în Republica Moldova.
II. Noţiuni privind cercetarea arheologică
3.
Cercetarea arheologică
reprezintă o activitatede utilitate publică, care are drept scop descoperirea,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->