Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Buy Now $30.99
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

Anatomia prostego programu
Dodawanie projektów do istniejącej solucji
Odwołania do innych projektów
Pisanie testu jednostkowego
Przestrzenie nazw
Punkt wejścia do programu
Testy jednostkowe
Podsumowanie
Podstawy stosowania języka C#
Zmienne lokalne
Zakres
Instrukcje i wyrażenia
Instrukcje
Wyrażenia
Komentarze i białe znaki
Dyrektywy preprocesora
Symbole kompilacji
Dyrektywy #error oraz #warning
Dyrektywa #line
Dyrektywa #pragma
Dyrektywy #region i #endregion
Wbudowane typy danych
Typy liczbowe
Wartości logiczne
Znaki i łańcuchy znaków
Object
Operatory
Sterowanie przepływem
Decyzje logiczne przy użyciu instrukcji if
Wielokrotny wybór przy użyciu instrukcji switch
Pętle: while oraz do
Pętle znane z języka C
Przeglądanie kolekcji przy użyciu pętli foreach
Klasy
Składowe statyczne
Klasy statyczne
Typy referencyjne
Struktury
Kiedy tworzyć typy wartościowe?
Składowe
Pola
Konstruktory
Metody
Właściwości
Indeksatory
Typy zagnieżdżone
Interfejsy
Typy wyliczeniowe
Inne typy
Typy anonimowe
Typy i metody częściowe
Typy ogólne
Ograniczenia
Ograniczenia typu
Ograniczenia typu referencyjnego
Ograniczenia typu wartościowego
Stosowanie wielu ograniczeń
Wartości przypominające zero
Metody ogólne
Wnioskowanie typu
Tajniki typów ogólnych
Klasa ReadOnlyCollection<T>
Słowniki
Słowniki posortowane
Zbiory
Kolejki i stosy
Listy połączone
Kolekcje współbieżne
Krotki
Dziedziczenie i konwersje
Dziedziczenie interfejsów
Kowariancja i kontrawariancja
System.Object
Wszechobecne metody typu object
Dostępność i dziedziczenie
Metody wirtualne
Metody abstrakcyjne
Metody i klasy ostateczne
Dostęp do składowych klas bazowych
Dziedziczenie i tworzenie obiektów
Specjalne typy bazowe
Cykl życia obiektów
Mechanizm odzyskiwania pamięci
Określanie osiągalności danych
Przypadkowe problemy mechanizmu odzyskiwania pamięci
Słabe referencje
Odzyskiwanie pamięci
Tryby odzyskiwania pamięci
Przypadkowe utrudnianie scalania
Wymuszanie odzyskiwania pamięci
Destruktory i finalizacja
Finalizatory krytyczne
Interfejs IDisposable
Zwalnianie opcjonalne
Pakowanie
Pakowanie danych typu Nullable<T>
Źródła wyjątków
Wyjątki zgłaszane przez API
Wyjątki w naszym kodzie
Błędy wykrywane przez środowisko uruchomieniowe
Obsługa wyjątków
Obiekty wyjątków
Wiele bloków catch
Zagnieżdżone bloki try
Bloki finally
Więcej niż składnia
Metody inline
Przechwytywane zmienne
Wyrażenia lambda oraz drzewa wyrażeń
Zdarzenia
Standardowy wzorzec delegatów zdarzeń
Niestandardowe metody dodające i usuwające zdarzenia
Zdarzenia i mechanizm odzyskiwania pamięci
Zdarzenia a delegaty
Delegaty a interfejsy
Wyrażenia zapytań
Jak są rozwijane wyrażenia zapytań
Obsługa wyrażeń zapytań
Przetwarzanie opóźnione
LINQ, typy ogólne oraz interfejs IQueryable<T>
Standardowe operatory LINQ
Filtrowanie
Selekcja
Operator SelectMany
Określanie porządku
Testy zawierania
Konkretne elementy i podzakresy
Agregacja
Operacje na zbiorach
Operatory działające na całych sekwencjach z zachowaniem kolejności
Grupowanie
Złączenia
Konwersje
Generowanie sekwencji
Inne implementacje LINQ
Entity Framework
LINQ to SQL
Klient WCF Data Services
Parallel LINQ (PLINQ)
LINQ to XML
Reactive Extensions
Rx oraz różne wersje .NET Framework
Podstawowe interfejsy
Interfejs IObserver<T>
Interfejs IObservable<T>
Publikowanie i subskrypcja z wykorzystaniem delegatów
Tworzenie źródła przy wykorzystaniu delegatów
Subskrybowanie obserwowalnych źródeł przy użyciu delegatów
Generator sekwencji
Empty
Never
Return
Throw
Range
Repeat
Generate
Zapytania LINQ
Operatory grupowania
Operatory Join
Agregacja oraz inne operatory zwracające jedną wartość
Operator Concat
Operatory biblioteki Rx
Merge
Operatory Buffer i Window
Operator Scan
Operator Amb
DistinctUntilChanged
Mechanizmy szeregujące
Określanie mechanizmów szeregujących
Wbudowane mechanizmy szeregujące
Tematy
Subject<T>
BehaviorSubject<T>
ReplaySubject<T>
AsyncSubject<T>
Dostosowanie
IEnumerable<T>
Zdarzenia .NET
API asynchroniczne
Operacje z uzależnieniami czasowymi
Interval
Timer
Timestamp
TimeInterval
Throttle
Sample
Timeout
Operatory okien czasowych
Delay
DelaySubscription
Visual Studio i podzespoły
Anatomia podzespołu
Metadane .NET
Zasoby
Podzespoły składające się z wielu plików
Inne możliwości formatu PE
Tożsamość typu
Wczytywanie podzespołów
Jawne wczytywanie podzespołów
Global Assembly Cache
Nazwy podzespołów
Silne nazwy
Numer wersji
Identyfikator kulturowy
Architektura procesora
Przenośne biblioteki klas
Wdrażanie pakietów
Aplikacje dla systemu Windows 8
ClickOnce oraz XBAP
Aplikacje Silverlight oraz Windows Phone
Zabezpieczenia
Typy odzwierciedlania
Assembly
Module
MemberInfo
Type oraz TypeInfo
MethodBase, ConstructorInfo oraz MethodInfo
ParameterInfo
FieldInfo
PropertyInfo
EventInfo
Konteksty odzwierciedlania
Dynamiczne określanie typów
Typ dynamic
Słowo kluczowe dynamic i mechanizmy współdziałania
Silverlight i obiekty skryptowe
Dynamiczne języki .NET
Tajniki typu dynamic
Niestandardowe obiekty dynamiczne
Klasa ExpandoObject
Ograniczenia typu dynamic
Stosowanie atrybutów
Cele atrybutów
Atrybuty obsługiwane przez kompilator
Atrybuty obsługiwane przez CLR
Definiowanie i stosowanie atrybutów niestandardowych
Typ atrybutu
Pobieranie atrybutów
Pliki i strumienie
Klasa Stream
Położenie i poruszanie się w strumieniu
Opróżnianie strumienia
Kopiowanie
Length
Zwalnianie strumieni
Operacje asynchroniczne
Konkretne typy strumieni
Windows 8 oraz interfejs IRandomAccessStream
Typy operujące na tekstach
Wątki, zmienne i wspólny stan
Klasa Thread
Pula wątków
Powinowactwo do wątku oraz klasa SynchronizationContext
Synchronizacja
Monitory oraz słowo kluczowe lock
Klasa SpinLock
Blokady odczytu i zapisu
Obiekty zdarzeń
Klasa Barrier
Klasa CountdownEvent
Semafory
Muteksy
Klasa Interlocked
Leniwa inicjalizacja
Pozostałe klasy obsługujące działania współbieżne
Zadania
Klasy Task oraz Task<T>
Kontynuacje
Niestandardowe zadania bezwątkowe
Związki zadanie nadrzędne — zadanie podrzędne
Zadania złożone
Inne wzorce asynchroniczne
Anulowanie
Równoległość
Klasa Parallel
Parallel LINQ
TPL Dataflow
Asynchroniczne cechy języka
Nowe słowa kluczowe: async oraz await
Konteksty wykonania i synchronizacji
Wykonywanie wielu operacji i pętli
Zwracanie obiektu Task
Stosowanie async w metodach zagnieżdżonych
Wzorzec słowa kluczowego await
Obsługa błędów
Weryfikacja poprawności argumentów
Wyjątki pojedyncze oraz grupy wyjątków
Operacje równoległe i nieobsłużone wyjątki
Panele
ScrollViewer
Zdarzenia związane z układem
Kontrolki
Kontrolki z zawartością
Kontrolki Slider oraz ScrollBar
Kontrolki postępów
Listy
Szablony kontrolek
Kontrolki użytkownika
Tekst
Wyświetlanie tekstów
Edycja tekstów
Wiązanie danych
Szablony danych
Grafika
Kształty
Bitmapy
Media
Style
Razor
Bloki kodu
Jawne wskazywanie treści
Klasy i obiekty stron
Stosowanie innych komponentów
Strony układu
Strony początkowe
Web Forms
Kontrolki serwerowe
Standardowe obiekty stron
Strony nadrzędne
Typowy układ projektu MVC
Pisanie modeli
Pisanie widoków
Pisanie kontrolerów
Obsługa dodatkowych danych wejściowych
Generowanie łączy do akcji
Trasowanie
Współdziałanie
Wywoływanie kodu rodzimego
Szeregowanie
Procesy 32- i 64-bitowe
Bezpieczne uchwyty
Bezpieczeństwo
Mechanizm Platform Invoke
Konwencje wywołań
Obsługa łańcuchów znaków
Nazwa punktu wejścia
Wartości wynikowe technologii COM
Obsługa błędów Win32
Technologia COM
Czas życia obiektów RCW
Metadane
Skrypty
Windows Runtime
Typy Windows Runtime
Bufory
Niebezpieczny kod
C++/CLI i Component Extensions
Skorowidz
P. 1
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework

Ratings:
(0)
|Views: 1,678|Likes:

Najlepszy podr?cznik po?wi?cony C#!

W dzisiejszych czasach szczególn? popularno?ci? ciesz? si? j?zyki programowania pozwalaj?ce na pisanie kodu ?atwego do przenoszenia mi?dzy platformami. Nikt nie ma czasu na pisanie kilku wersji jednej aplikacji. C# to uniwersalny j?zyk, w którym bez trudu dokonasz tego dzie?a. Dzi?ki swej elastyczno?ci, wydajno?ci oraz mocnemu wsparciu spo?eczno?ci zdoby? on uznanie programistów. Taki wybór to strza? w dziesi?tk?!

Ten rewelacyjny podr?cznik jest Twoim kluczem do poznania wszystkich niuansów j?zyka C# 5.0. Kolejne wydanie zosta?o zaktualizowane o wszystkie nowo?ci w C#. Znajdziesz tu kompletny opis j?zyka i platformy .NET. W trakcie lektury oprócz standardowych zagadnie? b?dziesz móg? sprawdzi?, jak tworzy? aplikacje dla systemu Windows 8 i interfejsu Metro. Ponadto b?yskawicznie opanujesz detale zwi?zane z programowaniem obiektowym, dynamicznym i statycznym okre?laniem typów oraz j?zykiem XAML. Ksi??ka ta jest uznanym kompendium wiedzy na temat j?zyka C#. Musisz j? mie?!

Dzi?ki tej ksi??ce:

przygotujesz interfejs u?ytkownika zgodny z duchem Windows 8 wykorzystasz wielow?tkowo?? w platformie .NET poznasz podstawy programowania obiektowego przekonasz si?, jak LINQ mo?e u?atwi? Ci ?ycie opanujesz j?zyk C# Wykorzystaj potencja? j?zyka C#!

Ian Griffiths jest autorem kursu WPF oraz instruktorem w firmie Pluralsight, specjalizuj?cej si? w prowadzeniu kursów Microsoft .NET. Pracuje tak?e jako niezale?ny konsultant. Jest wspó?autorem ksi??ek „Windows Forms in a Nutshell”, „Mastering Visual Studio .NET” oraz „Programming WPF”, wydanych przez wydawnictwo O’Reilly.

Najlepszy podr?cznik po?wi?cony C#!

W dzisiejszych czasach szczególn? popularno?ci? ciesz? si? j?zyki programowania pozwalaj?ce na pisanie kodu ?atwego do przenoszenia mi?dzy platformami. Nikt nie ma czasu na pisanie kilku wersji jednej aplikacji. C# to uniwersalny j?zyk, w którym bez trudu dokonasz tego dzie?a. Dzi?ki swej elastyczno?ci, wydajno?ci oraz mocnemu wsparciu spo?eczno?ci zdoby? on uznanie programistów. Taki wybór to strza? w dziesi?tk?!

Ten rewelacyjny podr?cznik jest Twoim kluczem do poznania wszystkich niuansów j?zyka C# 5.0. Kolejne wydanie zosta?o zaktualizowane o wszystkie nowo?ci w C#. Znajdziesz tu kompletny opis j?zyka i platformy .NET. W trakcie lektury oprócz standardowych zagadnie? b?dziesz móg? sprawdzi?, jak tworzy? aplikacje dla systemu Windows 8 i interfejsu Metro. Ponadto b?yskawicznie opanujesz detale zwi?zane z programowaniem obiektowym, dynamicznym i statycznym okre?laniem typów oraz j?zykiem XAML. Ksi??ka ta jest uznanym kompendium wiedzy na temat j?zyka C#. Musisz j? mie?!

Dzi?ki tej ksi??ce:

przygotujesz interfejs u?ytkownika zgodny z duchem Windows 8 wykorzystasz wielow?tkowo?? w platformie .NET poznasz podstawy programowania obiektowego przekonasz si?, jak LINQ mo?e u?atwi? Ci ?ycie opanujesz j?zyk C# Wykorzystaj potencja? j?zyka C#!

Ian Griffiths jest autorem kursu WPF oraz instruktorem w firmie Pluralsight, specjalizuj?cej si? w prowadzeniu kursów Microsoft .NET. Pracuje tak?e jako niezale?ny konsultant. Jest wspó?autorem ksi??ek „Windows Forms in a Nutshell”, „Mastering Visual Studio .NET” oraz „Programming WPF”, wydanych przez wydawnictwo O’Reilly.

More info:

Publish date: Jun 17, 2013
Added to Scribd: Jun 17, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781457178498
List Price: $30.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

05/05/2015

840

9781457178498

$30.99

USD

You're Reading a Free Preview
Pages 34 to 162 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 196 to 291 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 325 to 569 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 603 to 677 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 711 to 840 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->